БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
29 листопада 2021 року № 643 (z1617-21)
        
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 грудня 2021 р.
за № 1618/37240

ПОЛОЖЕННЯ

про Комісію із проведення мистецьких конкурсів з розкриття туристичного потенціалу України

I. Загальні положення

1. Комісія із проведення мистецьких конкурсів з розкриття туристичного потенціалу України (далі - Комісія) утворюється ДАРТ з метою організації та проведення мистецьких конкурсів з розкриття туристичного потенціалу України (далі - конкурс) з метою реалізації заходів з популяризації туристичного продукту України, визначених Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розкриття туристичного потенціалу України (288-2021-п) , затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2021 року № 288.
2. Комісія у своїй роботі керується Конституцією (254к/96-ВР) та законами України, Указами Президента України та Постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

II. Завдання та повноваження Комісії

1. Завданням Комісії є організація та проведення об’єктивних та прозорих конкурсів, спрямованих на визначення переможців серед мистецьких проєктів (далі - проєкти).
2. Комісія під час виконання поставлених завдань може:
1) отримувати інформацію від ДАРТ, а також підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління, необхідні інформацію та матеріали;
2) запрошувати на засідання та заслуховувати представників ДАРТ, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;
3) залучати на громадських засадах до проведення експертизи проєктів фахівців з відповідних сфер діяльності (за їх згодою);
4) запрошувати на засідання та заслуховувати учасників конкурсу;
5) проводити перевірку заявок та розгляд документів, поданих учасниками конкурсу.

III. Порядок формування Комісії

1. Комісія утворюється ДАРТ та діє у складі голови, заступника голови, секретаря та членів Комісії.
2. Персональний склад Комісії затверджується наказом ДАРТ. Загальна кількість членів Комісії становить дев’ять осіб.
3. До складу Комісії входять чотири представники ДАРТ, а також за згодою п’ять представників від громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, органів самоорганізації населення, недержавних засобів масової інформації, інші непідприємницьких товариств та установ, легалізованих відповідно до законодавства (далі - інститути громадського суспільства).

IV. Права та обов’язки членів Комісії

1. Члени Комісії із числа представників від інститутів громадянського суспільства беруть участь у її роботі на громадських засадах.
2. Члени Комісії зобов’язані:
1) брати участь у роботі Комісії та її засіданнях;
2) дотримуватися принципів сумлінності й об’єктивності при розгляді матеріалів проєктів;
3) голосувати на засіданнях;
4) бути неупередженими в прийнятті рішень;
5) узгоджувати з Головою Комісії свої дії, які вони здійснюють від її імені;
6) не допускати конфлікту інтересів під час розгляду проєктів. Перед початком розгляду конкурсних пропозицій член Комісії зобов’язаний повідомити про конфлікт інтересів та надати пояснення щодо обставин, які можуть перешкоджати об’єктивному виконанню ним обов’язків. ДАРТ за поданням Комісії виключає з її складу члена Комісії, в якого виявлено конфлікт інтересів. Якщо конфлікт інтересів виявлено після ухвалення Комісією рішення про визначення переможців конкурсу, зазначене рішення підлягає перегляду. Оцінки члена Комісії, в якого виявлено конфлікт інтересів, не враховуються;
7) повідомляти про наявність конфлікту інтересів;
8) дотримуватись вимог законодавства України та цього Положення.
3. Члени Комісії мають право:
1) бути ознайомленими з будь-якою інформацією та матеріалами з питань, що належать до компетенції Комісії;
2) висловлювати свої думки, пропозиції, зауваження з питань, що розглядаються на засіданнях Комісії.

V. Організація роботи Комісії

1. Голова Комісії:
1) формує порядок денний засідань Комісії;
2) веде засідання Комісії, забезпечує неупереджений та об’єктивний розгляд матеріалів проєктів та інших питань порядку денного, ставить питання на голосування, оголошує його результати;
3) представляє Комісію у відносинах з підприємствами, установами й організаціями, що належать до сфери управління ДАРТ, заявниками, засобами масової інформації, громадськістю;
4) підписує протоколи засідань;
5) здійснює інші функції та повноваження, пов’язані з роботою Комісії.
2. У разі відсутності голови Комісії його обов’язки виконує заступник голови.
3. Секретар Комісії:
1) здійснює організаційне забезпечення засідань Комісії;
2) готує інформаційні матеріали для розгляду на засіданнях Комісії;
3) відповідає за розміщення на офіційному вебсайті ДАРТ інформації щодо поданих учасниками проєктів;
4) інформує членів Комісії про дату, місце та час проведення засідання;
5) забезпечує ведення й оформлення протоколів засідань;
6) доводить рішення Комісії до відома ДАРТ;
7) забезпечує ведення та зберігання документації, пов’язаної з роботою Комісії;
8) відповідає за передачу інформації про результати засідань Комісії для розміщення на офіційному вебсайті ДАРТ.
4. У разі відсутності секретаря Комісії на засіданні його обов’язки виконує особа, уповноважена головою Комісії.
5. Про дату, час і місце проведення засідання та порядок денний члени Комісії мають бути поінформовані секретарем Комісії не пізніше трьох робочих днів до дати його проведення.
6. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше п’яти її членів.
7. У разі необхідності Комісія може прийняти рішення про продовження своєї роботи наступного дня після дня засідання.
Якщо розгляд питань неможливий у зв’язку з відсутністю необхідної кількості членів Комісії, голова Комісії переносить засідання на інший визначений голосуванням присутніми членами Комісії день.
8. Рішення Комісії (в тому числі за результатами голосування передбаченого абзацом другим пункту 7 цього розділу) приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів від загальної кількості її членів, присутніх на засіданні.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.
Члени Комісії не можуть передавати право голосу будь-якій іншій особі.
Після закінчення голосування голова Комісії оголошує результати голосування та рішення, прийняте за наслідками голосування.
9. Член Комісії, не згодний з прийнятим рішенням, може письмово висловити окремо свою позицію з відповідного питання, яка долучається до протоколу засідання.
10. На засіданні Комісії ведеться протокол, який складається протягом одного робочого дня після його проведення.
Протокол підписується головою та секретарем Комісії.
11. У протоколі засідання зазначаються:
1) дата (рік, місяць, день) та місце засідання;
2) присутні на засіданні члени Комісії;
3) власне ім’я та прізвище секретаря Комісії або особи, яка виконує його повноваження;
4) власні імена та прізвища запрошених на засідання осіб;
5) питання, що внесені на порядок денний засідання;
6) результати голосування;
7) прийняті рішення.
12. Рішення Комісії про визначення переможців конкурсу оформлюється протоколом, який затверджується наказом ДАРТ.
Наказ ДАРТ може бути оскаржений учасником у судовому порядку відповідно до законодавства України.
13. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснює ДАРТ.
Начальник Управління
авіаційної інфраструктури
та перевезень
Д. Кушпіль