БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...

Представник

Представництвом є правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов'язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє.
Не є представником особа, яка хоч і діє в чужих інтересах, але від власного імені, а також особа, уповноважена на ведення переговорів щодо можливих у майбутньому правочинів.
Представництво виникає на підставі договору, закону, акта органу юридичної особи та з інших підстав, встановлених актами цивільного законодавства.
ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (ст.237) м.Київ, 16 січня 2003 року N 435-ІV (435-15)
Сторона, третя особа в адміністративній справі, а також особа, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи, може брати участь у судовому процесі особисто (самопредставництво) та (або) через представника.
Особиста участь у справі особи не позбавляє її права мати в цій справі представника.
Юридична особа незалежно від порядку її створення, суб’єкт владних повноважень, який не є юридичною особою, беруть участь у справі через свого керівника, члена виконавчого органу, іншу особу, уповноважену діяти від її (його) імені відповідно до закону, статуту, положення, трудового договору (контракту) (самопредставництво юридичної особи, суб’єкта владних повноважень), або через представника.
Держава, Автономна Республіка Крим, територіальна громада беруть участь у справі через відповідний орган державної влади, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування відповідно до його компетенції, від імені якого діє його керівник, інша уповноважена особа відповідно до закону, статуту, положення, трудового договору (контракту) (самопредставництво органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування), або через представника.
КОДЕКС АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ (ст.55) м. Київ, 6 липня 2005 року N 2747-ІV (2747-15)
Представник
- представник у справах інтелектуальної власності, зареєстрований згідно з Положенням про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1994 року N 545 (545-94-п) (із змінами), або інша довірена особа.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Правил складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару (Правила, п.1.2) N 598 (z0772-01) від 17.08.2001
Представник
- особа, яка в межах наданих їй повноважень Укравіатрансом бере участь у роботі із сертифікації типу авіаційної техніки та її виробництва.
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Порядку залучення представників Державного департаменту авіаційного транспорту - Авіаційні правила України, частина 183 (Порядок, розд.3) N 498 (z0860-01) від 31.07.2001
Представник
- представник у справах інтелектуальної власності, зареєстрований згідно з Положенням про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1994 року N 545 (545-94-п) , або інша довірена особа.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель (Правила, п.1.2) N 22 (z0173-01) від 22.01.2001 м.Київ
Представник
- особа, яка зобов'язана або має право вчиняти правочин від імені іншої сторони, яку вона представляє, відповідно до Цивільного кодексу України (435-15) .
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я Про затвердження Порядку тимчасового призначення Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України адміністратора недержавних пенсійних фондів (Порядок, п.1.2) 03.09.2004 N 2263 (z1188-04)
Представник
- фізична або юридична особа, яка зобов'язана або має право вчиняти правочин від імені іншої сторони, яку вона представляє, відповідно до Цивільного кодексу України.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ РОЗПОРЯДЖЕННЯ Про затвердження Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонд (Положення, п.2) 03.12.2013 № 4400 (z0218-14)
Термін "представник" означає особу, таку як адвокат, або установу, призначену діяти від імені дитини у судовому органі.
Європейська конвенція про здійснення прав дітей (ст.2) м.Страсбург, 25 січня 1996 року (див. текст) (994_135)
«Представник» означає фізичну чи юридичну особу, що перебуває чи має осідок в Союзі, та призначена контролером або оператором у письмовій формі згідно зі статтею 27, представляє контролера або оператора у питанні, що стосується їхніх відповідних обов'язків за цим Регламентом.
РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних) (гл.1, ст.4) м.Брюссель, 27 квітня 2016 року ( див. текст (984_008-16) )
"Представник" означає будь-яку фізичну або юридичну особу, засновану в Союзі, явним чином призначену діяти від імені надавача цифрових послуг, заснованого не в Союзі, до якого можуть звертатися національний компетентний орган або CSIRT замість надавача цифрових послуг щодо обов'язків такого надавача цифрових послуг відповідно до цієї Директиви.
ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) 2016/1148 від 6 липня 2016 року про заходи для високого спільного рівня безпеки мережевих та інформаційних систем на території Союзу (ст.4)м.Страсбург, 6 липня 2016 року ( див. текст (984_013-16) )