БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ
       МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ

              Н А К А З

 N 502 від 15.10.96          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   13 травня 1997 р.
 vd961015 vn502            за N 178/1982

      ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
           Міністерства культури і мистецтв
       N 617 ( z1237-04 ) від 14.09.2004 )

    Про затвердження примірних контрактів у національних
         закладах (установах) культури


   На  виконання  Указу Президента України від 16.06.95 р.
N 451/95 "Про Положення про національний заклад  (установу)
України" Н А К А З У Ю:

   1. Затвердити Примірний контракт з керівником національного
закладу (установи)  культури, Примірний контракт з науковими,
творчими та іншими працівниками національних театрів, концертних
організацій, Примірний контракт з науковими, творчими та іншими
працівниками національних музеїв, бібліотек, заповідників,  що
додаються.
   2. Керівникам національних закладів (установ) культури:
   внести відповідні зміни до своїх Статутів (Положень) щодо
контрактної форми трудового договору;
   забезпечити   виконання  Указу  Президента  України від
16.06.95 р. N 451/95.
   3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 Перший заступник Міністра              М.В.Захаревич

                       Затверджено
                   наказом Міністерства культури
                   і  мистецтв  України  від
                   15 жовтня 1996 р. N 502

            Примірний контракт
   з керівником національного закладу (установи) культури

_______________________________         "___" _________ р.
Місце укладення контракту            N _________
__________________________________________________________________
    Міністерство, іменоване далі Орган управління майном
   в особі керівника ___________________________________________
   з одного боку, та громадянин _______________________________,
                  (прізвище, ім'я, по батькові)
іменований далі Керівник, з другого боку, уклали цей контракт про
таке: ____________________________________________________________
          (прізвище, ім'я, по батькові)
призначається на посаду __________________________________________
            (повна назва посади та закладу (установи)
__________________________________________________________________
   на термін з ______________________ по ______________________.

            Загальні положення

   1. За цим контрактом Керівник зобов'язується безпосередньо і
через адміністрацію  закладу (установи) здійснювати управління
(керівництво) закладом   (установою),   забезпечувати   його
високоефективну діяльність, раціональне використання і збереження
закріпленого за закладом (установою) державного майна, а Орган
управління майном зобов'язується створювати належні умови для
матеріального забезпечення і організації праці Керівника.
   2. На підставі контракту виникають трудові відносини між
Керівником закладу (установи) та Органом управління майном цього
закладу (установи).
   3. Керівник, який уклав  цей  контракт,  є  повноважним
представником закладу (установи) під час реалізації повноважень,
функцій, обов'язків закладу  (установи),  передбачених  актами
законодавства, статутом закладу (установи), іншими нормативними
документами.
   4. Керівник діє на засадах єдиноначальності.
   5. Керівник підзвітний Органу управління майном у межах,
встановлених законодавством, статутом закладу (установи) та цим
контрактом.

          Права та обов'язки сторін

   6. Керівник  здійснює  оперативне  керівництво  закладом
(установою),  організує    його    виробничо-господарську,
соціально-побутову та іншу  діяльність,  забезпечує  виконання
завдань закладу (установи), передбачених законодавством, статутом
закладу (установи) та цим контрактом.
   7. Керівник зобов'язується забезпечувати своєчасну сплату і
повне внесення платежів до бюджету, включаючи внески до Пенсійного
фонду та недопущення заборгованості по заробітній платі.
   8. Керівник зобов'язується забезпечити ефективне використання
державного майна.
   9. Керівник зобов'язаний розробляти і практично реалізовувати
найважливіші державні програми у сфері культури.
   10. Керівник повинен намагатися спрямовувати колектив на
визнання його  творчого  авторитету  на загальнодержавному та
міжнародному рівнях.
   11. _________________________________________________________
__________________________________________________________________
    (інші зобов'язання, що покладаються на Керівника)
   12. Керівник щорічно подає Органу управління майном, з яким
укладено цей контракт, звіт про результати діяльності закладу
(установи).
   13. Орган управління майном має право вимагати від Керівника
достроковий звіт про його дії, якщо останній допустив невиконання
чи неналежне виконання своїх обов'язків щодо управління закладом
(установою) та розпорядження його майном.
   14. Орган управління майном:
   інформує про галузеву політику у сфері культури;
   надає інформацію на запит Керівника;
   звільняє Керівника у разі закінчення контракту, достроково за
вимогою Керівника, а також у випадку порушень законодавства та
умов контракту;
   організує фінансовий  контроль  за  діяльністю  закладу
(установи);
   здійснює контроль за ефективністю використання і збереження
закріпленого за закладом (установою) державного майна.
   15. Керівнику належать закріплені за ним повноваження і
права, які поширюються на заклад (установу) законодавчими та
іншими нормативними актами, а також передбачені статутом закладу
(установи) та цим контрактом.
   16. Керівник має право:
   діяти від імені закладу (установи);
   укладати господарські та інші угоди;
   видавати доручення;
   відкривати рахунки в банках;
   користуватися правом  розпорядження   коштами   закладу
(установи), накладати на працівників стягнення відповідно до
законодавства;
   в межах своєї компетенції видавати накази та інші акти,
давати вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників
закладу (установи);
   вирішувати інші питання, віднесені законодавством, Органом
управління майном, статутом закладу (установи) і цим контрактом до
компетенції Керівника.
   17. Керівник укладає трудові договори з працівниками закладу
(установи) відповідно до чинного законодавства.
   18. Під час укладання трудових договорів з працівниками
закладу (установи), при визначенні та забезпеченні умов їх праці
та відпочинку  Керівник  керується  трудовим законодавством з
урахуванням галузевих особливостей, передбачених статутом закладу
(установи), генеральною  та  галузевими  угодами,  колективним
договором і фінансовими можливостями закладу (установи).

      Умови матеріального забезпечення керівника

   19. За виконання обов'язків, передбачених цим контрактом,
Керівнику нараховується:
   посадовий оклад у розмірі ________ грн. на місяць і фактично
відпрацьованого часу;
   надбавка за _______________________________________ у розмірі
             (назва надбавки)
______________________ грн. (або у відсотках до посадового окладу)
і фактично відпрацьованого часу;
   доплата ______________________ у розмірі _______________ грн.
        (назва доплати)
   (або у  відсотках  до  посадового  окладу)  і  фактично
відпрацьованого часу.
   20. Керівникові надається  щорічна  оплачувана  відпустка
тривалістю _________________ календарних днів. Оплата відпустки
провадиться  виходячи  із  його  середньоденного  заробітку,
обчисленого у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
У разі відпустки йому  надається  матеріальна  допомога  на
оздоровлення у розмірі ___________________ його посадового окладу.
            (зазначити величину)
   Керівник визначає час та порядок використання своєї щорічної
відпустки (час початку та завершення; поділ її на частини і т.п.)
за погодженням з Органом управління майном.
   21. На період дії контракту Керівник підлягає усім видам
державного страхування.
   22. При  повній  або  частковій  втраті  працездатності,
пов'язаної з  нещасним  випадком  на виробництві, Керівникові
сплачується одноразова допомога у розмірі ___________________ грн.
   23. У разі смерті Керівника в період дії контракту, його
сім'ї сплачується одноразова допомога в розмірі _____________ грн.
   24. Керівникові  надається  право  користування службовим
автомобілем для службових справ.
   25. У разі виходу Керівника на пенсію йому виплачується
грошова допомога у розмірі _____________ грн. (посадових окладів).
   26. Додаткові пільги, гарантії, компенсації:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

      Відповідальність сторін. Вирішення спорів

   27. У  випадку  невиконання  чи  неналежного  виконання
обов'язків, передбачених  цим  контрактом,  сторони  несуть
відповідальність згідно з законодавством та цим контрактом.
   28. Спори між сторонами вирішуються у порядку, встановленому
законодавством.

  Внесення змін і доповнень до контракту та його припинення

   29. Внесення  змін  та  доповнень  до  цього  контракту
здійснюється шляхом підписання додаткових угод.
   30. Цей контракт припиняється:
   а) після закінчення терміну дії контракту;
   б) за згодою сторін;
   в) до закінчення  терміну  дії  контракту  у  випадках,
передбачених пунктами 31 і 32 цього контракту;
   г) з інших підстав, передбачених законодавством та  цим
контрактом.
   31. Керівник може бути звільнений з посади, а цей контракт
розірваний з ініціативи Органу управління майном до закінчення
терміну його дії:
   а) у разі систематичного невиконання Керівником без поважних
причин обов'язків, покладених на нього цим контрактом;
   б) у  разі  одноразового  грубого  порушення  Керівником
законодавства чи обов'язків, передбачених контрактом, в результаті
чого для закладу (установи) настали значні негативні наслідки
(понесено збитки, виплачено штрафи і т.п.);
   в) з інших підстав __________________________________________
__________________________________________________________________
     (визначити, у разі необхідності, інші підстави
           припинення контракту)
   32. Керівник може за своєю ініціативою розірвати контракт до
закінчення терміну його дії:
   а) у випадку систематичного невиконання Органом управління
майном своїх обов'язків за контрактом чи прийняття ним рішень, що
обмежують чи порушують компетенцію та права Керівника, втручання в
його оперативно-розпорядницьку діяльність, яке може призвести або
вже призвело  до  погіршення  результатів  діяльності закладу
(установи);
   б) у разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають
виконанню обов'язків за контрактом, та з інших поважних причин.
   33. У разі дострокового припинення контракту з незалежних від
Керівника причин встановлюються такі  додаткові  гарантії  та
компенсації: _____________________________________________________
   34. За два місяці до закінчення терміну дії контракту він
може бути за угодою Сторін продовжений або укладений на новий чи
інший термін.
   35. Якщо  розірвання контракту проводиться на підставах,
встановлених у контакті, але не передбачених законодавством, про
це зазначається у трудовій книжці Керівника з посиланням на пункт
8 частини  першої статті 36 Кодексу законів про працю України
( 322-08 ).

              Термін дії

   36. Цей контракт діє з "___" _______________ 19__ р.
             до "___" _______________ 19__ р.
   37. Особливі умови (в тому числі конфіденційності): _________
__________________________________________________________________

         Адреси сторін та інші відомості

   38. Відомості про заклад (установу):
   Повна назва _________________________________________________
__________________________________________________________________
   Адреса ______________________________________________________
__________________________________________________________________
   Розрахунковий рахунок N _____________________________________
__________________________________________________________________
   39. Відомості про Орган управління майном:
   Повна назва _________________________________________________
   Адреса ______________________________________________________
   Посада, прізвище,  ім'я,  по  батькові  керівника Органу
управління майном ________________________________________________
   Службовий телефон керівника Органу управління майном ________
__________________________________________________________________
   40. Відомості про Керівника:
   Домашня адреса ______________________________________________
   Домашній телефон ____________________________________________
   Службовий телефон ___________________________________________
   Паспорт ____ серія ____ N _____ виданий "___" ______ 199__ р.
__________________________________________________________________
         (назва органу, що видав паспорт)
   41. Цей  контракт  укладено  в  двох  примірниках,  які
зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.

Від Органу управління майном          Керівник
____________________________     ____________________________
(посада, прізвище, ім'я, по     (посада, прізвище, ім'я, по
батькові)               батькові)
____________________________     ____________________________
    (підпис)               (підпис)
М.П. "___" _________ 19__ р.     "___" ______________ 19__ р.

                       Затверджено
                   наказом Міністерства культури
                   і  мистецтв  України  від
                   15 жовтня 1996 р. N 502

            Примірний контракт
      з науковими, творчими та іншими працівниками
      національних театрів, концертних організацій

_______________________________         "___" _________ р.
Місце укладення контракту            N _________
__________________________________________________________________
   Заклад (установа) ___________________________________________
__________________________________________________________________
         (повна назва закладу (установи)
в особі Керівника ________________________________________________
              (прізвище, ім'я, по батькові)
              
з одного боку, та громадянин ____________________________________,
                 (прізвище, ім'я, по батькові)
                 
іменований далі Працівник, з другого боку, уклали цей контракт про
таке:
   Працівник ___________________________________________________
              (прізвище, ім'я, по батькові)
приймається на роботу ____________________________________________
__________________________________________________________________
   (найменування структурного підрозділу закладу (установи)
на посаду ________________________________________________________
            (повне найменування посади)
з кваліфікацією __________________________________________________
           (розряд, кваліфікаційна категорія)
Працівнику (не) встановлюється строк випробування
(непотрібне викреслити)
__________________________________________________________________
         (тривалість строку випробування)

            Загальні положення

   1. Цей контракт є строковим трудовим договором. На підставі
контракту виникають трудові відносини між Працівником і закладом
(установою), які з боку останнього реалізуються Керівником.
   2. Терміном "сторони" в цьому контракті позначені Керівник і
Працівник.
   3. Працівник  культури  підзвітний  Керівникові  закладу
(установи) в межах покладених на нього обов'язків.

             Обов'язки сторін

   4. За цим контрактом Працівник зобов'язується виконувати
роботу, визначену  цим  контрактом, а Керівник зобов'язується
виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови
праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством,
колективним договором і угодою сторін.
   5. Працівник зобов'язаний:
виконувати роботу ________________________________________________
          (зазначаються основні характеристики роботи);
__________________________________________________________________
   брати участь у всіх репетиціях, виставах, концертах тощо, які
призначаються Керівником як на стаціонарі, так і на виїздах та
гастролях, до яких він залучений;
   виконувати державні програми в сфері культури;
   додержуватись вимог чинного законодавства щодо діяльності у
сфері культури;
   піклуватись про збереження національного мистецтва, народної
культурної спадщини;
   дотримуватись трудової дисципліни;
   забезпечувати вагомі  результати  і  досягнення  найвищих
показників в  дільності  установи (закладу) щодо використання
інтелектуального потенціалу нації;
   підвищувати рівень  професійної кваліфікації, виконавської
майстерності і сценічних даних;
   додержуватись вимог  техніки  безпеки,  охорони праці та
виробничої санітарії.
   6. Керівник зобов'язаний:
   надати можливість   здійснити   протягом   театрального
(концертного) сезону  працівникам  художньо-керівного  складу,
режисеру-постановнику,           художнику-постановнику,
балетмейстеру-постановнику, а  в  музичних  театрах диригенту,
хормейстеру та іншим не менш _____________ постановок;
   надавати артистові, по можливості, згідно з затвердженим
репертуаром закладу (установи),- участь в нових постановках чи
концертах протягом театрального сезону;
   забезпечити Працівника приміщенням для репетицій, робочим
місцем, сценічним костюмом, реквізитом;
   створити умови роботи, що відповідають правилам охорони праці
і запобігають виникненню професійних захворювань;
   забезпечити Працівника під час гастрольної поїздки виплатою
добових та місцем проживання;
   дотримуватись режиму робочого часу і часу відпочинку, що
відповідають вимогам законодавства з урахуванням специфіки роботи
закладу (установи);
   організовувати підвищення   кваліфікації,    стажування
Працівника;
   щомісячно виплачувати Працівникові заробітну плату згідно з
контрактом.

              Робочий час

   7. Працівник зобов'язується виконувати Правила внутрішнього
трудового розпорядку.
   8. Особливості режиму робочого часу (неповний робочий день,
неповний робочий тиждень, погодинна робота тощо):
__________________________________________________________________
            (вказати необхідне)

  Оплата праці та соціально-побутове забезпечення працівника

   9. За виконання обов'язків, передбачених цим контрактом,
Працівнику встановлюється:
   посадовий оклад у розмірі ________________________ на місяць;
   надбавка (доплата та інші виплати) __________________________
__________________________________________________________________
        (вказати види доплат, надбавок тощо)
у розмірі ____________________________ (у % до посадового окладу).
   10. У разі використання Працівником власного автомобіля для
службових поїздок йому встановлюється компенсація ________________
__________________________________________________________________
           (вказати вид, розмір)
   11. Працівнику  надається  щорічна  оплачувана відпустка
тривалістю:
   основна _____________ днів,
   додаткова ___________ днів.
   До щорічної відпустки виплачується матеріальна допомога у
розмірі __________________________________________________________
   12. На період дії цього контракту Працівник підлягає всім
видам державного страхування.
   13. При  повній  або  частковій  втраті  працездатності,
пов'язаної з нещасним випадком на  виробництві,  Працівникові
надається матеріальна допомога в розмірі ________________________.
   14. У разі смерті Працівника в період дії контракту його
сім'ї сплачується одноразова допомога в розмірі _________________.
   15. При переїзді  Працівника  в  іншу  місцевість  йому
виплачується компенсація згідно з чинним законодавством.
   16. Додаткові пільги, гарантії, компенсації:
__________________________________________________________________
  (при необхідності вказати, які з них надаються за рахунок
__________________________________________________________________
          коштів закладу (установи))

      Відповідальність сторін, вирішення спорів

   17. У  випадку  невиконання  чи  неналежного  виконання
обов'язків, передбачених  цим  контрактом,  сторони  несуть
відповідальність відповідно до чинного законодавства та цього
контракту.
   18. Спори між сторонами вирішуються в порядку, встановленому
чинним законодавством.
   19. Інші умови: _____________________________________________
__________________________________________________________________
   (при необхідності вказати інші умови, передбачені Положенням
про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на
роботу працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 19 березня 1994 року N 170 (170-94-п).

      Зміни, припинення та розірвання контракту

   20. Зміни та доповнення до цього контракту вносяться тільки
за складеною у письмовій формі угодою сторін.
   21. Цей контракт припиняється:
   а) після закінчення строку дії контракту;
   б) за згодою сторін;
   в) з ініціативи Керівника до закінчення строку дії контракту
у випадках, передбачених законодавством (статтями 40, 41 КЗпП
України) та цим контрактом;
   г) з ініціативи Працівника до закінчення строку дії контракту
у випадках, передбачених законодавством (статтями 38, 39 КЗпП
України) та цим контрактом;
   д) з інших підстав, передбачених законодавством.
   22. Додаткові підстави припинення та розірвання контракту, не
передбачені чинним законодавством: _______________________________
__________________________________________________________________
   При розірванні контракту з підстав, не передбачених чинним
законодавством, звільнення провадиться за пунктом 8 статті 36 КЗпП
України.
   23. У разі дострокового припинення контракту з незалежних від
Працівника причин, у тому числі розірвання контракту Працівником -
з причин  невиконання  чи  неналежного  виконання  Керівником
зобов'язань, передбачених цим контрактом або Керівником -  з
підстав, не передбачених чинним законодавством та цим контрактом,
встановлюються відповідно додаткові гарантії та (або) компенсації
моральної та матеріальної шкоди, заподіяної Працівникові:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   24. При достроковому розірванні контракту у разі невиконання
чи неналежного  виконання  сторонами зобов'язань, передбачених
контрактом, він розривається з попередженням відповідної сторони
за два тижні.
   25. За два місяці до закінчення строку чинності контракту він
може бути за згодою сторін продовжений або укладений на новий
строк.
   Термін дії та інші умови контракту
   26. Строк дії контракту з _________________ до ______________
   Контракт набуває чинності з моменту його підписання сторонами
або ______________________________________________________________
   27. Сторони  можуть  передбачати  у  контракті  випадки
конфіденційності умов цього контракту або окремих його частин:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   Конфіденційність контракту  не  поширюється  на  умови,
врегульовані чинним  законодавством,  та  щодо  органів,  які
здійснюють контроль за їх додержанням.
   28. Умови цього контракту можуть бути змінені тільки за
згодою сторін у письмовій формі.
   29. Цей  контракт  укладено  в  двох  примірниках,  які
зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.
   30. Додатки до контракту ____________________________________
      (вказується перелік додатків, якщо вони є)
__________________________________________________________________
   31. Інші умови, пов'язані зі специфікою праці:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

             Адреси сторін

   32. Відомості про Керівника:
   Повна назва закладу (установи) ______________________________
__________________________________________________________________
   Адреса ______________________________________________________
__________________________________________________________________
   Розрахунковий рахунок N _____ в _____________________________
__________________________________________________________________
   33. Відомості про Працівника:
   Домашня адреса ______________________________________________
   Домашній телефон ____________________________________________
   Службовий телефон ___________________________________________
   Паспорт: серія ________________ N ___________________________
   виданий "___" ______________ 19___ р. _______________________
__________________________________________________________________
        (вказати орган, що видав паспорт)
    Підстава для пільг по оподаткуванню та інших пільг
__________________________________________________________________
    (вказати відомості про кількість дітей, утриманців,
__________________________________________________________________
             інші підстави)

    Керівник                Працівник
____________________________     ____________________________
(посада, прізвище, ім'я, по     (підпис, прізвище, ім'я, по
батькові, підпис)           батькові)

М.П. "___" _________ 19__ р.     "___" ______________ 19__ р.

                       Затверджено
                   наказом Міністерства культури
                   і  мистецтв  України  від
                   15 жовтня 1996 р. N 502

            Примірний контракт
      з науковими, творчими та іншими працівниками
      національних музеїв, бібліотек, заповідників

_______________________________         "___" _________ р.
Місце укладення контракту            N _________
__________________________________________________________________
   Заклад (установа) ___________________________________________
__________________________________________________________________
         (повна назва закладу (установи)
в особі Керівника ________________________________________________
              (прізвище, ім'я, по батькові)
__________________________________________________________________
з одного боку, та громадянин _____________________________________
_________________________________________________________________,
         (прізвище, ім'я, по батькові)
іменований далі Працівник, з другого боку, уклали цей контракт про
таке:
   Працівник ___________________________________________________
              (прізвище, ім'я, по батькові)
приймається на роботу ____________________________________________
__________________________________________________________________
   (найменування структурного підрозділу закладу (установи)
на посаду ________________________________________________________
            (повне найменування посади)
з кваліфікацією __________________________________________________
           (розряд, кваліфікаційна категорія)
Працівнику (не) встановлюється строк випробування
(непотрібне викреслити)
__________________________________________________________________
         (тривалість строку випробування)

            Загальні положення

   1. Цей контракт є строковим трудовим договором. На підставі
контракту виникають трудові відносини між Працівником та закладом
(установою) культури в особі його Керівника.
   2. Терміном "сторони" в цьому контракті позначаються Керівник
і Працівник.
   3. Працівник  культури  підзвітний  Керівникові  закладу
(установи) в межах покладених на Працівника обов'язків.

             Обов'язки сторін

   4. За цим контрактом Працівник зобов'язується виконувати
роботу, визначену  цим  контрактом, а Керівник зобов'язується
виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови
праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством,
колективним договором і угодою сторін.
   5. Працівник зобов'язаний:
виконувати роботу ________________________________________________
          (зазначаються основні характеристики роботи)
__________________________________________________________________
   дотримуватись трудової дисципліни;
   підвищувати рівень професійної кваліфікації;
   забезпечувати вагомі  результати  і  досягнення  найвищих
показників в  діяльності закладу (установи) щодо використання
інтелектуального потенціалу нації;
   виконувати державні програми у сфері культури;
   додержуватись вимог чинного законодавства щодо діяльності у
сфері культури;
   піклуватись про збереження національного мистецтва, народної
культурної спадщини;
   додержуватись вимог техніки безпеки,  охорони  праці  та
виробничої санітарії.
   6. Керівник зобов'язаний:
   створити Працівнику необхідні умови для високопродуктивної
роботи;
   забезпечити Працівника належним робочим місцем та засобами
праці, які необхідні для виконання посадових обов'язків;
   дотримуватись режиму робочого часу і часу відпочинку, що
відповідає вимогам законодавства з урахуванням специфіки роботи
закладу (установи);
   організовувати підвищення кваліфікації;
   створити умови роботи, що відповідають правилам охорони праці
і запобігають виникненню професійних захворювань;
   щомісячно виплачувати Працівникові заробітну плату згідно з
контрактом.

              Робочий час

   7. Працівник зобов'язується виконувати Правила внутрішнього
трудового розпорядку.
   8. Особливості режиму робочого часу (неповний робочий день,
неповний робочий тиждень, погодинна робота тощо):
__________________________________________________________________
            (вказати необхідне)

  Оплата праці та соціально-побутове забезпечення працівника

   9. За виконання обов'язків, передбачених цим контрактом,
Працівнику встановлюється:
   посадовий оклад у розмірі ________________________ на місяць;
   надбавка (доплата та інші виплати) __________________________
__________________________________________________________________
        (вказати види доплат, надбавок тощо)
у розмірі ____________________________ (у відсотках до посадового
окладу).
   10. У разі використання Працівником власного автомобіля для
службових поїздок йому встановлюється компенсація ________________
__________________________________________________________________
           (вказати вид, розмір)
   11. Працівнику  надається  щорічна  оплачувана відпустка
тривалістю:
   основна _____________ днів,
   додаткова ___________ днів.
   До щорічної відпустки виплачується матеріальна допомога у
розмірі __________________________________________________________
   12. Додаткові пільги, гарантії, компенсації:
__________________________________________________________________
 (при необхідності вказати, які з них надаються за рахунок коштів
            закладу (установи)

      Відповідальність сторін, вирішення спорів

   13. У  випадку  невиконання  чи  неналежного  виконання
обов'язків, передбачених  цим  контрактом,  сторони  несуть
відповідальність відповідно до чинного законодавства та цього
контракту.
   14. Спори між сторонами вирішуються в порядку, встановленому
чинним законодавством.
   15. Інші умови: _____________________________________________
__________________________________________________________________
   (при необхідності вказати інші умови, передбачені Положенням
про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на
роботу працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 19 березня 1994 року N 170 (170-94-п).

      Зміни, припинення та розірвання контракту

   16. Зміни та доповнення до цього контракту вносяться тільки
за складеною у письмовій формі угодою сторін.
   17. Цей контракт припиняється:
   а) після закінчення строку дії контракту;
   б) за згодою сторін;
   в) з ініціативи Керівника до закінчення строку дії контракту
у випадках, передбачених законодавством (статтями 40, 41 КЗпП
України) та цим контрактом;
   г) з ініціативи Працівника до закінчення строку дії контракту
у випадках, передбачених законодавством (статтями 38, 39 КЗпП
України) та цим контрактом;
   д) з інших підстав, передбачених законодавством.
   18. Додаткові підстави припинення та розірвання контракту, не
передбачені чинним законодавством: _______________________________
__________________________________________________________________
   При розірванні контракту з підстав, не передбачених чинним
законодавством, звільнення провадиться за пунктом 8 статті 36 КЗпП
України.
   19. У разі дострокового припинення контракту з незалежних від
Працівника причин, у тому числі розірвання контракту Працівником -
з причин  невиконання  чи  неналежного  виконання  Керівником
зобов'язань, передбачених цим контрактом або Керівником -  з
підстав, не передбачених чинним законодавством та цим контрактом,
встановлюються відповідно додаткові гарантії та (або) компенсації
моральної та матеріальної шкоди, заподіяної Працівникові:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   20. При достроковому розірванні контракту у разі невиконання
чи неналежного  виконання  сторонами зобов'язань, передбачених
контрактом, він розривається з попередженням відповідної сторони
за два тижні.
   21. За два місяці до закінчення строку чинності контракту він
може бути за згодою сторін продовжений або укладений на новий
строк.

        Термін дії та інші умови контракту

   22. Строк дії контракту з "___" _________ до "___" __________
   Контракт набуває чинності з моменту його підписання сторонами
або ______________________________________________________________
   23. Сторони  можуть  передбачати  у  контракті  випадки
конфіденційності умов цього контракту або окремих його частин:
__________________________________________________________________
   Конфіденційність контракту  не  поширюється  на  умови,
врегульовані чинним  законодавством,  та  щодо  органів,  які
здійснюють контроль за їх додержанням.
   24. Умови цього контракту можуть бути змінені тільки за
згодою сторін у письмовій формі.
   25. Цей  контракт  укладено  в  двох  примірниках,  які
зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.
   Додатки до контракту: _______________________________________
      (вказується перелік додатків, якщо вони є)
   26. Інші умови, пов'язані зі специфікою праці:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

             Адреси сторін

   27. Відомості про Керівника:
   Повна назва закладу (установи) ______________________________
__________________________________________________________________
   Адреса ______________________________________________________
__________________________________________________________________
   Розрахунковий рахунок N _____________________________________
__________________________________________________________________
   28. Відомості про працівника:
   Домашня адреса ______________________________________________
   Домашній телефон ____________________________________________
   Службовий телефон ___________________________________________
   Паспорт: серія _________ N ________ виданий _________________
"___" ___________ 19___ р. _______________________________________
               (вказати орган, що видав паспорт)
    Підстави для пільг по оподаткуванню та інших пільг
__________________________________________________________________
    (вказати відомості про кількість дітей, утриманців,
__________________________________________________________________
             інші підстави)

    Керівник                Працівник
____________________________     ____________________________
(посада, прізвище, ім'я, по     (підпис, прізвище, ім'я, по
батькові, підпис)           батькові)

"___" ______________ 19__ р.     "___" ______________ 19__ р.
     М.П.