БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
24.12.2021  № 154

Про затвердження Змін до Положення про ліцензування банків

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 66, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Закону України від 30 червня 2021 року № 1587-IX (1587-20) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та інших питань функціонування банківської системи", з метою вдосконалення порядку ліцензування банків Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Зміни до Положення про ліцензування банків (v0149500-18) , затвердженого постановою Правління Національного банку України від 22 грудня 2018 року № 149 (зі змінами) (далі - Положення), що додаються.
2. Банкам України до 05 лютого 2022 року забезпечити:
1) подання до Національного банку України анкет осіб, призначених на посади головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера банку до 05 серпня 2021 року, підписаних такими особами та банком, за формою, затвердженою розпорядчим актом Національного банку України та розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України, для моніторингу відповідності осіб, призначених на посади головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера банку, кваліфікаційним вимогам, визначеним Положенням;
2) подання до Національного банку України письмового запевнення в довільній формі про відповідність голови, членів ради банку, голови, членів правління банку та головного бухгалтера банку вимогам щодо сумісництва посад, визначеним у статтях 39, 42 Закону України "Про банки і банківську діяльність".
3. Банкам України, які з 05 серпня 2021 року до дня набрання чинності цією постановою прийняли рішення про призначення осіб на посади головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, протягом одного місяця з дня набрання чинності цією постановою подати до Національного банку України документи для погодження осіб на посади головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера згідно з вимогами Положення, якщо ці особи не були погоджені на посади Національним банком України.
4. Банкам України до 01 липня 2022 року забезпечити вжиття заходів щодо вдосконалення діяльності ради/правління банку з метою приведення колективної придатності ради/правління банку у відповідність до розміру банку, складності, обсягів, видів, характеру здійснюваних банком операцій, організаційної структури та профілю ризику банку з урахуванням особливостей діяльності банку як системно важливого (за наявності такого статусу) та/або діяльності банківської групи, до складу якої входить банк, та надання Національному банку України інформації про колективну придатність ради/правління банку за формою, визначеною розпорядчим актом Національного банку України та розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України.
5. Департаменту методології регулювання діяльності банків (Наталія Іваненко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Ярослава Матузку.
7. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
Голова
К. Шевченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
24.12.2021  № 154

ЗМІНИ

до Положення про ліцензування банків

( Див. текст (v0149500-18) )
1. У розділі I:
1) у пункті 2 глави 1:
у підпункті 4 слова ", який за посадою є членом правління банку" виключити;
пункт після підпункту 5 доповнити двома новими підпунктами 5-1 та 5-2такого змісту:
"5-1) головний комплаєнс-менеджер - посадова особа банку, відповідальна за здійснення контролю за дотриманням норм (комплаєнс);
5-2) головний ризик-менеджер - посадова особа банку, відповідальна за управління ризиками;";
у підпункті 20:
підпункт після слів "керівниками підрозділів внутрішнього аудиту" доповнити словами ", головними ризик-менеджерами та головними комплаєнс-менеджерами";
підпункт доповнити словами ", головних ризик-менеджерів і головних комплаєнс-менеджерів;";
2) пункт 40 глави 3 викласти в такій редакції:
"40. Національний банк має право повернути поданий заявником пакет документів без прийняття рішення за цим пакетом у разі невідповідності поданих документів вимогам цього Положення та/або законодавства України та/або якщо Національним банком відповідно до пункту 35 глави 3 розділу I цього Положення надавалися, але протягом установленого строку заявником не були враховані зауваження Національного банку.";
3) абзац перший, підпункти 3, 4 пункту 53 глави 4 після слів "постійне", "постійного" доповнити відповідно словами "/тимчасове", ", тимчасового".
2. У розділі II:
1) у пункті 59 глави 5:
підпункт 1 викласти в такій редакції:
"1) погодження статуту новоствореного банку - щодо фізичних і юридичних осіб - засновників цього банку, а для засновників - юридичних осіб і членів виконавчого органу та/або наглядової ради та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередковане володіння істотною участю в юридичній особі, яка має намір здійснювати банківську діяльність;";
у підпункті 2 слова "керівників зазначених юридичних осіб" замінити словами "всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередковане володіння істотною участю в банку";
підпункти 3, 5 після слова "аудиту" доповнити словами ", головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера";
2) у главі 6:
у пункті 64 :
підпункт 1 після слів "аудиту банку" доповнити словами ", головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера";
у підпункті 3 слова "(виконання обов’язків за посадою)" замінити словами ", головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера (виконання обов’язків за посадою) сукупно";
у пункті 65:
підпункт 2 після слів "аудиту банку" доповнити словами ", головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера";
підпункт 5 після слова "посаді" доповнити словами "головного бухгалтера, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера,";
3) підпункт 4 пункту 74 глави 9 після слова "фізичних" доповнити словом "/юридичних";
4) підпункт 2 пункту 78 глави 10 після слів "керівника банку" доповнити словами ", головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера".
3. У розділі III:
1) пункт 114 глави 14 після слова "Положення" доповнити словами та цифрами ", станом на відповідну дату, визначену в підпункті 2 пункту 118 глави 15 розділу III цього Положення";
2) у главі 19:
у пункті 163:
абзац перший після слова "(активів)" доповнити словами "і доходів";
пункт після підпункту 2 доповнити двома новими підпунктами 2-1 та 2-2такого змісту:
"2-1) документи, на підставі яких набуто право власності на майно (активи), суму доходу від відчуження якого (яких) уключено до інформації про майновий стан;
2-2) документи, на підставі яких відчужено майно (активи), суму доходу від відчуження якого (яких) уключено до інформації про майновий стан;";
абзац перший пункту 170 викласти в такій редакції:
"170. Фізична особа подає до Національного банку для підтвердження джерел власних коштів документи, на підставі яких отримано доходи, грошові кошти або інше майно, документи та інформацію щодо вартості майна (іншого, ніж грошові кошти) на момент його отримання фізичною особою, попередніх власників грошових коштів і майна, правових підстав їх отримання. Документи та інформація надаються для підтвердження того, що грошові кошти та майно, зазначені в інформації про майновий стан, та грошові кошти, за рахунок яких фізичною особою набуто та збільшено ринкову вартість майна, суму доходу від відчуження якого включено до інформації про майновий стан:";
3) у главі 20:
пункт 186 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Національний банк під час перевірки документів оцінювача має право звертатися з письмовим запитом до суб’єктів оціночної діяльності, які відповідно до законодавства мають право здійснювати рецензування звіту про оцінку майна, для проведення рецензування звіту про оцінку майна.";
у пункті 187:
абзац перший доповнити словами ", або отримання за результатами рецензування звіту про оцінку майна висновку про визнання оцінки майна такою, що не відповідає вимогам законодавства";
пункт після підпункту 1 доповнити новим підпунктом 1-1 такого змісту:
"1-1) вимагати від юридичної/фізичної особи надання оформленої згідно з вимогами законодавства рецензії на звіт про оцінку майна;";
главу після пункту 187 доповнити новим пунктом 187-1 такого змісту:
"187-1. Національний банк у разі отримання за результатами рецензування звіту про оцінку майна висновку про визнання оцінки майна такою, що не відповідає вимогам законодавства, має право відхилити такий звіт про оцінку майна та вимагати від юридичної/фізичної особи подання звіту, підготовленого відповідно до вимог законодавства з оцінки майна.".
4. У розділі IV:
1) у главі 24:
у пункті 214:
у підпункті 3 слова "бізнес", "його" замінити відповідно словами "стратегію та бізнес", "їх";
абзац другий підпункту 7 викласти в такій редакції:
"корпоративного управління та системи внутрішнього контролю - положення про загальні збори акціонерів, раду та правління новоствореного банку, про підрозділи внутрішнього контролю [підрозділ внутрішнього аудиту, підрозділ з управління ризиками, підрозділ контролю за дотриманням норм (комплаєнс)], про кредитний комітет, про комітет з питань управління активами та пасивами, про комітет з питань аудиту (аудиторський комітет) та комітет з питань винагород (у разі їх утворення), комітет з управління ризиками (у разі його утворення) й інші комітети ради та правління новоствореного банку (у разі їх створення);";
підпункт 8 після слова "аудиту" доповнити словами ", головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера";
пункт доповнити новим підпунктом такого змісту:
"9) інформацію про колективну придатність правління/ради банку за формою, визначеною розпорядчим актом Національного банку та розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.";
главу після пункту 214 доповнити двома новими пунктами 214-1, 214-2 такого змісту:
"214-1. Новостворений банк зобов’язаний повідомляти Національний банк про будь-які суттєві зміни в інформації та/або документах, визначених у пункті 214 глави 24 розділу IV цього Положення та поданих ним до Національного банку з метою отримання банківської ліцензії, протягом трьох робочих днів із дня настання/виявлення таких змін.
214-2. Стратегія банку, зазначена в підпункті 3 пункту 214 глави 24 розділу IV цього Положення, складається не менше ніж на три наступних роки та має містити інформацію щодо:
1) концепції розвитку банку, його стратегічних цілей і шляхів їх досягнення;
2) економічного середовища діяльності банку (маркетингове дослідження ринку, конкурентна позиція та переваги банку, питома вага банку на ринку банківських послуг) з огляду на регіон діяльності банку;
3) визначених цілей розвитку бізнесу банку (мета створення та завдання банку, структура активно-пасивних операцій банку, стратегія управління ризиками, розвиток мережі банку, участь у банківських групах і холдингах із зазначенням їх типу, материнської компанії та сфери діяльності).";
у підпункті 1 пункту 215:
абзаци другий та третій виключити.
У зв’язку з цим абзаци четвертий - одинадцятий уважати відповідно абзацами другим - дев’ятим;
абзац п’ятий виключити.
У зв’язку з цим абзаци шостий - дев’ятий уважати відповідно абзацами п’ятим - восьмим;
абзац восьмий викласти в такій редакції:
"осіб, обраних/призначених на посади керівників банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера банку, їх професійної придатності та ділової репутації;";
у пункті 218 слова "керівників і" замінити словами "керівників, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера,";
підпункти 1, 2 пункту 220 після слова "банку" доповнити словами "та/або його головного ризик-менеджера, та/або його головного комплаєнс-менеджера,";
пункт 223 викласти в такій редакції:
"223. Національний банк письмово повідомляє банк про надання йому банківської ліцензії, включення відомостей про нього до Державного реєстру банків і надає витяг із Державного реєстру банків про надання банку права на здійснення банківської діяльності (далі - витяг із Державного реєстру банків) за формою згідно з додатком 4 до цього Положення протягом двох робочих днів із дня прийняття рішення про видачу банківської ліцензії.
Витяг із Державного реєстру банків підписується керівником із ліцензування.";
пункти 225, 225-1 виключити;
пункт 226 викласти в такій редакції:
"226. Банк у разі зміни найменування протягом трьох робочих днів із дня державної реєстрації пов’язаних із цим змін до його статуту подає до Національного банку разом із повідомленням, визначеним у пункті 384 глави 45 розділу VII цього Положення, клопотання про надання витягу із Державного реєстру банків.
Національний банк уносить відомості про зміну найменування банку до Державного реєстру банків протягом п’яти робочих днів після отримання від банку повідомлення про проведення державної реєстрації змін до його статуту відповідно до пункту 384 глави 45 розділу VII цього Положення.
Національний банк письмово повідомляє банк про внесення змін до відомостей про нього, що містяться в Державному реєстрі банків, та надсилає банку витяг із Державного реєстру банків за формою згідно з додатком 4 до цього Положення.
Витяг із Державного реєстру банків підписується керівником із ліцензування.";
2) у главі 25:
підпункт 3 пункту 228 після слова "аудиту" доповнити словами ", головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального працівника";
підпункт 2 пункту 231 після слова "аудиту" доповнити словами ", головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера";
друге речення пункту 233 виключити;
пункт 234 викласти в такій редакції:
"234. Національний банк письмово повідомляє банк про внесення змін до відомостей про нього, що містяться в Державному реєстрі банків, та надсилає банку витяг із Державного реєстру банків за формою згідно з додатком 4 до цього Положення.".
5. У розділі V:
1) у главі 29:
у підпункті 4 пункту 246 слова ", за умови, якщо правочин про передавання акцій/частки в статутному капіталі в управління надає особі як управителю повноваження вчиняти юридично значимі дії щодо акцій банку та/або акцій/частки в статутному капіталі іншої юридичної особи, переданих їй в управління, на власний розсуд" виключити;
пункт 250 викласти в такій редакції:
"250. Порядок розрахунку розміру опосередкованої участі особи в банку, визначений в пункті 249 глави 29 розділу V цього Положення, не поширюється на розрахунок участі в банку особи за тією ланкою ланцюга володіння корпоративними правами в банку, за якою вона здійснює контроль юридичної особи, яка прямо та/або опосередковано володіє участю в банку. Розмір опосередкованої участі особи в банку за ланкою ланцюга володіння корпоративними правами, за якою вона здійснює контроль юридичної особи, яка прямо та/або опосередковано володіє участю в банку, дорівнює розміру участі в банку юридичної особи, щодо якої здійснюється контроль. Розмір опосередкованої участі в банку групи осіб, визначених у пункті 247 глави 29 розділу V цього Положення, які спільно володіють істотною участю в банку та здійснюють контроль юридичної особи, яка прямо та/або опосередковано володіє участю в банку, дорівнює розміру участі в банку юридичної особи, щодо якої здійснюється контроль.";
пункт 253 після слова "розміру" доповнити словами "переданої в управління";
2) у главі 30:
пункт 257 доповнити двома новими абзацами такого змісту:
"Особа, яка спільно з іншими особами володіє істотною участю в банку, зобов’язана погодити з Національним банком збільшення істотної участі в банку, якщо вона прямо та/або опосередковано одноосібно збільшує розмір своєї істотної участі в банку понад рівні володіння, визначені в пункті 257 глави 30 розділу V цього Положення.
Документи щодо інших осіб, які спільно володіють істотною участю в банку з такою особою, але які одноосібно не збільшують розмір своєї істотної участі в банку понад рівні володіння, визначені в пункті 257 глави 30 розділу V цього Положення, не подаються.";
підпункт 3 пункту 258 викласти в такій редакції:
"3) набуття істотної участі кожною або однією з осіб, які спільно володіли істотною участю в банку, у результаті припинення правовідносин, у зв’язку з якими Національний банк погодив таким особам спільне набуття істотної участі в банку, або зміни складу осіб, яким Національний банк погодив спільне набуття істотної участі в банку, якщо Національний банк не погодив одноосібне володіння у відповідному розмірі.";
пункт 262 викласти в такій редакції:
"262. Особа, яка має намір передати істотну участь у банку будь-якій іншій особі або зменшити таку участь настільки, що її частка в статутному капіталі банку або право голосу виявиться нижче рівнів володіння, визначених у пункті 257 глави 30 розділу V цього Положення, або передати контроль над банком іншій особі, зобов’язана письмово повідомити про свої наміри цей банк і Національний банк протягом п’яти днів із дня прийняття рішення, але не пізніше ніж за 15 днів до такого зменшення.";
главу після пункту 262 доповнити новим пунктом 262-1 такого змісту:
"262-1. Банк зобов’язаний повідомляти Національний банк про факти набуття або збільшення істотної участі в ньому, а також про факти зменшення істотної участі особи в ньому настільки, що розмір участі такої особи в цьому банку виявиться нижче рівнів володіння, визначених у пункті 257 глави 30 розділу V цього Положення, протягом трьох робочих днів із дня, коли йому стало про це відомо.";
3) у главі 31:
в абзаці першому пункту 268 слово "три" замінити словом "два";
у пункті 271:
підпункти 3, 4 викласти в такій редакції:
"3) висновок (попередній висновок) Антимонопольного комітету стосовно концентрації та/або дозвіл Антимонопольного комітету на концентрацію у випадках, передбачених законодавством України;
4) документи та відомості, необхідні для ідентифікації осіб, визначених в абзаці другому підпункту 2 частини першої статті 34-1 Закону про банки, згідно з главою 4 розділу I цього Положення (2121-14) ;";
в абзаці третьому підпункту 5 слова "бізнес-план діяльності" замінити словами та цифрами "стратегію банку, що відповідає вимогам пункту 214-2 глави 24 розділу IV цього Положення, бізнес-план";
підпункти 7, 10, 11 викласти в такій редакції:
"7) копію договору або іншого документа (його проєкту), на підставі якого набуватиметься або збільшуватиметься істотна участь у банку, засвідчену підписами сторін цього правочину, - не подається щодо істотної участі в новоствореному банку;";
"10) копію рішення уповноваженого органу управління іноземної юридичної особи про участь у банку в Україні - подає іноземна юридична особа, що має намір набути або збільшити істотну участь у банку;
11) письмовий дозвіл на участь іноземної юридичної особи в банку в Україні, виданий уповноваженим контролюючим органом держави, в якій зареєстровано головний офіс іноземної юридичної особи, якщо законодавством цієї держави вимагається отримання зазначеного дозволу.";
пункт доповнити новим абзацом такого змісту:
"Фізична особа-іноземець, яка має намір набути або збільшити істотну участь у банку, додатково подає до Національного банку письмовий дозвіл на участь у банку в Україні, виданий уповноваженим контролюючим органом держави, в якій вона має постійне місце проживання, якщо законодавством цієї держави вимагається отримання зазначеного дозволу.";
4) у главі 32:
підпункт 1 пункту 278 після слова "винятком" доповнити словами "стратегії та";
пункт 279 викласти в такій редакції:
"279. Орган державної влади або орган місцевого самоврядування в разі набуття або збільшення істотної участі в банку державою або територіальною громадою відповідно для погодження такого набуття або збільшення подає документи, визначені в пункті 271 глави 31 розділу V цього Положення, з урахуванням таких особливостей:
1) документи для ідентифікації, оцінки ділової репутації та фінансового стану держави або територіальної громади (за винятком стратегії та бізнес-плану) не подаються;
2) додатково подається рішення органу державної влади або органу місцевого самоврядування про набуття або збільшення істотної участі в банку або його засвідчена копія.";
у пункті 280:
підпункт 2 після слова "дозволу" доповнити словом ", стратегія";
у підпункті 4 слова "та яка здійснює оплату акцій банку та/або акцій/частки в статутному капіталі юридичної особи в ланцюгу володіння корпоративними правами в банку" виключити;
підпункт 1 пункту 282 викласти в такій редакції:
"1) документи для оцінки фінансового/майнового стану подаються всіма юридичними/фізичними особами, які спільно набувають або збільшують істотну участь у банку.
Документи для оцінки фінансового/майнового стану не подаються юридичною/фізичною особою, яка до звернення за погодженням спільного набуття або збільшення істотної участі в банку одноосібно володіла істотною участю в цьому банку рівного чи більшого розміру порівняно з її часткою в сукупній участі осіб, які спільно набувають або збільшують істотну участь у банку;";
пункт 283 після слова "подає" доповнити словами "стратегію та";
5) підпункт 2 пункту 285 глави 33 після слова "винятком" доповнити словами "стратегії та";
6) у главі 34:
у підпункті 3 пункту 286 слово "трьох" замінити словом "двох";
у пункті 287 слова "бізнес-плану банку перевіряє його" замінити словами "стратегії та бізнес-плану банку перевіряє їх";
у пункті 290 слово та цифри "статтею 34" замінити словами та цифрами "у статтях 34 та 34-1";
у пункті 291 цифри "34" замінити цифрами "34-1";
пункти 293, 294 викласти в такій редакції:
"293. Національний банк розміщує інформацію про прийняте рішення про погодження або заборону набуття або збільшення істотної участі в банку, про погодження набутої/збільшеної істотної участі або про відмову в погодженні набутої/збільшеної істотної участі в банку на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку не пізніше наступного робочого дня з дня його прийняття.
Національний банк не пізніше дня, наступного за днем прийняття рішення, повідомляє заявника в письмовій формі (у паперовому або електронному вигляді з дотриманням вимог законодавства України) про рішення, прийняте за результатами розгляду пакета документів, поданого для погодження набуття/набутої або збільшення/збільшеної істотної участі в банку.
Національний банк надсилає або подає під підпис заявникові або його уповноваженому представникові копію рішення про погодження або заборону набуття або збільшення істотної участі в банку (відмову в погодженні фактично набутої або збільшеної істотної участі в банку). Рішення про заборону набуття або збільшення істотної участі в банку (відмову в погодженні фактично набутої або збільшеної істотної участі в банку) має містити підстави такої заборони (відмови в погодженні).
294. Національний банк має право скасувати рішення про погодження набуття або збільшення істотної участі та вимагати відчуження відповідних акцій (паїв) банку у випадках, визначених у статті 34-1 Закону про банки (рішення приймає Комітет з нагляду). Національний банк повідомляє особу, щодо якої прийнято скасоване рішення, про скасування рішення про погодження набуття або збільшення істотної участі в банку, та розміщує відповідну інформацію на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку не пізніше наступного робочого дня з дня його прийняття.";
главу після пункту 294 доповнити новим пунктом 294-1 такого змісту:
"294-1. Особа, якій Національний банк погодив набуття або збільшення істотної участі в банку, має право на реалізацію свого наміру протягом шести місяців із дня отримання погодження.
Особа має право звернутися до Національного банку з обґрунтованим клопотанням щодо продовження зазначеного строку не пізніше ніж за 30 календарних днів до його закінчення. Клопотання про продовження строку має бути обґрунтованим і містити запевнення про відповідність особи вимогам Закону про банки (2121-14) , цього Положення. За потреби до клопотання можуть додаватися додаткові документи та/або пояснення.
Національний банк приймає рішення за результатом розгляду клопотання протягом 30 календарних днів із дня його отримання.
Національний банк за результатом розгляду клопотання має право прийняти рішення про продовження строку реалізації наміру набуття або збільшення істотної участі в банку (не більше ніж на шість місяців) або про відмову в його продовженні (рішення приймає Комітет з нагляду).
Національний банк має право прийняти рішення про відмову в продовженні строку реалізації наміру набуття або збільшення істотної участі в банку, якщо:
1) клопотання є необґрунтованим або подано несвоєчасно;
2) особа не відповідає вимогам Закону про банки (2121-14) та/або цього Положення, установленим для власника істотної участі в банку;
3) є підстави, передбачені в статті 34-1 Закону про банки.
Національний банк повідомляє особу про прийняте рішення не пізніше трьох робочих днів із дня його прийняття.
Особа зобов’язана повторно погодити набуття або збільшення істотної участі в банку в разі спливу строку для реалізації наміру щодо такого набуття або збільшення в порядку, установленому в статті 34-1 Закону про банки.".
6. У розділі VI:
1) заголовок викласти в такій редакції:
"VI. Керівники та інші працівники банку ";
2) у главі 38:
заголовок викласти в такій редакції:
"38. Керівники банку, інші працівники та органи управління банку, які мають відповідати кваліфікаційним вимогам і вимогам щодо колективної придатності ";
підпункт 3 пункту 312 після слова "корупції"" доповнити словами та цифрами ", статтями 39, 42 Закону про банки";
главу після пункту 312 доповнити новим пунктом 312-1 такого змісту:
"312-1. Керівник підрозділу внутрішнього аудиту, головний ризик-менеджер, головний комплаєнс-менеджер мають відповідати кваліфікаційним вимогам, які включають вимоги до бездоганної ділової репутації та професійної придатності керівника банку.";
у пункті 313:
підпункти 3, 4, 6 викласти в такій редакції:
"3) головний бухгалтер повинен мати досвід роботи за фахом у банківському та/або фінансовому секторі в сукупності не менше п’яти років;
4) заступник головного бухгалтера повинен мати досвід роботи за фахом у банківському та/або фінансовому секторі в сукупності не менше двох років;";
"6) головний ризик-менеджер, головний комплаєнс-менеджер повинні відповідати вимогам, визначеним нормативно-правовим актом Національного банку щодо організації системи управління ризиками в банку;";
пункт доповнити новим підпунктом такого змісту:
"7) керівник підрозділу внутрішнього аудиту повинен відповідати вимогам, визначеним нормативно-правовим актом Національного банку з питань організації внутрішнього аудиту банку.";
пункт 317 виключити;
у пункті 318 слова "банку і" замінити словами "банку, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера,";
пункт 319 викласти в такій редакції:
"319. Визначені цим Положенням вимоги до голови правління, головного бухгалтера, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера та керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку застосовуються до керівника, головного бухгалтера, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера та керівника підрозділу внутрішнього аудиту філії іноземного банку відповідно.";
главу після пункту 319 доповнити трьома новими пунктами 319-1-319-3 такого змісту:
"319-1. Рада банку та правління банку повинні мати колективну придатність, яка дає змогу забезпечити ефективне управління та контроль за діяльністю банку з урахуванням його розміру, складності, обсягів, видів, характеру здійснюваних банком операцій, організаційної структури та профілю ризику банку, а також особливостей діяльності банку як системно важливого (за наявності такого статусу) та/або діяльності банківської групи, до складу якої входить банк.
Члени правління банку повинні мати можливість спільно приймати відповідні рішення з урахуванням бізнес-моделі, профілю ризику, стратегії та ринків, на яких працює банк.
Знання, навички та досвід членів правління банку мають бути достатніми для охоплення всіх сфер діяльності банку та прийняття відповідних управлінських рішень.
Члени ради банку повинні спільно мати здатність ефективно контролювати діяльність правління банку.
Не менше половини членів ради банку, уключаючи голову ради банку, повинні мати досвід роботи у банківському та/або фінансовому секторі не менше трьох років.
Знання, навички та досвід членів ради банку мають бути достатніми для прийняття рішень, віднесених до компетенції ради банку законодавством України та статутом банку.
319-2. Банк відповідає за оцінку рівня колективної придатності членів (кандидатів у члени) ради та правління банку.
Результати оцінювання рівня колективної придатності членів (кандидатів у члени) ради та правління банку мають відображатися в інформації, яка надається Національному банку, та ґрунтуватися на висновках, здійснених під час співбесіди з особою, відомостях про практичний професійний досвід особи та її особисті досягнення, наявність теоретичних знань, отриманих шляхом професійного розвитку, які підтверджені документально та можуть свідчити про рівень компетенції особи (відомостях у трудовій книжці, дипломах, сертифікатах, свідоцтвах, кваліфікаційних посвідченнях, інших документах, отриманих на попередніх місцях роботи та в процесі професійного розвитку).
319-3. Національний банк визначає наявність у ради банку та правління банку колективної придатності та здійснює оцінку забезпечення ними ефективного управління та контролю за діяльністю банку за результатами ліцензування, моніторингу, безвиїзного та виїзного нагляду за банком.";
3) у главі 39:
заголовок доповнити словами ", головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера";
у пункті 321:
у підпункті 1 слова "[крім призначення особи членом правління, відповідальним за управління ризиками або за контроль за дотриманням норм (комплаєнс), якщо особа раніше не виконувала таких функцій]" виключити;
підпункт 2 викласти в такій редакції:
"2) зміни посади керівника в правлінні банку (крім призначення особи головою правління, головним бухгалтером, відповідальним працівником), якщо особа раніше не виконувала таких функцій, якщо Національний банк раніше погодив його на посаду в правлінні цього банку;";
абзац перший та підпункт 2 пункту 322 після слова "посаду" доповнити словами "головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера,";
пункт 323 після слів "на посаду" доповнити словами "головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера,";
пункт 324 після слів "керівників банку" доповнити словами ", головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера";
пункт 325 після слова "бухгалтера" доповнити словами ", головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера";
пункт 326 після слів "керівника банку" доповнити словами ", головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера";
пункт 327 після слів "керівника банку," доповнити словами "головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера,";
пункт 328 після слова "банку," доповнити словами "керівника підрозділу внутрішнього аудиту, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера,";
пункт 329 доповнити словами ", головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера";
у пункті 330:
абзац перший після слів "аудиту банку" доповнити словами ", головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера";
підпункт 2 після слів "керівника банку," доповнити словами "головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера,";
у підпункті 3 слова "членом правління, відповідальним за управління ризиками або за контроль за дотриманням норм (комплаєнс)" замінити словами "головним ризик-менеджером, головним комплаєнс-менеджером";
у підпункті 4 слова "раніше погоджену Національним банком на посаду керівника в цьому банку," виключити;
підпункт 5 викласти в такій редакції:
"5) виконання обов’язків головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку покладається на працівника підрозділу з управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту банку, який відповідає вимогам, установленим цим Положенням до головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку відповідно;";
4) у главі 40:
заголовок після слів "керівника банку," доповнити словами "головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера,";
у пункті 331:
абзац перший після слів "керівника банку," доповнити словами "головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера,";
пункт доповнити новим абзацом такого змісту:
"Банк для погодження особи як кандидата на посаду керівника банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку, яка обіймає посаду в іншій юридичній особі або яку не більше шести місяців тому погоджено Національним банком як кандидата на посаду в іншому банку, додатково подає запевнення щодо дотримання обмежень, установлених у статтях 39, 42, 45 Закону про банки, та/або інші документи, що підтверджують припинення обов’язків такої особи за посадою в іншій юридичній особі, до обрання/призначення на посаду, щодо якої здійснюється погодження.";
пункт 332 після слів "керівника банку," доповнити словами "головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера,";
5) у главі 41:
заголовок після слів "керівника банку," доповнити словами "головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера,";
у пункті 337:
в абзаці першому слова "одного робочого дня" замінити словами "трьох робочих днів";
підпункт 1 після слів "керівника банку," доповнити словами "головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера,";
підпункт 2 викласти в такій редакції:
"2) припинення повноважень і/або звільнення керівника банку, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку із зазначенням підстав такого звільнення та про кандидатури для призначення на ці посади (за наявності);";
підпункт 3 після слів "керівника банку," доповнити словами "головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера,";
пункт 338 після слів "керівників банку" доповнити словами ", головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера";
у пункті 339:
пункт після слів "ради банку" доповнити словами ", головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту";
слова ", керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку" виключити;
пункт 340 після слів "керівника банку,", "керівником банку," доповнити відповідно словами "головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера,", "головним ризик-менеджером, головним комплаєнс-менеджером,";
підпункти 5, 6 пункту 342 викласти в такій редакції:
"5) головним ризик-менеджером;
6) головним комплаєнс-менеджером;";
абзац перший пункту 343 після слів "керівником банку," доповнити словами "головним ризик-менеджером, головним комплаєнс-менеджером,";
у пункті 344:
абзац перший викласти в такій редакції:
"344. Національний банк має право прийняти рішення про проведення тестування та/або співбесіди з будь-яким керівником банку, головним ризик-менеджером, головним комплаєнс-менеджером, керівником підрозділу внутрішнього аудиту для визначення його відповідності встановленим законодавством України вимогам або для визначення наявності в ради банку та правління банку колективної придатності та здійснення оцінки забезпечення ними ефективного управління та контролю за діяльністю банку (рішення про проведення тестування та/або співбесіди приймає член Правління Національного банку).";
абзац другий після слова "банку" доповнити словами ", головним ризик-менеджером, головним комплаєнс-менеджером, керівником підрозділу внутрішнього аудиту";
підпункт 3 викласти в такій редакції:
"3) якщо керівник банку, головний ризик-менеджер, головний комплаєнс-менеджер, керівник підрозділу внутрішнього аудиту (кандидат на посаду) протягом останніх п’яти років не погоджувався Національним банком на посаду;";
перше речення пункту 345 після слів "керівником банку," доповнити словами "головним ризик-менеджером, головним комплаєнс-менеджером,";
у пункті 346:
абзаци перший та другий після слів "керівника банку," доповнити словами "головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера,";
у підпункті 1 слова "банку/керівник" замінити словами "банку, головний ризик-менеджер, головний комплаєнс-менеджер, керівник";
у підпункті 2 слова "банку/керівнику" замінити словами "банку, головному ризик-менеджеру, головному комплаєнс-менеджеру, керівнику";
пункт 349 після слів "керівника банку," доповнити словами "головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера,";
абзаци перший та другий пункту 350 після слів "керівника банку," доповнити словами "головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера,";
пункти 350-1, 351 викласти в такій редакції:
"350-1. Особа, щодо якої Національний банк прийняв рішення про відмову в погодженні на посаду керівника банку, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту з огляду на її невідповідність вимогам щодо професійної придатності, про яку свідчили негативні результати проведеного з нею тестування та/або співбесіди, може бути обрана/призначена на посаду керівника банку, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту (у цьому самому або іншому банку), або щодо неї банком може бути поданий пакет документів для погодження як кандидата на посаду керівника банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера не раніше ніж через шість місяців після прийняття Національним банком такого рішення.
Банк у разі повернення Національним банком за клопотанням банку пакета документів щодо погодження на посаду керівника банку, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту (кандидата на посаду) після проведення з такою особою тестування та/або співбесіди та до прийняття рішення про погодження або відмову в погодженні на посаду має право подати пакет документів щодо погодження на посаду такої особи не раніше ніж через шість місяців із дня повернення пакета документів.
351. Національний банк повідомляє про рішення щодо погодження на посаду керівника банку, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку або про відмову в такому погодженні протягом трьох робочих днів із дня його прийняття: банк - засобами електронної пошти, новостворений банк - письмово.
Національний банк надсилає банку копію рішення про погодження на посаду керівника банку, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку або відмову в такому погодженні. Рішення про відмову в погодженні має містити підстави такої відмови.";
пункт 352 після слів "ради банку)," доповнити словами "головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера,";
7) у главі 42:
заголовок після слова "звільнення" доповнити словами "головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера,";
перше речення пункту 354 викласти в такій редакції:
"354. Банк погоджує з Національним банком рішення про звільнення головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку, крім випадків звільнення такої особи за власним бажанням, за згодою сторін або у зв’язку із закінченням строку трудового договору (контракту).";
у пункті 355:
абзац перший викласти в такій редакції:
"355. Банк для погодження звільнення головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку згідно з пунктом 354 глави 42 розділу VI цього Положення подає до Національного банку такі документи:";
у підпунктах 1, 2 слова "керівника підрозділу внутрішнього аудиту" замінити словом "працівника";
пункт 356 після слів "співбесіду з" доповнити словами "головним ризик-менеджером, головним комплаєнс-менеджером,";
пункт 357 після слів "погодження звільнення" доповнити словами "головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера,";
8) у главі 43:
заголовок після слів "керівника банку," доповнити словами "головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера,";
пункт 358 після слів "Керівник банку," доповнити словами "головний ризик-менеджер, головний комплаєнс-менеджер,";
пункт 359 після слів "керівника банку," доповнити словами "головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера,";
у пункті 360:
абзац перший після слів "керівника банку," доповнити словами "головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера,";
абзац другий після слів "відповідності керівників," доповнити словами "головних ризик-менеджерів, головних комплаєнс-менеджерів,";
перше речення пункту 361 після слів "керівником банку," доповнити словами "головним ризик-менеджером, головним комплаєнс-менеджером,";
главу після пункту 363 доповнити двома новими пунктами 363-1, 363-2 такого змісту:
"363-1. Банк перевіряє відповідність колективної придатності ради та/або правління банку визначеним законодавством України вимогам у разі:
1) щорічної оцінки ефективності діяльності ради та/або правління банку;
2) призначення на посаду голови та/або члена ради/правління банку;
3) припинення повноважень і/або звільнення голови та/або члена ради/правління банку;
4) зміни/перерозподілу повноважень/сфер відповідальності голови та/або члена ради/правління банку (крім випадків покладання виконання обов’язків голови та/або члена ради/правління банку на іншу особу на час його тимчасової відсутності).
Банк надає Національному банку інформацію про колективну придатність ради/правління банку за формою, визначеною розпорядчим актом Національного банку та розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку, протягом 10 робочих днів із дня виникнення підстав, передбачених у підпунктах 1-4 пункту 3631 глави 43 розділу VI цього Положення.
363-2. Національний банк має право розглянути питання про відповідність колективної придатності ради та/або правління банку визначеним законодавством України вимогам у разі отримання інформації, визначеної в пункті 3631 глави 43 розділу VI цього Положення.";
пункт 364 після слова "бухгалтера" доповнити словами ", головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера";
9) у главі 44:
заголовок після слів "керівника банку," доповнити словами "головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера,";
у пункті 365:
абзац перший після слів "керівників банку," доповнити словами "головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера,";
пункт доповнити новим абзацом такого змісту:
"Національний банк постійно здійснює моніторинг наявності колективної придатності ради банку та правління банку.";
пункт 366 викласти в такій редакції:
"366. Національний банк має право вимагати надання інформації, документів, пояснень щодо керівника банку, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку для оцінки їх відповідності вимогам законодавства України або для визначення колективної придатності ради банку та/або правління банку від банку, самої особи та/або запросити особу або весь склад органу управління банку на співбесіду з Кваліфікаційною комісією. Кваліфікаційна комісія в разі розгляду Національним банком питання щодо відповідності колективної придатності ради банку та/або правління банку має право проводити співбесіду з окремими членами органу управління банку або з усім складом органу управління банку одночасно.";
у пункті 367:
абзац перший після слів "керівника банку," доповнити словами "головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера,";
підпункт 5 після слів "керівником банку," доповнити словами "головним ризик-менеджером, головним комплаєнс-менеджером,";
главу після пункту 367 доповнити новим пунктом 367-1 такого змісту:
"367-1. Національний банк має право розглянути питання про відповідність колективної придатності ради та/або правління банку визначеним законодавством України вимогам у разі:
1) отримання/виявлення інформації, що може свідчити про невідповідність колективної придатності ради та/або правління банку визначеним законодавством України вимогам;
2) отримання/виявлення інформації, що може свідчити про недостовірність поданих до Національного банку інформації та документів щодо колективної придатності ради та/або правління банку, які за професійним судженням Національного банку вплинули або могли вплинути на прийняття Національним банком рішення щодо відповідності колективної придатності ради та/або правління банку визначеним законодавством України вимогам;
3) виявлення порушень і/або недоліків у діяльності банку, що свідчать про низький рівень корпоративного управління в банку та неякісне виконання головою, його заступником або членом ради/правління банку посадових обов’язків;
4) виявлення ознак здійснення банком ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників та інших кредиторів банку;
5) виявлення недоліків у системі внутрішнього контролю банку, включно з тими, що стосуються управління ризиками у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.";
у пункті 368:
абзац перший після слів "з керівником," доповнити словами "головним ризик-менеджером, головним комплаєнс-менеджером,";
пункт доповнити новим абзацом такого змісту:
"Кваліфікаційна комісія за результатами співбесіди з усім складом органу управління банку в разі розгляду питання щодо відповідності колективної придатності ради банку та/або правління банку має право прийняти рішення про проведення тестування для визначення відповідності рівня їх професійних знань вимогам законодавства України та провести таке тестування.";
у пункті 369:
абзац перший після слів "відповідності керівника," доповнити словами "головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера,";
пункт доповнити новим абзацом такого змісту:
"Національний банк має право розглянути питання щодо відповідності колективної придатності ради банку та/або правління банку без проведення співбесіди, якщо члени органу управління банку були на неї запрошені та без поважної причини не з’явилися.";
пункт 370 після слів "невідповідність керівника," доповнити словами "головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера,";
пункти 371, 372 викласти в такій редакції:
"371. Національний банк має право письмово вимагати від банку заміни керівника, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку в разі прийняття Національним банком рішення про його невідповідність установленим законодавством України вимогам та/або якщо відповідна особа не забезпечує належного виконання своїх посадових обов’язків, що призвело до порушення банком вимог законодавства України, виявлених під час здійснення банківського нагляду.
372. Національний банк має право прийняти рішення про невідповідність колективної придатності ради та/або правління банку встановленим законодавством України вимогам та письмово вимагати вжиття заходів із удосконалення діяльності ради та/або правління банку, та/або зміни персонального складу ради та/або правління банку, якщо встановить за результатами банківського нагляду, розгляду наявних інформації та документів, з урахуванням результатів співбесіди та/або тестування (якщо такі проведено), що колективна придатність ради банку та/або правління банку не відповідає вимогам пункту 319-1 глави 39 розділу VI цього Положення, та/або якщо керівники банку не забезпечують належного виконання своїх посадових обов’язків, що призвело до порушення банком вимог законодавства України, та/або якщо загальними зборами учасників банку та/або радою банку не вжито заходів для вдосконалення діяльності ради банку та/або правління банку з метою забезпечення ними ефективного управління та контролю за діяльністю банку.
Рішення про невідповідність колективної придатності ради та/або правління банку встановленим законодавством України вимогам приймає Комітет з нагляду.
Національний банк повідомляє про прийняте рішення про невідповідність колективної придатності ради та/або правління банку встановленим законодавством України вимогам протягом трьох робочих днів із дня його прийняття: банк - засобами електронної пошти, новостворений банк - письмово. Вимога про вжиття заходів з удосконалення механізмів діяльності ради та/або правління банку підписується уповноваженою особою Національного банку та направляється одночасно з копією відповідного рішення.
Банк у разі прийняття Національним банком рішення про невідповідність колективної придатності ради та/або правління банку встановленим законодавством України вимогам забезпечує вжиття заходів щодо вдосконалення механізмів діяльності ради та/або правління банку, та/або для зміни персонального складу ради та/або правління банку в строк, визначений Національним банком.";
пункт 373 після слова "бухгалтера" доповнити словами ", головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера".
7. У розділі VII:
1) у підпункті 3 пункту 376 глави 45 слова "або його засвідчена копія" замінити словами ", його засвідчена копія або витяг із такого рішення про відповідні зміни";
2) підпункти 2, 3 пункту 410 глави 51 викласти в такій редакції:
"2) виписки з банківських рахунків акціонерів, на яких перебували кошти, джерела походження яких перевірено Національним банком під час надання попередньої згоди на капіталізацію банку за спрощеною процедурою, що підтверджують безперервне перебування цих коштів у безготівковій формі на рахунках, відкритих у банках/кредитних установах в Україні/за кордоном, з дати надання Національному банку інформації про грошові кошти, за рахунок яких здійснюватиметься оплата акцій, до моменту зарахування таких коштів до статутного капіталу банку;
3) виписки з банківських рахунків, що підтверджують здійснення внесків до статутного капіталу банку за рахунок грошових коштів, інформація про які надавалася згідно з підпунктом 2 пункту 402 глави 51 розділу VII цього Положення, а також безперервне перебування цих коштів у безготівковій формі на рахунках, відкритих у банках/кредитних установах в Україні/за кордоном, з дати їх отримання від третіх осіб до моменту зарахування до статутного капіталу банку (якщо інформація про грошові кошти, за рахунок яких здійснювалася оплата акцій, на етапі отримання попередньої згоди до Національного банку не надавалася згідно з підпунктом 2 пункту 402 глави 51 розділу VII цього Положення);".
8. У розділі VIII:
1) пункт 423 глави 53 викласти в такій редакції:
"423. Банк під час створення відокремленого підрозділу зобов’язаний присвоїти йому власний унікальний в межах банку цифровий/символьно-цифровий код підрозділу згідно зі своєю внутрішньою системою реєстраційної кодифікації (далі - код підрозділу).";
2) пункти 431, 436, 437, 441 глави 54 викласти в такій редакції:
"431. Банк для включення відомостей про представництво до Державного реєстру банків подає до Національного банку повідомлення про відкриття відокремленого підрозділу за формою, затвердженою розпорядчим актом Національного банку та розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.";
"436. Банк повідомляє Національний банк про прийняття рішення про закриття відокремленого підрозділу протягом двох тижнів із дня прийняття такого рішення та подає до Національного банку засвідчену копію відповідного рішення уповноваженого органу банку.
437. Повідомлення про прийняття рішення про закриття відокремленого підрозділу подається у формі повідомлення про зміни в діяльності відокремленого підрозділу.";
"441. Зміна місцезнаходження відокремленого підрозділу не повинна призводити до зміни його області розташування. Банк, якщо зміна місцезнаходження відокремленого підрозділу призводить до зміни його області розташування, закриває цей відокремлений підрозділ та відкриває новий відокремлений підрозділ із новим місцезнаходженням.";
у другому реченні пункту 442 слова "реєстраційний код такого відокремленого" замінити словом "код";
3) главу 55 після пункту 445 доповнити новим пунктом 445-1 такого змісту:
"445-1. Банк під час створення пункту дистанційного обслуговування зобов’язаний присвоїти йому код підрозділу.".
9. У розділі IX:
1) пункт 453 глави 56 доповнити новим підпунктом такого змісту:
"3) законодавство в цій країні, за оцінкою Національного банку, здійсненою в установленому ним порядку, не містить положень, які можуть перешкоджати/обмежувати взаємодію між Національним банком і наглядовими/контролюючими органами такої країни, та/або перешкоджати Національному банку в здійсненні ним наглядових повноважень стосовно філії, представництва чи дочірнього банку.";
2) пункт 462 глави 57 викласти в такій редакції:
"462. Національний банк має право відмовити банку в наданні дозволу на створення дочірнього банку, філії чи представництва банку на території іншої держави з підстав, визначених у статті 25 Закону про банки.".
10. У розділі X:
1) у першому реченні пункту 474 глави 59 слова "і видачі філії банківської ліцензії" виключити;
2) у главі 60:
пункти 483, 484 після слова "бухгалтера" доповнити словами ", головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера";
у першому реченні пункту 496 слова "банківську ліцензію та" замінити словами та цифрою "витяг із Державного реєстру банків за формою згідно з додатком 4 до цього Положення і";
3) у главі 62:
пункт 507 після слова "бухгалтера," доповнити словами "головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера,";
пункт 509 викласти в такій редакції:
"509. Філія в разі внесення змін до положення про філію у зв’язку зі зміною її найменування, крім визначених у пункті 506 глави 62 розділу X цього Положення документів, подає до Національного банку клопотання про надання витягу з Державного реєстру банків.
Національний банк уносить відомості про зміну найменування філії банку до Державного реєстру банків протягом п’яти робочих днів після отримання документів, передбачених у пункті 506 глави 62 розділу Х цього Положення.
Національний банк письмово повідомляє іноземний банк про внесення змін до відомостей про його філію, що містяться в Державному реєстрі банків, та надcилає витяг із Державного реєстру банків за формою згідно з додатком 4 до цього Положення.
Витяг із Державного реєстру банків підписується керівником з ліцензування.".
11. У розділі XI:
1) підпункт 7 пункту 535 та підпункт 4 пункту 536 глави 65 після слів "керівників банку" доповнити словами ", головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера";
2) пункт 542 глави 66 виключити;
3) підпункт 5 пункту 550 глави 67 виключити.
12. У додатках до Положення:
1) у пункті 1 додатка 3:
у підпункті 5 цифру "7" замінити цифрою "3";
підпункт 6 після слова "активами" доповнити словами ", політики з управління ризиками";
2) додаток 4 викласти в такій редакції:
"Додаток 4
до Положення про ліцензування банків
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
24.12.2021  № 154)
(пункт 223 глави 24 розділу IV)
ВИТЯГ
з Державного реєстру банків "
( Див. текст (v0154500-21F367) )