БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПОСТАНОВА
17.12.2021 № 2585

Про затвердження Змін до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов

Відповідно до Закону України (1540-19) "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Зміни до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов (v0428874-18) , затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 червня 2018 року № 428, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Голова НКРЕКП
В. Тарасюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює
державне регулювання
у сферах енергетики
та комунальних послуг
17.12.2021 № 2585

ЗМІНИ

до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов

( Див. текст (v0428874-18) )
1. В абзаці другому підпункту 2 пункту 1.1 глави 1 знаки та слова ", транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії" виключити.
2. Пункт 2.8 глави 2 доповнити новим абзацом такого змісту:
"У разі неможливості представника інших державних органів, органів місцевого самоврядування, якого включено до складу комісії з перевірки, взяти/продовжити участь у цій перевірці та за умови забезпечення мінімально необхідного складу комісії нове посвідчення не оформлюється, а перевірка розпочинається/продовжується.".
3. Пункт 7.1 глави 7 після абзацу шостого доповнити шістьма новими абзацами такого змісту:
"У випадку якщо отримані від уповноважених осіб ліцензіата в ході перевірки або разом з поясненнями до акта перевірки копії документів, письмові пояснення та обґрунтування містять інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, ліцензіат не пізніше останнього для перевірки надає комісії з перевірки чіткий перелік такої інформації з урахуванням положень законів України "Про інформацію" (2657-12) , "Про доступ до публічної інформації" (2939-17) та інших актів законодавства.
Обмеженню доступу підлягає інформація, визначена ліцензіатом як конфіденційна, а також конфіденційна інформація зазначена в копіях документів, письмові пояснення, обґрунтування та акти перевірки, а не копії документів, письмові пояснення, обґрунтування чи акт перевірки у цілому.
НКРЕКП не зобов'язана вважати інформацію та/або дані, надані ліцензіатом, такими, що мають конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю, якщо:
ліцензіат не надав під час перевірки або разом з поясненнями до акта перевірки перелік інформації та/або даних, що мають конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю;
відповідно до внутрішніх положень ліцензіата наданий перелік інформації та/або даних не віднесений до інформації, що має конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю;
віднесення інформації та/або даних до конфіденційної суперечить чинному законодавству.".
У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом тринадцятим.
4. У пункті 10.5 глави 10 слова "такого акта" замінити словами "такого рішення".
5. У главі 11:
1) пункт 11.2 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Постанова складається у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.";
2) після пункту 11.2 доповнити новим пунктом 11.3 такого змісту:
"11.3. Рішення про накладення штрафу за несплату внесків на регулювання має містити:
1) назву і дату видачі документа, найменування органу, прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, яка його видала;
2) дата прийняття і номер рішення, згідно з яким видано документ;
3) повне найменування (для юридичних осіб) або прізвище, ім'я та, за наявності, по батькові (для фізичних осіб) стягувача та боржника, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або адресу місця проживання чи перебування (для фізичних осіб), дату народження боржника - фізичної особи;
4) ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стягувача та боржника (для юридичних осіб - за наявності);
5) реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) боржника (для фізичних осіб - платників податків);
6) резолютивну частину рішення, що передбачає заходи примусового виконання рішень;
7) дату набрання рішенням законної сили (крім рішень, що підлягають негайному виконанню);
8) строк пред'явлення рішення до виконання.
Рішення про накладення штрафу за несплату внесків на регулювання підписується уповноваженою посадовою особою із зазначенням її прізвища та ініціалів і скріплюється печаткою.".
У зв’язку з цим пункти 11.3 та 11.4 вважати відповідно пунктами 11.4 та 11.5.
6. У графі "Нормативне обґрунтування" додатка 10:
1) рядок 1.5 викласти в такій редакції:
"підпункт 1 частини четвертої статті 6 ЗУ № 2019-VIII; пункти 3 і 4 частини другої статті 17 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (далі - ЗУ № 1540-VIII); підпункти 7, 20 пункту 2.3, підпункт 3 пункту 2.5 ЛУ № 932 (v0932874-17) ; підпункти 7, 49, 50 пункту 2.2 ЛУ № 1470 (v1470874-17) , постанова НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 374 (v0374874-18) "Про затвердження форм звітності щодо показників якості електропостачання та інструкцій щодо їх заповнення" (далі - постанова НКРЕКП від 12.06.2018 № 374), постанова НКРЕКП "Про затвердження форм звітності НКРЕКП для учасників ринку електричної енергії та інструкцій щодо їх заповнення" від 28 лютого 2019 року № 282 (v0282874-19) , постанова НКРЕКП "Про затвердження форм звітності з моніторингу для учасників ринку електричної енергії та інструкцій щодо їх заповнення" від 29 березня 2019 року № 450 (v0450874-19) , постанова НКРЕКП "Про подання фінансової звітності суб’єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" від 17 лютого 2021 року № 254 (v0254874-21) ";
2) рядок 3.20 викласти в такій редакції:
"пункт 1 частини третьої статті 46 ЗУ № 2019-VIII; підпункт 21 пункту 2.3 ЛУ № 932 (v0932874-17) ; підпункт 23 пункту 2.2 ЛУ № 1470 (v1470874-17) , постанова НКРЕКП від 12.06.2018 № 374".
7. Додатки 11-16 викласти в новій редакції, що додаються.
8. Додатки 17 та 18 виключити.
У зв’язку з цим додатки 19-28 вважати відповідно додатками 17-26.
У тексті Порядку посилання на додатки 19-28 замінити посиланнями відповідно на додатки 17-26.
9. У додатку 18:
( Зміни (v2585874-21F132) )
10. У додатку 20:
1) слова та знаки "Опис виявлених порушень вимог ліцензійних умов, які є підставою для складання акта" замінити словами та знаками "Опис виявлених порушень вимог ліцензійних умов та законодавства, які є підставою для складання акта";
2) таблицю "Опис виявлених порушень вимог ліцензійних умов та законодавства, які є підставою для складання акта" викласти в такій редакції:
"
1
Опис фактичних обставин та відповідних доказів (письмових, речових, електронних або інших), що підтверджують невиконання рішення про усунення порушень/повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов та законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг/неусунення ліцензіатом протягом строку зупинення дії ліцензії підстав, що стали причиною для її зупинення/недостовірність даних у документах, поданих суб’єктом господарювання разом із заявою про отримання ліцензії/відмову ліцензіата у проведенні перевірки/встановлення факту контролю (вирішального впливу) за діяльністю ліцензіата осіб з інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України
2
"
11. У додатку 22:
1) пункт 4 доповнити новим підпунктом такого змісту:
"10) обсяги та вартість небалансів електричної енергії, які спричинені перемиканнями мереж між торговими зонами "Острів Бурштинської ТЕС" та "ОЕС України", визначені на підставі даних ОСП та ОСР у звітному році.";
2) підпункти 3 та 4 пункту 6 замінити новим підпунктом такого змісту:
"3) вартість небалансів електричної енергії, які спричинені перемиканнями мереж між торговими зонами "Острів Бурштинської ТЕС" та "ОЕС України", у звітному році.".
12. У додатку 24:
1) у пункті 4:
підпункти 9 та 10 викласти в такій редакції:
"9) фактичний дохід від управління обмеженнями з розподілу пропускної спроможності міждержавного перетину у звітному році (у тому числі дохід у вигляді банківських відсотків);
10) фактичні витрати від управління обмеженнями з розподілу пропускної спроможності міждержавного перетину у звітному році;";
підпункти 32 та 33 викласти в такій редакції:
"32) фінансові витрати на сплату відсотків за залученими кредитними коштами від діяльності з передачі електричної енергії у звітному році з урахуванням капіталізованих витрат;
33) фактичний дохід у вигляді банківських відсотків, отриманих від діяльності з передачі електричної енергії у звітному році (крім банківських відсотків за доходами, отриманими від управління обмеженнями з розподілу пропускної спроможності міждержавного перетину).";
2) у пункті 5:
підпункти 4 та 5 викласти в такій редакції:
"4) сума недофінансування статей витрат (у тому числі статей "витрати з прибутку: на повернення залучених кредитних коштів" (тіла кредиту), "Фінансові витрати" (відсотки за банківський кредит з урахуванням капіталізованих витрат)) (крім статей "витрати на послугу зі зменшення навантаження виробником, який здійснює продаж електричної енергії за "зеленим" тарифом або за аукціонною ціною", "витрати на виконання спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільних інтересів із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел", "витрати (доходи) від управління обмеженнями з розподілу пропускної спроможності міждержавного перетину", "витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її передачу") структури тарифу на послуги з передачі електричної енергії у звітному році з урахуванням витрат, які були капіталізовані за бухгалтерським обліком;
5) дельта за статтею "витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її передачу" ( див. зображення (v2585874-21Fn131)
        
, що визначається за формулою
див. зображення (v2585874-21Fn127-1)
,
де
і
-
місяць;
n
-
кількість місяців;
див. зображення (v2585874-21Fn72-2)
-
вартість технологічних витрат електричної енергії, врахована в тарифі на звітний рік, тис.грн;
див. зображення (v2585874-21Fn72-3)
-
нормативно-фактична вартість технологічних витрат електричної енергії на передачу електричної енергії у і-му місяці звітного, тис. грн, що розраховується за формулою
Д ТВЕ нф і = О ТВЕ ф i x Ц ТВЕ і ,
де
див. зображення (v2585874-21Fn74-4)
-
обсяг купленої електричної енергії для компенсації технологічних витрат електричної енергії на її передачу, в і-му місяці звітного року відповідно до даних за формою звітності № 1-НКРЕКП-передача електричної енергії, МВт·год;
Ц ТВЕ і
-
середньозважена ціна купівлі електричної енергії на ринку "на добу наперед" в і-му місяці звітного року, що враховує погодинний графік технологічних витрат електричної енергії та купівлю частки електричної енергії на балансуючому ринку, грн/МВт·год, та розраховується за формулою
Ц ТВЕ і = Ц РДН ф і х (1 - КБРW ) + Ц РДН ф і х КБРW х (1 + КБРЦ ),
де
Ц РДН ф і
-
фактична середньозважена ціна купівлі електричної енергії на ринку "на добу наперед" в і-му місяці звітного року, що враховує погодинний графік технологічних витрат електричної енергії, грн/МВт·год,
КБРW
-
коефіцієнт, що враховує граничний відносний обсяг небалансів електричної енергії в і-му місяці звітного року, відносні одиниці;
КБРЦ
-
коефіцієнт, що враховує граничне відносне відхилення цін небалансів електричної енергії від цін електричної енергії на ринку "на добу наперед" в і-му місяці звітного року, відносні одиниці;";
доповнити новим підпунктом такого змісту:
"7) фактичний дохід у вигляді банківських відсотків, отриманих у звітному році від діяльності з передачі електричної енергії у звітному році (крім банківських відсотків за доходами, отриманими від управління обмеженнями з розподілу пропускної спроможності міждержавного перетину);";
3) після пункту 10 доповнити новим пунктом 11 такого змісту:
"11. Cума недофінансування/перефінансування статей "витрати на послугу зі зменшення навантаження виробником, який здійснює продаж електричної енергії за "зеленим" тарифом або за аукціонною ціною", "витрати на виконання спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільних інтересів із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел" підлягає вилученню/включенню зі структури тарифу на послуги з передачі електричної енергії.".
У зв’язку з цим пункти 11 та 12 вважати відповідно пунктами 12 та 13.
13. У додатку 25:
1) у пункті 4:
абзаци п’ятий та шостий підпункту 5 виключити;
підпункти 21 та 22 викласти в такій редакції:
"21) фінансові витрати на сплату відсотків за залученими кредитними коштами у звітному році з діяльності з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління з урахуванням капіталізованих витрат;
22) фактичний дохід у вигляді банківських відсотків, отриманих у звітному році від діяльності з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління;";
2) у пункті 5:
підпункт 3 викласти в такій редакції:
"3) сума недофінансування статей витрат (у тому числі статей "витрати з прибутку: на повернення залучених кредитних коштів" (тіла кредиту), "Фінансові витрати" (відсотки за банківський кредит з урахуванням капіталізованих витрат), "витрати на придбання допоміжних послуг") (крім статті "Витрати на врегулювання системних обмежень") структури тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління у звітному році з урахуванням витрат, які були капіталізовані за бухгалтерським обліком.";
доповнити новим підпунктом такого змісту:
"4) фактичний дохід у вигляді банківських відсотків, отриманих у звітному році від діяльності з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління;";
3) після пункту 11 доповнити новим пунктом 12 такого змісту:
"12. Позитивна/негативна сума збору за небаланс електричної енергії за період, який перевіряється, підлягає включенню/вилученню до/зі структури тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління.".
У зв’язку з цим пункт 12 вважати пунктом 13.
14. Додаток 26 викласти в новій редакції, що додається.
Директор Департаменту
ліцензійного контролю
Я. Зеленюк
Додаток 11
до Порядку контролю
за дотриманням ліцензіатами,
що провадять діяльність у сферах
енергетики та комунальних послуг,
законодавства у відповідних сферах
та ліцензійних умов
(пункти 3.7, 7.1)

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом

( Див. текст (v2585874-21F117) )
Додаток 12
до Порядку контролю
за дотриманням ліцензіатами,
що провадять діяльність у сферах
енергетики та комунальних послуг,
законодавства у відповідних сферах
та ліцензійних умов
(пункти 3.7, 7.1)

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування природного газу

( Див. текст (v2585874-21F118) )
Додаток 13
до Порядку контролю
за дотриманням ліцензіатами,
що провадять діяльність у сферах
енергетики та комунальних послуг,
законодавства у відповідних сферах
та ліцензійних умов
(пункти 3.7, 7.1)

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності із зберігання (закачування, відбору) природного газу

( Див. текст (v2585874-21F119) )
Додаток 14
до Порядку контролю
за дотриманням ліцензіатами,
що провадять діяльність у сферах
енергетики та комунальних послуг,
законодавства у відповідних сферах
та ліцензійних умов
(пункти 3.7, 7.1)

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу

( Див. текст (v2585874-21F120) )
Додаток 15
до Порядку контролю
за дотриманням ліцензіатами,
що провадять діяльність у сферах
енергетики та комунальних послуг,
законодавства у відповідних сферах
та ліцензійних умов
(пункти 3.7, 7.1)

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу

( Див. текст (v2585874-21F121) )
Додаток 16
до Порядку контролю
за дотриманням ліцензіатами,
що провадять діяльність у сферах
енергетики та комунальних послуг,
законодавства у відповідних сферах
та ліцензійних умов
(пункти 3.7, 7.1)

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії

( Див. текст (v2585874-21F122) )
Додаток 26
до Порядку контролю
за дотриманням ліцензіатами,
що провадять діяльність у сферах
енергетики та комунальних послуг,
законодавства у відповідних сферах
та ліцензійних умов

МЕТОДИКА

визначення сум надлишково отриманого або недоотриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії для операторів систем розподілу, які перейшли на стимулююче регулювання

( Див. текст (v2585874-21F123) )