БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПОСТАНОВА
10.12.2021  № 2522

Про затвердження Змін до Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу щодо газосховищ, до яких застосовується режим регульованого доступу, та визнання такою, що втратила чинність, постанови НКРЕ від 03 квітня 2013 року № 369

Відповідно до статті 4 Закону України "Про ринок природного газу" та статті 17 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Зміни до Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу щодо газосховищ, до яких застосовується режим регульованого доступу (z1035-16) , затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 13 червня 2016 року № 1131, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2016 року за № 1035/29165, що додаються.
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 03 квітня 2013 року № 369 (z0685-13) "Про затвердження Процедури встановлення та перегляду тарифів на послуги з транспортування, розподілу, постачання природного газу, закачування, зберігання та відбору природного газу", зареєстровану в Міністерстві юстиції України від 26 квітня 2013 року № 685/23217.
3. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Голова НКРЕКП
В. Тарасюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах
енергетики та комунальних
послуг
10.12.2021  № 2522

ЗМІНИ

до Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу щодо газосховищ, до яких застосовується режим регульованого доступу

( Див. текст (z1035-16) )
1. У розділі І:
1) пункт 5 виключити.
У зв’язку з цим пункт 6 вважати пунктом 5;
2) у пункті 5:
в абзаці третьому слова та знаки "крім фінансових витрат, які включені до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку" замінити словами "крім створення кваліфікаційних активів";
абзац п’ятий замінити двома новими абзацами такого змісту:
"заява - письмове звернення суб’єкта господарювання до НКРЕКП про встановлення або перегляд тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу;
нецільове використання коштів - використання коштів, передбачених установленою структурою тарифів та/або схваленою інвестиційною програмою, на інші, що не передбачені структурою, цілі;".
У зв’язку з цим абзаци шостий-вісімнадцятий вважати відповідно абзацами сьомим-дев’ятнадцятим;
після абзацу сьомого доповнити новими абзацами восьмим та дев’ятим такого змісту:
"перегляд тарифів - встановлення тарифів шляхом зміни рівня тарифів та/або їх структури;
перехресне субсидіювання - переміщення доходу від провадження господарської діяльності із зберігання (закачування, відбору) природного газу для фінансової підтримки іншого виду господарської діяльності в межах одного суб’єкта господарювання;".
У зв’язку з цим абзаци восьмий-дев’ятнадцятий вважати відповідно абзацами десятим-двадцять першим;
абзац десятий після слів "нематеріальних активів" доповнити знаками та словами ", безпосередньо задіяних при провадженні діяльності із зберігання (закачування, відбору) природного газу";
в абзаці одинадцятому абревіатуру "ПСГ" замінити словами, знаками та абревіатурою "підземних сховищ газу (далі - ПСГ)";
в абзаці дванадцятому після слова "тривалістю" доповнити цифрами та словами "12 місяців або";
абзац тринадцятий викласти в такій редакції:
"планований прибуток - розрахункова сума, що є окремою складовою структури тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу в/з ПСГ та спрямовується, зокрема, на здійснення інвестицій, пов'язаних з ліцензованою діяльністю із зберігання (закачування, відбору) природного газу, сплати податку на прибуток тощо;";
в абзаці п’ятнадцятому знаки, слова та цифри "(крім планованих фінансових витрат, що включаються до складу собівартості кваліфікаційних активів згідно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати" (z0610-06) , затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 квітня 2006 року № 415, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 травня 2006 року за № 610/12484)" виключити;
після абзацу п’ятнадцятого доповнити новим абзацом шістнадцятим такого змісту:
"попередній період - період тривалістю календарний рік, який передує базовому періоду;".
У зв’язку з цим абзаци шістнадцятий-двадцять перший вважати відповідно абзацами сімнадцятим-двадцять другим;
в абзаці сімнадцятому слова "та витрат із прибутку" замінити словами та знаками "та/або міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, планованого прибутку та коригування планованої тарифної виручки";
абзац двадцять другий доповнити знаками та словами "(далі - Кодекс)".
2. У розділі II:
1) у пункті 1:
в абзаці першому слова "та планованого прибутку" замінити знаком та словами ", планованого прибутку та коригування планованої тарифної виручки";
абзац другий викласти в такій редакції:
"
див. зображення (v2522874-21Fn40)
(1)
";
доповнити новим абзацом такого змісту:
"
КТВ
-
коригування планованої тарифної виручки оператора газосховищ, що визначається відповідно до розділу V цієї Методики, тис. грн.
";
2) в абзацах третьому-п’ятому пункту 2 після слова "додатка" доповнити цифрою "1";
3) у пункті 4:
абзац другий викласти в такій редакції:
"
див. зображення (v2522874-21Fn50-1)
(3)
";
в абзаці четвертому після слова "додатка" доповнити цифрою "1";
абзац шостий замінити двома новими абзацами такого змісту:
"
К
-
коефіцієнт коригування планованої тарифної виручки, що розраховується за формулою 5, %;
W зб
-
планований середній за рік робочий обсяг зберігання природного газу протягом планованого періоду, млн м3 на рік.
";
4) після пункту 5 доповнити новим пунктом 6 такого змісту:
"6. Коефіцієнт коригування планованої тарифної виручки розраховується за формулою
див. зображення (v2522874-21Fn59-2)
(5)
де
КТВ
-
коригування планованої тарифної виручки оператора газосховищ, що визначається відповідно до розділу V цієї Методики, тис. грн;
ППС
-
повна планована собівартість надання послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу в/з ПСГ, що визначається відповідно до розділу III цієї Методики, тис. грн.
".
У зв’язку з цим пункти 6-9 вважати відповідно пунктами 7-10, формули 5 та 6 вважати відповідно формулами 6 та 7;
5) у пункті 7:
абзац другий викласти в такій редакції:
"
див. зображення (v2522874-21Fn66-3)
(6)
";
в абзаці четвертому після слова "додатка" доповнити цифрою "1";
після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:
"
К
-
коефіцієнт коригування планованої тарифної виручки, що розраховується за формулою 5, %;
";
У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;
6) у пункті 8:
абзац другий викласти в такій редакції:
"
див. зображення (v2522874-21Fn77-4)
(7)
";
в абзаці четвертому після слова "додатка" доповнити цифрою "1";
після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:
"
К
-
коефіцієнт коригування планованої тарифної виручки, що розраховується за формулою 5, %;
".
У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим.
3. У розділі III:
1) у пункті 4:
в абзаці другому знаки та слова "(в межах звичайних цін)" замінити словами  "у попередніх періодах та їх прогнозованих змін";
абзац третій викласти в такій редакції:
"використанням природного газу на виробничо-технологічні витрати, нормативні та питомі втрати (далі - ВТВ). Величина таких витрат визначається з урахуванням даних моніторингу та аналізу тенденцій зміни ціни природного газу на нерегульованому сегменті оптового ринку природного газу. Обсяг ВТВ визначається з урахуванням динаміки використання природного газу на зазначені цілі за попередні періоди та виходячи з планованих технологічних режимів роботи газосховищ у плановому періоді;";
в абзаці четвертому знаки та слова "(у межах звичайних цін) та індексу цін виробників промислової продукції" замінити словами "у попередніх періодах та їх прогнозованих змін";
2) у пункті 6:
в абзаці першому слово "включаються" замінити словами "можуть включатись";
абзац дванадцятий доповнити словами, знаком та цифрою "та прямо не встановлено обмежень у частині коригування фінансового результату до оподаткування на різниці, визначені відповідно до положень розділу ІІІ Податкового кодексу України (2755-17) ";
3) абзац дванадцятий пункту 7 викласти в такій редакції:
"Загальновиробничі витрати розподіляються з використанням бази розподілу (години праці, заробітна плата, обсяг діяльності, прямі витрати тощо).";
4) абзац п’ятий пункту 8 викласти в такій редакції:
"Нарахування планованої амортизації основних засобів  здійснюється згідно з Податковим кодексом України (2755-17) та відповідно до класифікації груп основних засобів та інших необоротних активів із застосуванням прямолінійного методу, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об’єкта основного засобу.";
5) абзаци десятий-дванадцятий пункту 9 викласти в такій редакції:
"7) інші витрати на утримання апарату управління ліцензіата (використання малоцінних і швидкозношуваних предметів, придбання канцелярських товарів, періодичних професійних видань, створення страхових фондів документації, передбачених законодавством), щодо яких Податковим кодексом України (2755-17) прямо не встановлено обмежень щодо віднесення до складу витрат та прямо не встановлено обмежень у частині коригування фінансового результату до оподаткування на різниці, визначені відповідно до положень розділу III Податкового кодексу України (2755-17) .
Адміністративні витрати розподіляються з використанням бази розподілу (години праці, заробітна плата, обсяг діяльності, прямі витрати тощо).
Темпи зростання складових адміністративних витрат не мають перевищувати визначених рівня інфляції та/або прогнозованого рівня росту мінімальної заробітної плати.".
4. Абзац п’ятий пункту 1 розділу IV викласти в такій редакції:
"забезпечення нерозподіленого прибутку за рахунок планованого прибутку в обсязі, що не перевищує 5 % від повної планованої собівартості, без урахування амортизаційних відрахувань;".
5. Після розділу IV доповнити новим розділом V такого змісту:
"V. Коригування планованої тарифної виручки
При розрахунку тарифу на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу до складу планованої тарифної виручки може включатися коригування планованої тарифної виручки, яке може мати як додатне, так і від'ємне значення, що визначається з урахуванням:
фінансування компенсації витрат (збитків), яких зазнало підприємство, та інших обґрунтованих потреб фінансово-господарської діяльності суб'єкта господарювання, які не були включені до складу витрат структури тарифу і щодо яких Податковим кодексом України (2755-17) прямо не встановлено обмежень у частині коригування фінансового результату до оподаткування на різниці, визначені відповідно до положень розділу III Податкового кодексу України;
коригування планованої тарифної виручки за результатами проведення планового та/або позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у нафтогазовій сфері та Ліцензійних умов провадження  господарської діяльності із зберігання (закачування, відбору) природного газу (v0201874-17) , затверджених постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201;
коригування планованої тарифної виручки у зв'язку із відхиленням фактичних обсягів надання послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу від планованих, у тому числі за рахунок надання індивідуальних послуг;
інших відхилень планованої тарифної виручки від здійснення діяльності із зберігання (закачування, відбору) природного газу.".
У зв’язку з цим розділи V та VI (z1035-16) вважати відповідно розділами VI та VII.
6. У розділі VI:
1) у пункті 2 слова "із структури тарифу" виключити;
2) пункт 5 викласти в такій редакції:
"5. За результатами використання такої економії після трьох планованих періодів НКРЕКП при перегляді тарифу може зменшити плановану тарифну виручку на величину 50 відсотків відповідної економії.".
7. Доповнити новим розділом VIII такого змісту:
"VIII. Процедура встановлення та перегляду тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу
1. Тариф на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу встановлюється НКРЕКП за умови наявності у суб’єкта господарювання відповідної чинної ліцензії або одночасно з видачею ліцензії.
2. Суб’єкт господарювання зобов’язаний використовувати тарифну виручку, отриману при провадженні відповідного виду діяльності, виключно за елементами витрат та в розмірах, що передбачені встановленою структурою тарифів.
3. Суб’єкт господарювання забезпечує достовірність документів, що подаються ним для встановлення або перегляду тарифу на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу.
4. Встановлення тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу здійснюється НКРЕКП за умови відповідного обґрунтування суб’єктом господарювання планованих витрат, пов’язаних із зберіганням (закачуванням, відбором) природного газу.
5. Рішення про встановлення або перегляд тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу приймається НКРЕКП на засіданнях, що проводяться у формі відкритих слухань.
6. Для встановлення тарифу на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу суб’єкт господарювання подає до НКРЕКП не пізніше ніж за 60 календарних днів до початку планованого періоду заяву про встановлення тарифу на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу (далі - заява) за формою, наведеною в додатку 2 до цієї Методики, до якої додаються:
1) пояснювальна записка до розрахунку тарифу на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу, підготовлена відповідно до Примірного переліку питань (додаток 3 до цієї Методики);
2) динаміка розвитку основних техніко-виробничих  показників суб’єкта господарювання (додаток 4 до цієї Методики);
3) характеристика підземних сховищ газу (додаток 5 до цієї Методики);
4) динаміка звітних даних та плановані розрахункові дані про ліцензовану діяльність суб’єкта господарювання з послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу (додаток 6 до цієї Методики);
5) розрахунок тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу (додаток 7 до цієї Методики);
6) обсяг зберігання, закачування та відбору природного газу в/з підземних сховищах газу (додаток 8 до цієї Методики);
7) розрахунок витрат, пов’язаних із використанням природного газу на виробничо-технологічні витрати, нормативні та питомі витрати, у тому числі розрахунок обсягів ВТВ (додаток 9 до цієї Методики);
8) розрахунок матеріальних витрат та динаміка цих витрат за попередній період, базовий період та очікувані зміни у планованому періоді з відповідними обґрунтуваннями;
9) розрахунок витрат на оплату праці, відрахувань на соціальні заходи та інформація щодо показників витрат на оплату праці за попередній, базовий та на планований періоди з відповідними обґрунтуваннями (додаток 10 до цієї Методики);
10) розрахунок амортизаційних відрахувань на планований період та динаміка цих витрат за попередній, базовий та на планований періоди з відповідними обґрунтуваннями з урахуванням строків амортизації;
11) розрахунок інших витрат на планований період та динаміка цих витрат за попередній, базовий та на планований періоди з відповідними обґрунтуваннями;
12) розрахунок прибутку з урахуванням суми прибутку на виробничі інвестиції на планований період та динаміка відповідних показників за попередній, базовий та на планований періоди з відповідними обґрунтуваннями;
13) план розвитку газосховищ на наступні 10 років, оформлений з дотриманням вимог розділу V Кодексу, та розрахунок джерел фінансування на перший рік плану розвитку (інвестиційної програми);
14) копії фінансової звітності (за попередній період): балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал та примітки до фінансової звітності;
15) копії декларації з податку на прибуток підприємства з додатками (за попередній період);
16) протокол відкритого обговорення (відкритого слухання) на місцях, проведеного відповідно до вимог Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (v0866874-17) , затвердженого постановою НКРЕКП від 30 червня 2017 року № 866.
7. Заява та документи, що додаються до неї, визначені пунктом 6 цього розділу, оформляються суб'єктом господарювання, що провадить діяльність із зберігання (закачування, відбору) природного газу, за формами, наведеними в додатках 1-10 до цієї Методики, та подаються до НКРЕКП у паперовій (два примірники) та електронній формах на адресу: tariffgas@nerc.gov.ua.
8. У випадку якщо документи, що додаються до заяви, містять інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, з метою забезпечення НКРЕКП захисту конфіденційної інформації суб’єкт господарювання визначає перелік такої інформації, умови та порядок її поширення НКРЕКП та подає його разом із заявою з урахуванням положень законів України "Про інформацію" (2657-12) , "Про доступ до публічної інформації" (2939-17) та інших актів законодавства.
9. Числова інформація в документах зазначається з точністю до двох знаків після коми.
10. Суб'єкт господарювання зобов'язаний обґрунтовано розподілити загальновиробничі, адміністративні витрати та витрати на збут між діяльністю із зберігання (закачування, відбору) природного газу та іншими видами діяльності з документальним підтвердженням необхідності такого розподілу.
11. Суб'єкт господарювання обґрунтовує кожну складову витрат господарської діяльності із зберігання (закачування, відбору) природного газу, пов'язаних з операційною діяльністю, фінансових витрат (крім фінансових витрат, які включені до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку) та прибутку документами, визначеними пунктом 6 цього розділу.
12. Суб'єкт господарювання, який має намір провадити господарську діяльність із зберігання (закачування, відбору) природного газу, подає заяву та документи, зазначені у пункті 6 цього розділу, одночасно із заявою про видачу відповідної ліцензії.
13. Заява та документи, що до неї додаються, перевіряються НКРЕКП щодо їх відповідності вимогам цієї Методики.
У разі надання неповного пакета документів, визначеного пунктом 6 цього розділу, заява не розглядається, про що НКРЕКП повідомляє заявника у письмовій формі протягом 10 робочих днів з дня надходження таких документів до НКРЕКП та повертає їх заявнику.
У разі відповідності заяви та доданих до неї документів, визначених пунктом 6 цього розділу, НКРЕКП розглядає їх протягом 30 робочих днів з дня надходження до НКРЕКП.
У разі потреби НКРЕКП може звернутися до суб'єкта господарювання, що провадить або має намір провадити господарську діяльність із зберігання (закачування, відбору) природного газу, щодо надання додаткових пояснень та обґрунтувань, які подаються суб'єктом господарювання до НКРЕКП у визначений нею строк, підписані керівником суб'єкта господарювання.
Розгляд заяви призупиняється на строк, необхідний для доопрацювання структури тарифу на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу або інвестиційної програми, якщо при розгляді виникають питання, що потребують додаткового вивчення і доопрацювання, про що НКРЕКП письмово повідомляє суб'єкта господарювання.
Під час розгляду поданих документів та/або додаткових пояснень та обґрунтувань НКРЕКП може проводити робочі зустрічі з уповноваженими представниками суб'єкта господарювання.
14. НКРЕКП може відмовити суб'єкту господарювання у встановленні або перегляді тарифу на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу у разі:
фінансової неспроможності та економічної недоцільності здійснення відповідного виду ліцензованої діяльності суб'єктом господарювання, який має намір його провадити;
надання до НКРЕКП недостовірної інформації, визначеної цією Методикою.
15. Перегляд рівня тарифу на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу здійснюється як за ініціативою суб'єкта господарювання, так і НКРЕКП за умови відповідного обґрунтування такого перегляду.
16. Суб'єкт господарювання має право звернутися до НКРЕКП із заявою про перегляд рівня тарифу на послуги із зберігання (закачування, відбору) природного газу у разі:
1) зміни обсягів надання послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу у планованому періоді відносно врахованих при розрахунку тарифу більше ніж на 5 %;
2) зміни собівартості, передбаченої структурою тарифу на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу, унаслідок підвищення цін на паливо, сировину, матеріали, послуги, зростання витрат на оплату праці у зв'язку зі зміною законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати відносно врахованої при розрахунку тарифу більше ніж на 5 %;
3) змін у чинному законодавстві України, зокрема в частині розміру ставок податків, зборів, обов'язкових платежів.
17. НКРЕКП може ініціювати перегляд тарифу на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу у разі:
1) закінчення періоду, на який розраховувався тариф на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу (або закінчення строку врахування окремих елементів витрат у структурі тарифу);
2) установлення факту нецільового використання коштів, передбачених структурою тарифу на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу;
3) надання до НКРЕКП недостовірної інформації щодо здійснення господарської діяльності;
4) провадження господарської діяльності, яка не належить до сфери природних монополій, у разі якщо ця діяльність має вплив на ринок, що перебуває у стані природної монополії, за відсутності установлених НКРЕКП вимог;
5) зміни обсягів надання послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу більше ніж на 5 %;
6) зміни витрат, що передбачені структурою встановленого тарифу на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу, що сталася з причин, незалежних від суб'єкта господарювання, якщо це призводить до зміни рівня тарифу на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу більше ніж на 5 % від встановленого рівня;
7) змін у чинному законодавстві України, зокрема в частині розміру ставок податків, зборів, обов'язкових платежів;
8) за результатами здійснення заходів нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктами господарювання вимог законодавства у сфері енергетики та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із зберігання (закачування, відбору) природного газу.
18. За наявності підстав, передбачених пунктом 17 цього розділу, НКРЕКП переглядає тарифи на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу з урахуванням наявної в НКРЕКП інформації, даних звітності, актів, складених за результатами проведення заходів нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктами господарювання вимог законодавства у сфері енергетики та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із зберігання (закачування, відбору) природного газу (v0201874-17) , затверджених постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201, та/або наданих суб'єктом господарювання документів та пояснень до них.".
8. Доповнити Методику (z1035-16) додатками 2-10, що додаються.
У зв’язку з цим додаток вважати додатком 1.
Директор Департаменту
із регулювання відносин у
нафтогазовій сфері
Т. Рябуха
Додаток 2
до Методики визначення
та розрахунку тарифів на послуги
зберігання (закачування, відбору)
природного газу щодо газосховищ,
до яких застосовується режим
регульованого доступу
(пункт 6 розділу VIII)

ЗАЯВА

про встановлення (перегляд) тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу

( Див. текст (v2522874-21F227) )
Додаток 3
до Методики визначення
та розрахунку тарифів на послуги
зберігання (закачування, відбору)
природного газу щодо газосховищ,
до яких застосовується режим
регульованого доступу
(пункт 6 розділу VIII)

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ,

які висвітлюються в пояснювальній записці до розрахунку відповідних тарифів

1. Загальна характеристика суб'єкта господарювання:
1.1. Види діяльності (перелік ліцензованих видів діяльності та інших, крім ліцензованих, видів діяльності).
1.2. Структура суб'єкта господарювання (надати перелік структурних підрозділів, які забезпечують здійснення ліцензованого виду діяльності, із зазначенням чисельності працівників цих структурних підрозділів).
1.3. Технічна характеристика суб'єкта господарювання станом на 01 січня базового періоду, кількість ПСГ, проектний активний об’єм ПСГ, які працюють циклічно, кількість компресорних станцій (компресорних цехів), кількість газоперекачувальних агрегатів (ГПА), потужність компресорних станцій (КС), кількість пунктів вимірювання газу (ПВВГ).
2. Аналіз фінансово-господарської діяльності суб'єкта господарювання за базовий та попередній періоди за ліцензованим видом діяльності:
2.1. Аналіз зміни обсягів надання послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу за базовий період порівняно з прийнятими обсягами надання послуг зберігання (закачування/відбору) при розрахунку чинних тарифів та причини відхилень.
2.2. Аналіз фактичних витрат за базовий період, доходів та прибутку відповідно до врахованих при розрахунку чинних тарифів та причини відхилень.
3. Плановані обсяги надання послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу на планований період з розбивкою по кварталах. Пояснення принципів планування й основні відхилення від прийнятих при розрахунку чинних тарифів.
4. Обґрунтування за всіма елементами витрат.
4.1. Матеріальні витрати:
1) матеріали (перелічити основні елементи витрат, вказати принципи планування витрат, за якими розцінками здійснювався розрахунок потреби в матеріальних витратах, причини зростання/зменшення витрат за основними елементами);
2) природний газ на власні потреби, виробничо-технологічні витрати та нормативні втрати (далі - ВТВ). Вказати обсяг природного газу на власні потреби виходячи з розрахунку відповідно до чинного законодавства, вказати реквізити договору (договорів) з постачальником/оптовим продавцем природного газу; вказати обсяг природного газу на виробничо-технологічні витрати та нормативні втрати виходячи з розрахунку відповідно до чинного законодавства, надати договір з постачальником/оптовим продавцем природного газу;
3) паливо. Зазначити види палива, що використовуються, напрям та обсяги використання із зазначенням ціни кожного виду паливної складової;
4) електроенергія. Зазначити обсяг використання електричної енергії, назву постачальника електроенергії та чинний тариф;
5) інші матеріальні витрати (перелічити основні елементи витрат, віднесені до цієї статті, вказати принципи планування витрат, обґрунтування зростання/зменшення витрат за основними елементами);
4.2. Витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи. Зазначити витрати з основної та додаткової заробітної плати, витрати на інші заохочувальні та компенсаційні виплати. Зазначити причини планованих змін загальної чисельності працівників, у тому числі керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців. Вказати причини зміни середньомісячної заробітної плати та посадових окладів для керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців, робітників.
4.3. Амортизація. Зазначити перелік основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, що перебувають на балансі, та обґрунтувати їх плановані зміни (рух основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, зміна вартості основних засобів та інших необоротних активів з відповідним обґрунтуванням тощо), вказати нормативно-правові акти, відповідно до яких здійснено розрахунок, і норми амортизації за основними групами основних засобів та інших необоротних активів.
4.4. Інші витрати:
1) послуги банку. Вказати витрати на розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків та обґрунтувати їх плановані зміни;
2) витрати на оплату послуг зв'язку. Зазначити перелік послуг, що використовуються (пошта, телеграф, телефон, телекс, телефакс, стільниковий зв'язок тощо), із зазначенням сум витрат по кожному виду послуги. Обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом;
3) витрати на службові відрядження. Обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом;
4) утримання транспорту. Обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом;
5) вартість придбаних послуг, прямо пов'язаних з ліцензованим видом діяльності. Зазначити перелік послуг сторонніх організацій (юридичних послуг, аудиторських, консультаційних, послуг з оцінки майна, охорони). Обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом;
6) витрати, пов'язані з планово-профілактичним та технічним обслуговуванням газопроводів, приладів, пристроїв та устаткувань. Обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом;
7) витрати на оренду. Зазначити витрати на оперативну оренду, перелік основних засобів та нематеріальних активів та суми орендної плати по кожному засобу. Обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом;
8) страхування. Зазначити види (обов'язкове, добровільне) та об'єкти страхування. Обґрунтувати причини змін порівняно з чинними договорами, указати принцип розрахунку та розподілу витрат для ліцензованого виду діяльності;
9) податки та збори. Зазначити види податків та зборів, платниками яких є суб'єкт господарювання при провадженні ліцензованого виду діяльності, об'єкт та базу оподаткування, ставку податку, у тому числі плати за землю, із зазначенням площі земель та/або нормативної грошової оцінки земель, ставки податку та/або орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності. Обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом;
10) інші витрати. Зазначити перелік витрат, що включені до цієї статті. Обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом;
11) адміністративні витрати. Зазначити принципи розподілу адміністративних витрат між ліцензованими та іншими, крім ліцензованих, видами діяльності. Обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом;
12) витрати на збут. Обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом із зазначенням принципів розподілу витрат на збут між ліцензованими та іншими, крім ліцензованих, видами діяльності.
5. Фінансові витрати. Зазначити перелік витрат. Обґрунтувати необхідність отримання запозичень за кредитними договорами та інших запозичень із зазначенням мети їх залучення, визначенням основної суми запозичення, відсотків за користування отриманими кредитами та витрат, пов'язаних із обслуговуванням запозичень.
6. Планований прибуток. Обґрунтувати рівень планованого прибутку із визначенням напрямів його використання:
6.1. Сума коштів на виконання затвердженої інвестиційної програми.
6.2. Сума коштів на погашення основної суми кредитів та інших запозичень, що залучені для виконання інвестиційної програми.
6.3. Сума коштів для спрямування частини чистого прибутку на виплату дивідендів відповідно до Закону України (185-16) "Про управління об'єктами державної власності".
6.4. Сума податку на прибуток, розрахованого відповідно до Податкового кодексу України (2755-17) .
6.5. Сума коштів для фінансування компенсації витрат (збитків), яких зазнав ліцензіат, та інших обґрунтованих потреб фінансово-господарської діяльності ліцензіата, які не були включені до складу витрат структури тарифу і щодо яких Податковим кодексом України прямо не встановлено обмежень у частині коригування фінансового результату до оподаткування на різниці, визначена відповідно до положень розділу III Податкового кодексу України (2755-17) .
6.6. Сума коштів на погашення основної суми кредитів та/або запозичень, які залучені для виконання інвестиційної програми та погоджені НКРЕКП, та/або суми інвестицій за рахунок власного капіталу в необоротні матеріальні та нематеріальні активи.
7. Обґрунтування витрат, які не включаються до структури тарифу. Вказати перелік фактичних витрат за кожним елементом витрат із зазначенням суми та обґрунтуванням змін порівняно з попереднім періодом:
7.1. Витрати на створення резерву сумнівної заборгованості.
7.2. Суми визнаних штрафів, пені, неустойки.
7.3. Суми коштів або вартість товарів, що добровільно перераховуються (передаються) іншим юридичним та фізичним особам, у тому числі у вигляді фінансової або матеріальної допомоги, включаючи благодійну, спонсорську та шефську допомогу.
7.4. Суми коштів, що відраховуються професійним спілкам (їх організаціям) для проведення культурно-масової і фізкультурної роботи.
7.5. Інші операційні витрати.
( Додатки 4-10 (v2522874-21F228) )