БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
01.12.2021 № 791
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 грудня 2021 р.
за № 1631/37253

Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Державної служби геології та надр України

Відповідно до частини дев’ятої статті 48 Закону України "Про державну службу" та пункту 8 Положення про Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020 року № 614 (614-2020-п) , НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Державної служби геології та надр України, що додається.
2. Управлінню роботи з персоналом (Ольга АЗЯБІНА) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу функціональних повноважень.
В.о. Міністра
Р. Стрілець
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби геології та надр України
Голова Національного агентства України
з питань державної служби
Уповноважений Верховної Ради України
з прав людини
Р. Опімах
Н. Алюшина
Л. Денісова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
захисту довкілл
та природних ресурсів України
01 грудня 2021 року № 791
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 грудня 2021 р.
за № 1631/37253

ПОРЯДОК

стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Державної служби геології та надр України

1. Цей Порядок визначає загальні положення щодо організації та проходження стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Державної служби геології та надр України, відповідно до частини дев’ятої статті 48 Закону України "Про державну службу".
2. Основною метою стажування є залучення молодих та вмотивованих спеціалістів до роботи на державній службі, ознайомлення їх зі специфікою діяльності Держгеонадр та набуття ними практичного досвіду роботи на державній службі.
3. У цьому Порядку термін "молодь" вживається у значенні, визначеному Законом України (1414-20) "Про основні засади молодіжної політики".
4. Допуск до стажування та визначення строку його проходження здійснюються на підставі заяви на проходження стажування, за формою встановленою в додатку 1 до цього Порядку, особи яка має намір пройти стажування в апараті Держгеонадр (далі - стажист), що оформлюється наказом Держгеонадр.
До заяви стажист додає анкету кандидата на проходження стажування, за формою встановленою в додатку 2 до цього Порядку.
5. Стажування молоді в апараті Держгеонадр може здійснюватися з ініціативи керівників закладів вищої освіти, молодіжних громадських формувань та осіб, які бажають пройти стажування.
6. Стажування молоді здійснюється строком до шести місяців у вільний від навчання (роботи) час у межах робочого часу працівників апарату Держгеонадр, а саме:
повний робочий день - понеділок - четвер з 8:00 до 17:00 год.,п’ятниця з 8:00 до 15:45 год., обідня перерва з 12:00 до 12:45 год.;
неповний робочий день передбачає роботу стажиста не менше ніж 4 години у робочі дні.
7. На період стажування в апараті Держгеонадр за стажистом закріплюється керівник стажування із числа керівників структурних підрозділів апаратуДержгеонадр.
8. Зміст стажування визначається індивідуальним планом стажування,за формою встановленою в додатку 3 до цього Порядку, який затверджує керівник стажування.
Завдання в індивідуальному плані стажування мають бути сформовані чітко та зрозуміло, із зазначенням строків та індикаторів виконання.
9. Керівник стажування:
складає та затверджує індивідуальний план стажування;
забезпечує необхідні умови для проходження стажування;
забезпечує стажисту можливість ознайомитися з організацією роботи структурного підрозділу;
залучає стажиста до діяльності структурного підрозділу, підготовки проєктів службових документів (крім документів, які містять інформацію з обмеженим доступом);
організовує проведення інструктажів з питань охорони праці та пожежної безпеки.
10. Стажист:
зобов’язаний у повному обсязі та своєчасно виконувати завдання, передбачені індивідуальним планом стажування, вказівки та доручення керівника стажування;
зобов’язаний додержуватися правил внутрішнього службового розпорядку Держгеонадр, етики та культури поведінки;
може брати участь у роботі структурного підрозділу та бути присутнім на нарадах такого структурного підрозділу, готувати проєкти документів;
має право отримувати інформацію для виконання покладених на нього завдань та індивідуального плану стажування.
11. Стажування припиняється:
у разі закінчення строку проведення стажування;
у разі порушення стажистом вимог цього Порядку;
за власним бажанням стажиста.
Рішення про припинення стажування з підстав, передбачених абзацами третім, четвертим цього пункту, оформлюється наказом Держгеонадр.
12. Перед завершенням стажування стажист повинен підготувати письмовий звіт про виконання завдань, визначених індивідуальним планом стажування, з власними висновками про його організацію та проведення, який засвідчує своїм підписом та надає його на розгляд керівнику стажування.
13. Керівник стажування не пізніше останнього дня стажування готує довідку про проходження стажування, за формою встановленою в додатку 4 до цього Порядку, яка містить інформацію про результати стажування з відображенням рівня професійної підготовки стажиста, одержаних ним знань та навичок, професійні, ділові та особисті якості стажиста під час стажування, у двох примірниках, один з яких надається стажисту, а другий передається для зберігання до служби управління персоналом разом з усіма документами про проходження стажування.
14. Стажування проходить на безоплатній основі. Держгеонадра не несе зобов’язань щодо відшкодування молоді, яка проходить стажування в апараті Держгеонадр, витрат на проїзд до місця стажування і назад, добових за час перебування в дорозі, найм житла.
Начальник Управління
роботи з персоналом
О. Азябіна
Додаток 1
до Порядку стажування громадян
з числа молоді, які не перебувають
на посадах державної служби,
в апараті Державної служби геології
та надр України
(абзац перший пункту 4)

ЗАЯВА

на проходження стажування

( Див. текст (z1631-21F57) )
Додаток 2
до Порядку стажування громадян
з числа молоді, які не перебувають
на посадах державної служби,
в апараті Державної служби геології
та надр України
(абзац другий пункту 4)

АНКЕТА

кандидата на проходження стажування

( Див. текст (z1631-21F58) )
Додаток 3
до Порядку стажування громадян
з числа молоді, які не перебувають
на посадах державної служби,
в апараті Державної служби геології
та надр України
(абзац перший пункту 8)

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН СТАЖУВАННЯ

( Див. текст (z1631-21F59) )
Додаток 4
до Порядку стажування громадян
з числа молоді, які не перебувають
на посадах державної служби,
в апараті Державної служби геології
та надр України
(пункт 13)

ДОВІДКА

про проходження стажування

( Див. текст (z1631-21F60) )