БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
РІШЕННЯ
11.11.2021 № 1135
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 листопада 2021 р.
за № 1547/37169

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників

Відповідно до пункту 13 частини другої статті 4, пункту 10 частини першої, пункту 7 частини третьої статті 12, частини першої статті 18 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників (z0874-16) , затвердженої рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 26 травня 2016 року № 825, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 червня 2016 року за № 874/29004 (у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 10 жовтня 2019 року № 2605), що додаються.
2. Відділу методології та стратегічного планування разом з департаментом правового забезпечення забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
3. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.
4. Банкам-учасникам Фонду гарантування вкладів фізичних осіб привести свою діяльність у відповідність до цього рішення протягом одного місяця з дня набрання чинності цим рішенням.
5. Управлінню зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.
6. Контроль за виконанням цього рішення залишити за директором-розпорядником.
Директор-розпорядник
С. Рекрут
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб
11 листопада 2021 року № 1135
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 листопада 2021 р.
за № 1547/37169

ЗМІНИ

до Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників

( Див. текст (z0874-16) )
1. Абзац п’ятий пункту 2 розділу I викласти в такій редакції:
"договір - договір банківського рахунка, договір банківського вкладу (депозиту);".
2. У пункті 2 розділу IV:
1) підпункти 3 і 4 викласти в такій редакції:
"3) включати до змісту договору інформацію про те, що особа, з якою укладається договір, ознайомлена з довідкою. Якщо договір укладається шляхом приєднання, банк зобов’язаний включати інформацію про те, що особа, з якою укладається договір, ознайомлена з довідкою, до змісту індивідуальної частини договору;
4) у разі залучення коштів за вкладом у банківських металах або за вкладом, підтвердженим ощадним сертифікатом банку, або у разі залучення коштів на користь третіх осіб на умовах виконання банком функцій повіреного, агента, іншого представника або посередника із залучення коштів фізичних осіб (у тому числі небанківські фінансові установи) включати до змісту договорів інформацію про невідшкодування таких коштів згідно із Законом (4452-17) ;";
2) в абзаці першому підпункту 7 слово "такої" замінити словом "актуальної";
3) у підпункті 8:
в абзаці першому слово "такої" замінити словом "актуальної";
в абзаці п’ятому слова "примірні договори" замінити словами "примірних договорів";
4) в абзаці першому підпункту 9 слово "такої" замінити словом "актуальної".
3. У тексті Інструкції слово "рахунку" замінити словом "рахунка".
4. Додаток до Інструкції викласти в редакції, що додається.
Начальник
відділу методології
та стратегічного планування
Т. Овчаренко
Додаток
до Інструкції про порядок здійснення
Фондом гарантування
вкладів фізичних осіб
захисту прав та охоронюваних законом
інтересів вкладників
(пункт 2 розділу I)

ДОВІДКА

про систему гарантування вкладів фізичних осіб

Вклади у ______________________________________________________________
(найменування банку)
гарантовано Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд)
Обмеження гарантії
Кожному вкладнику відшкодовуються кошти в розмірі вкладу (включно з відсотками) станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення Фондом неплатоспроможного банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку.
У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою (2121-14) статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", кожному вкладнику гарантується відшкодування коштів за вкладами (включно з відсотками) на кінець дня, що передує дню початку процедури ліквідації банку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на дату прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів в одному банку.
Гранична сума розміру відшкодування коштів за вкладами встановлюється відповідно до статті 26 (4452-17) Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та становить
_______________________________
(словами)
гривень.
Відповідно до частини четвертої (4452-17) статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", не відшкодовуються кошти:
1) передані банку в довірче управління;
2) за вкладом у розмірі менше ніж 10 гривень;
3) за ощадними та депозитними сертифікатами банків;
4) розміщені на вклад у банку особою, яка є пов’язаною з банком особою або була такою особою протягом року до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних або до дня прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність";
5) розміщені на вклад у банку особою, яка надавала банку професійні послуги як аудитор, оцінювач, у разі, якщо з дня припинення надання послуг до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою (2121-14) статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність",- один рік до дня прийняття такого рішення);
6) розміщені на вклад власником істотної участі у банку;
7) за вкладами у банку, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 (2121-14) Закону України "Про банки і банківську діяльність", або мають інші фінансові привілеї від банку;
8) за вкладом у банку, якщо такий вклад використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов’язання перед цим банком, у повному обсязі вкладу до дня виконання зобов’язань;
9) за вкладами у філіях іноземних банків;
10) за вкладами у банківських металах;
11) розміщені на рахунках, що перебувають під арештом за рішенням суду;
12) за вкладом, задоволення вимог за яким зупинено відповідно до Закону України (361-20) "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".
Якщо у вкладника більше одного вкладу в банку
Фонд, відповідно до статті 26 (4452-17) Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", відшкодовує кошти в розмірі вкладу (включно з відсотками), але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, незалежно від кількості вкладів в одному банку.
Період відшкодування коштів
Виплата відшкодування коштів розпочинається в порядку та у черговості, встановлених Фондом, не пізніше ніж 20 робочих днів (для банків, база даних про вкладників яких містить інформацію про більше ніж 500000 рахунків,- не пізніше ніж 30 робочих днів) з дня початку процедури виведення Фондом неплатоспроможного банку з ринку або з дня початку процедури ліквідації банку - у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою (2121-14) статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність".
Фонд має право не включати до розрахунку гарантованої суми відшкодування кошти за договорами банківського рахунка до отримання в повному обсязі інформації про операції, здійснені платіжною системою (внутрішньодержавною та міжнародною).
Виплата гарантованої суми відшкодування за договорами банківського рахунка здійснюється тільки після отримання Фондом у повному обсязі інформації про операції, здійснені платіжною системою (внутрішньодержавною та міжнародною).
Валюта відшкодування
Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається у національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення Фондом неплатоспроможного банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 (4452-17) Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".
У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою (2121-14) статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті здійснюється в національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України станом на кінець дня, що передує дню початку процедури ліквідації банку.
Контактна інформація Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
04053, м. Київ, вулиця Січових Стрільців, 17,
номер телефону гарячої лінії
0-800-308-108,
(044) 333-36-55
Докладніша інформація
http://www.fg.gov.ua
Підтвердження одержання вкладником
____________________________
(підпис вкладника)
Додаткова інформація
Терміни "вклад" та "вкладник" вживаються у значенні наведеному в Законі України (4452-17) "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".
Вклади фізичних осіб - підприємців гарантуються Фондом незалежно від дня відкриття рахунка, починаючи з 01 січня 2017 року щодо банків, віднесених до категорії неплатоспроможних після 01 січня 2017 року.
Фонд припиняє виплату гарантованих сум відшкодування коштів за вкладами у день затвердження ліквідаційного балансу банку та не пізніше наступного робочого дня розміщує на офіційному вебсайті Фонду оголошення про припинення Фондом виплат гарантованої суми відшкодування.
Нарахування відсотків за вкладами припиняється у день початку процедури виведення Фондом неплатоспроможного банку з ринку або у день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку - у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою (2121-14) статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність".