БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
20.01.2022 N 23
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
04 лютого 2022 р.
за N 148/37484

Про затвердження Змін до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України

Відповідно до статті 44 Бюджетного кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375 (375-2014-п) , з метою приведення у відповідність до законодавства
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року N 57 (z0086-02) , зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за N 86/6374 (z0086-02) (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 2004 року N 386 (z0820-04) ), що додаються.
2. Департаменту державного бюджету в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністра відповідно до розподілу обов'язків.
Міністр
Сергій МАРЧЕНКО
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної казначейської служби України
Тетяна СЛЮЗ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
20 січня 2022 року N 23

ЗМІНИ

до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України

1. У главі 1:
1) абзац п'ятий пункту 1.2 після слів "до загального фонду державного бюджету та" доповнити словами "помісячний розпис";
2) в абзаці першому пункту 1.6 слово "термін" замінити словом "строк";
3) пункт 1.7 виключити.
2. Перше речення абзацу третього пункту 2.5 глави 2 викласти у такій редакції: "Керуючись відповідними методичними вказівками Мінфіну, головні розпорядники за участю відповідальних виконавців бюджетних програм (далі - відповідальні виконавці) та розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня (далі - розпорядники нижчого рівня) складають зведені кошториси, зведені плани асигнувань загального фонду бюджету, зведені плани надання кредитів із загального фонду бюджету, зведені плани спеціального фонду, а головні розпорядники коштів, через які отримують бюджетні призначення розпорядники - заклади фахової передвищої та вищої освіти, наукових установ та науково-дослідних установ Національної академії медичних наук України, які є учасниками пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення надання медичної допомоги (далі - заклади фахової передвищої та вищої освіти, наукові установи і установи охорони здоров'я), - зведені плани використання бюджетних коштів і зведені помісячні плани використання бюджетних коштів та подають їх Мінфіну для перевірки їх відповідності показникам лімітних довідок.".
3. У главі 3:
1) в абзаці п'ятому пункту 3.1 слова "бюджетних коштів" виключити;
2) в абзаці десятому пункту 3.7 слово "термін" замінити словом "строк";
3) в абзаці другому пункту 3.8:
перше речення після слів "зведення показників спеціального фонду у розрізі" доповнити словами "відповідальних виконавців,";
друге речення після слів "доводять відповідні зміни до" доповнити словами "відповідальних виконавців,";
4) у пункті 3.9:
у третьому реченні абзацу другого слова "обсяги власних надходжень" замінити словами "обсяги надходжень бюджетних коштів за власними надходженнями";
перше і друге речення абзацу третього замінити реченням такого змісту: "Унесення змін до розпису за спеціальним фондом за іншими надходженнями здійснюється у разі, коли загальна сума інших надходжень спеціального фонду, які надійшли на відповідну мету, з урахуванням залишку коштів на початок року перевищує передбачену розписом на відповідний період, Мінфін за поданням головних розпорядників збільшує планові показники за спеціальним фондом шляхом внесення змін до розпису.".
4. У пункті 5.4 глави 5:
слова "розпорядники бюджетних коштів" замінити словом "розпорядники";
слова "Міністерству фінансів України" замінити словом "Мінфіну".
Директор Департаменту державного бюджету
Володимир ЛОЗИЦЬКИЙ