БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
15.12.2021  № 141

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 7, 39 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Закону України від 30 червня 2021 року № 1587-IX (1587-20) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та інших питань функціонування банківської системи", з метою встановлення вимог до політики винагороди, а також до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, інших осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на профіль ризику банку, Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 30 листопада 2020 року № 153 (v0153500-20) "Про затвердження Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку" такі зміни:
1) заголовок постанови викласти в такій редакції:
"Про затвердження Положення про політику винагороди в банку";
2) пункт 1 викласти в такій редакції:
"1. Затвердити Положення про політику винагороди в банку, що додається.".
2. Затвердити Зміни до Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 листопада 2020 року № 153, що додаються.
3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
Голова
К. Шевченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
15.12.2021  № 141

ЗМІНИ

до Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку

( Див. текст (v0153500-20) )
1. Заголовок Положення викласти в такій редакції:
"Положення про політику винагороди в банку".
2. У розділі I:
1) пункт 1 викласти в такій редакції:
"1. Це Положення розроблене відповідно до Законів України "Про Національний банк України", (679-14) "Про банки і банківську діяльність" (2121-14) , "Про акціонерні товариства" (514-17) , "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та інших питань функціонування банківської системи" (1587-20) та встановлює вимоги до політики винагороди, а також вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради (далі - рада) та правління банку (далі - правління), керівника підрозділу внутрішнього аудиту, головного ризик- менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника окремого підрозділу із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, якщо керівник/менеджер не є членом правління, інших осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на профіль ризику банку.";
2) у пункті 2:
підпункт 1 викласти в такій редакції:
"1) винагорода - матеріальна виплата в грошовій формі та/або захід негрошового стимулювання члена ради чи правління (далі - орган управління), впливової особи за виконання покладених на нього (неї) посадових обов’язків, яка включає всі фіксовані та/або змінні складові винагороди, передбачені умовами укладеного між таким членом органу управління, такою впливовою особою та банком договору (контракту)/рішенням загальних зборів учасників (акціонерів) банку (далі - загальні збори)/вищого органу державного банку (для членів ради) або рішенням ради/правління (для членів правління, впливових осіб);";
підпункт 2 після слова "його" доповнити словом "(її)";
пункт після підпункту 3 доповнити новим підпунктом 3-1 такого змісту:
"3-1) впливова особа - керівник підрозділу внутрішнього аудиту, головний ризик-менеджер, головний комплаєнс-менеджер, керівник окремого підрозділу із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, якщо керівник/менеджер не є членом правління, інша особа, професійна діяльність якої має значний вплив на профіль ризику банку (крім члена органу управління);";
підпункт 5 викласти в такій редакції:
"5) комітет з винагороди - комітет ради з питань визначення винагороди посадовим особам банку або комітет із питань призначень і винагород посадовим особам банку, або комітет з питань винагород;";
пункт після підпункту 5 доповнити трьома новими підпунктами 5-1-5-3 такого змісту:
"5-1) особа, професійна діяльність якої має значний вплив на профіль ризику банку, - особа, яка визначається на підставі якісних і кількісних критеріїв згідно з політикою винагороди банку;
5-2) підрозділи контролю - підрозділ з управління ризиками, підрозділ контролю за дотриманням норм (комплаєнс) і підрозділ внутрішнього аудиту;
5-3) політика винагороди - система загальних підходів, принципів і способів формування управлінських рішень у сфері оплати праці (винагороди) членів органів управління та впливових осіб;";
підпункт 7 після слова "правління" доповнити словами ", впливових осіб";
абзаци третій, сьомий підпункту 9 після слова "його" доповнити словом "(її)".
3. Положення після розділу I доповнити новим розділом I-1 такого змісту:
"I-1. Основні принципи формування політики винагороди
2-1. Визначення та реалізація політики винагороди в банку здійснюється з урахуванням розміру, особливостей діяльності банку, характеру й обсягів банківських та інших фінансових послуг, профілю ризику банку, системної важливості банку та діяльності банківської групи, до складу якої входить банк, дотримання/виконання стратегії банку, бізнес-плану, бюджету та декларації схильності до ризиків.
Процедури, визначені політикою винагороди банку, мають бути чіткими, задокументованими та прозорими, легкими для розуміння та моніторингу дотримання.
2-2. Політика винагороди видається у формі внутрішнього документа банку та визначає застосування банком:
1) практики фіксованої винагороди, яка не залежить від фінансового результату банку, досягнення цілей, виконання повноважень (уключаючи таку практику щодо нових працівників);
2) практики змінної винагороди за потенційні надходження (доходи), строки та ймовірність отримання яких є невизначеними;
3) виплати в разі звільнення до з’ясування ефективності діяльності, досягнення цілей, виконання повноважень.
2-3. Рада визначає, затверджує, за потреби переглядає та у визначеному нею порядку здійснює оцінку та контроль за реалізацією політики винагороди, яка має визначати критерії для встановлення:
1) фіксованої винагороди, яка відображає рівень професійного досвіду та організаційної відповідальності з огляду на посадові обов’язки працівника;
2) змінної винагороди, яка відображає послідовне та виважене з урахуванням ризиків банку виконання обов’язків, а також результат, що перевищує вимоги посадових обов’язків працівника.
2-4. Політика винагороди має містити порядок визначення осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на профіль ризику банку, та включати такі питання:
1) визначення органів управління/підрозділів/посадових осіб, відповідальних за визначення осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на профіль ризику банку;
2) визначення якісних і кількісних критеріїв для визначення осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на профіль ризику банку. Такі критерії можуть ураховувати потенційний вплив професійної діяльності особи з урахуванням її повноважень і обов’язків на профіль ризику банку, показники ризику та ефективність діяльності банку. Критерії враховують усі суттєві види ризиків, на які може наражатися банк. Одним із кількісних критеріїв є перевищення розміру виплаченої за рік змінної винагороди в два та більше разів розміру річної фіксованої винагороди;
3) оформлення результатів визначення осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на профіль ризику банку, затвердження переліку цих осіб;
4) періодичність (не рідше одного разу на рік) перегляду переліку осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на профіль ризику банку;
5) повідомлення акціонерам банку та Національному банку (не рідше одного разу на рік) про осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на профіль ризику банку.
2-5. Банк надає інформацію щодо визначення осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на профіль ризику банку, та перелік таких осіб Національному банку на його вимогу.
2-6. Політика винагороди має стимулювати членів органів управління, впливових осіб діяти в інтересах банку та не приймати надмірних ризиків.
2-7. Політика винагороди має визначати порядок прийняття рішень про виплату/відстрочення/зменшення/скасування/повернення змінної винагороди, а також може визначати форми виплати змінної винагороди.
2-8. Банк приймає рішення щодо виплати змінної винагороди з урахуванням прийнятих банком ризиків і результатів такого прийняття, фінансового результату діяльності банку, дотримання вимог до капіталу банку, підтримання належного рівня ліквідності.
2-9. Політика винагороди повинна бути гендерно нейтральною та визначатися з урахуванням необхідності дотримання принципу рівної оплати праці працівників чоловічої та жіночої статі за рівну роботу або роботу однакової цінності.
2-10. Політика винагороди визначає з урахуванням установлених цим Положенням вимог обсяг інформації про виплату винагороди, що включається до річного звіту банку. Обсяг інформації про винагороду, що підлягає включенню до річного звіту банку, не може бути меншим, ніж установлено цим Положенням.
2-11. Загальні збори/вищий орган державного банку встановлюють(є) розмір винагороди голови та членів ради.
Рада встановлює розмір винагороди голови та членів правління, керівника та працівників підрозділу внутрішнього аудиту, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера.
Правління встановлює розмір винагороди інших працівників банку, якщо інше не передбачено законодавством України і/або статутом банку.".
4. У розділі II:
1) у пункті 4:
у підпункті 2 слова "частиною винагороди" замінити словом "винагородою";
підпункт 12 викласти в такій редакції:
"12) визначає з урахуванням установлених цим Положенням вимог обсяг відомостей, що містяться у звіті про винагороду, та обсяг відомостей про винагороду, що можуть бути оприлюднені. Обсяг відомостей про винагороду, що підлягає оприлюдненню, не може бути меншим, ніж установлено цим Положенням.";
2) підпункти 9, 11 пункту 5 після слів "правління" доповнити словами ", впливових осіб".
5. У розділі III:
1) підпункт 3 пункту 6 доповнити словами ", впливовим особам";
2) пункт 7 доповнити новим підпунктом такого змісту:
"3) наявності/відсутності обґрунтованих підстав щодо виплати/відстрочення/зменшення/повернення змінної винагороди члена ради.";
3) розділ після пункту 8 доповнити новим пунктом 8-1 такого змісту:
"8-1. Звіт про винагороду впливових осіб додатково має містити інформацію щодо:
1) підтверджених фактів неприйнятної поведінки впливової особи (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди впливовій особі;
2) наявності/відсутності обґрунтованих підстав щодо виплати/відстрочення/зменшення/повернення змінної винагороди впливовій(ою) особі(ою).";
4) підпункт 5 пункту 9 виключити;
5) у пункті 11 слова "та/або пов’язаними з банком особами" виключити.
6. У розділі IV:
1) у пункті 13:
пункт після слова "правління" доповнити словами ", впливових осіб";
слово "його" замінити словом "їх";
2) абзац перший пункту 17 після слів "членам ради та правління,", "щодо ради та правління" доповнити відповідно словами "впливовим особам,", ", впливових осіб".
7. У розділі V:
1) у пункті 19:
слово "звіт" замінити словом "звіти";
пункт після слова "правління" доповнити словами ", впливових осіб";
слово "його" замінити словом "їх";
2) пункт 20 після слова "правління" доповнити словами ", впливовим особам".
8. Текст Положення (v0153500-20) після слів "член органу управління" у всіх відмінках та числах доповнити словами ", впливова особа" у відповідних відмінках та числах.