БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
25 листопада 2021 року № 385
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 грудня 2021 р.
за № 1635/37257

УМОВИ

страхування площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі

I. Загальні положення

1. Ці Умови визначають особливості страхування площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі.
2. У цих Умовах терміни вживаються у таких значеннях:
застрахована озима зернова сільськогосподарська культура - посіви озимої зернової сільськогосподарської культури пшениці, жита, ячменю певного сорту, яка висівається восени з метою виробництва зерна та врожай якої збирається наступного року, щодо страхування яких укладений договір страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою (далі - Договір);
страхова вартість - грошова сума, що визначається як середній розмір планових витрат на вирощування озимої зернової сільськогосподарської культури (від підготовки ґрунту під посів до відновлення весняної вегетації) на одиницю площі (один гектар), встановлений Договором;
страхова виплата (відшкодування) - грошова сума, яка виплачується страховиком в разі загибелі площі посівів застрахованої озимої зернової сільськогосподарської культури в період її перезимівлі внаслідок дії ризиків відповідно до умов Договору.
Інші терміни вживаються в цих Умовах відповідно до Законів України "Про страхування" (1909-20) та "Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою" (4391-17) .
3. У цих Умовах страхові ризики вживаються у таких значеннях:
вимерзання - загибель озимих культур внаслідок зниження температури повітря або ґрунту нижче критичної для рослин межі протягом однієї доби і більше. Вимерзання спричиняє пошкодження вузлів кущіння, кореневої системи озимих зернових, кореневої шийки багаторічних трав, засихання та загибель плодових бруньок гілок дерев і кущів;
вимокання - весняна загибель рослин внаслідок недостачі кисню для дихання, що зумовлюється тривалим перебуванням їх в умовах застою талої води (протягом 10-15 днів і більше);
випадіння рослин озимих культур (далі - випадіння) - явище, що спостерігається при різкому і активному наростанні тепла в період відновлення вегетації та одночасно при недостачі вологи у верхньому шарі ґрунту. При цьому вторинна коренева система не встигає використовувати вологу більш глибоких шарів ґрунту і рослини гинуть. Це явище більш розповсюджене при пізній весні;
випирання - загибель рослин внаслідок розриву кореневої системи, оголення вузлів кущіння озимих культур чи кореневої шийки багаторічних трав в результаті неодноразового відтавання і замерзання верхнього перезволоженого шару ґрунту;
випрівання - загибель рослин озимих культур та багаторічних трав внаслідок тривалого перебування рослин під високим сніговим покривом (більше 30 см), коли температура ґрунту на глибині залягання вузла кущіння близька до 0 °C упродовж 80-100 днів (не обов’язково підряд), та при слабкому промерзанні або талому ґрунті. Відбувається аномальний ріст конуса наростання взимку, ураження грибковими хворобами і внаслідок цього загибель рослин ранньою весною;
вторинні хвороби рослин - масовий розвиток захворювань рослин, викликаних напівпаразитичними збудниками, що є наслідком первинного механічного ушкодження рослин градом, бурею, зливою, низькою температурою, стоячою водою або іншими явищами;
земельний або земельно-водний сель (далі - сель) - потік ґрунту або муловий (земельно-водний) потік, що відбувається під час рясних опадів у горах і передгір’ях, викликає загибель рослин у результаті механічного впливу на надземні органи рослин шляхом їх виривання, вимивання чи замулення або унеможливлює своєчасне виконання технологічних операцій під час вирощування сільськогосподарських культур;
зимова посуха - припинення подачі води у надземну частину рослини при відсутності на полях снігового покриву та підвищенні температури повітря вдень до 0 °C і вище або при інтенсивній сонячній радіації, коли відбувається посилене випаровування листками вологи та їх засихання. Внаслідок зневоднення листків висихають надземні органи, потім вузли кущіння, і рослини гинуть. Зимова посуха часто супроводжується випиранням та видуванням рослин;
лавина - сніжний обвал, що викликає ушкодження чи загибель рослин у результаті механічного пошкодження надземної частини рослин або унеможливлює виконання технологічних операцій під час вирощування сільськогосподарських культур;
льодяна кірка (притерта) - шар льоду, що утворюється внаслідок чергування відлиг та морозів і щільно прилягає до поверхні ґрунту. Загибель рослин від задухи відбувається при тривалому перебуванні під притертою льодяною кіркою (протягом 30-40 днів та більше) внаслідок порушення газообміну - підвищення концентрації вуглекислого газу, недостачі кисню. Пошкодження рослин від льодяної кірки відбуваються і внаслідок прямої механічної дії - розриву коренів, вузлів кущіння;
осередок масового розмноження шкідливого організму - певна територія агроландшафту, на якій відбувається масове розмноження шкідника, інтенсивний розвиток хвороби рослин, засмічення бур’яном;
спалах масового розмноження шкідника рослин - значне багаторазове збільшення чисельності особин шкідника, що відбувається циклічно або без видимих закономірностей;
тривалі дощі - інтенсивні дощі, що випадають безперервно або з незначною перервою протягом доби, інколи протягом декількох діб (двох-трьох) з кількістю опадів 100 мм і більше. Спричиняють перезволоження ґрунту, розповсюдження грибкових захворювань на посівах.
Термін "епіфітотія" вживається у значенні, визначеному у Кодексі цивільного захисту України (5403-17) .
Інші страхові ризики, зазначені у пункту 1 розділу III цих Умов, застосовуються у значеннях, визначених у таких нормативних документах:
ДСТУ 3513:2021. Метеорологія. Терміни та визначення основних понять;
ДСТУ 3517-97. Гідрологія суші. Терміни та визначення основних понять;
ДСТУ 3891:2013. Безпека у надзвичайних ситуаціях. Терміни та визначення основних понять;
ДСТУ 3994-2000. Безпека у надзвичайних ситуаціях. Надзвичайні ситуації природні. Чинники фізичного походження. Терміни та визначення;
ДСТУ 4756:2007. Захист рослин. Терміни та визначення понять;
ДСТУ 4933:2008. Безпека у надзвичайних ситуаціях. Техногенні надзвичайні ситуації. Терміни та визначення основних понять.

II. Предмет Договору. Підстави його укладання

1. Предметом Договору є майнові інтереси страхувальника, пов’язані із володінням, користуванням та розпорядженням сільськогосподарською продукцією, а саме: посівами озимих зернових сільськогосподарських культур.
2. Договір укладається відповідно до Законів України "Про страхування" (1909-20) та "Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою" (4391-17) , а також:
заяви страхувальника на страхування площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі, форма якої затверджена наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України;
істотних умов договору страхування площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України;
страхових тарифів для страхування площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України (з урахуванням граничних розмірів страхового тарифу, затверджених Кабінетом Міністрів України);
форм документів щодо укладення та супроводження договорів страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою і врегулювання страхових випадків за ними, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України;
переліку застрахованих площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі;
цих Умов.
3. Обов’язковою умовою підтвердження інформації, наданої страхувальником у заяві на страхування площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі, є підписання страховиком та страхувальником Акта огляду площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі (далі - Акт огляду).
4. Страхувальник за Договором може призначити особу (осіб), яка (які) може (можуть) зазнати збитків внаслідок настання страхового випадку для отримання страхового відшкодування (вигодонабувачів).

III. Страхові випадки, страхові ризики. Виключення із страхових випадків та обмеження страхування

1. Страхування посівів озимої зернової сільськогосподарської культури з державною підтримкою (озимої пшениці, жита, ячменю на період перезимівлі від загибелі) здійснюється на випадок її загибелі внаслідок настання сільськогосподарських страхових ризиків (окремих або їх комбінації), а саме:
1) сильні морози, заморозки, вимерзання, льодяна кірка;
2) сильний вітер (у тому числі ураганний вітер, шквал, смерч), пилова буря, град, удар блискавки та пожежі, спричинені блискавкою;
3) сильні дощі і зливи, тривалі дощі, повінь (паводок);
4) випрівання, вимокання, випирання, випадіння;
5) сель, лавина, земельний зсув;
6) землетрус;
7) зимова посуха;
8) епіфітотія, осередок масового розмноження шкідливого організму, спалах масового розмноження шкідника рослин, вторинні хвороби рослин;
9) протиправні дії третіх осіб.
2. Страховим випадком при страхуванні посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою є настання події за одним або кількома страховими ризиками, визначеними пунктом 1 цього розділу, що призвело до завдання збитків страхувальнику внаслідок загибелі застрахованих посівів озимої зернової сільськогосподарської культури на всій або частині площі посіву.
3. Під загибеллю застрахованих посівів озимої зернової сільськогосподарської культури слід розуміти зменшення густоти стояння рослин, які не можуть відновити вегетацію навесні, більше ніж на 50 відсотків від густоти на один метр квадратний при прийнятті на страхування восени на окремому полі або частині поля (ділянці більш ніж 30 відсотків від загальної площі поля та площею не менше ніж 10 га), які потрапили під вплив несприятливих подій, визначених у пункті 1 цього розділу, і не можуть відновити вегетацію навесні. Цей факт має бути підтверджений Актом весняного огляду, підписаним страхувальником та страховиком або уповноваженими особами.
4. Факт настання події, що має ознаки страхового випадку за застрахованими ризиками, зазначеними в пункті 1 цього розділу, визначається уповноваженою особою страховика шляхом огляду постраждалих посівів.
5. При загибелі посівів застрахованої озимої зернової сільськогосподарської культури внаслідок епіфітотійного розвитку хвороб рослин та шкідників, протиправних дій третіх осіб страхувальник зобов’язаний надати підтвердні документи про причини настання страхового випадку: стосовно епіфітотії від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері захисту рослин, який визначено Законом України (180-14) "Про захист рослин", стосовно протиправних дій третіх осіб від відповідних органів державної влади, що можуть надати такі документи відповідно до законодавства України.
6. У разі розбіжностей при визначенні причин і розміру збитку страхувальник і страховик мають право провести незалежну експертизу. Така експертиза проводиться за рахунок сторони, яка вимагала її проведення.
7. Не вважається страховим випадком загибель застрахованих посівів озимої зернової сільськогосподарської культури, якщо вона настала у разі:
1) подій, не передбачених Договором:
захворювань рослин, якщо їх поширення не визнане епіфітотією;
вторинних хвороб, якщо вони не спричинені ризиками, зазначеними у підпунктах 1-7 пункту 1 цього розділу;
впливу ядерної енергії та іонізуючого випромінювання в будь-якій формі;
техногенних аварій, будь-якого забруднення або зараження навколишнього природного середовища;
військових дій, маневрів або здійснення інших військових заходів;
громадянської війни, терористичного акту, народного хвилювання або страйку;
вилучення або знищення застрахованого майна за розпорядженням органів державної влади;
порушення страхувальником встановлених правил зберігання вогненебезпечних та вибухонебезпечних речовин і предметів або інших правил експлуатації, визначених для інших категорій майна;
2) навмисних дій або бездіяльності страхувальника.
8. При настанні страхового випадку страховик зобов’язаний здійснити виплату страхувальнику страхового відшкодування в порядку, в термін або протягом строку, передбачених Договором.

IV. Страхова сума, франшиза

1. Страхова сума за застрахованими посівами озимої зернової сільськогосподарської культури розраховується за формулою
СС заг = В ст х S,
де
ССзаг
-
загальна страхова сума за Договором (грн);
Вст
-
страхова вартість (грн/га);
S
-
площа посівів озимої зернової сільськогосподарської культури, яка приймається на страхування (га).
2. Франшиза застосовується на рівні 20 відсотків від страхової суми кожного поля окремо.

V. Страховий тариф. Страховий платіж та строки його сплати

1. Страховий тариф є однаковим для всіх ділянок із посівами застрахованої озимої зернової сільськогосподарської культури в межах окремої адміністративно-територіальної одиниці.
2. Страховий тариф не повинен перевищувати граничний розмір страхового тарифу, затверджений Кабінетом Міністрів України, та максимальних значень страхових тарифів для страхування площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України.
3. Страховий платіж визначається шляхом множення загальної страхової суми за Договором на страховий тариф.
4. Строк сплати страхового платежу (страхового внеску, страхової премії) зазначається у Договорі. Сплата страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) здійснюється одноразово.
5. Усі розрахунки за Договором, укладеним відповідно до цих Умов, здійснюються у грошовій одиниці України.

VI. Строк та місце дії Договору

1. Договір, що укладений відповідно до цих Умов, набирає чинності з 00 годин 00 хвилин дня, наступного за датою надходження на поточний рахунок страховика страхового платежу (страхового внеску, страхової премії), сплаченого страхувальником, у розмірі, визначеному Договором, та діє до 24 годині 00 хвилин (за київським часом) 20 квітня наступного року за датою укладання Договору, але не пізніше відновлення вегетації рослин застрахованих посівів озимої зернової сільськогосподарської культури у відповідному регіоні навесні.
2. Договір діє виключно в межах території, на якій розташовані посіви застрахованих посівів озимої зернової сільськогосподарської культури, вказаній в Заяві на страхування площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі.
3. За наявності у страхувальника посівів озимої зернової сільськогосподарської культури в декількох адміністративно-територіальних одиницях страховик та страхувальник укладають окремі договори страхування для посівів у кожній окремій адміністративно-територіальній одиниці.

VII. Права та обов’язки сторін Договору до укладання Договору та під час його дії

1. До укладення Договору страховик та страхувальник зобов’язані провести огляд посівів озимої зернової сільськогосподарської культури, що приймаються на страхування, із складанням Акта огляду, в якому відображається стан посівів. Акт огляду у разі укладення Договору долучається до нього.
Для складання Акта огляду страховик та страхувальник за письмовим погодженням між собою мають право визначити уповноважену/уповноважених на огляд посівів особу/осіб.
2. До укладення Договору страхувальник має право:
1) ознайомитися з цими Умовами та проєктом Договору;
2) одержати інформацію про страховика відповідно до законодавства.
3. При укладанні Договору страхувальник зобов’язаний надати страховику інформацію про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, та надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику протягом 10 робочих днів з дня виникнення такої зміни ризику, зокрема, про зміну обставин, відомостей, повідомлених страхувальником у заяві на страхування та/або інформації, зазначеної у договорі страхування (додатках до нього).
4. За Договором, укладеним відповідно до цих Умов, страховик зобов’язаний:
1) ознайомити страхувальника з цими Умовами, з процедурами огляду посівів та врегулювання збитків;
2) не розголошувати відомостей про страхувальника та його майнове становище, крім випадків, встановлених законом;
3) протягом двох робочих днів з дня повідомлення страхувальником про настання випадку, що має ознаки страхового, вжити заходів щодо оформлення необхідних документів для своєчасної виплати страхового відшкодування;
4) керуватись документами органів державної влади, до компетенції яких належить встановлення факту, причин та наслідків подій, вказаних у пункті 1 розділу III цих Умов;
5) при настанні страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування в порядку та в термін або протягом строку, передбачені Договором;
6) у випадку відмови у виплаті страхового відшкодування письмово повідомити страхувальника про причини відмови в термін або протягом строку, передбаченого цими Умовами та Договором;
7) у разі отримання від страхувальника в період дії Договору повідомлення, передбаченого підпунктом 7 пункту 7 цього розділу, провести спільний із страхувальником огляд посівів застрахованої озимої зернової сільськогосподарської культури для фіксування її стану не пізніше 7 робочих днів після відновлення весняної вегетації застрахованої озимої зернової сільськогосподарської культури та скласти про це Акт весняного огляду.
5. За Договором, укладеним відповідно до цих Умов, страховик має право:
1) перевіряти надану страхувальником інформацію щодо застрахованої озимої зернової сільськогосподарської культури, а також отримувати інформацію та проводити огляд її стану під час дії Договору;
2) у разі необхідності залучати уповноважених осіб для участі у проведенні оглядів посівів застрахованих озимих зернових сільськогосподарських культур під час виконання Договору, а також врегулювання збитків;
3) перевіряти виконання страхувальником вимог цих Умов та Договору;
4) проводити власну перевірку (розслідування) для з’ясування причин настання страхового випадку та розміру збитку;
5) направляти запити до органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування з питань (відповідно до їх компетенції), пов’язаних з перевіркою (розслідуванням) причин настання страхового випадку і визначенням розміру збитку;
6) отримувати від страхувальника інформацію, необхідну для встановлення факту настання страхового випадку та розміру страхового відшкодування;
7) відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадках, передбачених Договором та законом;
8) не приймати на страхування озимі зернові сільськогосподарські культури за наявності таких ознак:
ураження хворобами і шкідниками, пошкодження внаслідок несприятливих погодних умов, посіви засмічені карантинними об’єктами (організмами), зазначеними у Переліку регульованих шкідливих організмів (z1300-06) , затвердженому наказом Міністерства аграрної політики України від 29 листопада 2006 року № 716, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 11 грудня 2006 року за № 1300/13174 (у редакції наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 16 липня 2019 року № 397);
посіви озимих зернових сільськогосподарських культур мають огріхи (незасіяні або необроблені частини поля), загущені чи зріджені на окремих ділянках;
на посівах озимих зернових сільськогосподарських культур спостерігається пригнічення рослин внаслідок нестачі або надлишку вологи чи поживних елементів (азоту, фосфору, калію);
густота стояння рослин озимих зернових сільськогосподарських культур становить менше 250 штук на метр квадратний та/або стан рослин не відповідає фазі розвитку.
6. До укладення Договору страхувальник зобов’язаний в узгоджений із страховиком термін (протягом строку) провести спільний огляд посівів, що приймаються на страхування, із складанням Акта огляду, в якому відображається стан посівів.
7. За Договором, укладеним відповідно до цих Умов, страхувальник зобов’язаний:
1) своєчасно сплатити страховий платіж у розмірі та в термін, зазначений у Договорі;
2) дотримуватись під час дії Договору агротехнічних та технологічних заходів щодо вирощування застрахованої озимої зернової сільськогосподарської культури;
3) оперативно усувати виявлені під час перевірок уповноваженою особою страховика недоліки та упущення в агротехніці вирощування застрахованої озимої зернової сільськогосподарської культури;
4) надавати можливість страховику та/або уповноваженій особі проводити огляд стану посівів застрахованої озимої зернової сільськогосподарської культури у період дії Договору;
5) вживати заходів щодо зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхових випадків;
6) повідомити страховика про інші чинні договори страхування щодо застрахованої озимої зернової сільськогосподарської культури;
7) при настанні події, що має ознаки страхового випадку:
повідомити у письмовій формі страховика не пізніше 72 годин з дня, коли стало відомо про настання випадку, що має ознаки страхового;
надати страховику на його запит у строки, вказані в такому запиті, необхідну документально підтверджену інформацію про перелік фактично виконаних агротехнічних заходів на дату настання страхового випадку по застрахованій озимій зерновій сільськогосподарській культурі у разі її загибелі;
не перешкоджати страховику та/або уповноваженій особі в огляді місця події та проведенні власної перевірки (розслідуванні), а також надавати їм достовірну інформацію щодо події, яка відбулася;
надати страховику та/або уповноваженій особі всі наявні у страхувальника документи, необхідні для встановлення факту настання страхового випадку та визначення розміру страхового відшкодування;
вжити заходів щодо збереження до огляду страховиком та/або уповноваженою особою ушкоджених посівів застрахованих озимих зернових сільськогосподарських культур в тому вигляді, якого вони набули після настання події (яка може бути визнана страховим випадком), якщо інші дії, спрямовані на мінімізацію збитку, не були узгоджені страховиком;
здійснювати інші дії, передбачені законодавством, цими Умовами та Договором.
8. За Договором, укладеним відповідно до цих Умов, страхувальник має право:
1) при настанні страхового випадку отримати страхове відшкодування в порядку та в термін (протягом строку), передбачені Договором;
2) у судовому порядку оскаржити відмову страховика у виплаті страхового відшкодування;
3) у разі незгоди з результатами експертизи, замовленої та оплаченої страховиком, замовити за власний рахунок проведення повторної експертизи.
9. У разі повідомлення про подію, що має ознаки страхового випадку, протягом 7 робочих днів після відновлення весняної вегетації страховик за участі страхувальника проводить огляд загиблих посівів застрахованих озимих зернових сільськогосподарських культур та складає Акт весняного огляду.

VIII. Умови здійснення виплати страхового відшкодування та відмова у його виплаті

1. Підставою для виплати страхового відшкодування є страховий акт.
2. Страховий акт оформлюється страховиком на підставі письмової заяви страхувальника та документів, що підтверджують факт настання страхового випадку, його причин і обставин, а також розмір збитків.
3. Строк складання страховиком страхового акта - 5 робочих днів після отримання всіх необхідних документів, що підтверджують настання страхового випадку. Основним документом для складання страхового акта є Акт весняного огляду та, за необхідності, додатки до нього.
4. Виплата страхового відшкодування при загибелі посівів озимих зернових сільськогосподарських культур в осінньо-зимовий період здійснюється за такими правилами:
1) розмір збитку у разі загибелі посівів застрахованої озимої зернової сільськогосподарської культури визначається як добуток площі посіву загиблої застрахованої озимої зернової сільськогосподарської культури (га) та суми витрат на одиницю площі (страхової вартості), зазначеної у Договорі;
2) розмір страхового відшкодування визначається у розмірі збитку, розрахованого відповідно до підпункту 1 цього пункту, з вирахуванням франшизи;
3) страхувальник після отримання страхового відшкодування зобов’язаний до 15 травня у будь-який спосіб (фізичний або хімічний) знищити посіви загиблої застрахованої озимої зернової сільськогосподарської культури відповідно до агротехнічних строків;
4) не підлягають відшкодуванню збитки, якщо:
площа посівів окремого поля, на якому зафіксовано загибель застрахованої озимої зернової сільськогосподарської культури внаслідок дії одного або декількох застрахованих ризиків, передбачених у пункті 1 розділу III цих Умов, становить менше 30 відсотків загальної площі поля (або менше 10 га);
страхувальник без письмового погодження із страховиком зорав пошкоджені посіви, пересіяв їх або допустив випас худоби на полях;
під час огляду відповідно до підпункту 7 пункту 4 розділу VII цих Умов страховиком загиблих посівів застрахованих озимих зернових сільськогосподарських культур при настанні події, що може бути визнана страховим випадком, в період відновлення весняної вегетації рослин виявлено відсутність залишків загиблої застрахованої озимої зернової сільськогосподарської культури у відповідній фазі розвитку і у кількості, зазначених у Акті огляду.
5. Для отримання страхового відшкодування страхувальник зобов’язаний надати страховику такі документи:
1) заяву на виплату страхового відшкодування;
2) документи відповідних органів державної влади, які підтверджують факт та/або причину настання страхових випадків, зазначених у пункті 1 розділу III цих Умов, якщо страховик та страхувальник не можуть його підтвердити самостійно;
3) документи, що відповідно до чинного законодавства України дозволяють ідентифікувати одержувача страхового відшкодування;
4) інші документи на обґрунтований письмовий запит страховика щодо факту, обставин, причин настання страхового випадку, розміру завданого збитку, а також особи, яка є одержувачем страхового відшкодування.
6. Страхове відшкодування виплачується страховиком протягом 14 календарних днів після складання страхового акта.
7. При виплаті страхового відшкодування загиблих посівів застрахованих озимих зернових сільськогосподарських культур протягом періоду перезимівлі документальна перевірка витрат на вирощування страховиком не проводиться.
8. Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадках, якщо страхувальник:
1) не надав необхідних документів відповідно до пункту 5 цього розділу або не допустив представника страховика для проведення огляду площ посіву застрахованої озимої зернової сільськогосподарської культури, в тому числі і при врегулюванні збитків, у зв’язку з чим не можна визначити причини та розмір збитку;
2) не виконав своїх зобов’язань, зазначених у Договорі;
3) або особа, яка знаходиться з ним у трудових відносинах або залучена на договірних умовах, вчинила навмисні дії, спрямовані на настання страхового випадку, або не вжила заходів щодо запобігання страховому випадку і зменшенню розміру збитку;
4) надав свідомо неправдиві відомості про об’єкти, що страхуються, або про факт настання страхового випадку;
5) не повідомив або несвоєчасно повідомив страховика без поважних причин про настання страхового випадку, що призвело до неможливості встановлення обставин, характеру та розміру збитків.
9. Рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування оформлюється письмово з обґрунтуванням причин відмови протягом 15 робочих днів з дня складання Акта весняного огляду та надсилається страхувальнику.

IX. Порядок зміни і припинення дії Договору

1. Зміна умов Договору не допускається.
2. Дія Договору припиняється:
1) після закінчення строку дії Договору;
2) при виконанні страховиком зобов’язань за Договором у повному обсязі;
3) за рішенням суду.
3. Договір страхування не може бути розірваний достроково, крім його розірвання за рішенням суду.
Директор
Фінансово-економічного
департаменту Мінагрополітики
Б. Ахіджанов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
25 листопада 2021 року № 385

ЗАЯВА

на страхування площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі

( Див. текст (z1635-21F181) )
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
25 листопада 2021 року № 385

ПЕРЕЛІК

застрахованих площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі

( Див. текст (z1635-21F182) )