БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
11.11.2021 № 354
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 грудня 2021 р.
за № 1639/37261

Про затвердження Порядку атестації ліцеїстів у військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеях, ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою з навчальних предметів, визначених стандартом спеціалізованої освіти військового спрямування

Відповідно до абзацу п’ятого частини п’ятої статті 17 Закону України "Про повну загальну середню освіту", пункту 8 Положення про Міністерство оборони України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 671 (671-2014-п) (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 730), пункту 57 Положення про військовий (військово-морський, військово-спортивний) ліцей, ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2021 року № 672 (672-2021-п) , НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок атестації ліцеїстів у військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеях, ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою з навчальних предметів, визначених стандартом спеціалізованої освіти військового спрямування, що додається.
2. Департаменту військової освіти і науки Міністерства оборони України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр оборони України
О. Резніков
ПОГОДЖЕНО:
Міністр освіти і науки України
Міністр внутрішніх справ України
Голова Державної прикордонної служби України
Міністр молоді та спорту України
Керівник Секретаріату Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини
С. Шкарлет
Д. Монастирський
С. Дейнеко
В. Гутцайт
Н. Федорович
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
11 листопада 2021 року № 354
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 грудня 2021 р.
за № 1639/37261

ПОРЯДОК

атестації ліцеїстів у військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеях, ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою з навчальних предметів, визначених стандартом спеціалізованої освіти військового спрямування

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм, зміст і форми проведення атестації ліцеїстів у військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеях, ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою (далі - ліцеї) з навчальних предметів, визначених стандартом спеціалізованої освіти військового спрямування (далі - атестація).
2. У цьому Порядку термін "атестація ліцеїстів" означає форму контролю відповідності результатів навчання ліцеїстів вимогам стандарту спеціалізованої освіти військового спрямування для військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою на відповідному рівні освіти. Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про освіту" (2145-19) , "Про повну загальну середню освіту" (463-20) .
3. Проходження атестації є обов’язковим для ліцеїстів, крім випадків, визначених цим Порядком.
4. Атестацію проходять ліцеїсти, які завершують здобуття базової середньої (у 9 класі) чи профільної середньої освіти (в 11 (12) класі).
5. Атестація проводиться в ліцеї.
6. Результати атестації оцінюються відповідно до критеріїв оцінювання результатів навчання, затверджених Міністерством освіти і науки України.
7. Результати атестації не враховуються під час визначення результатів річного оцінювання із навчальних предметів.
8. Результати атестації зазначаються у протоколі атестації, що складається за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку, в класному журналі та відображаються у свідоцтві досягнень, що видається відповідно до законодавства.

II. Проведення атестації

1. Атестація ліцеїстів, які здобувають базову середню освіту, проводиться з навчального предмета "Фізична культура".
2. Атестація ліцеїстів, які здобувають профільну середню освіту, проводиться з навчальних предметів "Захист України" (у письмовій формі та/або з використанням технологій дистанційного навчання і виконання практичних вправ) та "Фізична культура".
3. Завдання для проведення атестації в ліцеї схвалюються педагогічною радою ліцею і затверджуються його начальником (керівником).
4. Атестація ліцеїстів проводиться в кінці навчального року. Строки проведення атестації ліцеїстів визначаються педагогічною радою ліцею і затверджуються наказом начальника (керівника) ліцею. При цьому строки проведення атестації ліцеїстів не повинні збігатися зі строками проведення державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання ліцеїстів.
5. Ліцеїст (у разі досягнення ним повноліття) або один з батьків (законних представників) ліцеїста може письмово звернутися до начальника (керівника) ліцею щодо проведення атестації в інші строки, у тому числі достроково (за наявності відповідних документів, що підтверджують підстави перенесення строків), якщо ліцеїст:
хворів під час проведення атестації;
не з’явився для проходження атестації через поважні причини (смерть членів сім’ї чи близьких родичів, інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють присутність ліцеїста на атестації);
перебуває у соціальній відпусці відповідно до статті 19-1 Закону України "Про відпустки";
виїжджає на постійне місце проживання за кордон.
Строки атестації таких ліцеїстів визначаються наказом начальника (керівника) ліцею, що видається на підставі відповідних документів, що підтверджують такі обставини, але не пізніше початку наступного навчального року.
6. Контроль за проведенням атестації в ліцеї здійснюється його засновником (уповноваженим ним органом).
7. Під час проведення атестації в ліцеї може бути присутній представник засновника ліцею або уповноваженого ним органу.

III. Атестаційні комісії

1. Для проведення атестації з кожного навчального предмета в ліцеї створюються атестаційні комісії (далі - комісії).
Комісії створюються наказом начальника (керівника) ліцею не пізніше ніж за місяць до початку атестації із затвердженням їх персонального складу.
2. До складу комісії входять: голова (начальник (керівник) ліцею або його заступник) і члени комісії: учитель, який викладає навчальний предмет у цьому навчальному взводі (навчальному відділенні), та вчитель навчальних предметів відповідної освітньої галузі або предметної (циклової) комісії (у разі створення).
Головою комісії не може бути начальник (керівник) ліцею (його заступник), який викладає в цьому навчальному взводі (навчальному відділенні) навчальний предмет, з якого проводиться атестація.
3. Голова та члени комісії забезпечують дотримання порядку проведення атестації та об’єктивність оцінювання.
4. Розклад роботи комісії, затверджений головою комісії, оприлюднюється на інформаційному стенді ліцею та/або на його вебсайті.
5. Результати атестації заносяться до протоколу, який підписують голова та члени комісії.
Протоколи засідань комісій про результати атестації та матеріали атестації зберігаються відповідно до вимог законодавства.
6. Контроль за дотриманням вимог до організації та проведення атестації в ліцеї покладається на начальника (керівника) ліцею.
7. За потреби можуть бути створені декілька комісій для проведення атестації з одного навчального предмета.
8. Втручання у процес проведення атестації та визначення її результатів осіб, які не є членами комісії, не допускається.

IV. Звільнення від атестації та перенесення строку атестації

1. Від атестації можуть бути звільнені:
ліцеїсти, які перебувають у соціальних відпустках відповідно до статей 17, 18 Закону України "Про відпустки";
ліцеїсти, які беруть участь в офіційних міжнародних спортивних змаганнях, конкурсах, що мають статус міжнародних;
учасники тренувальних (навчально-тренувальних) зборів із підготовки до олімпіад (Олімпійських ігор, Юнацьких Олімпійських ігор), турнірів, змагань (офіційних міжнародних спортивних змагань), конкурсів, що мають статус міжнародних.
2. Ліцеїсти, які перебувають у соціальних відпустках відповідно до статті 17 Закону України "Про відпустки", звільняються від атестації за умови подання особистої заяви (заяви одного з батьків (законних представників) ліцеїста) та медичного висновку, виданого закладом охорони здоров’я.
Ліцеїсти, які перебувають у соціальних відпустках відповідно до статті 18 Закону України "Про відпустки", звільняються від атестації за умови подання особистої заяви (заяви одного з батьків (законних представників) ліцеїста) та копії свідоцтва про народження дитини.
3. Ліцеїсти, які беруть участь в офіційних міжнародних спортивних змаганнях, конкурсах, що мають статус міжнародних відповідно до законодавства і відбуваються під час проведення атестації, звільняються від атестації за наявності документів, що підтверджують такі обставини.
4. Учасники тренувальних (навчально-тренувальних) зборів із підготовки до олімпіад (Олімпійських ігор, Юнацьких Олімпійських ігор), турнірів, змагань (офіційних міжнародних спортивних змагань), конкурсів, що мають статус міжнародних відповідно до законодавства і відбуваються під час проведення атестації, звільняються від атестації.
5. Ліцеїстам, звільненим від атестації відповідно до пунктів 2-4 цього розділу, у протоколі атестації, у класному журналі та свідоцтві досягнень з навчальних предметів, з яких проводиться атестація, робиться запис "звільнений(а)".
6. Ліцеїсти, які у визначені розкладом роботи комісії строки не склали атестацію через поважну причину, і надали документ, який підтверджує такі обставини, на підставі такого документа складають атестацію у термін, визначений головою комісії, але не пізніше початку наступного навчального року.
7. Звільнення від атестації та перенесення строку атестації здійснюється відповідно до наказу начальника (керівника) ліцею.

V. Подання та розгляд апеляцій, апеляційні комісії

1. Для оскарження процедури проведення та результатів атестації ліцеїст (у разі досягнення повноліття) або один із батьків (законних представників) ліцеїста може подати апеляційну заяву до апеляційної комісії протягом трьох робочих днів з дня визначення результатів атестації.
2. Апеляційні комісії для розгляду апеляційних заяв щодо атестації з кожного навчального предмета створюються засновником або уповноваженим ним органом.
Чисельність і склад таких апеляційних комісій затверджуються наказом засновника або уповноваженого ним органу.
3. Розгляд апеляційних заяв здійснюється апеляційними комісіями у триденний строк із дати їх надходження.
4. Апеляційна комісія за наслідками розгляду апеляційної заяви може прийняти таке рішення:
відмовити в задоволенні апеляційної заяви;
задовольнити апеляційну заяву.
5. У разі задоволення апеляційної заяви апеляційна комісія приймає рішення щодо зміни результатів атестації. Повторна атестація ліцеїста не проводиться.
6. Результати розгляду апеляційної заяви оформлюються протоколом засідання апеляційної комісії, що складається за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку та підписується всіма членами комісії і на підставі якого видається наказ засновника або уповноваженого ним органу.
7. Рішення апеляційної комісії може бути оскаржене в установленому законодавством порядку.
Директор Департаменту
військової освіти і науки
Міністерства оборони України
В. Мірненко
Додаток 1
до Порядку атестації ліцеїстів
у військових (військово-морських,
військово-спортивних) ліцеях,
ліцеях із посиленою військово-фізичною
підготовкою з навчальних предметів,
визначених стандартом
спеціалізованої освіти військового
спрямування
(пункт 8 розділу І)

ПРОТОКОЛ

атестації

( Див. текст (z1639-21F81) )
Додаток 2
до Порядку атестації ліцеїстів
у військових (військово-морських,
військово-спортивних) ліцеях,
ліцеях із посиленою військово-фізичною
підготовкою з навчальних предметів,
визначених стандартом
спеціалізованої освіти військового
спрямування
(пункт 6 розділу V)

ПРОТОКОЛ

засідання апеляційної комісії

( Див. текст (z1639-21F82) )