БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 липня 2002 р. N 961
Київ

Про затвердження Порядку списання заборгованості бюджетних установ і бюджетів усіх рівнів на 1 січня 2001 р. перед суб'єктами господарювання незалежно від форми власності, яким заборгованість з платежів до бюджету списана у відповідних обсягах

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1912 (1912-2002-п) від 13.12.2002 )
З метою впорядкування розрахунків між бюджетними установами, бюджетами усіх рівнів і суб'єктами господарювання та відповідно до статті 56 Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" (2905-14) Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок списання заборгованості бюджетних установ і бюджетів усіх рівнів на 1 січня 2001 р. перед суб'єктами господарювання незалежно від форми власності, яким заборгованість з платежів до бюджету списана у відповідних обсягах (далі - Порядок), що додається.
2. З метою проведення розрахунків, передбачених Порядком, органам державної податкової служби подати у місячний термін інформацію про суб'єкти господарювання, яким списана заборгованість з платежів до бюджету, відповідним органам Державного казначейства за формою згідно з додатком 1 та місцевим фінансовим органам за формою згідно з додатком 2.
3. Міністерству фінансів та Державному казначейству відповідно до своїх повноважень розробити та затвердити порядок відображення розрахунків, проведених згідно з Порядком, у бухгалтерському обліку та звітності бюджетних установ і суб'єктів господарювання.
Прем'єр-міністр України
А.КІНАХ
Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2002 р. N 961

ПОРЯДОК

списання заборгованості бюджетних установ і бюджетів усіх рівнів на 1 січня 2001 р. перед суб'єктами господарювання незалежно від форми власності, яким заборгованість з платежів до бюджету списана у відповідних обсягах

1. Цей Порядок визначає механізм списання заборгованості бюджетних установ (далі - розпорядники бюджетних коштів) і бюджетів усіх рівнів на 1 січня 2001 р. перед суб'єктами господарювання незалежно від форми власності, яким заборгованість з платежів до бюджету відповідно до статті 18 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (2181-14) і статті 70 Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" (2120-14) списана у відповідних обсягах (далі - суб'єкти господарювання).
2. Розпорядники бюджетних коштів та суб'єкти господарювання складають в установленому порядку акти звірок кредиторської заборгованості розпорядників бюджетних коштів і бюджетів усіх рівнів, що утворилася перед суб'єктами господарювання на 1 січня 2001 р. та залишилася непогашеною на дату складання актів звірок. При цьому суми кредиторської заборгованості розпорядників бюджетних коштів і бюджетів усіх рівнів, зафіксовані в актах звірок, повинні відповідати даним бухгалтерського обліку.
3. Розпорядники коштів державного бюджету подають органам Державного казначейства за місцем реєстрації суб'єктів господарювання як платників податків акти звірок, складені згідно з пунктом 2 цього Порядку.
На підставі даних актів звірок, що узгоджуються з даними документів звітності Державного казначейства стосовно кредиторської заборгованості розпорядників коштів державного бюджету на відповідну дату, та інформації, поданої органами державної податкової служби, керівник органу Державного казначейства (заступник керівника) приймає рішення про списання кредиторської заборгованості розпорядників коштів державного бюджету, яке оформляється за формою згідно з додатком.
Рішення про списання кредиторської заборгованості розпорядників коштів місцевих бюджетів приймаються в такому ж порядку керівником (заступником керівника) відповідного місцевого фінансового органу.
Орган Державного казначейства у разі прийняття рішення про списання кредиторської заборгованості розпорядника коштів державного бюджету, який ним не обслуговується, передає копію рішення органу Державного казначейства за місцем обслуговування розпорядника коштів державного бюджету.
4. Списання кредиторської заборгованості розпорядників бюджетних коштів здійснюється до 30 грудня 2002 р. в межах списаної заборгованості суб'єктів господарювання з платежів відповідно до державного та місцевих бюджетів.
У разі коли сума списаної заборгованості суб'єкта господарювання з платежів до бюджету перевищує суму списаної кредиторської заборгованості розпорядників бюджетних коштів перед цим суб'єктом, інформацію про різницю цих сум щодо державного бюджету органи Державного казначейства передають місцевим фінансовим органам, а щодо місцевого бюджету місцеві фінансові органи - органам Державного казначейства з метою списання кредиторської заборгованості розпорядників коштів відповідно місцевого та державного бюджетів у межах суми цієї різниці. Операції, пов'язані із списанням зазначеної заборгованості, проводяться до 30 грудня 2002 року.
( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1912 (1912-2002-п) від 13.12.2002 )
5. Органи Державного казначейства та місцеві фінансові органи надають відповідним розпорядникам бюджетних коштів копії рішень про списання кредиторської заборгованості, які на підставі цих рішень списують зазначену заборгованість.
6. Суми списаної кредиторської заборгованості розпорядників бюджетних коштів органи Державного казначейства, місцеві фінансові органи окремо відображають у звітності про виконання відповідно державного та місцевих бюджетів.
Розпорядники бюджетних коштів приводять зареєстровані в органах Державного казначейства свої бюджетні зобов'язання у відповідність із сумою списаної кредиторської заборгованості.
7. Розпорядники бюджетних коштів надають суб'єктам господарювання копії рішень про суми списаної кредиторської заборгованості для відображення в бухгалтерському обліку.
Зразок                          Додаток
                            до Порядку
_______________________________
(найменування органу Державного
казначейства, місцевого
фінансового органу)

Рішення N ______

від ________________ 2002 року

про списання кредиторської заборгованості бюджетної установи - розпорядника коштів ____________ бюджету відповідно до статті 56 Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік"

   На підставі акта звірки від ___________ N _______ списати
кредиторську заборгованість ______________________________________
               (повне найменування розпорядника
__________________________________________________________________
бюджетних коштів, код програмної класифікації видатків державного
__________________________________________________________________
  бюджету, тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів)
за кодом економічної класифікації видатків _______________________
на суму _________________________
     ( цифрами та словами)
перед суб'єктом господарювання ___________________________________
                 (найменування платника податків,
__________________________________________________________________
            код згідно з ЄДРПОУ)
на загальну суму __________________________ гривень ______ копійок
          (цифрами та словами)
Керівник      _______________ _____________________________
            (підпис)     (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер _______________ _____________________________
            (підпис)     (ініціали та прізвище)
М.П.
Отримав ________________________________________
    (підпис представника бюджетної установи)
Зразок                  Додаток 1
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 11 липня 2002 р. N 961
_________________________________________________
(найменування органу державної податкової служби)

ІНФОРМАЦІЯ

про суб'єкти господарювання, яким списана заборгованість з платежів до державного бюджету

                             (гривень)
------------------------------------------------------------------
 Код  |Наймену-| Код |Сума списаної |  Сума   |  Сума
згідно з|вання та|класи- |заборгованості| заборго- | списаної
 ЄДРПОУ | адреса |фікації|з платежів до | ваності  | заборго-
    |платника|доходів| державного | державного | ваності з
    |податку |бюджету|  бюджету  |  бюджету |платежів до
    |    |    |       |з невідшко- | бюджету,
    |    |    |       |дованих сум |зменшена на
    |    |    |       | податку на |  суму
    |    |    |       |  додану  | заборгова-
    |    |    |       | вартість, |  ності
    |    |    |       |яка підлягає| державного
    |    |    |       | списанню | бюджету з
    |    |    |       | згідно з | невідшко-
    |    |    |       | постановою |дованих сум
    |    |    |       | Кабінету | податку на
    |    |    |       | Міністрів |  додану
    |    |    |       |України від | вартість,
    |    |    |       |1 березня  |яка підлягає
    |    |    |       |  2002 р. | списанню
    |    |    |       |  N 244  | (гр. 4 -
    |    |    |       |      |  гр. 5)
--------+--------+-------+--------------+------------+------------
  1  |  2  |  3  |   4    |   5   |   6
--------+--------+-------+--------------+------------+------------
    |    |    |       |      |
     Усього
Керівник органу
державної податкової служби ____________ _________________________
               (підпис)   (ініціали та прізвище)
   М.П.
Отримав ____________________________________________________
    (підпис представника органу Державного казначейства)
Зразок                  Додаток 2
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 11 липня 2002 р. N 961
_________________________________________________
(найменування органу державної податкової служби)

ІНФОРМАЦІЯ

про суб'єкти господарювання, яким списана заборгованість з платежів до місцевого бюджету

                             (гривень)
------------------------------------------------------------------
Код згідно з|Найменування та| Назва конкретного | Сума списаної
  ЄДРПОУ  |адреса платника|виду платежу та код | заборгованості
      |  податку   |класифікації доходів| перед місцевим
      |        |   бюджету    |  бюджетом
------------+---------------+--------------------+----------------
      |        |          |
Керівник органу
державної податкової служби ____________ _________________________
               (підпис)   (ініціали та прізвище)
   М.П.
Отримав ____________________________________________________
     (підпис представника місцевого фінансового органу)