БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
09.07.2021 № 78

Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення колекторськими компаніями законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 6 від 21.01.2022 (v0006500-22) )
Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 41-1 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", статей 5, 26, 28 Закону України "Про споживче кредитування", Закону України від 19 березня 2021 року № 1349-IX (1349-20) "Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту споживачів при врегулюванні простроченої заборгованості", з метою унормування порядку застосування заходів впливу за порушення колекторськими компаніями законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг у частині встановлених законодавством України вимог щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки) Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення колекторськими компаніями законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, що додається.
2. Постанова набирає чинності з 14 липня 2021 року.
В.о. Голови
Ю. Гелетій
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
09 липня 2021 року № 78

ПОЛОЖЕННЯ

про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення колекторськими компаніями законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про Національний банк України" (679-14) , "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (2664-14) (далі - Закон про фінансові послуги), "Про споживче кредитування" (1734-19) (далі - Закон про споживче кредитування), інших законодавчих актів України.
2. Це Положення визначає порядок застосування Національним банком України (далі - Національний банк) заходів впливу за порушення колекторськими компаніями, які не є фінансовими установами (далі - колекторська компанія), установлених законодавством України вимог щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки) (далі - законодавство щодо врегулювання простроченої заборгованості).
3. Терміни, які використовуються в цьому Положенні, уживаються в таких значеннях:
1) документ, у якому зафіксовані порушення, - документ, складений за результатами здійснення в установленому Національним банком порядку нагляду за додержанням колекторською компанією встановлених законодавством вимог щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки);
2) план заходів для усунення порушення - документ, що складається колекторською компанією та містить строки виконання і перелік заходів, які має вжити така компанія для усунення порушень та/або вжиття заходів для недопущення таких порушень законодавства про захист прав споживачів у подальшій діяльності;
3) систематичне порушення законодавства України - вчинення колекторською компанією двох або більше порушень однієї і тієї самої норми законодавства про захист прав споживачів (далі - аналогічне порушення) протягом року після застосування до такої колекторської компанії заходу впливу за аналогічне порушення;
4) триваюче порушення - порушення, за якого колекторська компанія після вчинення порушення не припиняє його здійснювати;
5) уповноважена посадова особа Національного банку - Голова Національного банку, заступники Голови Національного банку, керівник структурного підрозділу Національного банку, до функцій якого належить нагляд за додержанням законодавства України про захист прав споживачів фінансових послуг та про рекламу у сфері фінансових послуг (далі - структурний підрозділ із захисту прав споживачів), керівник структурного підрозділу Національного банку, до функцій якого належить реєстрація колекторських компаній (далі - структурний підрозділ із реєстрації), заступник керівника структурного підрозділу із захисту прав споживачів, заступник керівника структурного підрозділу із реєстрації, керівник управління в складі структурного підрозділу із реєстрації або особи, які виконують їх обов'язки.
Термін "споживач" використовується в значенні Закону про споживче кредитування (1734-19) . Інші терміни, що використовуються в цьому Положенні, уживаються в значеннях, визначених у Законах України "Про Національний банк України" (679-14) , Законі про фінансові послуги (2664-14) , Законі про споживче кредитування.

II. Заходи впливу, що застосовуються Національним банком

4. Національний банк під час прийняття рішень про застосування заходів впливу в разі порушення законодавства про захист прав споживачів у межах своїх повноважень має право застосувати до колекторської компанії заходи впливу, передбачені в пунктах 1-4 частини першої статті 28 Закону про споживче кредитування.
5. Національний банк за порушення в діяльності відокремленого підрозділу колекторської компанії застосовує заходи впливу до юридичної особи - колекторської компанії в порядку, передбаченому цим Положенням.

III. Підстави та порядок застосування заходів впливу

6. Національний банк застосовує заходи впливу за порушення колекторською компанією законодавства щодо врегулювання простроченої заборгованості, включаючи вимоги нормативно-правових актів Національного банку, що прийняті відповідно до Закону про споживче кредитування (1734-19) щодо врегулювання простроченої заборгованості, на підставі результатів нагляду за додержанням колекторською компанією встановлених законодавством вимог щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки).
7. Національний банк обирає та застосовує заходи впливу, передбачені в частині першій статті 28 Закону про споживче кредитування, до колекторської компанії за порушення законодавства щодо врегулювання простроченої заборгованості з дотриманням вимог абзацу сьомого частини першої статті 28 Закону про споживче кредитування, адекватні вчиненому порушенню.
8. Рішення про застосування до колекторської компанії заходів впливу за порушення законодавства щодо врегулювання простроченої заборгованості (далі - рішення про застосування заходу впливу) приймає Правління Національного банку (далі - Правління). Правління має право делегувати повноваження щодо застосування цих заходів впливу Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг (далі - Комітет з питань нагляду).
( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 6 від 21.01.2022 (v0006500-22) )
9. Рішення про застосування заходу впливу повинно містити:
1) зміст (назву) заходу впливу, що застосовується до колекторської компанії;
2) відомості про колекторську компанію: повне найменування юридичної особи, місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України;
3) реквізити документа, у якому зафіксовані порушення;
4) опис порушення (із зазначенням норм законодавства щодо врегулювання простроченої заборгованості, які порушено), інформації про вчинені дії (бездіяльність) колекторської компанії, що призвели до порушення;
5) дату набрання рішенням чинності.
10. Перелік додаткової інформації, яка має обов'язково міститися в рішенні про застосування певного заходу впливу, визначається в пункті 22 розділу IV, пункті 39 розділу V, пункті 42 розділу VI цього Положення.
11. Національний банк протягом трьох робочих днів із дня прийняття рішення про застосування заходу впливу:
1) оприлюднює інформацію про прийняте рішення на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку;
2) повідомляє про прийняте рішення колекторську компанію шляхом надсилання:
рішення про застосування заходу впливу - на електронну адресу колекторської компанії, зазначену в реєстрі колекторських компаній (далі - електронна адреса), разом із супровідним листом, підписаним кваліфікованим електронним підписом (далі - КЕП) уповноваженої посадової особи Національного банку;
паперової копії рішення про застосування заходу впливу, засвідченої в установленому порядку, - на адресу місцезнаходження колекторської компанії, зазначену в реєстрі колекторських компаній (далі - місцезнаходження), рекомендованим листом із повідомленням про вручення разом із копією супровідного листа, засвідченого в установленому порядку.
12. Колекторська компанія вважається належним чином повідомленою про прийняте рішення про застосування заходу впливу до колекторської компанії за умови виконання Національним банком усіх дій, визначених у пункті 11 розділу III цього Положення.
13. Національний банк запрошує керівника (представника) колекторської компанії в разі розгляду Правлінням/Комітетом з питань нагляду питання щодо застосування заходу впливу для участі в засіданні з метою надання пояснень та/або заперечень стосовно допущених порушень.
Запрошена особа має право брати участь у засіданні особисто або дистанційно за допомогою засобів аудіо-/відеозв'язку. Конкретний спосіб участі в засіданні запрошеної особи визначається Національним банком у відповідному запрошенні.
Запрошення надсилається не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати проведення засідання Правління/Комітету з питань нагляду на електронну адресу або в паперовій формі за місцезнаходженням колекторської компанії.
Колекторська компанія для участі в засіданні Правління/Комітету з питань нагляду надає Національному банку інформацію про серію (за наявності) та номер паспорта, прізвище, ім'я, по батькові керівника (представника) колекторської компанії (далі - дані для ідентифікації особи), а також копію довіреності (якщо участь у засіданні братиме представник) у порядку, зазначеному в запрошенні Національного банку.
Керівник (представник) колекторської компанії, запрошений для участі в Правлінні/Комітеті з питань нагляду, який не пройшов ідентифікацію відповідно до абзацу четвертого пункту 13 розділу III цього Положення, а також у випадку, визначеному в підпункті 2 пункту 14 розділу III цього Положення, не допускається до участі в засіданні Правління/Комітету з питань нагляду.
( Пункт 13 розділу III доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку № 6 від 21.01.2022 (v0006500-22) ) ( Пункт 13 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 6 від 21.01.2022 (v0006500-22) )
14. Не є підставою для відкладення Правлінням/Комітетом з питань нагляду розгляду питання щодо застосування заходів впливу до колекторської компанії:
1) ненадання колекторською компанією даних для ідентифікації особи відповідно до абзацу четвертого пункту 13 розділу III цього Положення;
2) установлення Національним банком на підставі пред'явленого особою паспорта або довіреності (якщо участь у засіданні бере представник) невідповідності особи, яка прибула для участі / бере участь дистанційно в засіданні Правління/Комітету з питань нагляду, даним для ідентифікації особи, наданим відповідно до абзацу четвертого пункту 13 розділу III цього Положення;
3) відсутність (нез'явлення або невзяття участі дистанційно) запрошеної особи під час розгляду Правлінням/Комітетом з питань нагляду питання про застосування заходу впливу до колекторської компанії.
( Пункт 14 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 6 від 21.01.2022 (v0006500-22) )
15. Національний банк застосовує заходи впливу протягом шести місяців із дня виявлення порушення, але не пізніше ніж через один рік із дня порушення колекторською компанією законодавства щодо врегулювання простроченої заборгованості.
Для триваючого порушення днем порушення є кожен день, протягом якого порушення триває.
16. Застосування заходів впливу до колекторської компанії за порушення законодавства щодо врегулювання простроченої заборгованості не звільняє від адміністративної відповідальності винних у вчиненні порушень посадових осіб колекторської компанії.
17. Рішення про застосування заходу впливу до колекторської компанії може бути оскаржене в судовому порядку відповідно до законодавства України.
18. Національний банк здійснює контроль за усуненням колекторською компанією порушень в її діяльності, виконанням рішень про застосування заходів впливу в порядку, установленому цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами Національного банку з питань нагляду за додержанням законодавства щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки).
19. Колекторська компанія подає/надає Національному банку документи / копії документів / інформацію, визначені в пункті 23, підпункті 2 пункту 25, пунктах 27, 28, 30 розділу IV, пункті 40 розділу V, пункті 45 розділу VI цього Положення одним із таких способів:
1) у формі електронного документа з накладенням КЕП електронним повідомленням на поштову скриньку Національного банку - nbu@bank.gov.ua;
2) у паперовій формі з одночасним обов'язковим поданням електронних копій цих документів без накладення КЕП на USB-флешнакопичувачах. Електронні копії документів створюються шляхом сканування документів у паперовій формі з урахуванням таких вимог:
документ сканується у файл формату pdf;
сканована копія кожного окремого документа зберігається як окремий файл;
файл повинен мати коротку назву латинськими літерами, що відображає зміст і реквізити документа;
документи, що містять більше однієї сторінки, скануються в один файл;
роздільна здатність сканування має бути не нижчою 300 dpi.
Копії документів, які передаються колекторською компанією до Національного банку в паперовій формі, мають бути належної якості (розміром шрифту, що дає змогу прочитати всі зазначені в них відомості), засвідчуються підписом керівника / уповноваженої особи колекторської компанії із зазначенням його/її посади ініціалів (ініціалу імені) та прізвища, дати засвідчення та проставленням напису "Згідно з оригіналом".
Документи, засвідчені підписом уповноваженої особи колекторської компанії, мають супроводжуватися копією довіреності або іншого документа, які підтверджують повноваження такого представника на засвідчення документів.
Сторінки (аркуші) копії документа, який передається колекторською компанією до Національного банку в паперовій формі та складається з двох і більше сторінок (аркушів), повинні бути пронумеровані, прошиті та на зворотному боці останнього аркуша в місці скріплення ниток наклеюється папір розміром 50 х 50 міліметрів і на ньому зазначається напис: "Пронумеровано та прошито... арк." (зазначається кількість аркушів цифрами та словами) і проставляється відмітка про засвідчення копії документа в порядку, визначеному в абзаці дев'ятому пункту 19 розділу III цього Положення. На лицьовому боці у верхньому правому куті першого аркуша копії документа проставляється відмітка "Копія".

IV. Письмове застереження

20. Національний банк у разі виявлення порушення (порушень) колекторською компанією законодавства щодо врегулювання простроченої заборгованості та за потреби висування вимоги щодо усунення цього порушення та/або вжиття заходів для його недопущення в подальшій діяльності має право застосовувати такий захід впливу, як направлення письмового застереження відповідно до пункту 1 частини першої статті 28 Закону про споживче кредитування до колекторської компанії.
21. Рішення про застосування заходу впливу до колекторської компанії у вигляді письмового застереження відповідно до пункту 1 частини першої статті 28 Закону про споживче кредитування (далі - письмове застереження) приймає Правління/Комітет з питань нагляду.
( Пункт 21 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 6 від 21.01.2022 (v0006500-22) )
22. Письмове застереження повинно містити інформацію, зазначену в пункті 9 розділу III цього Положення, а також:
1) вимогу усунути виявлені порушення та/або вжити заходів для недопущення таких порушень у подальшій діяльності;
2) строк, установлений Національним банком для вжиття колекторською компанією заходів для усунення виявлених порушень та/або вжиття заходів для недопущення таких порушень у подальшій діяльності (далі - строк виконання вимоги / вжиття заходів).
23. Колекторська компанія зобов'язана подати Національному банку план заходів для усунення порушення/порушень та вжиття заходів для його недопущення в подальшій діяльності протягом семи робочих днів із дня отримання копії рішення про письмове застереження, якщо в такому рішенні Національний банк установив строк для виконання вимоги, що становить 60 календарних днів чи більше.
24. Національний банк протягом десяти робочих днів від дати отримання плану заходів для усунення порушення має право надіслати колекторській компанії лист, підписаний уповноваженою посадовою особою Національного банку, із зауваженнями до плану заходів для усунення порушення, які є обов'язковими для врахування.
Колекторська компанія не пізніше семи робочих днів із дати одержання листа від Національного банку із зауваженнями зобов'язана доопрацювати план заходів щодо усунення порушення з урахуванням зауважень, наданих Національним банком, та подати доопрацьований план Національному банку.
Національний банк у разі невиконання колекторською компанією зазначених у письмовому застереженні вимог усунути виявлені порушення та/або вжити заходів для недопущення таких порушень у подальшій діяльності в установлений строк або вимог, передбачених в абзаці другому пункту 22 розділу IV цього Положення, розглядає питання щодо застосування іншого заходу впливу, адекватного вчиненому порушенню, з дотриманням вимог абзацу сьомого частини першої статті 28 Закону про споживче кредитування.
25. Колекторська компанія не пізніше п'яти робочих днів після закінчення строку виконання вимоги / вжиття заходів, визначеного письмовим застереженням, зобов'язана подати Національному банку:
1) звіт про виконання письмового застереження;
2) документи (копії документів, засвідчені в порядку, установленому абзацами дев'ятим - одинадцятим пункту 19 розділу III цього Положення), що підтверджують усунення колекторською компанією порушень та/або вжиття заходів щодо недопущення цих порушень у подальшій діяльності.
Колекторська компанія, до якої Національним банком був застосований захід впливу у вигляді письмового застереження, зобов'язана підтвердити усунення порушень, зазначених у письмовому застереженні, та/або вжиті колекторською компанією заходи щодо недопущення порушень у подальшій діяльності шляхом надання Національному банку з урахуванням абзацу першого пункту 25 та пункту 26 розділу IV цього Положення звіту про виконання письмового застереження, а також документів / копій документів, визначених у підпункті 2 пункту 25 розділу IV цього Положення, які підтверджують усунення колекторською компанією порушень та/або вжиті нею заходи щодо недопущення цих порушень у подальшій діяльності.
26. Національний банк має право встановити в письмовому застереженні більший строк, ніж зазначено в пункті 25 розділу IV цього Положення (далі - збільшений строк для звітування), для подання колекторською компанією Національному банку звіту про виконання письмового застереження та копій відповідних документів.
Національний банк зазначає в письмовому застереженні підстави встановлення збільшеного строку для звітування.
27. Національний банк у межах строку виконання вимоги має право вимагати від колекторської компанії надання інформації щодо стану виконання письмового застереження, уключаючи надання інформації за формами, визначеними письмовим запитом Національного банку.
Колекторська компанія зобов'язана надати інформацію щодо стану виконання письмового застереження у встановлений письмовим запитом Національного банку строк та за визначеною таким запитом формою.
28. Національний банк за результатами аналізу звіту про виконання письмового застереження та наданих копій документів має право на свій письмовий запит відповідно до вимог законодавства України одержувати від колекторської компанії додаткові пояснення, інформацію/документи/копії документів, якщо надані колекторською компанією звіт про виконання письмового застереження та/або копії документів не підтверджують (не повністю підтверджують) усунення порушень та/або вжиття заходів щодо недопущення цих порушень у подальшій діяльності.
29. Національний банк під час аналізу звіту колекторської компанії про виконання письмового застереження враховує вжиті колекторською компанією заходи, які не передбачені в розробленому плані заходів для усунення порушення, якщо ефект від їх реалізації забезпечив досягнення передбачених таким планом цілей.
30. Національний банк має право не пізніше останнього дня строку виконання вимоги/вжиття заходів продовжити строк виконання письмового застереження, якщо колекторською компанією подано Національному банку обґрунтоване клопотання про продовження строку виконання письмового застереження разом із підтвердними документами/інформацією щодо неможливості виконання з причин, що не залежать від такої компанії, письмового застереження у встановлений Національним банком строк; і клопотання подано до Національного банку не пізніше 10 робочих днів до дня закінчення строку виконання вимоги/ужиття заходів, установленого Національним банком.
Рішення про продовження або відмову в продовженні строку виконання письмового застереження приймає Правління/Комітет з питань нагляду. Рішення надсилається колекторській компанії, щодо якої прийнято таке рішення, у порядку, визначеному в підпункті 2 пункту 11 розділу III цього Положення.
( Пункт 30 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 6 від 21.01.2022 (v0006500-22) )
31. Національний банк залишає без розгляду клопотання колекторської компанії про продовження строку виконання письмового застереження в разі подання такою компанією клопотання пізніше строку, зазначеного в абзаці першому пункту 30 розділу IV цього Положення.
32. Національний банк не пізніше останнього дня строку для виконання вимоги / вжиття заходів приймає рішення про відмову в продовженні встановленого Національним банком строку виконання письмового застереження, якщо колекторською компанією не подано підтвердних документів/інформації щодо неможливості виконання письмового застереження в установлений Національним банком строк з причин, що не залежать від такої компанії.
Рішення про відмову в продовженні строку виконання рішення про письмове застереження надсилається колекторській компанії, щодо якої прийнято таке рішення, у порядку, визначеному в підпункті 2 пункту 11 розділу III цього Положення.
33. До колекторської компанії не застосовується захід впливу у вигляді письмового застереження в разі вчинення нею порушення, зазначеного в пункті 20 розділу IV цього Положення, якщо вчинене порушення є систематичним порушенням законодавства України. Національний банк має право розглянути в цьому разі питання про застосування до колекторської компанії іншого заходу впливу, адекватного вчиненому порушенню, з дотриманням вимог абзацу сьомого частини першої статті 28 Закону про споживче кредитування.
34. Національний банк у разі невиконання колекторською компанією вимоги усунути порушення, зазначеної в письмовому застереженні, має право розглянути питання щодо виключення відомостей про колекторську компанію з реєстру колекторських компаній на підставі пункту 10 частини другої статті 26 Закону про споживче кредитування в порядку, визначеному нормативно-правовим актом Національного банку з питань реєстрації колекторських компаній.

V. Накладення штрафу

35. Національний банк накладає штраф (штрафну санкцію) на колекторську компанію за порушення законодавства щодо врегулювання простроченої заборгованості, передбачений у статті 41-1 Закону про фінансові послуги.
36. Рішення про накладення штрафу (штрафної санкції) на колекторську компанію приймає Правління/Комітет з питань нагляду.
( Пункт 36 розділу V із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 6 від 21.01.2022 (v0006500-22) )
37. Національний банк у разі виявлення факту порушення колекторською компанією законодавства щодо врегулювання простроченої заборгованості не пізніше 45 календарних днів із дати складання документа, у якому зафіксовані порушення, готує проєкт рішення про накладення штрафу (штрафної санкції) на колекторську компанію та подає такий проєкт рішення разом із документом, у якому зафіксовані порушення, а також поясненнями (за наявності) керівника або уповноваженого представника колекторської компанії Правлінню для прийняття рішення.
38. Правління/Комітет з питань нагляду приймає рішення про накладення на колекторську компанію штрафу (штрафної санкції) у межах строку, визначеного в пункті 15 розділу III цього Положення.
( Пункт 38 розділу V із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 6 від 21.01.2022 (v0006500-22) )
39. Рішення про накладення штрафу (штрафної санкції) додатково до інформації, зазначеної в пункті 9 розділу III цього Положення, повинно містити:
1) розмір застосованого (застосованої) штрафу (штрафної санкції);
2) реквізити рахунку, на який повинна бути перерахована сума штрафу (штрафної санкції), та строк, протягом якого колекторська компанія повинна сплатити штраф (штрафну санкцію), та повідомити про це Національний банк;
3) відомості, передбачені в статті 4 Закону України "Про виконавче провадження".
40. Колекторська компанія, яка добровільно виконала рішення про накладення штрафу (штрафної санкції), зобов'язана подати Національному банку в порядку, визначеному в пункті 19 розділу III цього Положення (1404-19) , копії документів, що підтверджують сплату суми штрафу (штрафної санкції).

VI. Тимчасова заборона колекторській компанії здійснювати врегулювання простроченої заборгованості

41. Рішення про тимчасову заборону колекторській компанії здійснювати врегулювання простроченої заборгованості відповідно до пункту 3 частини першої статті 28 Закону про споживче кредитування (далі - рішення про тимчасову заборону) приймає Правління/Комітет з питань нагляду.
( Пункт 41 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 6 від 21.01.2022 (v0006500-22) )
42. Рішення про тимчасову заборону додатково до інформації, зазначеної в пункті 9 розділу III цього Положення, повинно містити строк, до якого колекторській компанії потрібно усунути порушення та подати Національному банку звіт про усунення порушення і засвідчені такою компанією в порядку, установленому абзацами дев'ятим - одинадцятим пункту 19 розділу III цього Положення (1404-19) , копії документів, що підтверджують усунення порушення.
43. Колекторська компанія із дати набрання чинності рішенням про тимчасову заборону та до прийняття Національним банком рішення про скасування тимчасової заборони здійснювати врегулювання простроченої заборгованості (далі - рішення про скасування тимчасової заборони) за результатами розгляду документів, визначених у пункті 45 розділу VI цього Положення (1404-19) , втрачає право здійснювати врегулювання простроченої заборгованості за договорами про врегулювання простроченої заборгованості, укладеними з кредитодавцями / новими кредиторами.
44. Колекторська компанія не пізніше трьох робочих днів із дня набрання чинності рішенням про тимчасову заборону зобов'язана:
1) оприлюднити на власному вебсайті (вебсайтах), у програмному застосунку (мобільному додатку), що використовуються для надання нею послуг, інформацію про:
дату набрання чинності таким рішенням;
втрату колекторською компанією права здійснювати врегулювання простроченої заборгованості за договорами про врегулювання простроченої заборгованості, укладеними з кредитодавцями / новими кредиторами;
2) письмово повідомити інформацію, визначену в підпункті 1 пункту 44 розділу VI цього Положення (1404-19) , усім кредиторам / новим кредиторам, з якими укладено договори про врегулювання простроченої заборгованості, які діють на дату набрання чинності рішенням про тимчасову заборону.
45. Колекторська компанія для прийняття Національним банком рішення про скасування тимчасової заборони зобов'язана подати Національному банку:
1) звіт про усунення порушення;
2) документи (копії документів, засвідчені в порядку, установленому абзацами дев'ятим - одинадцятим пункту 19 розділу III цього Положення (1404-19) ), що підтверджують усунення порушень.
Національний банк має право вимагати від колекторської компанії надання додаткової інформації щодо усунення порушень із метою визначення можливості прийняття рішення про скасування тимчасової заборони.
Колекторська компанія, до якої Національним банком застосований захід впливу у вигляді тимчасової заборони здійснювати врегулювання простроченої заборгованості, зобов'язана підтвердити усунення порушень, зазначених у рішенні про тимчасову заборону, шляхом надання Національному банку з урахуванням абзацу першого пункту 45 розділу VI цього Положення звіту про усунення порушення, а також документів / копій документів, визначених у підпункті 2 пункту 45 розділу VI цього Положення (1404-19) , які підтверджують усунення колекторською компанією порушення.
46. Національний банк у разі усунення колекторською компанією порушень, які були підставою для прийняття рішення про тимчасову заборону, та надання такою компанією документів, визначених у пункті 45 розділу VI цього Положення (1404-19) :
1) приймає рішення про скасування тимчасової заборони не пізніше 10 робочих днів із дня надання колекторською компанією документів, визначених у пункті 45 розділу VI цього Положення (1404-19) [крім випадку неусунення колекторською компанією протягом року після тимчасової заборони на здійснення врегулювання простроченої заборгованості порушень вимог законодавства щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки)];
2) не пізніше двох робочих днів із дня прийняття рішення про скасування тимчасової заборони:
оприлюднює інформацію про прийняте рішення на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку;
повідомляє колекторську компанію про прийняте рішення в порядку, визначеному в підпункті 2 пункту 11 розділу III цього Положення (1404-19) .
47. Право колекторської компанії здійснювати врегулювання простроченої заборгованості за договорами про врегулювання простроченої заборгованості, укладеними з кредитодавцями / новими кредиторами, поновлюється з дати набрання чинності рішенням про скасування тимчасової заборони, зазначеної в рішенні.
48. Національний банк у разі неусунення колекторською компанією протягом року після тимчасової заборони на здійснення врегулювання простроченої заборгованості порушень вимог законодавства щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки) розглядає питання про виключення відомостей про колекторську компанію з реєстру колекторських компаній на підставі пункту 11 частини другої статті 26 Закону про споживче кредитування.
Національний банк приймає щодо цієї колекторської компанії рішення про виключення відомостей про колекторську компанію з реєстру колекторських компаній на підставі пункту 10 частини другої статті 26 Закону про споживче кредитування в порядку, визначеному нормативно-правовим актом Національного банку з питань реєстрації колекторських компаній.

VII. Виключення відомостей про колекторську компанію з реєстру колекторських компаній

49. Рішення про застосування заходу впливу у вигляді виключення відомостей про колекторську компанію з реєстру колекторських компаній відповідно до пункту 4 частини першої статті 28 Закону про споживче кредитування (далі - рішення про виключення з реєстру колекторських компаній) приймає Правління/Комітет з питань нагляду у випадку, передбаченому в пункті 5 частини другої статті 26 Закону про споживче кредитування.
( Пункт 49 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 6 від 21.01.2022 (v0006500-22) )
50. Колекторська компанія з дати набрання чинності рішенням про виключення з реєстру колекторських компаній втрачає право здійснювати врегулювання простроченої заборгованості за договорами про врегулювання простроченої заборгованості, укладеними з кредитодавцями / новими кредиторами.
51. Колекторська компанія не пізніше трьох робочих днів із дня набрання чинності рішенням про виключення з реєстру колекторських компаній зобов'язана оприлюднити на власному вебсайті (вебсайтах), у програмному застосунку (мобільному додатку), що використовуються для надання нею послуг, інформацію про:
1) дату набрання чинності таким рішенням;
2) втрату колекторською компанією права здійснювати врегулювання простроченої заборгованості за договорами про врегулювання простроченої заборгованості, укладеними з кредитодавцями / новими кредиторами.