БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
08.11.2021 № 1203
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 грудня 2021 р.
за № 1609/37231

Про затвердження Змін до Порядку надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам

Відповідно до абзаців восьмого та дванадцятого частини другої статті 54 Закону України "Про повну загальну середню освіту", пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630 (630-2014-п) , НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Порядку надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам (z1119-20) , затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20 липня 2020 року № 931, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2020 року за № 1119/35402, що додаються.
2. Директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти (Божинський В.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій (Єрко І.) зробити відмітку у справах архіву.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр
С. Шкарлет
ПОГОДЖЕНО:
Міністр охорони здоров’я України
Уповноважений Верховної Ради України
з прав людини
Голова Державної регуляторної служби України
Т.в.о. Голови
Державної служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України
Перший заступник
Міністра цифрової трансформації України
Генеральний Секретар Громадської Спілки
"Всеукраїнське громадське об’єднання
"Національна Асамблея
людей з інвалідністю України"
В. Ляшко
Л. Денісова
О. Кучер
В. Трофименко
О. Вискуб
В. Назаренко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
08 листопада 2021 року № 1203
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 грудня 2021 р.
за № 1609/37231

ЗМІНИ

до Порядку надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам

( Див. текст (z1119-20) )
1. У розділі I:
1) пункт 2 після слова "дошкільної," доповнити словом "позашкільної,";
2) в абзаці третьому пункту 3 слова "модельна навчальна програма у сфері повної загальної середньої освіти" замінити словами "навчальна програма у сфері повної загальної середньої освіти, навчальна програма з позашкільної освіти,";
3) підпункт 3 пункту 4 після слів "Шкільна бібліотека" доповнити словами "та словники;";
4) пункт 5 викласти в такій редакції:
"5. Гриф надається таким навчальним програмам:
1) програмам у сфері дошкільної освіти - навчальним виданням, що визначають єдиний комплекс (один чи декілька) освітніх компонентів, спланованих і організованих для набуття вихованцями компетентностей;
2) програмам з психолого-педагогічної та корекційно-розвиткової роботи - навчальним виданням, що визначають напрями психолого-педагогічної та корекційно-розвиткової роботи, їх відповідне змістове наповнення з урахуванням особливостей психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами;
3) навчальним програмам у сфері повної загальної середньої освіти - навчальним виданням, що визначають орієнтовну послідовність досягнення очікуваних результатів навчання учнів, зміст навчального предмета та види навчальної діяльності учнів та можуть бути рекомендовані для використання в освітньому процесі як модельні відповідно до законодавства;
4) навчальним програмам у сфері повної загальної середньої освіти - навчальним виданням, розробленим не на основі модельних навчальних програм, що визначають послідовність досягнення результатів навчання учнів з навчального предмета (курсу за вибором), опис його змісту та видів навчальної діяльності учнів із зазначенням орієнтовної кількості годин, необхідних на їх провадження;
5) навчальним програмам з позашкільної освіти - навчальним виданням, що визначають мету, завдання, зміст, обсяг, способи організації освітнього процесу та вимоги до його результатів за напрямами позашкільної освіти.";
5) абзац другий пункту 6 після слів "середньої освіти," доповнити словами "типовій освітній програмі закладу позашкільної освіти,";
6) абзаци третій та четвертий пункту 7 замінити абзацом такого змісту:
"електронним підручникам та підручникам.".
У зв’язку з цим абзаци п’ятий та шостий вважати відповідно абзацами четвертим та п’ятим;
7) пункт 8 викласти в такій редакції:
"8. Рішення щодо надання грифа "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України" приймається МОН та оформлюється наказом МОН.
Пропозиції щодо надання грифа об’єктам грифування ухвалюють предметні (галузеві) експертні комісії (далі - Комісії) на підставі:
експертних висновків комплексної експертизи (далі - експертиза), що включає науково-методичну, психолого-педагогічну та антидискримінаційну складову, а також за рішенням Комісії може включати художньо-технічну складову;
результатів перевірки щодо виявлення порушення авторських прав та/або академічної доброчесності у разі прийняття Комісіями рішення щодо її проведення.";
8) пункт 12 викласти в такій редакції:
"12. Для забезпечення надання грифів Установа:
здійснює добір кандидатур до складу Комісій та подає пропозиції МОН для їх затвердження;
організовує роботу Комісій та проведення експертизи;
забезпечує надання об’єктам грифування грифів "Схвалено для використання в освітньому процесі" та формує Каталог;
оприлюднює експертні висновки на вебсайті Установи та/або на спеціальному інформаційному ресурсі;
здійснює технічну підтримку спеціалізованого програмного забезпечення.".
2. Абзац другий пункту 8 розділу II виключити.
3. В абзаці третьому підпункту 2 пункту 2 розділу III слово і цифру "пункті 5" замінити словами і цифрами "підпунктах 1-3 пункту 5".
4. У розділі IV:
1) пункт 4 після абзацу першого доповнити абзацом другим такого змісту:
"Обов’язково проводиться антидискримінаційна експертиза об’єктів грифування, які потенційно можуть брати участь у конкурсному відборі підручників та посібників, які видаватимуться за кошти державного бюджету.".
У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
2) абзац четвертий пункту 5 після слова "розділу" доповнити словами ", на перевірку щодо виявлення порушення авторських прав та/або академічної доброчесності";
3) абзац перший пункту 7 після слова "заявнику" доповнити словами "протягом п’яти робочих днів";
4) пункт 8 після слова "заявнику" доповнити словами "протягом п’яти робочих днів";
5) у пункті 9:
в абзаці першому слово і цифру "пункті 5" замінити словами і цифрами "підпунктах 1-3 пункту 5";
абзац четвертий виключити.
6) після пункту 10 доповнити новим пунктом 11 такого змісту:
"11. Для автоматизації роботи Комісій, проведення експертизи об’єктів грифування та перевірки щодо виявлення порушення авторських прав та/або академічної доброчесності може застосовуватися спеціальне програмне забезпечення за умови його відповідності технічним вимогам відповідно до законодавства України.".
В.о. генерального директора
директорату дошкільної,
шкільної, позашкільної
та інклюзивної освіти
В. Божинський