БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
20.12.2021 № 694
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 грудня 2021 р.
за № 1658/37280

Про затвердження Змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування

Відповідно до Положення про Міністерство фінансів України (375-2014-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (z0196-12) , затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року № 44, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2012 року за № 196/20509 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 лютого 2017 року № 44), що додаються.
2. Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністра фінансів України відповідно до розподілу обов’язків та Голову Державної казначейської служби України Слюз Т.Я.
Міністр
С. Марченко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної казначейської служби України
Перший заступник
Міністра соціальної політики України
Т. Слюз
Є. Котик
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
20 грудня 2021 року № 694
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 грудня 2021 р.
за № 1658/37280

ЗМІНИ

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування

( Див. текст (z0196-12) )
1. У пункті 6 розділу I:
перше речення після слова "Розпорядники" доповнити словами "та одержувачі";
друге речення після слова "розпорядники" доповнити словами "та одержувачі".
2. У розділі II:
1) в абзаці восьмому пункту 5 слово "залишків" замінити словами "залишків коштів";
2) у підпункті 1 пункту 6:
в абзаці першому слова та цифри "(додатки 2-4, 6-8), визначеними абзацами третім-п’ятим, сьомим-дев’ятим" замінити словами та цифрами "(додатки 7, 8), визначеними абзацами восьмим та дев’ятим";
абзац другий виключити.
У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом другим;
3) у підпункті 1 пункту 11:
в абзаці першому слова та цифри "(додатки 4, 6-8), визначеними абзацами четвертим - сьомим" замінити словами та цифрами "(додатки 7, 8), визначеними абзацами шостим та сьомим";
абзац другий виключити.
3. У розділі III:
1) у пункті 2:
абзац дванадцятий після слів "міжнародних фінансових організацій" доповнити словами ", операції за якими проведені в іноземній та/або національній валютах з поточних рахунків в установах банків";
друге речення абзацу п’ятнадцятого викласти в такій редакції: "У звіт включаються операції, що здійснюються на поточних рахунках в установах банків в іноземній та/або національній валютах.";
в абзаці шістнадцятому слова ", а також складається зведений звіт, в якому відображається підсумкова інформація у національній валюті" замінити словами "та/або в національній валюті";
доповнити пункт після абзацу шістнадцятого новим абзацом сімнадцятим такого змісту:
"За операціями, проведеними з поточних рахунків в установах банків та/або спеціальних реєстраційних рахунків, відкритих в органах Казначейства, складається зведений звіт за формою № 4-3д.1, № 4-3м.1) (додаток 6), в якому відображається підсумкова інформація у національній валюті.".
У зв’язку з цим абзаци сімнадцятий-п’ятдесят перший вважати відповідно абзацами вісімнадцятим-п’ятдесят другим;
в абзаці двадцятому слова "у зведеному звіті, в якому відображається підсумкова інформація у національній валюті" виключити;
абзац двадцять восьмий замінити трьома новими абзацами такого змісту:
"у графі "Залишок коштів на початок звітного року - ін. валюта" форми № 4-3д.1, № 4-3м.1 (додаток 6) відображається сума залишку коштів на поточних рахунках в іноземній валюті на початок звітного року;
у графі "Залишок коштів на початок звітного року - грн" форми № 4-3д.1, № 4-3м.1 (додаток 6) відображається перерахована в національну валюту сума залишку коштів в іноземній валюті або сума коштів в національній валюті на поточних рахунках на початок звітного року.
Такі суми відображаються у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету.".
У зв’язку з цим абзаци двадцять дев’ятий-п’ятдесят другий вважати відповідно абзацами тридцять першим-п’ятдесят четвертим;
абзац тридцять третій замінити трьома новими абзацами такого змісту:
"у графі "Перераховано залишок - ін. валюта" форми № 4-3д.1, № 4-3м.1 (додаток 6) відображається сума залишку коштів минулого звітного року, що була перерахована у звітному періоді (повернена установі, що надала ці кошти) і не є касовими видатками, а також не може бути віднесена на зменшення надходжень звітного року, в іноземній валюті;
у графі "Перераховано залишок - грн" форми № 4-3д.1, № 4-3м.1 (додаток 6) відображається перерахована в національну валюту сума залишку коштів в іноземній валюті або сума залишку коштів в національній валюті минулого звітного року, що була перерахована у звітному періоді (повернена установі, що надала ці кошти) і не є касовими видатками, а також не може бути віднесена на зменшення надходжень звітного року.
Такі суми відображаються у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету;".
У зв’язку з цим абзаци тридцять четвертий-п’ятдесят четвертий вважати відповідно абзацами тридцять шостим-п’ятдесят шостим;
абзац тридцять дев’ятий замінити двома новими абзацами такого змісту:
"у графі "Надійшло коштів за звітний період (рік) - ін. валюта" форми № 4-3д.1, № 4-3м.1 (додаток 6) відображається сума коштів, отримана в іноземній валюті;
у графі "Надійшло коштів за звітний період (рік) - грн" форми № 4-3д.1, № 4-3м.1 (додаток 6) відображається перерахована в національну валюту сума коштів, отримана в іноземній валюті або сума коштів, отримана в національній валюті;".
У зв’язку з цим абзаци сороковий-п’ятдесят шостий вважати відповідно абзацами сорок першим-п’ятдесят сьомим;
абзац сорок сьомий замінити двома новими абзацами такого змісту:
"у графі "Касові за звітний період (рік) - ін. валюта" форми № 4-3д.1, № 4-3м.1 (додаток 6) відображається сума касових видатків та наданих кредитів, проведених шляхом перерахування коштів з поточного рахунку за всіма видами операцій, в іноземній валюті;
у графі "Касові за звітний період (рік) - грн" форми № 4-3д.1, № 4-3м.1 (додаток 6) відображається перерахована в національну валюту сума касових видатків та наданих кредитів, проведених шляхом перерахування коштів з поточного рахунку в установі банку за всіма видами операцій в іноземній валюті, або в національній валюті;".
У зв’язку з цим абзаци сорок восьмий-п’ятдесят сьомим вважати відповідно абзацами сорок дев’ятим-п’ятдесят восьмим;
абзац п’ятдесят другий замінити двома новими абзацами такого змісту:
"у графі "Залишок коштів на кінець звітного періоду (року) - ін. валюта" форми № 4-3д.1, № 4-3м.1 (додаток 6) відображається сума залишку коштів на поточному рахунку на кінець звітного періоду в іноземній валюті;
у графі "Залишок коштів на кінець звітного періоду (року) - грн" форми № 4-3д.1, № 4-3м.1 (додаток 6) відображається перерахована в національну валюту сума залишку коштів в іноземній валюті або сума залишку коштів в національній валюті на поточних рахунках в установі банку на кінець звітного періоду;".
У зв’язку з цим абзаци п’ятдесят третій-п’ятдесят восьмий вважати відповідно абзацами п’ятдесят четвертим-п’ятдесят дев’ятим;
2) у пункті 5:
абзац п’ятий доповнити словами ", який має відповідати залишку на кінець попереднього звітного року";
в абзаці двадцять третьому цифру "5" замінити цифрою "4";
доповнити пункт після абзацу п’ятдесятого новим абзацом п’ятдесят першим такого змісту:
"у рядку 6000 "Повернення коштів, отриманих з Державного бюджету України в попередніх бюджетних періодах" наводиться сума повернутих коштів, отриманих з Державного бюджету України в попередніх бюджетних періодах;".
У зв’язку з цим абзаци п’ятдесят перший-п’ятдесят восьмий вважати відповідно абзацами п’ятдесят другим-п’ятдесят дев’ятим;
в абзаці п’ятдесят другому цифри "6000" замінити цифрами "7000";
в абзаці п’ятдесят четвертому цифру "4" замінити цифрою "3";
в абзаці п’ятдесят п’ятому цифру "5" замінити цифрою "4".
4. У розділі IV:
1) абзац дев’ятий пункту 3 після слів "розпорядниками нижчого рівня" доповнити словами "та одержувачами бюджетних коштів";
2) друге речення пункту 4 замінити двома новими реченнями такого змісту: "Інформація у довідці наводиться на підставі даних про підтвердження залишків, наданих установами банків за встановленими ними формами. У складі річної бюджетної звітності до довідки додається інформація про підтвердження залишків, надана установами банків.";
3) друге речення пункту 5 замінити двома новими реченнями такого змісту: "Інформація у довідці наводиться на підставі даних про підтвердження залишків, наданих установами банків за встановленими ними формами. У складі річної бюджетної звітності до довідки додається інформація про підтвердження залишків, надана установами банків.";
4) у пункті 9:
доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:
"У графі 3 "Залишок коштів на початок звітного року" наводиться сума залишку на початок звітного року.".
У зв’язку з цим абзаци другий-дев’ятий вважати відповідно абзацами третім-десятим;
в абзаці третьому цифру "3" замінити цифрою "4";
абзац четвертий викласти в такій редакції:
"У графі 5 "Власні надходження, фактично надійшло доходів" у рядку "Надходження" зазначається сума доходів, отриманих від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, та від додаткової (господарської) діяльності за звітний період (рік).";
в абзаці п’ятому цифру "5" замінити цифрою "6" та після слів "бюджетних установ" доповнити словами "з урахуванням залишків коштів на початок року";
в абзаці шостому цифри "6" та "5" замінити відповідно цифрами "7" та "6";
в абзаці сьомому цифру "7" замінити цифрою "8";
в абзаці восьмому цифри "8" та "9" замінити відповідно цифрами "9" та "10";
в абзаці дев’ятому цифри "10" замінити цифрами "11";
в абзаці десятому цифри "11" та "12" замінити відповідно цифрами "12" та "13".
5. У додатках до Порядку:
1) у додатках 2-4 слово "місячна," виключити;
2) додатки 9, 17 викласти в новій редакції, що додаються;
3) у тексті додатків до Порядку слово "КОАТУУ" замінити словом "КАТОТТГ".
Директор Департаменту
державного бюджету
В. Лозицький
Додаток 9
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 3 розділу II)

ЗВІТ

про виконання бюджету (кошторису) Фонду

( Див. текст (z1658-21F110) )
Додаток 17
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 5 розділу II)

ДОВІДКА

про спрямування фактичних обсягів власних надходжень з урахуванням залишків коштів на початок року, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

(рішенням про місцевий бюджет)

( Див. текст (z1658-21F111) )