БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 400 від 25.07.97
м.Київ
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 серпня 1997 р.
за N 363/2167
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінкультури N 402 (z0581-00) від 14.08.2000 )

Про затвердження Типової форми контракту з керівними та творчими працівниками державних театральних та концертно-видовищних закладів, підприємств і організацій культури

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.05.97 р. N 511 (511-97-п) "Про контрактну форму трудового договору з керівними та творчими працівниками державних театральних та концертно-видовищних закладів, підприємств і організацій культури" та за погодженням з Мінпраці і ЦК профспілки працівників культури НАКАЗУЮ:
1. Затвердити:
- Типову форму контракту з керівними та творчими працівниками державних театральних та концертно-видовищних закладів, підприємств і організацій культури, що додається.
- Перелік державних театральних та концертно-видовищних закладів, підприємств і організацій культури, в яких буде запроваджено контрактну форму трудового договору і перелік посад керівних та творчих працівників цих закладів, підприємств і організацій, до яких буде застосовуватися контрактна форма трудового договору (додатки NN 1, 2).
2. Управлінням і відділам Міністерства, Міністерству культури Автономної Республіки Крим, управлінням культури обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.05.97 р. N 511 (511-97-п) та провести до 1 жовтня ц.р. в колективах, в яких буде запроваджено контрактну форму трудового договору, цільове навчання співробітників та роботодавців з питань правового регулювання трудових відносин.
3. Керівникам державних театральних та концертно-видовищних закладів, підприємств і організацій культури, внести відповідні зміни щодо контрактної форми трудового договору до статутів (положень), якими регламентується їх діяльність і відповідно до цього наказу забезпечити укладання контрактів з творчими працівниками своїх колективів, згідно з чинним законодавством.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника Міністра М.В.Захаревича.
В.о.Міністра
Погоджено:
Заступник Міністра праці України
Голова ЦК профспілки працівників культури
Д.І.Остапенко
І.Я.Сахань
Л.Ф.Перелигіна

Затверджено
наказом Міністерства культури
і  мистецтв  України  від
25 липня 1997 р. N 400
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 серпня 1997 р.
за N 363/2167

Типова форма контракту з керівними та творчими працівниками державних театральних та концертно-видовищних закладів, підприємств і організацій культури

___________________________        "___" _________ 19__ р.
(Місце укладення контракту)
                      N _________
Ця типова форма контракту визначає порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівника або за згодою із нині працюючим.
   Заклад, підприємство,  організація  культури  (надалі  -
підприємство) ____________________________________________________
             (повна назва підприємства)
в особі Роботодавця ______________________________________________
             (прізвище, ім'я, по батькові)
з одного боку, та громадянин (далі - Працівник) __________________
__________________________________________________________________
         (прізвище, ім'я, по батькові)
з другого боку, уклали цей контракт про таке:
   Працівник ___________________________________________________
             (прізвище, ім'я, по батькові)
приймається на роботу ____________________________________________
__________________________________________________________________
    (найменування структурного підрозділу підприємства)
на посаду ________________________________________________________
            (повне найменування посади)
з кваліфікацією __________________________________________________
            (розряд, кваліфікаційна категорія)
   Працівнику (не) встановлюється строк випробування, згідно з
чинним законодавством
(непотрібне викреслити)
__________________________________________________________________
         (тривалість строку випробування)

Загальні положення

1. Цей контракт є строковим трудовим договором. На підставі контракту виникають трудові відносини між Працівником і підприємством, які з боку останнього реалізуються Роботодавцем.
2. Терміном "сторони" в цьому контракті позначені Роботодавець і Працівник.
3. Працівник закладу культури підзвітний Роботодавцю підприємства в межах покладених на нього обов'язків.

Обов'язки сторін

4. За цим контрактом Працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цим контрактом, а Роботодавець зобов'язується виплачувати Працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством, колективним договором і угодою сторін.
   5. Працівник зобов'язаний:
виконувати роботу ________________________________________________
_________________________________________________________________;
      (зазначаються основні характеристики роботи)
брати участь у всіх репетиціях, виставах, концертах тощо, які призначаються Роботодавцем як на стаціонарі, так і на виїздах та гастролях, до яких він залучений;
виконувати державні програми в сфері культури;
дотримуватись вимог чинного законодавства щодо діяльності у сфері культури;
піклуватись про збереження національного мистецтва, народної, культурної спадщин;
дотримуватись трудової дисципліни;
забезпечувати вагомі результати і досягнення найвищих показників в діяльності підприємства щодо використання інтелектуального потенціалу нації;
підвищувати рівень професійної кваліфікації, виконавської майстерності і сценічних даних;
дотримуватись вимог техніки безпеки, охорони праці та виробничої санітарії.
6. Роботодавець зобов'язаний:
надати можливість здійснити протягом театрального (концертного) сезону працівникам художньо-керівного складу, режисеру-постановнику, художнику-постановнику, балетмейстеру-постановнику, а в музичних театрах - диригенту, хормейстеру та іншим не менш _______ постановок;
надавати артистові, по можливості, згідно з затвердженим репертуаром підприємства, участь в нових постановках чи концертах протягом театрального сезону;
забезпечити Працівника приміщенням для репетицій, робочим місцем, сценічним костюмом, реквізитом;
створити умови роботи, які відповідають правилам охорони праці і запобігають виникненню професійних захворювань;
забезпечити Працівника під час гастрольної поїздки виплатою добових та місцем проживання;
дотримуватись режиму робочого часу і часу відпочинку, які відповідають вимогам законодавства з урахуванням специфіки роботи підприємства;
організовувати підвищення кваліфікації, стажування Працівників;
щомісячно виплачувати Працівникові заробітну плату згідно з контрактом.

Робочий час

  7. Працівник зобов'язується виконувати Правила внутрішнього
трудового розпорядку.
  8. Особливості режиму робочого часу (нормальна тривалість
робочого дня, неповний робочий день, неповний робочий тиждень,
погодинна робота тощо): __________________________________________
                  (вказати необхідне)
  Оплата праці та соціально-побутове забезпечення Працівника
  9. За виконання обов'язків, передбачених цим контрактом,
Працівнику встановлюється:
  посадовий оклад у розмірі ________________________ на місяць;
  надбавка (доплата та інші виплати) __________________________
__________________________________________________________________
        (вказати види доплат, надбавок тощо)
  у розмірі ____________________ (у % до посадового окладу).
  10. У разі використання Працівником власного автомобіля для
службових поїздок йому встановлюється компенсація без використання
бюджетних надходжень відповідно до колективного договору  та
чинного законодавства ____________________________________________
                 (вказати вид, розмір)
  11. Працівнику  надається  щорічна  оплачувана  відпустка
тривалістю:
  основна ______ днів, не менше як 15 робочих днів,
  додаткова ____ днів, згідно з чинним законодавством.
  До щорічної  відпустки  надається матеріальна допомога у
розмірі _________________________________________________________.
  12. На період дії цього контракту Працівник підлягає всім
видам державного страхування.
  13. При  повній  або  частковій  втраті  працездатності,
пов'язаної з нещасним випадком на виробництві,  Працівникові
надається матеріальна допомога в розмірі _________.
  14. У разі смерті Працівника в період дії контракту його
сім'ї сплачується одноразова допомога в розмірі _________________.
  15. При переїзді  Працівника  в  іншу  місцевість  йому
виплачується компенсація згідно з чинним законодавством.
  16. Додаткові пільги, гарантії, компенсації:
__________________________________________________________________
    (при необхідності вказати, які з них надаються за
__________________________________________________________________
          рахунок коштів підприємства)

Відповідальність сторін, вирішення спорів

17. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства та цього контракту.
18. Спори між сторонами вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством.
19. За згодою Працівника копія укладеного контракту може бути передана профспілковому комітету підприємства для здійснення контролю за дотриманням умов контракту.
   20. Інші умови: _____________________________________________
           (при необхідності вказати інші умови,
__________________________________________________________________
        передбачені чинним законодавством)

Зміни, припинення та розірвання контракту

21. Зміни та доповнення до цього контракту вносяться тільки за складеною у письмовій формі угодою сторін.
22. Цей контракт припиняється:
а) після закінчення строку дії контракту;
б) за згодою сторін;
в) з ініціативи Роботодавця до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених законодавством (статтями 40, 41 КЗпП України (322-08) ) та цим контрактом;
г) з ініціативи Працівника до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених законодавством (статтею 39 КЗпП України) та цим контрактом;
д) з інших підстав, передбачених законодавством.
23. Додаткові підстави для припинення та розірвання контракту, не передбачені чинним законодавством: _________________
При розірванні контракту з підстав, не передбачених чинним законодавством, звільнення провадиться за пунктом 8 статті 36 КЗпП України (322-08) .
24. У разі дострокового припинення контракту з причин, незалежних від Працівника, у тому числі розірвання контракту Працівником при невиконанні чи неналежному виконанні Роботодавцем зобов'язань, передбачених цим контрактом або Роботодавцем - за підстав, не передбачених чинним законодавством та цим контрактом, встановлюються відповідно додаткові гарантії та (або) компенсації моральної та матеріальної шкоди, заподіяної Працівникові:
__________________________________________________________________________
25. При достроковому розірванні контракту у разі невиконання чи неналежного виконання сторонами зобов'язань, передбачених контрактом, він розривається з попередженням відповідної сторони за два тижні.
26. За два місяці до закінчення строку чинності контракту він може бути за згодою сторін продовжений або укладений на новий строк.

Термін дії та інші умови контракту

   27. Строк дії контракту з ____________ до ___________________
   Контракт набуває чинності з моменту його підписання сторонами
або ______________________________________________________________
28. Сторони можуть передбачати у контракті випадки конфіденційності умов цього контракту або окремих його частин:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Конфіденційність контракту не поширюється на умови, врегульовані чинним законодавством, та щодо органів, які здійснюють контроль за їх дотриманням.
29. Умови цього контракту можуть бути змінені тільки за згодою сторін у письмовій формі.
30. Цей контракт укладено в двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.
   31. Додатки до контракту:
__________________________________________________________________
      (вказується перелік додатків, якщо вони є)
   32. Інші умови, пов'язані зі специфікою праці:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Адреси сторін

  33. Відомості про Роботодавця:
   Повна назва підприємства ____________________________________
   Юридична адреса _____________________________________________
   Розрахунковий рахунок N ________ в __________________________
  34. Відомості про Працівника:
   Домашня адреса ______________________________________________
   Домашній телефон ____________________________________________
   Службовий телефон ___________________________________________
   Паспорт: серія _____________ N ______________________________
виданий "___" ___________ 19__ р. ________________________________
__________________________________________________________________
         (вказати орган, що видав паспорт)
   Підстава для пільг по оподаткуванню та інших пільг __________
__________________________________________________________________
(вказати відомості про кількість дітей, утриманців, інші підстави)
   Роботодавець                Працівник
________________________         ________________________
(посада, прізвище, ім'я,         (підпис, прізвище, ім'я,
по батькові, підпис)           по батькові)
 М.П. "___" __________ 19__ р.      "___" __________ 19__ р.

Складений на основі наказу          Додаток N 1
Мінкультури від 06.03.97 р.    до наказу Міністерства культури
N 91 ( z0146-97 )         і  мистецтв  України  від
(реєстраційний номер        25.06.1997 р. N 400
Мін'юста N 146/1950 від
18.04.97 р.)

Перелік державних театральних та концертно-видовищних закладів, підприємств і організацій культури, в яких буде запроваджено контрактну форму трудового договору згідно постанови Кабінету Міністрів України від 30.05.97 р. N 511

Академічні театри опери та балету Академічні драматичні театри Державні театри опери та балету Музичний театр Дитячий музичний театр Державний театр оперети Державний театр музичної комедії Державний театр "Дружба" Обласні театри (драматичні, музично-драматичні, драми і музичної комедії, театри для дітей та юнацтва, театри юного глядача, театри ляльок, монотеатри) Міські театри (драматичні, музично-драматичні, драми і комедії, історичного портрету, монотеатри, театри для дітей та юнацтва, театри юного глядача, театри ляльок, театр маріонеток, театр пантоміми, театри-студії, театри-майстерні, центри сучасного театрального мистецтва та драматургії) Обласні державні філармонії Художні колективи (оркестри, хори, капели, ансамблі пісні та танцю, інструментальні ансамблі, вокальні ансамблі і таке інше) Державні цирки, ансамблі, об'єднання Державні кіностудії, кінематека, кінокопіювальна фабрика, центри Леся Курбаса та імені О.Довженка
Складений на основі             Додаток N 2
"Класифікатора професій      до наказу Міністерства культури
ДК 003-95", затвердженого     і  мистецтв  України  від
наказом Держстандарту       25.06.1997 р. N 400
України від 27.07.95 р.
N 257 ( v0257217-95,
va257217-95, vb257217-95 )
і наказу Мінкультури
N 91 ( z0146-97 )
від 06.03.97 р.
(реєст. N Мін'юста
N 146/1950 від 18.04.97 р.)

Перелік посад керівного та творчого складу, що підпадають під дію постанови Кабінету Міністрів від 30 травня 1997 р. N 511 "Про контрактну форму трудового договору з керівними та творчими працівниками державних театральних та концертно-видовищних закладів, підприємств і організацій культури"

Керівні працівники:
комерційний директор директор-розпорядник заступник директора головний бухгалтер заступник головного бухгалтера головний інженер головний адміністратор завідувач художньо-постановочною частиною начальники відділів (служб, цехів, бюро, дільниць, лабораторій, змін, майстерень) та їх заступники
Художній персонал:
художній керівник головний режисер головний балетмейстер головний хормейстер головний диригент головний художник режисер-постановник балетмейстер-постановник художник-постановник художник-постановник по костюмах художник-гример художник комбінованих зйомок оператор-постановник оператор комбінованих зйомок оператор диригент режисер режисер по монтажу асистент режисера, балетмейстера, хормейстера, диригента, оператора асистент в інших номерах асистент у номерах із хижими звірами завідувач трупи директор знімальної групи керівник музичної частини помічники художнього керівника (головних спеціалістів: режисера, диригента, балетмейстера, хормейстера, художника) помічники режисера, диригента, балетмейстера, хормейстера звукорежисер звукооператор балетмейстер хормейстер керівник літературно-драматургічної частини концертмейстер із класу вокалу (балету) художники всіх спеціальностей репетитор із вокалу (балету) репетитор із техніки мови репетитор циркових номерів репетитор трюків
Артистичний персонал:
провідний майстер сцени артисти-вокалісти (солісти) артисти-солісти-інструменталісти артисти драми артисти балету артисти оркестру, ансамблю (солісти, концертмейстери) артисти цирку всіх жанрів артисти хору артисти допоміжного складу артисти, що ведуть концерти інспектори манежу (що ведуть програму) артисти естрадних жанрів лектори-мистецтвознавці акомпаніатори-концертмейстери артисти розмовного жанру артисти хорового колективу (академічного) артисти народного хору артисти хору ансамблю пісні і танцю артисти танцювального колективу, балету, ансамблю пісні і танцю кіноактори, що виконують головні та основні ролі актори, що озвучують ролі
"Офіційний вісник України" 1997, число 36, стор.155
Код нормативного акта: 3462/1997