МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
25.09.2019 № 2994/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 вересня 2019 р.
за № 1067/34038

Про затвердження Положення про Кваліфікаційну комісію арбітражних керуючих

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1921/5 від 10.06.2020 (z0511-20) )
Відповідно до статті 15 Кодексу України з процедур банкрутства (2597-19) , підпункту 1 пункту 3, пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України (228-2014-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про Кваліфікаційну комісію арбітражних керуючих, що додається.
2. Установити, що Кваліфікаційна комісія арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), утворена наказом Міністерства юстиції України від 26 червня 2013 року № 1266/5 (v1266323-13) "Про персональний склад Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)", здійснює свої повноваження до формування Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих після проведення установчого з’їзду арбітражних керуючих України відповідно до законодавства України.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 11 січня 2013 року № 80/5 (z0111-13) "Про затвердження Положення про Кваліфікаційну комісію арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 січня 2013 року за № 111/22643 (із змінами).
4. Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки (Олійник О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 (493/92) "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
5. Адміністративно-господарському департаменту (Воловик М.Б.) здійснювати матеріально-технічне забезпечення роботи Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих.
6. Цей наказ набирає чинності з дня введення в дію Кодексу України з процедур банкрутства (2597-19) , але не раніше дня офіційного опублікування цього наказу.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції відповідно до розподілу функціональних обов’язків.
Міністр
Д. Малюська
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
25 вересня 2019 року № 2994/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 вересня 2019 р.
за № 1067/34038

ПОЛОЖЕННЯ

про Кваліфікаційну комісію арбітражних керуючих

1. Це Положення визначає порядок утворення при Мін’юсті як державному органі з питань банкрутства Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (далі - Комісія), її завдання, функції та засади діяльності.
2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України (254к/96-ВР) , Кодексом України з процедур банкрутства (2597-19) , законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, цим Положенням, а також наказами Мін’юсту.
3. Основним завданням Комісії є перевірка спеціальних знань осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого.
4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
затверджує перелік питань автоматизованого анонімного тестування для складення кваліфікаційного іспиту особами, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого;
розглядає висновок структурного підрозділу Мін’юсту, що забезпечує реалізацію повноважень державного органу з питань банкрутства (далі - структурний підрозділ Мін’юсту), щодо відповідності осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, вимогам, встановленим Кодексом України з процедур банкрутства (2597-19) , та документи, що подаються для допуску таких осіб до складення кваліфікаційного іспиту;
формує та затверджує графік складення кваліфікаційних іспитів особами, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого;
проводить кваліфікаційні іспити осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого;
затверджує результати кваліфікаційних іспитів осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого;
розглядає скарги щодо результатів кваліфікаційних іспитів осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого;
приймає рішення про видачу свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого.
5. До складу Комісії входять сім осіб, три з яких призначаються наказом Міністра юстиції України, а чотири - з’їздом арбітражних керуючих України.
6. Строк повноважень членів Комісії становить два роки.
З метою формування нового складу Комісії після закінчення строку повноважень членів Комісії, встановленого абзацом першим цього пункту, саморегулівна організація арбітражних керуючих за два місяці до закінчення строку повноважень членів Комісії надає Мін’юсту чотири кандидатури, призначені з’їздом арбітражних керуючих України.
7. Склад Комісії та зміни до нього затверджуються наказом Мін’юсту.
8. Очолює Комісію голова - Міністр юстиції України або визначена ним відповідальна особа Мін’юсту.
Заступник голови Комісії обирається з числа її членів за пропозицією голови Комісії на першому засіданні Комісії шляхом відкритого голосування.
Секретар Комісії призначається головою Комісії з числа її членів - працівників Мін’юсту.
9. Голова Комісії організовує роботу Комісії, визначає та затверджує порядок денний її засідань, розподіляє обов’язки між її членами, дає доручення членам Комісії.
У разі відсутності голови Комісії його обов’язки виконує заступник голови Комісії.
10. Секретар Комісії забезпечує підготовку проведення засідань Комісії та матеріалів, що підлягають розгляду на засіданнях Комісії, ведення протоколів засідань Комісії.
11. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться у разі потреби.
Дату, час і місце проведення засідання Комісії визначає її голова.
12. Структурний підрозділ Мін’юсту не пізніше ніж за 10 календарних днів до проведення засідання повідомляє членів Комісії та осіб, що беруть участь у засіданні, про дату, час та місце його проведення.
13. Засідання Комісії є відкритим та вважається повноважним, якщо на ньому присутні не менше п’яти її членів.
14. Засідання Комісії проводить її голова.
15. Комісія приймає рішення шляхом голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.
16. Обговорення питань, що розглядаються під час засідання Комісії, і рішення, що приймаються Комісією, оформлюються протоколом, який підписують усі присутні на засіданні члени Комісії протягом двох робочих днів після цього засідання.
Протокол засідання Комісії має містити перелік осіб, присутніх на засіданні, порядок денний засідання, питання, що розглядались на засіданні, перелік осіб, які виступали під час засідання, прийняте Комісією рішення.
Протоколи засідань Комісії зберігаються у структурному підрозділі Мін’юсту.
17. Комісія може в межах своїх повноважень одержувати необхідну інформацію від територіальних органів Мін’юсту, а також інших державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності та їх посадових осіб.
Запит щодо надання інформації, зазначеної в абзаці першому цього пункту, готує та надсилає структурний підрозділ Мін’юсту на підставі відповідного протоколу засідання Комісії.
( Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1921/5 від 10.06.2020 (z0511-20) )
18. Член Комісії має право:
вносити пропозиції про розгляд на засіданнях Комісії питань, що належать до її компетенції;
брати участь в обговоренні питань порядку денного засідання Комісії;
вивчати матеріали, подані на розгляд Комісії;
висловлювати власну думку з питань, що розглядаються;
брати участь у прийнятті рішення шляхом голосування;
викладати письмово окрему думку як додаток до протоколу засідання Комісії, що є його невід’ємною частиною.
19. Член Комісії зобов’язаний:
брати участь у роботі Комісії;
бути присутнім на засіданнях Комісії;
не розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв’язку з участю у роботі Комісії, і не використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;
заявити про самовідвід у випадках, передбачених цим Положенням;
виконувати в межах, передбачених цим Положенням, доручення голови Комісії.
20. Члена Комісії може бути виключено з її складу до закінчення строку його повноважень у разі:
неналежного виконання членом Комісії своїх обов’язків;
відкликання члена Комісії, призначеного з’їздом арбітражних керуючих України;
звільнення члена Комісії, призначеного Міністром юстиції України, із займаної посади;
заміни члена Комісії, призначеного Міністром юстиції України;
тимчасового зупинення права на здійснення діяльності або припинення діяльності арбітражного керуючого - члена Комісії.
Рішення про виключення члена Комісії з її складу до закінчення строку його повноважень приймається шляхом голосування простою більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні членів Комісії та оформлюється протоколом, який підписують усі присутні на засіданні члени Комісії.
У разі прийняття рішення про виключення члена Комісії з її складу до закінчення строку його повноважень Комісія шляхом направлення відповідного протоколу її засідання або витягу з нього повідомляє Мін’юст або саморегулівну організацію арбітражних керуючих про необхідність вирішення питання щодо заміни цього члена Комісії.
Одночасно з відкликанням члена Комісії, призначеного з’їздом арбітражних керуючих України, саморегулівна організація надає Мін’юсту кандидатуру нового члена Комісії для включення його до складу Комісії на заміну відкликаного.
21. Член Комісії не може брати участь у розгляді питання та прийнятті рішення і підлягає відводу (самовідводу) з таких підстав:
він є членом сім’ї або близьким родичем особи, щодо якої розглядається питання;
стало відомо про інші обставини, які можуть вплинути на об’єктивність та неупередженість члена Комісії.
За наявності зазначених підстав член Комісії заявляє самовідвід або відвід члену Комісії заявляє голова чи інший член Комісії.
Відвід члену Комісії може заявити особа, щодо якої розглядається питання або якій стало відомо про участь у розгляді справи та прийнятті рішення члена Комісії, щодо якого виникає сумнів у його об’єктивності.
Відвід з обґрунтуванням його причин надсилається до Комісії у формі письмової заяви. Голова Комісії зобов’язаний ознайомити члена Комісії із заявою про його відвід.
Член Комісії, якому заявлено відвід, може дати пояснення з приводу відводу.
Рішення про відвід (самовідвід) члена Комісії приймається шляхом голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів, крім члена Комісії, стосовно якого вирішується питання щодо відводу (самовідводу). У разі рівного розподілу голосів рішення про відвід (самовідвід) вважається прийнятим.
22. Скарга щодо результату складення кваліфікаційного іспиту особами, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, розглядається Комісією на її засіданні протягом місяця з дня надходження скарги.
23. За результатами розгляду питання порядку денного засідання Комісія приймає рішення про:
( Абзац перший пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1921/5 від 10.06.2020 (z0511-20) )
допуск або відмову в допуску до складення кваліфікаційного іспиту особами, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого;
затвердження графіка складення кваліфікаційних іспитів особами, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого;
затвердження переліку питань автоматизованого анонімного тестування для проведення кваліфікаційного іспиту осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого;
відхилення або задоволення скарги щодо результатів складення кваліфікаційного іспиту особами, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого;
рекомендування Мін’юсту видати свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого в установленому законодавством порядку особі, скаргу якої щодо результатів складення кваліфікаційного іспиту було задоволено;
виключення члена Комісії з її складу до закінчення строку його повноважень.
( Пункт 23 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1921/5 від 10.06.2020 (z0511-20) )
Комісія може приймати інші рішення, пов’язані з виконанням покладених на неї завдань.
( Пункт 23 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1921/5 від 10.06.2020 (z0511-20) )
24. Протоколи засідання Комісії у триденний строк, крім випадку, передбаченого пунктом 25 цього Положення, направляються до структурного підрозділу Мін’юсту для забезпечення виконання її рішень.
25. Комісія за результатами кваліфікаційного іспиту осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, у десятиденний строк рекомендує Мін’юсту шляхом направлення до структурного підрозділу Мін’юсту відповідного протоколу її засідання видати свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого в установленому законодавством порядку особі, яка успішно склала кваліфікаційний іспит.
26. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення, організацію документообігу та зберігання документів Комісії здійснює Мін’юст.
Директор Департаменту
з питань правосуддя
та національної безпеки
О. Олійник