БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
N 63 від 11.08.98
м.Київ
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 вересня 1998 р.
за N 561/3001
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного казначейства N 116 (z0736-07) від 04.06.2007 )

Про затвердження Інструкції про порядок використання і обліку позабюджетних коштів бюджетних установ та звітності про них

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 114 (z0890-99) від 10.12.99 )
З метою встановлення єдиних вимог до порядку використання, обліку позабюджетних коштів бюджетних установ та звітності про них НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Інструкцію про порядок використання і обліку позабюджетних коштів бюджетних установ та звітності про них, що додається.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади здійснювати використання, облік позабюджетних коштів бюджетних установ та звітність про них відповідно до даної Інструкції з моменту набрання нею чинності. Привести в повну відповідність до даної Інструкції всі галузеві інструкції.
3. Вважати такою, що не застосовується на території України, "Инструкцию о порядке планирования, использования и учета внебюджетных средств, а также отчетности по ним", яка затверджена наказом Міністерства фінансів СРСР від 12 червня 1981 р. N 120.
В.о.начальника Головного управління
Державного казначейства України
В.П.Левченко

Затверджено
Наказ Головного управління
Державного казначейства
України від 11.08.98 N 63
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 вересня 1998 р.
за N 561/3001

Інструкція про порядок використання і обліку позабюджетних коштів бюджетних установ та звітності про них

( Інструкція зберігає свою чинність у частині, що не суперечить вимогам Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого Наказом Державного казначейства N 114 (z0890-99) від 10.12.99 згідно з Наказом Державного казначейства N 114 (z0890-99) від 10.12.99 )
З метою встановлення єдиних вимог до порядку використання, обліку позабюджетних коштів бюджетних установ та звітності про них, відповідно до завдань, покладених на Головне управління Державного казначейства України Указом Президента України "Про Державне казначейство України" від 27.04.95 N 335/95 та Положенням про Державне казначейство, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31.07.95 N 590 (590-95-п) , розроблена дана Інструкція.

1. Визначення термінів

1.1. Позабюджетні кошти - кошти, які бюджетні установи та організації отримують понад асигнування, що виділяються їм з державного та/або місцевих бюджетів.
Позабюджетні кошти поділяються за принципом походження та використання на спеціальні кошти, суми за дорученнями, депозитні кошти та інші позабюджетні кошти. Вони використовуються суворо за цільовим призначенням.
1.2. Спеціальні кошти - доходи бюджетних установ і організацій, які вони отримують від надання платних послуг, виконання робіт, реалізації продукції чи іншої діяльності, яка здійснюється відповідно до затверджених нормативно-правових актів, і використовують за цільовим призначенням згідно з єдиним кошторисом доходів та видатків установи.
1.3. Суми за дорученнями - кошти, які бюджетні установи та організації отримують від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб та благодійних фондів для виконання певних доручень.
1.4. Депозитні суми - кошти, які надходять у тимчасове розпорядження бюджетних установ та організацій і з настанням відповідних умов підлягають поверненню.
1.5. Інші позабюджетні кошти - позабюджетні кошти, які не входять до складу спеціальних коштів, сум за дорученнями та депозитних сум.
1.6. Розпорядники позабюджетних коштів - керівники бюджетних установ та організацій, яким надано право розпоряджатися бюджетними асигнуваннями.
1.7. Основна діяльність бюджетних установ та організацій - діяльність відповідно до потреб суспільства, що здійснюється у загальнодержавних інтересах.
1.8. Позабюджетна діяльність бюджетних установ та організацій - надання платних послуг, виконання робіт чи здійснення іншої діяльності, пов'язаної з основною діяльністю установ та організацій, доходи від якої спрямовані на здійснення видатків, передбачених в єдиному кошторисі, і не мають на меті отримання прибутку.
1.9. Госпрозрахунок - діяльність, заснована на самоокупності та самофінансуванні. Самоокупність - покриття витрат за рахунок власних доходів від реалізації товарів і послуг. Самофінансування - здійснення розширеного відтворення за рахунок чистого прибутку без залучення бюджетних асигнувань та основних засобів і матеріальних цінностей, придбаних за цей рахунок.

2. Загальні положення

2.1. Планування і напрямки використання спеціальних коштів бюджетних установ та організацій (надалі - установ) здійснюється згідно з порядком, встановленим постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.98 N 164 (164-98-п) "Про Положення про порядок складання єдиного кошторису доходів і видатків бюджетної установи та організації".
Планування сум за дорученнями та депозитних сум не проводиться.
Витрачання сум за дорученнями, депозитних сум та інших позабюджетних коштів визначається даною Інструкцією.
2.2. Бухгалтерський облік операцій з позабюджетними коштами здійснюється на єдиному балансі за планом рахунків, передбаченим "Инструкцией по бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, состоящих на Государственном бюджете СССР", затвердженою наказом Міністерства фінансів СРСР від 10.03.87 N 61 (v0061400-87) , з наступними змінами. Аналітичний облік позабюджетних коштів (записи в картках, відомостях, меморіальних ордерах тощо) здійснюється згідно з вищезазначеною Інструкцією, але в окремих бухгалтерських реєстрах.
2.3. Для зберігання позабюджетних коштів та проведення операцій за ними установам відкриваються поточні рахунки тільки в тих установах уповноважених банків, в яких їм відкриті бюджетні рахунки або реєстраційні рахунки на Єдиному казначейському рахунку відповідного органу Державного казначейства (за винятком дипломатичних представництв України за кордоном, всі кошти яких зберігаються на поточних банківських рахунках країни перебування цих установ). Рахунки відкриваються за балансовим рахунком "Інші кошти клієнтів, які утримуються з державного бюджету" або "Інші кошти клієнтів, які утримуються з місцевих бюджетів". Після переведення на обслуговування позабюджетних коштів до органів Державного казначейства поточні рахунки установ закриваються і відкриваються аналогічні їм реєстраційні рахунки.
2.4. Тимчасово вільні позабюджетні кошти можуть спрямовуватися на видатки, передбачені розділом "Бюджетні асигнування" єдиного кошторису доходів і видатків установи, на здійснення видатків за захищеними статтями, з наступним відшкодуванням, якщо іншого не встановлено нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України та Головного управління Державного казначейства України.
Рішення про спрямування позабюджетних коштів на бюджетні видатки і їх відшкодування приймається розпорядником позабюджетних коштів самостійно і оформляється наказом установи. Про це розпорядник коштів зобов'язаний письмово повідомити відповідний орган Державного казначейства або місцевий фінансовий орган, на території якого він знаходиться.
2.5. Кореспонденція рахунків основних бухгалтерських операцій з позабюджетними коштами наводиться у додатку 1 до цієї Інструкції.
2.6. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади розробляють, у разі необхідності, на підставі даної Інструкції галузеві інструкції про порядок використання та обліку позабюджетних коштів і узгоджують їх з Головним управлінням Державного казначейства України.

3. Спеціальні кошти

3.1. До спеціальних коштів належать доходи від позабюджетної діяльності установ, одержання яких передбачено відповідними нормативно-правовими актами, зокрема: орендна, квартирна плата та інші доходи від будинків, які належать установам; доходи від експлуатації транспорту установ; доходи від лекцій, вечорів, концертів; плата за навчання на контрактній основі в навчальних закладах усіх рівнів акредитації; вхідна плата в музеї та виставки; доходи від підсобних негосподарських підприємств; плата за навчання учнів у гуртках при школах; інші кошти від надання послуг, виконання робіт, здійснення іншої діяльності.
3.2. Право мати спеціальні кошти надається за умови, якщо відсутня можливість організувати на засадах господарського розрахунку реалізацію продукції, виконання робіт, надання послуг або здійснення іншої діяльності, а також якщо видатки, пов'язані зі здійсненням вказаної діяльності, повністю забезпечуються одержуваними доходами.
3.3. Доходи спеціальних коштів установи на звітний рік складаються із залишку коштів відповідного виду на початок року та їх надходження в плановому періоді.
3.4. За основу розрахунків доходів беруться показники, які характеризують обсяги наданих платних послуг, а також інші розрахункові показники (площа приміщень, вартість обладнання чи іншого майна, яке здають в оренду, кількість відвідувань музеїв, виставок тощо) та розмір плати за одиницю показника, який повинен встановлюватися відповідно до чинного законодавства України з питань ціноутворення. На підставі перелічених показників визначається сума доходів на плановий період з кожного джерела доходів. Під час формування показників, на підставі яких визначаються доходи планового періоду, обов'язково враховується рівень фактичних надходжень доходів за останній звітний рік та очікуваний рівень за період, що передує плановому. Розрахункові показники повинні грунтуватися на даних бухгалтерської звітності за відповідні періоди з урахуванням змін податкового законодавства, інфляції, інших чинників.
3.5. Видатки установ за рахунок спеціальних коштів плануються відповідно до кодів економічної класифікації видатків, передбачених наказом Міністерства фінансів України від 03.12.97 N 265 (v0265201-97) "Про затвердження нової бюджетної класифікації України", зі змінами і доповненнями.
Витрачання спеціальних коштів провадиться у суворій відповідності з їхніми цілями.
Зі спеціальних коштів, не зазначених в кошторисі, видатки проводити не дозволяється, крім тимчасового спрямування коштів на покриття дефіциту бюджетних асигнувань.
3.6. Затвердження обсягів спеціальних коштів здійснюється у порядку, передбаченому постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.98 N 164 (164-98-п) "Про Положення про порядок складання єдиного кошторису доходів і видатків бюджетної установи та організації".
3.7. Доходи і видатки, затверджені в єдиному кошторисі доходів і видатків установи, вважаються, відповідно, валовими доходами і валовими видатками установи.
3.8. Спеціальні кошти оподатковуються у випадках, коли це передбачено відповідно до чинного законодавства України, і з урахуванням особливостей галузі.
Сума, яка підлягає оподаткуванню, відображається у меморіальному ордері. Згідно зі зробленим розрахунком, заповнюються податкові декларації. На суми розрахунків за звітний податковий період бухгалтерські проводки щодо списання доходів в рахунок проведених видатків не здійснюються.
3.9. Для зберігання спеціальних коштів в установі уповноваженого банку відкривається окремий поточний рахунок для всіх видів спеціальних коштів, належних установі. За централізації бухгалтерського обліку для всіх установ та всіх видів спеціальних коштів відкривається один поточний рахунок.
3.10. Відкриття поточних рахунків для спеціальних коштів здійснюється на підставі документів, визначених нормативно-правовими актами Національного банку України.
До зазначених документів додається довідка про затверджені обсяги доходів і видатків за спеціальними коштами.
3.11. Довідки складаються строком на один календарний рік за формою згідно з додатком 2 і з дотриманням наступних правил:
3.11.1. Кожній установі, незалежно від кількості видів спеціальних коштів, видається одна довідка.
3.11.2. В довідці установи, яка обслуговується централізованою бухгалтерією, вказуються загальні суми доходів і видатків за спеціальними коштами всіх підпорядкованих їй установ.
Продовження терміну дії рахунків на новий рік здійснюється на підставі довідок про затвердження обсягів спеціальних коштів на цей рік.
Установи, що перебувають на державному бюджеті, повідомляють про відкриття поточних рахунків за спеціальними коштами відповідний орган Державного казначейства.
3.12. Довідки про затверджені обсяги спеціальних коштів видаються такими органами:
3.12.1. Міністерством фінансів України - щодо головних розпорядників коштів.
3.12.2. Органами, які затвердили кошториси доходів та видатків - щодо установ - розпорядників коштів другого та третього ступенів, які утримуються за рахунок державного бюджету.
3.12.3. Місцевими фінансовими органами - щодо установ, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів.
Щодо установ, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями, довідки видаються для відома.
3.13. Останній термін подання довідок про затверджені обсяги спеціальних коштів для продовження терміну дії відкритого поточного рахунку за спеціальними коштами настає не пізніше ніж через місяць після встановленого чинним законодавством строку затвердження для відповідної установи єдиного кошторису доходів і видатків.
3.14. У разі зміни напрямків і сум витрачання спеціальних коштів, затверджених в кошторисі, подається нова довідка згідно з порядком, зазначеним у пункті 3.13 даної Інструкції.
3.15. Спеціальні кошти, що знаходяться в розпорядженні виконавчих комітетів, а також установ, бухгалтерський облік яких централізовано сільською, селищною, міською (в місті районного підпорядкування) радою, зберігаються на поточному рахунку, відкритому відповідному виконавчому комітету. На цьому поточному рахунку зберігаються й інші позабюджетні кошти (крім сум за дорученнями, для яких відкривається окремий поточний рахунок) вказаних виконавчих комітетів рад і підвідомчих їм установ (бухгалтерський облік яких централізовано).
Поточні рахунки за спеціальними та іншими позабюджетними коштами відкриваються виконавчим комітетам рад сільських, селищних, міських (міст районного підпорядкування) в установах банків, що здійснюють касове виконання сільських, селищних і міських бюджетів.
Для відкриття названих вище поточних рахунків виконавчі комітети рад сільських, селищних, міських (міст районного підпорядкування) подають установі банку документи, визначені нормативно-правовими актами Національного банку України. Довідки про затвердження кошторисів спеціальних коштів на відкриття поточних рахунків і на продовження строку їх дії не подаються.
Установи, що знаходяться на сільських, селищних, міських (міст районного підпорядкування) бюджетах, бухгалтерський облік яких не централізовано, зберігають спеціальні кошти на поточних рахунках, що відкриваються у встановленому порядку.
3.16. Зарахування спеціальних коштів на поточні рахунки здійснюється шляхом безготівкових розрахунків або шляхом внесення платежів готівкою.
Прийом готівкових коштів до каси та їх облік проводиться відповідно до порядку ведення касових операцій у національній валюті України, встановленого нормативно-правовими актами Національного банку України (за винятком дипломатичних служб, вимоги до яких встановлюються країною перебування).
3.17. Готівкова виручка за спеціальними коштами, що надійшла до каси установи, здається на поточний рахунок по спеціальних коштах. Використання цих коштів без попереднього зарахування на поточний рахунок забороняється.
3.18. Операції на поточних рахунках спеціальних коштів проводяться у загальновстановленому порядку та в межах залишку коштів на цих рахунках.
3.19. Для обліку спеціальних коштів і операцій з ними в бухгалтерському обліку установ використовуються субрахунки 111 "Поточний рахунок по спеціальних коштах", 172 "Розрахунки по спеціальних видах платежів", 211 "Видатки по спеціальних коштах", 212 "Видатки по спеціальних коштах на капітальні вкладення і придбання обладнання", 400 "Доходи по спеціальних коштах", 401 "Доходи по наступних витратах" та 409 "Перевищення доходів над видатками".
Облік операцій на поточному рахунку за спеціальними коштами ведеться на субрахунку 111.
Суми, що надійшли на поточний рахунок, записуються у дебет субрахунку 111 і кредит відповідних субрахунків рахунків 03, 05, 10, 12, 13, 16, 17, 28 і 40.
Суми, сплачені з поточного рахунку шляхом безготівкових розрахунків, і суми, одержані готівкою до каси установи з цього рахунку, відображаються за кредитом субрахунку 111 і дебетом відповідних субрахунків рахунків 01, 04, 06, 07, 08, 12, 13, 16, 17, 21.
Операції по руху коштів на поточному рахунку відображаються в накопичувальній відомості ф. 381 (меморіальний ордер 3).
На субрахунку 172 обліковуються кошти розрахунків за навчання учнів у гуртках при школах. За дебетом субрахунку 172 проводиться запис на суму нарахованої плати, за кредитом субрахунку 172 відображаються суми отриманих коштів.
Видатки за рахунок спеціальних коштів установ обліковуються на субрахунку 211.
На суми витрачених матеріалів, коштів та інших проведених видатків здійснюються записи в дебет субрахунку 211 і кредит відповідних субрахунків рахунків 03, 04, 05, 06, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19.
Після закінчення року сума проведених за рік видатків списується з кредиту субрахунку 211 в дебет субрахунку 400.
На субрахунку 212 "Видатки по спеціальних коштах на капітальні вкладення і придбання обладнання" враховуються:
- витрати на нове будівництво, реконструкцію і придбання обладнання, що проводяться за рахунок спеціальних коштів;
- витрати виробничих (навчальних) майстерень, підсобних сільських і учбово-дослідних господарств, що не підлягають віднесенню на собівартість продукції, що випускається (придбання обладнання й інвентарю, капітальні вкладення в будівництво).
В кінці року витрати за закінченими і зданими в експлуатацію об'єктами, а також інші витрати, що не підлягають віднесенню на собівартість продукції, що випускається, списуються з кредиту субрахунку 212 в дебет субрахунку 400. Витрати за незакінченими і закінченими, але не зданими в експлуатацію об'єктами будівництва і реконструкції, залишаються на балансі на субрахунку 212.
Доходи установи за спеціальними коштами обліковуються на субрахунку 400.
У кредит субрахунку 400 записуються суми нарахованої орендної і квартирної плати, плати за роботу транспорту та суми надходжень доходів від інших видів спеціальних коштів. При цьому дебетується субрахунок 178.
У дебет субрахунку 400 після закінчення року записуються видатки за спеціальними коштами, проведені протягом року (з кредиту субрахунку 211) та невикористані доходи (в кредит субрахунків 401 та 409).
Суми коштів за договорами з фізичними або юридичними особами за надані послуги (навчання, медичне обслуговування тощо), що надійшли у звітному році і не використані, але які будуть витрачені в наступному році на видатки, передбачені договорами, обліковуються на субрахунку 401.
У кредит субрахунку 401 з дебета субрахунку 400 записуються суми, які залишилися на кінець року, відповідно до договорів, на видатки наступного року.
У дебет субрахунку 401 і кредит субрахунку 211, після закінчення року, записуються суми проведених видатків.
Результати, одержані від реалізації випущеної продукції, виробів і надання послуг, обліковуються на субрахунку 409.
Аналітичний облік за цим субрахунком ведеться в багатографній картці ф. 283.
Облік операцій при нарахуванні доходів ведеться в накопичувальній відомості ф. 409 (меморіальний ордер 14).
Аналітичний облік доходів та видатків ведеться за кожним видом спеціальних коштів (а в централізованих бухгалтеріях також і по кожній установі, що обслуговується) у книзі ф. 297-б або на багатографних картках ф. 283.

4. Суми за дорученнями

4.1. Сумами за дорученнями вважаються кошти, які отримані установами для виконання певних доручень:
4.1.1. Для проведення розрахунків: з молодими фахівцями; на виплату студентам стипендій, матеріальної допомоги та доплат до державних стипендій за рахунок коштів замовників; на придбання методичної літератури і навчальних посібників для студентів заочної форми навчання.
4.1.2. На придбання замовлених централізованим порядком бланків документації з бухгалтерського обліку, звітності, статистики.
4.1.3. На придбання путівок.
4.1.4. Для створення фонду преміювання науково-дослідних установ, в окремих випадках, передбачених чинним законодавством.
4.1.5. Кошти, що, відповідно до рішення Уряду, надійшли на ім'я установи для виконання певних доручень.
4.1.6. Добровільні компенсації хворих за надані їм інші медичні послуги лікувально- та санітарно-профілактичними закладами.
4.1.7. Інші кошти, які установи отримують від підприємств, установ, організацій та приватних осіб для виконання окремих доручень.
Кошти, що надходять як благодійні та спонсорські внески, належать до сум за дорученнями. Такі надходження повинні мати письмове підтвердження мети внесків (лист або заява, або відповідні записи спонсора на розрахункових документах тощо).
4.2. Суми за дорученнями зберігаються на окремому поточному рахунку "Суми за дорученнями", відкритому в установі уповноваженого банку, на підставі документів, визначених нормативно-правовими актами Національного банку України, та дозволів органу Державного казначейства, в якому обслуговується установа, що утримується за рахунок коштів державного бюджету, або фінансового органу, якщо установа утримується за рахунок місцевого бюджету.
4.3. У дозволах про відкриття поточних рахунків "Суми за дорученнями" вказується джерело надходження коштів, цілі, на які вони використовуються, номери та дати рішень Уряду України, рішень місцевих органів виконавчої влади або інших нормативно-правових актів, відповідно до яких установам надано право отримувати кошти для виконання відповідних доручень.
За коштами, що надходять як благодійні та спонсорські внески, зазначення нормативно-правових актів не потрібно. В орган Державного казначейства або фінансовий орган подається заява розпорядника коштів.
Дозволи підписуються вищестоящою установою та органом, що видає дозвіл.
4.4. Дозволи на відкриття поточних рахунків "Суми за дорученнями" видаються на період, необхідний для виконання відповідних операцій на рахунку, і діють протягом строку, вказаного в дозволах. Для всіх видів сум за дорученнями відкривається один поточний рахунок. Якщо термін дії поточного рахунку не обмежується, то в дозволі вказується, що він є дійсним до відміни.
У разі потреби виконання установами операцій, не передбачених у дозволах про відкриття поточного рахунку "Суми за дорученнями", або продовження строку дії того чи іншого виду сум за дорученнями подається додатковий дозвіл.
На додачу до дозволів за декількома видами сум за дорученнями з різними строками їх чинності вказується термін дії кожного виду сум за дорученнями.
Форма дозволу на відкриття поточних рахунків "Суми за дорученнями", на продовження терміну їх дії, на проведення додаткових операцій за цими рахунками наведена в додатку 3 до цієї Інструкції.
4.5. Грошові кошти, які зараховуються на поточні рахунки "Суми за дорученнями", витрачаються установами суворо за призначенням, вказаним у відповідному дорученні.
4.6. Для операцій з коштами "Суми за дорученнями" передбачені субрахунки 110 "Поточний рахунок сум за дорученнями" та 176 "Розрахунки по коштах, одержаних на видатки за дорученням".
Облік коштів, що надходять на поточний рахунок "Суми за дорученнями", ведеться на субрахунку 110.
Надходження на поточний рахунок сум за дорученнями (крім премій) відображається за дебетом субрахунку 110 і кредитом субрахунку 176. На витрачені суми проводиться запис в дебет субрахунку 176 і кредит субрахунку 110.
Придбання матеріальних цінностей відображається в бухгалтерському обліку за допомогою субрахунка 178 "Розрахунки з іншими дебіторами і кредиторами".
Аналітичний облік за субрахунком 110 ведеться за окремими видами сум за дорученнями на картках ф. 292-а або в книгах ф. 292 у розрізі установ, від яких отримані кошти.

5. Депозитні суми

5.1. Відкриття поточних рахунків за депозитними сумами здійснюється на підставі документів, визначених нормативно-правовими актами Національного банку України.
Депозитні суми - це кошти, що надходять до установи і не мають відношення до виконання єдиного кошторису доходів і видатків установи.
Депозитні суми зберігаються на окремих поточних рахунках установ в установах уповноважених банків. Кошти з рахунків за депозитними сумами видаються установами за іменними чеками або перераховуються платіжними дорученнями на ім'я тих осіб чи організацій, які їх отримують.
Відповідальність за правильність перерахування і видачу депозитних сум покладається на керівника установи.
5.2. Збереження на поточних рахунках депозитних сум обмежується строками, встановленими законодавчими актами України.
5.3. Незатребувані депозитні суми, що знаходяться на поточному рахунку установи, після закінчення строків їх зберігання підлягають перерахуванню установою, на поточному рахунку якої зберігаються ці кошти, в доход того бюджету, за рахунок якого вона утримується.
5.4. Порядок зберігання і використання установами депозитних сум в іноземній валюті, що знаходяться як на території України, так і за кордоном, встановлюється їх міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, за погодженням з Міністерством фінансів України.
5.5. Облік депозитних сум в установах ведеться на субрахунку 174 "Розрахунки по депозитних сумах".
У кредит субрахунку 174 записуються суми, що надійшли в тимчасове розпорядження установи. При цьому дебетується субрахунок 112 "Поточний рахунок по інших позабюджетних коштах", а до дебету субрахунку 174 записуються суми, видані або перераховані з поточного рахунку за призначенням.
Аналітичний облік депозитних сум провадиться за кожним одержувачем на картках ф. 292-а (у книзі ф. 292).

6. Інші позабюджетні кошти

6.1. До інших позабюджетних коштів належать:
6.1.1. Плата за утримання дітей в дошкільних закладах.
6.1.2. Плата за навчання у державних школах естетичного виховання дітей.
6.1.3. Кошти, з яких утворено фонд загального обов'язкового навчання (фонд "всеобучу") в загальноосвітніх школах для надання матеріальної допомоги учням, які її потребують.
6.1.4. Кошти, які надходять на харчування дітей в інтернатах при школах та в групах продовженого дня.
6.1.5. Плата студентів за користування гуртожитком при вищих і середніх спеціальних навчальних закладах.
6.1.6. Кошти, які залишаються навчальним закладам професійно-технічної освіти з сум, що надійшли за роботи, виконані учнями, і за договорами на підготовку кадрів та підвищення кваліфікації робітників.
6.1.7. Кошти працівників за харчування, отримане за місцем роботи.
6.1.8. Кошти за розрахунками за формений одяг, який видають працівникам деяких міністерств (інших центральних органів виконавчої влади) і підвідомчих їм бюджетних установ.
6.1.9. Кошти, що надходять, у відповідності з чинним законодавством України, від штрафів та інших фінансових санкцій які є результатом контрольно-економічної роботи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади і їхніх підвідомчих установ та спрямовуються, у встановлених законодавством відсотках, на зміцнення матеріально-технічної бази та/або матеріальне заохочення працівників.
6.1.10. Збір за виконання робіт, пов'язаних з наданням послуг під час здійснення екологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон.
6.1.11. Грошові надходження від реалізації продукції та послуг установами державної сортовипробовувальної мережі, державними проектно-розвідувальними станціями хімізації сільського господарства та машиновипробувальними станціями.
6.1.12. Кошти, отримані від реалізації ліцензій користувачам мисливських угідь, а також за видачу посвідчення мисливця.
6.2. Кошти, перелічені в підпунктах "6.1.1", "6.1.2", "6.1.5" та "6.1.7", зараховуються на реєстраційні/бюджетні рахунки, перелічені в підпунктах "6.1.3" та "6.1.4", зберігаються на поточних рахунках по спеціальних коштах, а вказані в підпунктах "6.1.6", "6.1.8", "6.1.9", "6.1.10", "6.1.11" та "6.1.12" - на окремих поточних рахунках, які відкриваються в установах уповноважених банків.
6.3. Порядок відкриття поточних рахунків по обліку спеціальних коштів установ обумовлено в розділі 3 даної Інструкції.
Відкриття окремих поточних рахунків здійснюється на підставі документів, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку України.
6.4. Кошти, що зараховуються на реєстраційні/бюджетні рахунки установ, витрачаються наступним чином:
6.4.1. Передбачені підпунктами "6.1.1" та "6.1.7" п.6.1 - на відновлення касових видатків за кодом 1133 "Продукти харчування" економічної класифікації видатків.
6.4.2. Передбачені підпунктом "6.1.2" п.6.1 - на відновлення касових видатків за кодом 1110 "Оплата праці працівників бюджетних установ" економічної класифікації видатків.
6.4.3. Передбачені підпунктом "6.1.5" п.6.1 - на відновлення касових видатків за кодом 1150 "Оплата послуг з утримання бюджетних установ" та 1160 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" економічної класифікації видатків - пропорційно від фактичних видатків установи на утримання гуртожитку.
6.5. Кошти, передбачені підпунктами "6.1.3" та "6.1.4" пункту 6.1, що зберігаються на поточних рахунках за спеціальними коштами, зараховуються до складу розділу II "Інші кошти" Єдиного кошторису доходів і видатків установи і витрачаються суворо у відповідності до цілей, передбачених кошторисом.
6.6. По коштах, що передбачені підпунктами "6.1.6", "6.1.8", "6.1.9", "6.1.10", "6.1.11" та "6.1.12" пункту 6.1 і зараховуються на окремі поточні рахунки, складаються окремі кошториси, що затверджуються органами, які затверджують Єдині кошториси доходів і видатків. Витрачання коштів здійснюється у відповідності з кошторисом.
6.7. Для обліку інших позабюджетних коштів і операцій з ними в бухгалтерському обліку установ використовуються субрахунки Плану рахунків бухгалтерського обліку (va493500-97) виконання кошторисів видатків установ і виконання сільських, селищних, міських і районних у містах бюджетів відповідно до видів рахунків, на які зараховуються ці кошти (реєстраційні/бюджетні, поточні).
Бухгалтерський облік інших позабюджетних коштів, що зараховуються на реєстраційні/бюджетні рахунки установ, провадиться на наступних субрахунках: 090 "Реєстраційний/поточний рахунок на видатки установи", 100 "Поточний рахунок на видатки установи", 172 "Розрахунки по спеціальних видах платежів", 178 "Розрахунки з іншими дебіторами і кредиторами", 200 "Видатки по бюджету на утримання установи та інші заходи", 236 "Кошти батьків на утримання дитячого закладу".
На нараховані суми за фактичні дні відвідування дитиною дитячого дошкільного закладу, на суми плати за навчання дітей у державних школах естетичного навчання проводиться запис у дебет субрахунку 172 і в кредит субрахунку 236.
На суми, що надійшли на реєстраційний/бюджетний рахунок від батьків за утримання та навчання дітей кредитується субрахунок 172 і дебетуються субрахунки 090, 100 або 120. Ці суми записуються до картки ф. 294-б або до книги ф. 294.
Повернені суми записуються в дебет субрахунку 172 і кредит субрахунку 120 або кредит субрахунків 090, 100.
Нарахування батьківської плати за утримання дітей здійснюється у "Відомості по розрахунках з батьками" (ф. 327).
На підставі відомостей ф.327 складається зведення відомостей за розрахунками з батьками за утримання дітей ф. 406 (меморіальний ордер 15).
На субрахунку 236 "Кошти батьків на утримання дитячої установи" обліковуються кошти, отримані від батьків на утримання дітей. На суму нарахованих внесків кредитується субрахунок 236 та дебетується субрахунок 172.
У кінці року в дебет субрахунку 236 списуються фактичні видатки по бюджету (субрахунок 200) в межах сум, які обліковуються на субрахунку 236.
Розрахунки зі студентами і учнями учбових закладів за проживання в гуртожитках обліковуються за допомогою субрахунку 178.
Кошти працівників за харчування, отримане за місцем роботи, обліковуються на субрахунку 172. У дебет субрахунку записується вартість використаних продуктів харчування, а в кредит - суми, отримані від працівників за харчування.
На суми надходжень плати кредитується субрахунок 178 і дебетуються субрахунки 090, 100 або 120.
6.8. Для обліку інших позабюджетних коштів, які зараховуються на поточні рахунки за спеціальними коштами, застосовуються субрахунки, передбачені п. 3.19 даної Інструкції.
На суми нарахованої плати за харчування учнів здійснюється запис у дебет субрахунку 172 і в кредит субрахунку 400. На суми надходжень плати кредитується субрахунок 172 і дебетуються субрахунки 120, 111 або 061 (якщо замість плати надійшли продукти харчування).
При надходженні сум у фонд всеобучу дебетується субрахунок 111 і кредитується субрахунок 400.
6.9. Бухгалтерський облік інших позабюджетних коштів, що зараховуються на окремі поточні рахунки з позабюджетних коштів, провадиться на наступних субрахунках: 112 "Поточний рахунок по інших позабюджетних коштах", 172 "Розрахунки по спеціальних видах платежів", 173 "Розрахунки по платежах у бюджет", 176 "Розрахунки по коштах, одержаних на видатки за дорученнями".
Кошти, які залишаються учбовим закладам професійно-технічної освіти з сум, що надійшли за роботи, виконані учнями, і за договорами на підготовку кадрів та підвищення кваліфікації робітників, відображаються за дебетом субрахунку 112 і за кредитом субрахунку 176.
На субрахунку 172 відображаються операції розрахунків з робітниками і службовцями за формений одяг. Аналітичний облік цих операцій ведеться на картках ф. 292-а (в книзі ф. 292) в розрізі кожного працівника.
На суми відрахувань від отриманих штрафів, що в установлених розмірах перераховуються до бюджету, дебетується субрахунок 173 і кредитується субрахунок 112. Для операцій з сумами від отриманих штрафів, що залишаються в розпорядженні установи і використовуються для розширення матеріально-технічної бази установи, передбачені субрахунки 176 та 178.

7. Звітність

7.1. Установи складають періодичні та річні бухгалтерські звіти про операції з позабюджетними коштами.
Звіти повинні забезпечити:
- повноту відображення за звітний період усіх операцій з позабюджетними коштами;
- тотожність даних аналітичного обліку щодо оборотів і залишків на рахунках синтетичного обліку на перше число звітного періоду, а також даних бухгалтерських звітів і балансів щодо даних синтетичного та аналітичного обліку.
7.2. У звітах форми N 2мдб "Звіт про використання асигнувань з державного бюджету" та форми N 2 "Звіт про виконання кошторису установи по бюджетних асигнуваннях" у графі "Касові видатки" відображаються суми проведених видатків, що передбачені бюджетними асигнуваннями, з вирахуванням сум, внесених на реєстраційний/бюджетний рахунок на відновлення касових видатків (плата за утримання дітей в дошкільних закладах, плата за навчання дітей у державних школах естетичного виховання, плата студентів за користування гуртожитком при вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, кошти працівників за харчування, отримане за місцем роботи).
7.3. Звіт за формою N 4мдмб "Звіт про використання позабюджетних коштів" складається в загальних сумах за видами позабюджетних коштів: спеціальних коштів, сум за дорученнями, депозитних сум та інших позабюджетних коштів і відображає рух коштів на поточних рахунках бюджетних установ. У звіті показуються дані про:
7.3.1. Суми коштів, затверджені кошторисом на звітний період.
7.3.2. Суми залишків коштів на початок і кінець звітного періоду на поточних рахунках, відкритих в установах уповноважених банків за видами позабюджетних коштів.
7.3.3. Суми коштів, що фактично надійшли за звітний період на поточні рахунки.
7.3.4. Касові видатки за видами позабюджетних коштів. Кошти, спрямовані на видатки, передбачені в розділі I "Бюджетні асигнування" Єдиного кошторису доходів і видатків установи, відображаються у графі 7 "У тому числі спрямовано на бюджетні видатки".
Графа 3 "Затверджено кошторисом" в звіті N 4мдмб заповнюється тільки проти рядка спеціальних коштів.
7.4. У звіті форми N 4 "Звіт про використання спеціальних коштів установи" відображаються доходи і фактичні видатки спеціальних коштів в розрізі їх видів.
У рядках 020 "Залишок коштів на початок року" та 380 "Залишки спеціальних коштів на кінець звітного періоду - разом" у колонці 9 "Виконано"(колонки 4 - 8 рядків 020, 380 не заповнюються) показуються загальні суми залишків спеціальних коштів на початок року і кінець звітного періоду (грошові кошти, матеріали, дебіторська заборгованість мінус кредиторська заборгованість). Суми, вказані в цих рядках, повинні відповідати сумам, вказаним у колонках на початок року і на кінець звітного періоду рядка 720 (субрахунок 400 "Доходи по спеціальних коштах") форми N 1 "Баланс виконання кошторису видатків".
У рядках 030 та 390 "У тому числі грошових коштів" у колонці 9 "Виконано" вказуються суми грошових коштів на поточному рахунку по спеціальних коштах. Суми, вказані в цих рядках, повинні відповідати сумам на початок року і кінець звітного періоду рядка 200 (субрахунок 111 "Поточний рахунок по спеціальних коштах") форми N 1 "Баланс виконання кошторису видатків".
У рядку 040 "Надходження коштів у поточному році" відображаються суми надходжень спеціальних коштів у звітному періоді мінус суми повернутих надходжень.
Суми видатків, відображені в рядках 060 "Поточні видатки" та 280 "Капітальні видатки", повинні відповідати сумам, вказаним у колонці 4 "На кінець року (кварталу)" рядків 360 (субрахунку 211 "Видатки по спеціальних коштах") і 430 (субрахунку 212 "Видатки по спеціальних коштах на капітальні вкладення і придбання обладнання") форми N 1 "Баланс виконання кошторису видатків".
У рядках 350 "Податок на додану вартість" та 360 "Інші платежі і відрахування" відображаються суми фактично сплачених податків за звітний період.
У рядку 370 "Всього видатків поточного року" відображаються видатки за звітний період, сума яких повинна дорівнювати загальній сумі коштів, показаних у рядках 060 "Поточні видатки", 280 "Капітальні видатки" та 360 "Інші платежі і відрахування".
Сума, зазначена у рядку 380 "Залишки спеціальних коштів на кінець звітного періоду - разом", повинна відповідати загальній сумі коштів, вказаних у рядках 020 "Залишок коштів на початок року" і 040 "Надходження коштів у поточному році" мінус сума рядка 370 "Всього видатків поточного року".
Сума, зазначена у рядку 400 "Перевищення доходів над видатками", повинна відповідати сумі коштів, відображеній по субрахунку 409 у Головній книзі.
У форму звіту вводиться додатково рядок 401 "Доходи за наступними витратами", сума за яким повинна відповідати сумі коштів, відображеній на субрахунку 401 у Головній книзі.
У випадках спрямування позабюджетних коштів на погашення заборгованості за захищеними статтями видатків вони відображаються у вільній колонці "Виконано" за відповідними рядками кодів економічної класифікації.
7.5. Звіт за формою N 4-1 "Звіт про витрачання коштів "Суми за дорученнями" складається щодо коштів, які надійшли для виконання певних доручень і які можуть бути віднесені до сум за дорученнями. У вільних рядках після рядка 010 у разі потреби проставляються номер та дата постанови Уряду, згідно з якою надійшли кошти.

8. Контроль за позабюджетними коштами

8.1. Органи, на які покладено здійснення перевірок основної діяльності установ, перевіряють також законність утворення позабюджетних коштів, їх цільове використання, а також правильність ведення обліку і складання звітності про них.
8.2. Керівник та головний бухгалтер установи, яка має позабюджетні кошти, зобов'язані:
1) використовувати кошти тільки відповідно до цільового призначення та в межах сум затвердженого кошторису;
2) отримані в касу суми позабюджетних коштів - своєчасно здавати до установи уповноваженого банку для зарахування на поточний бюджетний/реєстраційний рахунок з позабюджетних коштів;
3) здійснювати витрачання коштів тільки через поточний рахунок в установі уповноваженого банку, а при переході на казначейське обслуговування - через реєстраційний рахунок;
4) у випадку недоотримання доходів за позабюджетними коштами - скорочувати видатки на відповідну суму;
5) у разі виникнення нових доходних джерел або перевиконання доходної частини кошторису - проводити видатки після затвердження додаткового кошторису;
6) вести бухгалтерський облік доходів і видатків за позабюджетними коштами відповідно до чинних інструктивно-нормативних документів, затверджених Головним управлінням Державного казначейства України;
7) своєчасно подавати встановлену періодичну та річну бухгалтерську звітність про виконання доходів і видатків за позабюджетними коштами.

Додаток 1
до Інструкції про порядок використання
і  обліку  позабюджетних  коштів
бюджетних установ та звітності про них

Кореспонденція рахунків за основними бухгалтерськими операціями із позабюджетними коштами

Зміст операції Дебет Кредит
Спеціальні кошти 1. Нарахування сум доходів від орендної і квартирної плати, за роботу транспорту та інших послуг у строки, передбачені договорами, при виписуванні рахунку на оплату (без ПДВ) 2. Надходження коштів на по- точний рахунок від орендної і квартирної плати, за роботу транспорту та інші послуги одночасно нарахована на отримані кошти сума ПДВ 3. Нарахована плата за розра- хунками за навчання учнів у гуртках при школах 4. Надходження коштів за нав- чання учнів у гуртках при шко- лах 5. Надходження сум на поточний рахунок спеціальних коштів із каси установи або від підзвіт- ної особи 6. Нарахування (списання) видатків за спеціальними коштами 7. Списання матеріалів і продуктів харчування 8. Придбання основних засо- бів: вартість без ПДВ сума ПДВ водночас проводиться другий запис 9. Надходження матеріалів і продуктів харчування: вартість без ПДВ сума ПДВ 10. Оприбуткування лишків про- дуктів харчування, виявлених під час інвентаризації 11. Списання використаних ма- теріалів і продуктів харчуван- ня на підставі виправдальних документів 12. Придбання малоцінних та швидкозношуваних предметів: вартість без ПДВ сума ПДВ водночас проводиться другий запис 13. Передання матеріалів і продуктів харчування в переробку (без ПДВ) 14. Оплата послуг з переробки матеріалів 15. Оприбуткування основних засобів, виготовлених господарським способом водночас проводиться другий запис 16. Оприбуткування матеріалів, що надійшли від переробки 17. Оприбуткування малоцінних і швидкозношуваних предметів, що надійшли від переробки водночас проводиться другий запис 18. Перерахування сум з поточного рахунка 19. Сплачено ПДВ у встановле- ний строк 20. Нараховано платежів і від- рахувань, передбачених чинним законодавством 21. Списання видатків, проведених протягом року 22. Суми доходів за договора- ми, що залишені у звітному ро- ці на передбачені договорами видатки наступного року 23. Списані видатки, проведені в поточному році за договорами минулого року 24. Вирахувано суму перевищен- ня доходів над видатками 25. Нараховано податок на при- буток відповідно до чинного законодавства 26. Сплачено податок на прибу- ток 27. Списані в кінці року ви- датки, проведені за рахунок перевищення доходів над видат- ками Суми за дорученнями 1. Надходження коштів на по- точний рахунок для виконання певних доручень 2. Перераховано кошти на прид- бання товарів, основних засо- бів та інші придбання, зазна- чені в дорученнях 3. Отримані матеріали 4. Списані використані матеріали 5. Придбані основні засоби водночас проводиться другий запис 6. Придбані малоцінні і швидкозношувані предмети водночас проводиться другий запис 7. Внесено готівкові кошти на придбання санаторно-курортної путівки 8. Перераховані кошти для придбання путівки 9. Отримана санаторно-курортна путівка 10. Санаторно-курортну путівку передано отримувачу 11. Проводиться звіт отримува- ча за санаторно-курортну пу- тівку 12. Видана санаторно-курортна путівка 13. Надійшли кошти на придбан- ня в централізованому порядку бланків документації з бухгал- терського обліку та звітності 14. Отримано від друкарні бланки документації з бухгал- терського обліку, звітності (довіреності), виготовлені в централізованому порядку для підвідомчих установ 15. Передано бланки особі, відповідальній за розподілення бланків 16. Проведено звіт матеріаль- но-відповідальної особи про розподілення бланків 17. Надійшли кошти учбовим закладам системи профтехосвіти на підготовку кадрів і підви- щення кваліфікації понад держ- замовлення 18. Проведені видатки за навчання 19. Списання в кінці року ви- датків з підготовки кадрів і підвищення кваліфікації понад держзамовлення Депозитні суми 1. Надходження депозитних сум на поточний рахунок 2. Отримання депозитних сум до каси установи 3. Повернення депозитних сум з поточного рахунка Інші позабюджетні кошти 1. Нарахування плати за утри- мання дітей в дитячих дошкіль- них закладах, за навчання в державних школах естетичного виховання 2. Надходження плати за утри- мання дітей в дитячих дошкіль- них закладах, в державних шко- лах естетичного виховання 3. Повернення плати за утримання дітей 4. Внесення студентами плати за проживання в гуртожитку 5. Нарахування плати за харчу- вання дітей в школах-інтерна- тах 6. Надходження плати за харчу- вання (або продуктів харчуван- ня замість плати) 7. Надходження сум у фонд всеобучу 8. Розрахунки з робітниками за харчування за місцем роботи відповідно до чинного законо- давства 9. Надходження до каси устано- ви плати за харчування робіт- ників за місцем роботи 10. Кошти, що надійшли на роз- ширення і зміцнення матеріаль- но-технічної бази вищих і се- редніх спеціальних учбових закладів і науково-дослідних установ 11. Кошти, що надійшли учбовим закладам системи профтехосвіти на підготовку кадрів і підви- щення кваліфікації 12. Повернення невикористаних залишків коштів за іншими по- забюджетними коштами 13. Надходження сум штрафів, відповідно до чинного законо- давства 14. Нараховані суми, що відпо- відно до норм відрахувань на- лежать перерахуванню в доход бюджету 15. Перерахування належної частини штрафів до бюджету 16. Проведені видатки за раху- нок отриманих штрафів, що за- лишаються в установі для роз- ширення матеріально-технічної бази 17. Списані в кінці року ви- датки за рахунок коштів від отриманих штрафів 18. Розрахунки з робітниками за формений одяг 19. Надходження до каси установи плати за формений одяг робітників Погашення заборгованості з заробітної плати за рахунок позабюджетних (спеціальних) коштів 1. Нарахована заробітна плата 2. Спрямовані доходи за спеці- альними коштами на виплату за- робітної плати: 2.1. Виділені доходи на пок- риття дефіциту бюджету 2.2. Отримано кошти в касу ус- танови на виплату заробітної плати 2.3. Виплачена заробітна плата 2.4. Перераховано податки 2.5. Зменшено видатки по бюджету 3. Відшкодовано видатки при надходженні бюджетних коштів: 3.1. Надійшло бюджетних коштів 3.2. Перераховано кошти з реє- страційного/поточного рахунку на видатки установи 3.3. Поновлені доходи за спе- ціальними коштами, зарахову- ються на поточний рахунок по спеціальних коштах 3.4. Поновлені видатки по бюд- жету 178 111 178 172 111 111 211, 212 211 013, 015-019 173 211, 212 060-067 069 173 061 211 070 173 211 084 084 016, 019 211, 212 061, 063, 064, 065, 067 070 211 04, 08, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21 173 211 400 400 401 400 409 173 211, 212 110 178 060-069 176 013, 015-019 176 070 176 110, 120 178 132 160 132 176 110 132 160 176 110 213 176 112 120, 160 174 172 090, 100, 120 172 090, 100, 120 172 061, 111, 120 111 172 090, 100, 120 111 112 176 112 176 173 213 176 172 120 200 400 120 180 17,19 211 090 233 111 200 400 178 173 400 172 120, 160 16, 17, 18, 19 03, 04, 05, 06 111, 178 111, 178 250 111, 178 111, 178 400 060-067, 069 111, 178, 111, 178 260 061, 063, 065, 067 111, 178 084 250 084 084 260 111 111 173 211, 212 401 211, 212 409 173 111 409 176 110 178 060-069 178 250 178 260 176 110 178 132 160 132 176 178 132 160 176 112, 120, 180 213 174 112 112 236 172 090, 100, 120 178 400 172 400 061 172 246 176 112 176 173 112 112, 178 213 07 172 180 233* 111 120 111 200 230 090 400 211
______________ * субрахунок 233 "Джерела покриття дефіциту бюджету"
У разі невідшкодування видатків до кінця року субрахунок 233 "Джерела покриття дефіциту бюджету" не закривається.
В бухгалтерських звітах видатки з погашення заборгованості з заробітної плати і інших соціальних виплат відображаються у формах N 4мдмб та N 4.

Додаток 2
до Інструкції про порядок використання
і  обліку  позабюджетних  коштів
бюджетних установ та звітності про них
________________________________    У ____________________ 
(назва органу, що видає довідку)      (відділення банку)
 "___"_________ 19__ р.

Довідка N_____

Про затвердження на 199__ р. у складі єдиного кошторису доходів і
видатків спеціальних коштів ______________________________________
__________________________________________________________________
       (назва установи та її місцезнаходження)
__________________________________________________________________
Загальна сума за доходами ________________________________________
                (сума цифрами та прописом)
Загальна сума за видатками _______________________________________
                (сума цифрами та прописом)
У загальній сумі видатків фонд заробітної плати працівників
штатного та позаштатного (позаспискового) складу становить
__________________________________________________________________
           (сума цифрами та прописом)
------------------------------------------------------------------
|  У тому числі  |Працівників штатно-|Працівників позаштатного|
|  по кварталах  |го персоналу    |(позаспискового) складу |
|-------------------+-------------------+------------------------|
| I ....      |          |            |
|-------------------+-------------------+------------------------|
| II ....     |          |            |
|-------------------+-------------------+------------------------|
| III ....     |          |            |
|-------------------+-------------------+------------------------|
| IV ....     |          |            |
------------------------------------------------------------------
                     Зворотний бік Довідки
   Джерела доходів по спеціальних коштах, напрямки їх видатків,
а  також постанови Уряду, у відповідності з якими утворені
спеціальні кошти, включені в дану довідку
------------------------------------------------------------------
|  N  |Джерела доходів за | Напрямки  |Постанови Кабінету|
|  з/п  |спеціальними коштами|  видатків  |Міністрів України |
|     |          |       |  (дата, N)   |
|---------+--------------------+--------------+------------------|
|  1  |          |       |         |
|  2  |          |       |         |
|  3  |          |       |         |
|  ...  |          |       |         |
------------------------------------------------------------------
М.П.
 Керівник _______________________________________________________
                            (підпис)
 Головний бухгалтер _____________________________________________
 Начальник бюджетного (галузевого) управління*     (підпис)
          Відмітка уповноваженого банку:
 Довідка отримана ________________ рахунок N ______________
           (дата)
 Головний бухгалтер ________________________________________
                        (підпис)
_____________
* заповнюється в довідках, що видаються Міністерством фінансів України

Додаток 3
до Інструкції про порядок використання
і  обліку  позабюджетних  коштів
бюджетних установ та звітності про них
_______________________________   У ____________________ 
(назва органу, що видає дозвіл)     (відділення банку)
 "___"_________ 19__ р.

Дозвіл N_________

 _______________________________________________________________
  (найменування установи, якій дозволяється відкрити поточний
 _______________________________________________________________,
      рахунок чи подовжити дію поточного рахунку)
яка знаходиться  на  _________________________________ бюджеті,
дозволяється відкрити поточний рахунок "Суми за дорученнями"
(подовжити строк дії поточного рахунку "Суми за дорученнями") для
зарахування
__________________________________________________________________
        (вказуються джерела надходження коштів)
і витрачання сум за дорученнями на такі цілі:
__________________________________________________________________
           (вказуються цілі витрачання)
Надходження і витрачання вказаних сум за дорученнями проводити на
основі ___________________________________________________________
    (вказуються номери і дати рішень уряду чи інших нормативних
__________________________________________________________________
    актів, що обумовлюють можливість одержання цих сум)
Дозвіл дійсний до ________________________________________________
            (вказується строк, дата)
М.П.
 ______________________________________  ____________________
 (керівник установи, яка видала дозвіл)     (підпис)
 _________________________________    ____________________
   (головний бухгалтер)           (підпис)
М.П.
 ________________________________     _____________________
 (керівник вищестоящої установи)        (підпис)
 ________________________________     _____________________
   (головний бухгалтер)           (підпис)
М.П.
Відмітка установи банку
Дозвіл одержано ______________________ рахунок N____________
            (дата)
 Головний бухгалтер            _____________________
                        (підпис)