МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
02.12.2019 № 473

Про затвердження Положення про департамент публічної власності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства № 1490 від 06.08.2020 (v1490915-20) )
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про департамент публічної власності, що додається.
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр
Т. Милованов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України
02.12.2019 № 473

ПОЛОЖЕННЯ

про департамент публічної власності

1. Загальні положення

1.1. Департамент публічної власності (далі - департамент) є самостійним структурним підрозділом апарату Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Мінекономіки).
1.2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР) та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономіки та дорученнями керівництва Мінекономіки, а також цим Положенням.
1.3. Структура та чисельність департаменту визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономіки.
1.4. До складу департаменту входять такі структурні підрозділи:
управління реформування державної власності;
управління державного сектору економіки та корпоративного управління;
відділ реформування системи корпоративного управління.
( Пункт 1.4 розділу 1 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства № 1490 від 06.08.2020 (v1490915-20) )
1.5. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу департаменту, визначаються в положеннях про них.

2. Завдання департаменту

Основними завданнями департаменту є:
здійснення методологічного та в межах повноважень, передбачених законом, нормативно-правового забезпечення з питань управління об'єктами державної власності, зокрема щодо:
- спільної діяльності, де однією із сторін є підприємства державного сектору економіки;
- управління корпоративними правами держави, зокрема забезпечення її представництва в органах управління господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави;
- оцінки ефективності управління об'єктами державної власності;
- єдиного моніторингу ефективності управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави;
організація забезпечення діяльності комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств;
упровадження принципів корпоративного управління Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР);
( Розділ 2 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства № 1490 від 06.08.2020 (v1490915-20) )
ведення реєстру контрактів, укладених з керівниками суб'єктів господарювання державного сектору економіки в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України;
формування за пропозицією суб'єктів управління переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації;
формування за пропозицією уповноважених органів управління переліків державних підприємств, що підлягають корпоратизації, та затвердження графіків її проведення;
розроблення разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади в установленому порядку пропозицій щодо критеріїв віднесення підприємств до тих, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, формування пропозицій щодо переліку таких підприємств;
здійснення в межах повноважень, передбачених законом, функцій з регулювання товарного біржового ринку і подання Кабінету Міністрів України узагальнених пропозицій органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності щодо його вдосконалення;
виконання повноважень суб'єкта державного фінансового моніторингу щодо товарних та інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами;
здійснює підготовку пропозицій щодо прийняття Кабінетом Міністрів України рішень з питань:
- передачі повноважень з управління корпоративними правами держави уповноваженим органам управління та господарським структурам;
- закріплення в державній власності пакетів акцій акціонерних товариств, створених у процесі корпоратизації та приватизації, доцільності їх відчуження або придбання державою відповідних пакетів акцій (часток) в інших власників та акцій додаткової емісії в порядку, установленому Кабінетом Міністрів України;
визначення критеріїв ефективності управління корпоративними правами держави;
здійснення контролю за виконанням суб'єктами управління функцій з управління об'єктами державної власності шляхом проведення єдиного моніторингу ефективності управління такими об'єктами;
участь у формуванні та реалізації державної дивідендної політики;
здійснення в установленому порядку повноважень щодо погодження фінансових планів державних комерційних та казенних підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що є суб'єктами природних монополій, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 млн гривень, а також суб'єктів господарювання, уповноваженим органом управління яких є Кабінет Міністрів України;
розроблення методичних рекомендацій та форм щодо фінансового плану державного комерційного та казенного підприємства, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі;
узагальнення та аналіз інформації суб'єктів управління про:
- затвердження (погодження) фінансових планів державних комерційних та казенних підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі;
- виконання показників фінансових планів державних комерційних та казенних підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі;
- надання інформації про відповідність державній політиці у сфері управління державним сектором економіки залучення підприємствами кредитів (позик), надання гарантій або поруки за такими зобов'язаннями щодо внутрішніх довгострокових (більше одного року) та зовнішніх кредитів (позик);
узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції департаменту, розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку внесення їх на розгляд Кабінету Міністрів України;
формування в установленому порядку замовлення прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок з питань, що належать до компетенції департаменту;
підготовка пропозицій щодо утворення в установленому порядку державних холдингових компаній у промисловому секторі економіки, до статутного капіталу яких передається державне майно, затвердження їх статутів (положень).

3. Права департаменту

Департамент для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:
залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за згодою керівників);
отримувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономіки з питань, що належать до компетенції департаменту;
скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари та інші публічні заходи з питань, що належать до компетенції департаменту;
користуватися інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв'язку та іншими технічними засобами;
брати участь у нарадах, конференціях та семінарах;
отримувати документи і матеріали від центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;
взаємодіяти з іншими державними органами, органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, з відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також з підприємствами, установами та організаціями.

4. Керівництво департаменту

4.1. Департамент очолює директор департаменту публічної власності (далі - директор департаменту), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономіки.
4.2. Директор департаменту повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В", або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільно володіти державною мовою.
4.3. Директор департаменту:
здійснює керівництво роботою департаменту і несе персональну відповідальність за виконання завдань, визначених цим Положенням;
організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономіки, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в департаменті;
організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до його компетенції;
візує проекти рішень та документи з питань, що належать до компетенції департаменту, які подаються на підпис керівництву Мінекономіки;
у межах повноважень, наданих керівництвом Мінекономіки, підписує листи, запити та документи з питань, що належать до компетенції департаменту, які надсилаються до інших органів виконавчої влади;
з питань, що належать до компетенції департаменту, підписує доповідні та службові записки, інформаційно-аналітичні матеріали та інші документи, які використовуються в управлінській діяльності, для подання керівництву Мінекономіки або надання іншим самостійним структурним підрозділам Мінекономіки;
організовує міжвідомчу взаємодію та забезпечує комунікацію департаменту з іншими самостійними структурними підрозділами Мінекономіки та Секретаріату Кабінету Міністрів України з питань, що потребують спільного вирішення;
за дорученням керівництва Мінекономіки забезпечує супровід у комітетах Верховної Ради України законопроектів з питань, що належать до компетенції департаменту;
бере участь у підготовці нормативно-правових актів, що розробляються або координуються Мінекономіки, з питань визначення критеріїв віднесення підприємств до таких, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави;
бере участь у підготовці нормативно-правових актів з питань управління об'єктами державної власності, ефективності управління корпоративними правами держави;
бере участь у підготовці рішень щодо спільної діяльності, де однією зі сторін є підприємства державного сектору економіки;
бере участь у погодженні фінансових планів державних комерційних та казенних підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що є суб'єктами природних монополій, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 млн гривень, а також суб'єктів господарювання, уповноваженим органом управління яких є Кабінет Міністрів України;
забезпечує в межах компетенції реалізацію вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю" (3855-12) , уживає заходів щодо збереження службової інформації в департаменті;
відповідно до завдань та функцій, покладених на департамент, використовує в роботі відомості:
про будівництво підприємств оборонно-промислового комплексу, які розкривають їх дислокацію, призначення, виробничу потужність щодо випуску озброєння (військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них) за окремими показниками в цілому щодо України;
про використання в інтересах забезпечення безпеки держави окремих потужностей галузей національної економіки, розголошення яких створює загрозу національним інтересам і безпеці;
відповідає за стан пожежної безпеки в приміщеннях департаменту та здійснює контроль за виконанням правил пожежної безпеки;
контролює додержання співробітниками департаменту правил внутрішнього службового розпорядку;
представляє Мінекономіки в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції департаменту;
у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника директора департаменту, заступника директора департаменту - начальника управління реформування державної власності, начальника управління державного сектору економіки та корпоративного управління, начальника відділу реформування системи корпоративного управління;
( Абзац двадцять перший пункту 4.3 розділу 4 в редакції Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства № 1490 від 06.08.2020 (v1490915-20) )
погоджує положення про структурні підрозділи, що утворені у складі департаменту;
забезпечує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі департаменту, і департаментом кадрового забезпечення роботу з добору, розстановки кадрів та їх професійного розвитку;
погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців департаменту, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;
погоджує подання, підготовлене департаментом кадрового забезпечення, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які знаходяться в його безпосередньому підпорядкуванні;
здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців департаменту.
Виконання обов'язків тимчасово відсутнього директора департаменту забезпечується:
- заступником директора департаменту;
- заступником директора департаменту - начальником управління реформування державної власності в разі відсутності заступника директора департаменту;
- заступником директора департаменту - начальником управління державного сектору економіки та корпоративного управління в разі відсутності заступника директора департаменту та заступника директора департаменту - начальника управління реформування державної власності.
( Щодо виключення абзацу двадцять сьомого пункту 4.3 розділу 4 див. Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства № 1490 від 06.08.2020 (v1490915-20) )
Заступник директора
департаменту публічної
власності
О. Максимов
( Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua )