БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
24.12.2021 N 980
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 січня 2022 р.
за N 38/37374

Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 лютого 2017 року N 141

Відповідно до статті 5 Закону України "Про вищу освіту", постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року N 261 "Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)" (261-2016-п) , з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України у відповідність до законодавства
НАКАЗУЮ:
1. Унести до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 лютого 2017 року N 141 "Про затвердження Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) цивільного захисту" (z0354-17) , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 березня 2017 року за N 354/30222 (z0354-17) , такі зміни:
у заголовку та пункті 1 слова "вищих навчальних закладах" замінити словами "закладах вищої освіти";
у пункті 2 слова "вищими навчальними закладами" замінити словами "закладами вищої освіти".
2. Затвердити Зміни до Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 20 лютого 2017 року N 141 (z0354-17) , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 березня 2017 року за N 354/30222 (z0354-17) , що додаються.
3. Директорату цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків Міністерства внутрішніх справ України (Скакун В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр
Денис МОНАСТИРСЬКИЙ
ПОГОДЖЕНО:
Голова Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій
О. К. КОЛЕЖУК
Перший заступник Міністра освіти і науки України
Андрій ВІТРЕНКО
Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій
Сергій КРУК
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
24 грудня 2021 року N 980

ЗМІНИ

до Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) цивільного захисту

1. У заголовку Положення слова "вищих навчальних закладах" замінити словами "закладах вищої освіти".
2. У розділі I:
1) у пункті 2 слова "у вищих навчальних закладах (наукових установах) цивільного захисту сфери управління ДСНС (далі - ВНЗ (НУ) ЦЗ)" замінити словами "у закладах вищої освіти (наукових установах) цивільного захисту сфери управління ДСНС (далі - ЗВО (НУ) ЦЗ)";
2) у пункті 3:
абзац другий викласти в такій редакції:
"в ад'юнктурі ЗВО (НУ) ЦЗ за державним замовленням за очною (денною, вечірньою) формою навчання;";
після абзацу другого доповнити пункт новим абзацом третім такого змісту:
"в аспірантурі ЗВО (НУ) ЦЗ за очною (денною, вечірньою) або заочною формою навчання за кошти юридичних та фізичних осіб;".
У зв'язку із цим абзац третій уважати абзацом четвертим;
абзац четвертий викласти в такій редакції:
"поза ад'юнктурою (аспірантурою) у відповідному ЗВО (НУ) ЦЗ (для осіб, які професійно здійснюють наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи без переривання трудової діяльності або під час перебування у творчій відпустці) за умови успішного виконання відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації в постійно діючій або разовій спеціалізованій вченій раді.".
3. У розділі II:
1) в абзаці другому пункту 3 слово "коштів" замінити словом "видатків";
2) пункт 4 викласти в такій редакції:
"4. Особа втрачає можливість здобувати науковий ступінь вищої освіти за державним замовленням у разі звільнення з органів та підрозділів ДСНС та має право продовжити навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.
Особа, яка раніше навчалася в ад'юнктурі (аспірантурі) чи докторантурі за державним замовленням і не захистилася або була відрахована достроково, має право на повторний вступ до ад'юнктури (аспірантури) чи докторантури за державним замовленням лише за умови відшкодування витрачених на її підготовку коштів у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.";
3) в абзаці другому пункту 7 слова "і визначають процедуру" замінити словами "і діють протягом відповідного календарного року та визначають порядок";
4) у пункті 13:
абзац другий викласти в такій редакції:
"дотримуватись обов'язків здобувача вищої освіти, визначених Законами України "Про вищу освіту" (1556-18) та "Про наукову і науково-технічну діяльність" (848-19) , принципів академічної доброчесності, морально-етичних норм і стандартів поведінки дослідників у відповідній галузі (професії), статуту і правил внутрішнього розпорядку ЗВО (НУ) ЦЗ;";
абзац п'ятий викласти в такій редакції:
"подати до спеціалізованої вченої ради свої наукові досягнення у вигляді дисертації (для ад'юнктів і аспірантів) та у вигляді дисертації або опублікованої монографії, або за сукупністю опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях статей (для докторантів).".
4. У розділі IV:
1) у пункті 2 після слів "ад'юнктурі (аспірантурі)" доповнити словами "незалежно від форми навчання";
2) у пункті 3:
у першому реченні абзацу першого слова та цифру "(за вибором вченої ради ВНЗ (НУ) ЦЗ в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти)" замінити словами та цифрою "(англійської, німецької або французької) в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти";
3) пункт 7 після слів "науковим керівником" доповнити словами "(або консенсусним рішенням двох керівників)".
5. У розділі V:
1) пункт 1 викласти в такій редакції:
"1. Здобувачами наукового ступеня доктора філософії, які працюють над дисертаціями поза ад'юнктурою (аспірантурою), можуть бути особи, які здобули ступінь магістра та професійно здійснюють наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем служби (роботи) без переривання трудової діяльності або під час перебування у творчій відпустці, за умови успішного виконання відповідної освітньо-наукової програми, публічного захисту дисертації в постійно діючій або разовій спеціалізованій вченій раді.";
2) пункт 3 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Особи, прикріплені до ЗВО (НУ) ЦЗ з метою здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою (ад'юнктурою), мають усі права і обов'язки, визначені в пунктах 12, 13 розділу II цього Положення.".
6. Доповнити Положення новим розділом VI такого змісту:
"VI. Підготовка здобувачів ступеня доктора наук шляхом самостійної підготовки їх наукових досягнень до захисту
1. Здобувачем ступеня доктора наук, який самостійно підготував наукові досягнення до захисту у вигляді дисертації (монографії, наукової доповіді за сукупністю статей), може бути особа, яка здобула ступінь доктора філософії (кандидата наук) та професійно здійснює наукову, науково-технічну або педагогічну діяльність за основним місцем служби (роботи).
2. Здобувач ступеня доктора наук повинен:
представити наукові досягнення з узагальненням проведених самостійно оригінальних досліджень з отриманими науковими результатами, які забезпечують розв'язання важливої теоретичної або прикладної проблеми, мають загальнонаціональне або світове значення;
мати опубліковані праці за темою наукових досягнень у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.
3. Атестація здобувача ступеня доктора наук, який самостійно підготував наукові досягнення до захисту, здійснюється постійно діючою спеціалізованою вченою радою ЗВО (НУ) ЦЗ, акредитованою Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, на підставі публічного захисту наукових досягнень у вигляді дисертації або опублікованої монографії, або сукупності статей, опублікованих у вітчизняних та/або міжнародних рецензованих фахових виданнях.
Порядок подачі та розгляду документів здобувача ступеня доктора наук, який самостійно підготував наукові досягнення до захисту, визначається вченою радою ЗВО (НУ) ЦЗ.".
7. У тексті Положення, додатках та відмітках до додатків слова "ВНЗ (НУ) ЦЗ", "вищих навчальних закладах", "щоквартальний" у всіх відмінках та числах замінити відповідно словами "ЗВО (НУ) ЦЗ", "закладах вищої освіти", "піврічний" у відповідних відмінках та числах.
8. У додатку 3 до Положення:
у заголовку слово "Щоквартальний" замінити словом "Піврічний";
слова та цифри "про роботу в __________- му кварталі 20 __ року" (номер кварталу)
замінити словами та цифрами "про роботу в ________- му півріччі 20__ року".
Начальник головного управління цивільного захисту Директорату цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків Міністерства внутрішніх справ України
Василь СКАКУН