УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
14.11.2019 № 375
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 грудня 2019 р.
за № 1203/34174
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства № 1827 від 18.09.2020 (z0972-20) )

Про затвердження Положення про комісію з акредитації організацій колективного управління

Відповідно до частини першої статті 16 Закону України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав" (2415-19) НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про комісію з акредитації організацій колективного управління, що додається.
2. Департаменту інтелектуальної власності забезпечити в установленому законодавством порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Романовича Д.
Міністр
Т. Милованов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України
14 листопада 2019 року № 375
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 грудня 2019 р.
за № 1203/34174

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з акредитації організацій колективного управління

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок формування, строк повноважень та правила і процедури діяльності комісії з акредитації організацій колективного управління (далі - комісія), а також права та обов’язки її членів.
2. Комісія є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом Мінекономіки, що в межах повноважень, визначених Законом України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав" (2415-19) , проводить відкритий конкурс на визначення акредитованої організації колективного управління.
3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України (254к/96-ВР) , законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням та іншими актами законодавства.
4. Строк повноважень комісії становить три роки з дня затвердження її складу.

II. Структура, склад і порядок формування комісії, права та обов’язки її членів

1. До складу комісії входять вісім членів комісії, а саме:
Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (або заступник Міністра) - голова комісії;
від Мінекономіки - одна особа;
від Міністерства культури, молоді та спорту України - одна особа;
від Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення - одна особа;
від громадських об’єднань, асоціацій, що представляють користувачів,- одна особа;
від громадських об’єднань, асоціацій, творчих спілок, що представляють правовласників,- одна особа;
від міжнародних організацій у сфері авторського права або від міжнародних організацій у сфері суміжних прав - дві особи, які беруть участь у розгляді питань відповідно до їх компетенції.
2. Для визначення представників від Міністерства культури, молоді та спорту України та Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Мінекономіки надсилає до цих органів запит з проханням надати кандидатуру до складу комісії із зазначенням строку на подання кандидатури та інформації щодо кандидата (прізвище, ім’я, по батькові, посада).
Громадські об’єднання, асоціації, творчі спілки, що представляють правовласників, громадські об’єднання, асоціації, що представляють користувачів, а також міжнародні організації у сфері авторського права або міжнародні організації у сфері суміжних прав делегують своїх членів для участі в роботі комісії.
Для визначення представників від громадських об’єднань, а також міжнародних організацій, визначених в абзаці другому цього пункту, Мінекономіки розміщує на офіційному вебсайті оголошення про прийом пропозицій щодо кандидатур до складу комісії із зазначенням початкової та кінцевої дати їх прийому та інформації щодо кандидата (прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада та контактні дані), а також категорії представників, від якої подається кандидат.
Для можливості формування оптимального складу комісії з пропозиціями щодо кандидатур до складу комісії подаються додаткові відомості щодо:
сфер обов’язкового та (або) розширеного колективного управління, яких стосується діяльність організації (та її членів), що подала кандидатуру;
досвіду роботи кандидата у відповідній сфері як представника правовласників, користувачів, міжнародної організації у сфері авторського права або міжнародної організації у сфері суміжних прав;
обсягів винагороди, яку сукупно отримують як правовласники всі члени організації, яка подала кандидатуру, та (або) кількісного показника використання в Україні відповідної категорії об’єктів авторського права та (або) суміжних прав, щодо яких члени організації, що подала кандидатуру, є правовласниками,- якщо кандидатура подається від організації, яка представляє правовласників;
обсягів винагороди, яку сукупно сплачують як користувачі всі члени організації, яка подала кандидатуру, та (або) кількісного показника використання в Україні відповідної категорії об’єктів авторського права та (або) суміжних прав, які використовують члени організації, що подала кандидатуру,- якщо кандидатура подається від організації, яка представляє користувачів;
членства організації, що подала кандидатуру, у міжнародних організаціях, які представляють правовласників або користувачів, а якщо кандидатура подається від міжнародної організації у сфері авторського права або від міжнародної організації у сфері суміжних прав,- щодо правовласників та (або) організацій колективного управління, інтереси яких представляє міжнародна організація.
3. Склад комісії формує Мінекономіки. Зміни до складу комісії вносяться за поданням голови комісії та затверджуються наказом Мінекономіки.
4. Члени комісії повинні діяти на засадах неупередженості, відсутності конфлікту інтересів та колегіальності в прийнятті рішень.
5. Голова комісії організовує її роботу, відповідає за виконання покладених на комісію завдань і функцій, головує на її засіданнях та визначає коло питань, що підлягають розгляду. За відсутності голови комісії його обов’язки виконує заступник голови комісії.
6. Члени комісії мають право:
1) особисто ознайомлюватися із заявами про акредитацію і доданими до них відомостями, документами, поданими до Мінекономіки на розгляд комісії, у приміщенні Мінекономіки;
2) брати участь у засіданнях комісії та прийнятті нею рішень шляхом обговорення та голосування;
3) голосувати під час прийняття комісією рішень, ураховуючи своє внутрішнє переконання, що ґрунтується на всебічному, повному та об’єктивному розгляді заяв про акредитацію, доданих до них відомостей і документів;
4) висловлювати окрему думку, оформлену в письмовому вигляді, щодо рішень комісії з акредитації організацій колективного управління, яка подається не пізніше ніж на наступний робочий день після засідання комісії;
5) уносити пропозиції до порядку денного засідання комісії.
Члени комісії, делеговані міжнародними організаціями у сфері авторського права або міжнародними організаціями у сфері суміжних прав, під час реалізації своїх прав, визначених підпунктами 1-5 цього пункту, можуть користуватися послугами перекладача.
7. Члени комісії зобов’язані:
1) брати участь у засіданнях комісії особисто без права делегування своїх повноважень щодо участі у засіданнях комісії та права голосу на таких засіданнях іншим особам, у тому числі іншим членам комісії. Члени комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах і на безоплатній основі;
2) особисто (без залучення сторонніх осіб, крім перекладача) ознайомлюватися, вивчати та перевіряти заяви про акредитацію і додані до них відомості, документи, не розголошуючи інформацію, що стала їм відома у зв’язку з участю у роботі комісії, і не використовуючи її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;
3) виконувати в межах, передбачених цим Положенням, доручення голови комісії.
8. Відкритість засідань комісії забезпечується шляхом вільного доступу представників громадських об’єднань, асоціацій, творчих спілок, що представляють користувачів і правовласників, без права виступу та голосу на засіданні комісії, під час якого проводиться відкритий конкурс для визначення акредитованої організації колективного управління.
Зазначені особи можуть бути присутніми на відповідному засіданні комісії за попередньою реєстрацією, що розпочинається за два робочі дні до проведення засідання та триває 24 години в режимі онлайн за посиланням, що розміщується на вебсайті Мінекономіки.
Список осіб, які пройшли попередню реєстрацію, розміщується на інформаційному стенді у приміщенні, де проходить засідання комісії.
Особи, які пройшли попередню реєстрацію, допускаються до приміщення, в якому проходять засідання комісії, за умови пред’явлення документа, що посвідчує особу.
Департамент інтелектуальної власності Мінекономіки веде реєстр осіб, присутніх на засіданні комісії.
9. У разі неналежного виконання членом комісії своїх обов’язків, що є підставою для виключення його зі складу комісії, голова комісії шляхом надіслання відповідного протоколу її засідання або витягу з нього повідомляє Мінекономіки про необхідність вирішення питання щодо заміни такого члена комісії.
Член комісії може подати заяву про добровільне припинення членства в комісії до голови комісії.
Орган державної влади, організація, що представляє правовласників, користувачів, міжнародна організація у сфері авторського права або міжнародна організація у сфері суміжних прав подають голові комісії інформаційний лист, якщо суб’єкт подання відповідної кандидатури більше не бажає делегувати її як свого представника або є інші причини, які унеможливлюють подання ним заяви про добровільне припинення членства в комісії.
Подання кандидатури на заміну члена комісії, виведеного зі складу комісії, здійснюється в порядку, визначеному пунктом 2 цього розділу.
10. Члени комісії, делеговані міжнародними організаціями у сфері авторського права або міжнародними організаціями у сфері суміжних прав, можуть брати участь у засіданнях комісії в режимі відеоконференції.
У разі участі членів комісії, делегованих міжнародними організаціями у сфері авторського права та (або) суміжних прав, у засіданнях комісії в режимі відеоконференції цей факт фіксується у протоколі. Також у протоколі фіксується факт користування такими членами послугами перекладача.

III. Правила і процедури роботи комісії

1. Формою роботи комісії є засідання, які проводяться за потреби, зокрема з метою підготовки до проведення відкритого конкурсу з акредитації організацій колективного управління, у тому числі опрацювання заяв про акредитацію, доданих до них відомостей та документів, а також з метою проведення відкритого конкурсу з акредитації організацій колективного управління. Дату, час і місце проведення засідання визначає її голова.
Мінекономіки розміщує на своєму офіційному вебсайті оголошення про початок відкритого конкурсу не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня закінчення прийому заяв про акредитацію організації колективного управління.
В оголошенні обов’язково зазначаються сфера акредитації, строк для подання документів і дата засідання комісії.
2. Департамент інтелектуальної власності повідомляє членів комісії, а також організацію колективного управління, що подала заяву про акредитацію, про порядок денний запланованого засідання, дату, час і місце його проведення, а також надсилає/надає членам комісії та організації колективного управління необхідні матеріали в електронному або паперовому вигляді.
3. Розгляд питання на засіданні комісії щодо проведення відкритого конкурсу з акредитації організацій колективного управління складається з таких етапів:
1) доповідь голови комісії;
2) виступи членів комісії та представника організації колективного управління, що подала заяву про акредитацію, з питань, що розглядаються;
3) унесення пропозицій членами комісії, їх обговорення;
4) заключне слово голови комісії;
5) голосування.
4. Під час визначення рівня репрезентативності організації колективного управління комісія враховує дані щодо використання об’єктів авторського права та (або) суміжних прав, що належать до каталогу організації, з урахуванням сфери, у якій організація колективного управління бажає отримати статус акредитованої.
5. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комісії, приймаються простою більшістю голосів у присутності не менш як двох третин її членів. У разі рівного розподілу голосів прийнятим вважається рішення, за яке проголосував головуючий на засіданні.
6. Під час засідання комісії ведеться протокол засідання комісії, який має містити перелік присутніх на засіданні, порядок денний засідання, питання, що розглядались на засіданні, перелік осіб, які виступали під час засідання, прийняте комісією рішення.
7. Протокол засідання комісії підписують головуючий на засіданні комісії та члени комісії, що брали участь у засіданні комісії, крім осіб, які беруть участь у засіданні комісії в режимі відеоконференції.
8. Рішення комісії про акредитацію організації колективного управління має містити: дату, час та місце складення; перелік осіб, присутніх на засіданні комісії; реквізити заяви про акредитацію організації колективного управління, її суть або суть справи, розгляд якої здійснює комісія; відомості про наявність чи відсутність обставин, що обґрунтовують акредитацію / відмову в акредитації організації колективного управління; окрему думку члена комісії (за наявності) та оформлення її у письмовому вигляді; узагальнюючий висновок щодо акредитації організації колективного управління або відмови в її акредитації.
9. Мінекономіки з урахуванням протоколу засідання комісії приймає рішення про акредитацію організації колективного управління, яке затверджується наказом Мінекономіки.
10. Рішення про акредитацію організації колективного управління розміщується на офіційному вебсайті Мінекономіки.
11. Прийняте рішення може бути оскаржене до Мінекономіки іншими організаціями, що брали участь у конкурсі, протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення такого рішення. Скарги розглядаються протягом 15 днів з дня їх надходження.
12. Організаційне забезпечення діяльності комісії, підготовку матеріалів для розгляду комісією, а також підготовку на основі протоколу засідання комісії проєкту рішення комісії та проєкту наказу Мінекономіки здійснює департамент розвитку сфери інтелектуальної власності Мінекономіки.
Заступник директора
департаменту інтелектуальної
власності -
начальник управління
державних реєстрацій
А. Малиш