БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
РІШЕННЯ
17.01.2022 N 27
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
03 лютого 2022 р.
за N 138/37474

Про затвердження Змін до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку

Відповідно до пункту 10 частини першої, пункту 1 частини п'ятої статті 12, частини другої статті 52 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Зміни до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05 липня 2012 року N 2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 року за N 1581/21893 (z1581-12) , що додаються.
2. Відділу методології та стратегічного планування разом з департаментом правового забезпечення подати це рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
3. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.
4. Управлінню зв'язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційному вебсайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб після його державної реєстрації.
5. Контроль за виконанням цього рішення залишити за директором-розпорядником.
Директор-розпорядник
Світлана РЕКРУТ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції Фонду 
гарантування вкладів фізичних осіб
17 січня 2022 року N 27

ЗМІНИ

до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку

1. У розділі V:
1) у пункті 3.7 глави 3:
абзац другий викласти в такій редакції:
"включати до кошторису окремими статтями всі витрати, необхідні для забезпечення процедури ліквідації банку, у тому числі витрати Фонду, пов'язані із здійсненням тимчасової адміністрації та/або ліквідації неплатоспроможного банку, здійснені в межах кошторису витрат Фонду на виведення банку з ринку.";
доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом третім такого змісту:
"Витрати Фонду, пов'язані із здійсненням тимчасової адміністрації та/або ліквідації неплатоспроможного банку, включаються до кошторису на підставі вимоги Фонду про відшкодування витрат Фонду, пов'язаних із здійсненням тимчасової адміністрації та/або ліквідації неплатоспроможного банку, яка надсилається банку. Зобов'язання банку перед Фондом обліковуються на окремих аналітичних рахунках банку з деталізацією по видах витрат;".
У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;
2) доповнити пункт 6.8 глави 6 новим абзацом такого змісту:
"витрати Фонду, пов'язані із здійсненням тимчасової адміністрації та/або ліквідації неплатоспроможного банку.".
2. У главі 1 розділу VI:
1) у пункті 1.1:
абзац перший викласти в такій редакції:
"1.1. Під час здійснення Фондом виведення неплатоспроможного банку з ринку в частині здійснення тимчасової адміністрації або ліквідаційної процедури банку фінансування витрат неплатоспроможного банку, у тому числі витрат Фонду, пов'язаних із здійсненням тимчасової адміністрації та/або ліквідації неплатоспроможного банку, здійснюється відповідно до кошторису витрат, пов'язаних із здійсненням тимчасової адміністрації або ліквідації банку (далі - кошторис), форма якого наведена в додатку 3 до цього Положення.";
доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:
"Після затвердження ліквідаційного балансу неплатоспроможного банку фінансування витрат Фонду, пов'язаних з процедурою виведення неплатоспроможного банку з ринку, здійснюється у межах кошторису витрат Фонду, затвердженого адміністративною радою Фонду, з подальшим відшкодуванням за рахунок коштів, одержаних відповідно до частин дев'ятої, десятої статті 52 Закону.".
У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
2) пункт 1.7 після слів "ліквідації банку," доповнити словами "у тому числі витрат Фонду, пов'язаних із здійсненням тимчасової адміністрації та/або ліквідації неплатоспроможного банку,";
3) пункт 1.8 після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:
"забезпечує відшкодування банком витрат Фонду, пов'язаних із здійсненням тимчасової адміністрації та/або ліквідації неплатоспроможного банку, в межах затвердженого кошторису витрат банку;".
У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим;
4) у пункті 1.10:
в абзаці третьому слова і цифри "відповідно до статті 52 Закону." замінити словами "- до затвердження його ліквідаційного балансу;";
доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
"за рахунок коштів, одержаних відповідно до частин дев'ятої, десятої статті 52 Закону, - після затвердження ліквідаційного балансу неплатоспроможного банку.";
5) доповнити пункт 1.11 двома новими абзацами такого змісту:
"Для банків, по яких не прийнято рішення виконавчої дирекції Фонду щодо завершення процедури ліквідації, Уповноважена особа щокварталу до 15 числа місяця, наступного за звітним, надає до Фонду прогноз витрат неплатоспроможного банку на 12 місяців.
Прогнозна сума витрат неплатоспроможного банку на 12 місяців резервується таким банком для можливості забезпечення оплати витрат банку та витрат Фонду, пов'язаних із здійсненням тимчасової адміністрації та/або ліквідації неплатоспроможного банку.".
Начальник відділу методології та стратегічного планування
Тетяна ОВЧАРЕНКО