БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 9 грудня 2021 р. № 1342 Київ

Про затвердження Порядку надання державної підтримки страхування сільськогосподарської продукції

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України та частини першої статті 26 Закону України "Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою" Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок надання державної підтримки страхування сільськогосподарської продукції, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
Прем'єр-міністр України
Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 грудня 2021 р. № 1342

ПОРЯДОК

надання державної підтримки страхування сільськогосподарської продукції

1. Цей Порядок визначає умови надання державної підтримки страхування сільськогосподарської продукції та механізм використання коштів, передбачених Мінагрополітики у державному бюджеті за програмою "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників" для державної підтримки страхування сільськогосподарської продукції (далі - бюджетні кошти).
2. Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінагрополітики.
Отримувачами бюджетних коштів є сільськогосподарські товаровиробники.
3. Державна підтримка надається сільськогосподарським товаровиробникам - юридичним особам незалежно від організаційно-правової форми та форми власності та фізичним особам - підприємцям (далі - страхувальники):
щодо яких не порушено справ про банкрутство, яких не визнано банкрутами, що не перебувають на стадії ліквідації;
які не мають на перше число місяця, в якому буде прийматися рішення щодо здійснення виплат, прострочену більш як шість місяців заборгованість з платежів, контроль за справленням яких покладено на органи ДПС;
які уклали із страховиком, який має право на страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою (далі - уповноважений страховик), договір страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою (далі - договір страхування);
які сплатили уповноваженому страховику страховий платіж (страхову премію) за договором страхування.
4. Державна підтримка страхування сільськогосподарської продукції здійснюється шляхом відшкодування страхувальникам частини сплачених страхових платежів (премій) (далі - страхові платежі) за договором страхування (далі - компенсація).
Компенсація надається у розмірі до 60 відсотків вартості страхового платежу.
Сума компенсації, що надається на одного страхувальника протягом бюджетного періоду, не може перевищувати 10 тисяч розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.
5. Компенсація надається на безповоротній основі страхувальникам, які сплатили відповідно до умов договору страхування страхові платежі страховику, який включений до переліку уповноважених страховиків.
До переліку уповноважених страховиків включаються страховики, які отримали ліцензію на здійснення добровільного страхування сільськогосподарської продукції, відповідають вимогам Закону України (85/96-ВР) "Про страхування", вимогам, установленим нормативно-правовими актами Національного банку.
Для включення до переліку уповноважених страховиків страховики подають в електронній або паперовій формі до Мінагрополітики:
заяву про включення до переліку уповноважених страховиків (за формою, встановленою Мінагрополітики);
лист підтвердження Національного банку про відповідність вимогам частин другої та четвертої статті 4 Закону України "Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою" та вимогам, установленим нормативно-правовими актами Національного банку.
Подані страховиками документи реєструються в системі електронного документообігу Мінагрополітики в установленому порядку.
6. На підставі поданих документів Мінагрополітики включає страховиків до переліку уповноважених страховиків, про що протягом трьох робочих днів повідомляє страховикам та оприлюднює відповідну інформацію на офіційному веб-сайті Мінагрополітики.
Підставою для невключення страховика до переліку уповноважених страховиків може бути лише не подання страховиком документів, зазначених у пункті 5 цього Порядку.
Перелік уповноважених страховиків формується за заявницьким принципом протягом бюджетного періоду без обмежень строку подання страховиком відповідних документів.
Внесення змін до переліку уповноважених страховиків здійснюється Мінагрополітики протягом п’яти робочих днів після подання страховиком відповідних документів.
Страховик має право розпочати страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою з дня його включення до переліку уповноважених страховиків та оприлюднення відповідної інформації Мінагрополітики.
7. З метою забезпечення організаційних заходів (взаємодії), пов’язаних з реалізацією норм цього Порядку, Мінагрополітики підписує з уповноваженими страховиками Меморандум про загальні засади співробітництва (далі - Меморандум).
Меморандум підписується на строк до кінця поточного бюджетного періоду з можливістю автоматичної пролонгації строку його дії на наступний бюджетний період, не враховуючи випадків подання уповноваженим страховиком заяви про добровільне розірвання Меморандуму або втрати уповноваженим страховиком відповідності вимогам абзацу другого пункту 5 цього Порядку.
8. Уповноважені страховики зобов’язані у разі невиконання рішення Національного банку про застосування заходу впливу за порушення вимог законодавства про страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою повернути протягом 30 днів з дати отримання вимоги Мінагрополітики до державного бюджету частину страхових платежів у межах суми, відшкодованої у вигляді державної підтримки за останні 12 місяців, що передують даті прийняття такого рішення Національного банку.
Національний банк протягом 10 робочих днів з дня встановлення факту невідповідності уповноваженого страховика вимогам частин другої та четвертої статті 4 Закону України "Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою" повідомляє Мінагрополітики про встановлення факту такої невідповідності.
Національний банк України протягом 10 робочих днів з дня встановлення факту невиконання уповноваженим страховиком рішення Національного банку про застосування заходу впливу за порушення вимог законодавства про страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою повідомляє Мінагрополітики про таке не виконання.
На підставі повідомлення Національного банку Мінагрополітики протягом п’яти робочих днів надсилає уповноваженому страховику вимогу щодо повернення до державного бюджету частини страхових платежів із зазначенням суми, виключає його з переліку уповноважених страховиків та розриває з ним Меморандум.
9. Виключення уповноваженого страховика з переліку уповноважених страховиків та розірвання Меморандуму не позбавляє страховика обов’язку виконання зобов’язань за укладеними договорами страхування та виконання дій, зазначених у пункті 14 цього Порядку.
10. Договір страхування укладається між страхувальником та уповноваженим страховиком відповідно до умов стандартизованого страхового продукту, затвердженого Мінагрополітики за погодженням із Національним банком.
11. Перелік видів сільськогосподарської продукції та сільськогосподарських страхових ризиків, щодо яких здійснюється страхування з державною підтримкою у поточному бюджетному періоді, визначається Мінагрополітики залежно від обсягу коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки страхування сільськогосподарської продукції.
12. Відповідність страхувальника вимогам абзацу другого пункту 3 цього Порядку перевіряється уповноваженим страховиком на дату укладання договору страхування з урахуванням інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, розміщеного на офіційному веб-сайті Мін’юсту.
Компенсація не надається страхувальникам за укладеними договорами страхування, якщо:
страхувальник та уповноважений страховик є пов’язаними особами між собою;
страхові платежі за даним договором страхування здешевлюються (здешевлювалися) за рахунок коштів місцевих бюджетів;
страхувальник отримав дотацію з державного бюджету на одиницю угідь, на яких повністю втрачені (загинули) посіви сільськогосподарських культур.
Інформацію про відповідність (невідповідність) вимогам абзаців третього - п’ятого цього пункту страхувальник зазначає у заявці, передбаченій абзацом другим пункту 13 цього Порядку, під особисту відповідальність.
У разі встановлення органами, уповноваженими здійснювати контроль за використанням бюджетних коштів, факту їх незаконного отримання страхувальником, надання такому страхувальнику державної підтримки припиняється з моменту встановлення такого факту протягом поточного та трьох наступних бюджетних періодів, а кошти у сумі, що незаконно отримані, повертаються до державного бюджету в установленому законодавством порядку.
13. Для отримання компенсації за укладеними договорами страхування страхувальники подають уповноваженому страховику:
заявку, за встановленою Мінагрополітики формою;
згоду про надання уповноваженим страховиком Мінагрополітики інформації, яка містить персональні дані, за формою, визначеною уповноваженим страховиком;
завірену банком копію платіжного доручення про сплату страхових платежів;
довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком.
Подані страхувальниками документи реєструються та зберігаються уповноваженим страховиком у встановленому порядку.
У разі подання страхувальником документів не в повному обсязі або оформлених з порушенням вимог законодавства такі документи повертаються страхувальнику протягом трьох робочих днів.
Заявки подаються:
до 1 квітня поточного року - за укладеними договорами страхування з 10 листопада минулого року по 31 березня поточного року;
до 1 серпня поточного року - за укладеними договорами страхування з 1 квітня по 31 липня поточного року;
до 10 листопада поточного року - за укладеними договорами страхування з 1 серпня по 9 листопада поточного року.
14. Уповноважений страховик:
формує перелік страхувальників, які мають право на компенсацію (за результатами оцінки заявок, поданих страхувальниками, на відповідність вимогам, визначеним абзацом другим пункту 3 цього Порядку);
вносить до переліку страхувальників, які мають право на компенсацію, суму коштів, що підлягає компенсації (на підставі суми фактично сплачених страхувальником страхових платежів);
до 10 квітня, 10 серпня та 20 листопада поточного року подає до Мінагрополітики в електронній та паперовій формі перелік страхувальників, які мають право на компенсацію, із зазначенням суми коштів, що підлягає компенсації.
Форма переліку страхувальників, які мають право на компенсацію, затверджується Мінагрополітики.
15. Мінагрополітики на підставі поданих уповноваженими страховиками переліків страхувальників, які мають право на компенсацію:
формує до 15 квітня, 15 серпня та 25 листопада узагальнений перелік страхувальників, які мають право на компенсацію, та надсилає його ДПС з метою проведення перевірки відповідності одержувачів бюджетних коштів вимогам абзацу третього пункту 3 цього Порядку;
на підставі інформації від ДПС, поданої протягом п’яти календарних днів, виключає із узагальненого переліку страхувальників, які мають право на компенсацію, страхувальників, що не відповідають вимогам абзацу третього пункту 3 цього Порядку, і до 25 квітня, 25 серпня та 10 грудня поточного року розміщує такий перелік на офіційному веб-сайті Мінагрополітики;
затверджує до 30 квітня, 30 серпня та 15 грудня поточного року розподіл коштів між страхувальниками в межах бюджетних асигнувань пропорційно визначеній потребі в компенсації (з урахуванням абзацу третього пункту 4 цього Порядку).
На підставі розподілу коштів між страхувальниками Мінагрополітики перераховує бюджетні кошти з реєстраційного рахунка, відкритого в Казначействі, на поточні рахунки страхувальників, відкриті в банках.
16. Уповноважені страховики щомісяця до 10 числа подають до Мінагрополітики інформацію про кожен укладений, продовжений або припинений договір страхування, кожен випадок виплати страхового відшкодування або відмови у виплаті страхового відшкодування за формою, затвердженою Мінагрополітики.
17. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого в установленому законодавством порядку.
18. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація і облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому законодавством.
19. Погашення бюджетної кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства, та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.
20. Мінагрополітики після закінчення бюджетного періоду подає Мінфіну інформацію про стан виконання результативних показників з результатами аналізу, поясненнями, висновками щодо їх виконання у визначені законодавством строки.
21. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним використанням здійснюються в установленому законодавством порядку.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 грудня 2021 р. № 1342

ПЕРЕЛІК

постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2012 р. № 813 (813-2012-п) "Про затвердження Порядку та умов надання сільськогосподарським товаровиробникам державної підтримки у страхуванні сільськогосподарських культур шляхом здешевлення страхових платежів (премій) і переліку сільськогосподарських культур та видів страхових ризиків (продуктів), на які у 2012 році надається компенсація вартості страхових платежів (премій)" (Офіційний вісник України, 2012 р., № 66, ст. 2704).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2012 р. № 841 (841-2012-п) "Про затвердження Порядку визнання ризиків у сільському господарстві катастрофічними та надання і використання бюджетної позики (державної фінансової допомоги) у разі їх виникнення" (Офіційний вісник України, 2012 р., № 68, ст. 2778).
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2013 р. № 746 (746-2013-п) "Про внесення змін до Порядку та умов надання сільськогосподарським товаровиробникам державної підтримки у страхуванні сільськогосподарських культур шляхом здешевлення страхових платежів (премій)" (Офіційний вісник України, 2013 р., № 82, ст. 3039).