БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
24.12.2021 № 151

Про затвердження Змін до Положення про порядок взаємодії юридичних осіб, що здійснюють операції з оброблення та зберігання готівки, з іншими юридичними особами

Відповідно до статей 7, 15, 33 та 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою уточнення операцій, що здійснюються в порядку взаємодії юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку України на надання банкам послуг з інкасації та погодження Національного банку України на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки, із суб’єктами господарювання, банками та Національним банком України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Зміни до Положення про порядок взаємодії юридичних осіб, що здійснюють операції з оброблення та зберігання готівки, з іншими юридичними особами (v0028500-20) , затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 березня 2020 року № 28, що додаються.
2. Департаменту грошового обігу (Віктор Зайвенко) після офіційного опублікування довести до відома банків та юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку України на надання банкам послуг з інкасації та погодження Національного банку України на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки, інформацію про прийняття цієї постанови.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Олексія Шабана.
4. Постанова набирає чинності з 01 березня 2022 року.
Голова
К. Шевченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
24 грудня 2021 року № 151

ЗМІНИ

до Положення про порядок взаємодії юридичних осіб, що здійснюють операції з оброблення та зберігання готівки, з іншими юридичними особами

( Див. текст (v0028500-20) )
1. У розділі I:
1) у пункті 5:
підпункт 1 викласти в такій редакції:
"1) приймання інкасованої готівкової виручки від суб’єктів господарювання (за дорученням банків) та готівки з операційних кас банків (філій, відділень) до каси інкасаторської компанії для оброблення та зарахування розрахунковим банком суми інкасованої інкасаторською компанією готівкової виручки на поточні рахунки суб’єктів господарювання та кореспондентські рахунки банків;";
у підпункті 4 слова "завантаження банкоматів" замінити словами "операцій із завантаження/розвантаження готівкою платіжних пристроїв";
у підпункті 5 слова "завантаження платіжних пристроїв" замінити словами "завантаження/розвантаження готівкою платіжних пристроїв";
пункт після підпункту 5 доповнити сімома новими підпунктами 5-1-5-7 такого змісту:
"5-1) передавання готівки, що належить інкасаторській компанії, до банку після перерахування банком коштів на окремий поточний рахунок інкасаторської компанії в розрахунковому банку без доставки (фактичного переміщення) цієї готівки до операційних кас банку (філій, відділень) та з подальшим зберіганням цієї готівки, що належить банку, у сховищі інкасаторської компанії на підставі та в межах укладених договорів;
5-2) передавання готівки, що належить інкасаторській компанії, від одного власного підрозділу до іншого;
5-3) передавання банком готівки, що належить банку і зберігається в сховищі інкасаторської компанії, від цього банку до іншого банку з подальшим зберіганням цієї готівки, що належить іншому банку, у сховищі інкасаторської компанії на підставі та в межах укладених договорів;
5-4) передавання банком готівки, що належить банку і зберігається в сховищі інкасаторської компанії, від цього банку до інкасаторської компанії на підставі та в межах укладених договорів;
5-5) передавання банком готівки, що належить банку і зберігається в сховищі інкасаторської компанії, від одного підрозділу інкасаторської компанії до іншого на підставі та в межах укладених договорів;
5-6) передавання готівки, що належить банку і зберігається в сховищі інкасаторської компанії, підрозділам цього банку, його клієнтам, завантаження/розвантаження платіжних пристроїв готівкою;
5-7) обмін інкасаторською компанією придатної до обігу готівки (банкнот на монети або монет на банкноти) за заявкою клієнта в касі клієнта під час доставлення готівки, інкасації або як проведення окремої операції на підставі та в межах укладених договорів;";
підпункти 9, 12 викласти в такій редакції:
"9) переказ власних коштів із поточного рахунку інкасаторської компанії на окремий поточний рахунок інкасаторської компанії в розрахунковому банку та повернення переказаних власних коштів з окремого поточного рахунку інкасаторської компанії в розрахунковому банку на поточний рахунок інкасаторської компанії;";
"12) зберігання на підставі укладених договорів у сховищі інкасаторської компанії готівки, обробленої на автоматизованих системах оброблення готівки, що:
інкасована з операційних кас банків (філій, відділень), платіжних пристроїв;
передана банку іншим банком або інкасаторською компанією.";
пункт доповнити новим абзацом такого змісту:
"Усі операції з готівкою, що здійснюються банком/інкасаторською компанією відповідно до вимог пункту 5 розділу I цього Положення, відображаються банком/інкасаторською компанією на відповідних рахунках.";
2) у пункті 9:
в абзаці другому слова "проконтролювати наявність готівки, що" замінити словами "контролювати наявність готівки, що належить цьому банку та";
пункт доповнити двома новими абзацами такого змісту:
"Інкасаторська компанія зобов’язана готівку, прийняту від кожного банку (юридичної особи), зберігати у сховищі в окремих шафах, що замикаються на ключ, або в окремих сейфах та окремо від власної готівки.
Інкасаторська компанія складає опис із зазначенням дати та загальної суми фактичного залишку готівки, прийнятої від кожного банку (філії, відділення), що зберігається у сховищі (сейфі) інкасаторської компанії. Описи зберігаються у сховищі (сейфі) інкасаторської компанії разом з готівкою.";
3) у пункті 11:
абзац перший після слова "дорученням" доповнити словами "інкасаторської компанії";
абзац другий викласти в такій редакції:
"Інкасаторська компанія зобов’язана не пізніше наступного робочого дня повідомити Національний банк про відкриття кожного поточного рахунку та окремого поточного рахунку в розрахунковому банку.";
пункт доповнити новим абзацом такого змісту:
"Інкасаторська компанія зобов’язана проводити всі безготівкові розрахунки з контрагентами за операціями, визначеними в підпунктах 5, 5-1, 5-4 пункту 5 розділу I цього Положення, через окремий/окремі поточний/поточні рахунок/рахунки, відкритий/відкриті в розрахунковому банку.";
4) розділ після пункту 11 доповнити новим пунктом 11-1 такого змісту:
"11-1. Розрахунковий банк, що здійснює обслуговування інкасаторської компанії, виконує функції суб’єкта первинного фінансового моніторингу щодо операцій інкасаторської компанії з готівкою.
Інкасаторська компанія зобов’язана надавати інформацію на запит розрахункового банку щодо проведених операцій з готівкою.".
2. У розділі II:
1) пункт 16 після слів "рахунки суб’єктів господарювання" доповнити словами ", готівкову виручку від яких було інкасовано інкасаторською компанією,";
2) пункт 18 доповнити двома новими абзацами такого змісту:
"Інкасаторська компанія за допомогою програмно-технічного комплексу має з урахуванням вимог інформаційної безпеки забезпечити хронологічне та систематичне відображення всіх проведених операцій з деталізацією процесів проведення операційної діяльності. Інформація про проведення операційної діяльності, що зберігається в сховищі даних, має бути захищена від модифікації та знищення.
Інкасаторська компанія зобов’язана розробити та виконувати процедури внутрішнього контролю за дотриманням вимог щодо впровадження заходів безпеки інформації в програмно-технічних комплексах згідно з нормативно-правовими актами Національного банку та вимогами розробників систем захисту інформації."
3. У розділі III:
1) пункт 23 викласти в такій редакції:
"23. Інкасаторська компанія після оброблення інкасованої готівки, що належить клієнтам банку, оприбутковує готівку в касу, оформляє та надає через програмний комплекс "Клієнт-Банк" до розрахункового банку платіжні доручення на перерахування зі свого окремого поточного рахунку суми фактично обробленої готівки на рахунки клієнтів банків.";
2) розділ після пункту 23 доповнити новим пунктом 23-1 такого змісту:
"23-1. Інкасаторська компанія після оброблення готівки, доставленої з операційних кас банків (філій, відділень), платіжних пристроїв, у разі подальшого передавання цієї готівки, що належить банку, на зберігання до сховища інкасаторської компанії згідно з порядком, визначеним у договорі, повідомляє банк про суму фактично перерахованої готівки і після отримання підтвердження від банку щодо обсягів зберігання готівки вкладає цю готівку на зберігання до сховища інкасаторської компанії. Банк відображає готівку, передану таким чином на зберігання інкасаторській компанії, на відповідному рахунку банку (банкноти та монети на зберіганні в інкасаторській компанії).
Інкасаторська компанія зобов’язана вести позабалансовий облік усієї готівки, що належить банкам та зберігається в її сховищі.";
3) пункт 24 викласти в такій редакції:
"24. Інкасаторська компанія відповідно до умов укладених договорів отримує від банків заявки для:
1) отримання від/видачі інкасаторської(ій) компанії готівки з доставкою її від/до операційних кас банку (філій, відділень);
2) завантаження/розвантаження готівкою платіжних пристроїв;
3) передавання/отримання готівки на/із зберігання до/зі сховища інкасаторської компанії.
Інкасаторська компанія з урахуванням наявної в касі інкасованої готівки надсилає до банку рахунок для здійснення перерахування на окремий поточний рахунок інкасаторської компанії в розрахунковому банку безготівкових коштів на суму інкасованої готівки.".
4. Пункт 35 розділу IV викласти в такій редакції:
"35. Національний банк здійснює перевірку діяльності інкасаторської компанії щодо виконання нею вимог цього Положення, інших нормативно-правових актів Національного банку з питань інкасації коштів та перевезення валютних цінностей, ведення касових операцій згідно з порядком, установленим Положенням про порядок проведення перевірок юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку України на надання банкам послуг з інкасації (v0060500-17) , затвердженим постановою Правління Національного банку України від 05 липня 2017 року № 60 (зі змінами), та Правилами перевірки за дотриманням юридичною особою вимог щодо приймання, зберігання та оброблення готівки (v0040500-20) , затвердженими постановою Правління Національного банку України від 26 березня 2020 року № 40.".