КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 3 березня 2020 р. № 175
Київ

Деякі питання реалізації законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Ліквідувати Національну академію прокуратури України.
2. Погодитися з пропозицією Генерального прокурора, що заходи з ліквідації зазначеної Академії здійснюються Офісом Генерального прокурора.
3. Взяти до відома, що Тренінговий центр прокурорів України створюється на базі Національної академії прокуратури України, що ліквідується.
4. Затвердити перелік платних послуг, які можуть надаватися Тренінговим центром прокурорів України та його регіональними відділеннями, що додається.
5. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2011 р. № 329 (329-2011-п) "Деякі питання матеріального забезпечення працівників Національної школи суддів України та Національної академії прокуратури України" (Офіційний вісник України, 2011 р., № 24, ст. 994; 2016 р., № 30, ст. 1199; 2019 р., № 17, ст. 590) зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України
О.ГОНЧАРУК
Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 березня 2020 р. № 175

ПЕРЕЛІК

платних послуг, які можуть надаватися Тренінговим центром прокурорів України

1. Підвищення кваліфікації державних службовців органів прокуратури, а також працівників інших державних органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності з метою розвитку професійної компетентності відповідно до укладених договорів.
2. Організація і проведення лекцій, курсів, семінарів, практикумів, тренінгів, стажувань, з’їздів, конференцій та інша діяльність, що не є ліцензованою відповідно до законодавства.
3. Надання доступу до бібліотечних фондів для осіб, які не працюють і не проходять відповідне навчання (стажування) у Тренінговому центрі прокурорів України.
4. Надання консультаційних послуг, послуг з перекладу.
5. Організація та проведення спортивних, фізкультурно-оздоровчих заходів (у тому числі міжнародних), групових та індивідуальних занять з фізичної культури та спорту з використанням відповідної матеріально-технічної бази Тренінгового центру прокурорів України.
6. Виготовлення та реалізація сувенірної продукції.
7. Надання банно-пральних послуг, послуг хімчистки.
8. Надання спеціально облаштованих будівель і приміщень, що перебувають на балансі Тренінгового центру прокурорів України, для тимчасового проживання.
9. Надання тимчасово проживаючим комунальних послуг, послуг з експлуатації та господарського обслуговування будинків і приміщень, а також у тимчасове користування індивідуально визначеного майна.
10. Надання в оренду нерухомого, рухомого майна або обладнання, що тимчасово не використовується у діяльності Тренінгового центру прокурорів України.
11. Надання поліграфічних послуг та послуг друкування, копіювання, сканування, ламінування, запису інформації на носії. Виконання палітурних, брошурувальних робіт.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 березня 2020 р. № 175

ЗМІНИ,

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2011 р. № 329

1. У назві постанови (329-2011-п) слова "Національної академії прокуратури України" замінити словами "Тренінгового центру прокурорів України".
2. У пункті 1:
1) в абзаці другому слова "та Національної академії прокуратури України" виключити;
2) абзац четвертий замінити абзацами такого змісту:
"Порядок обчислення стажу роботи для встановлення щомісячної надбавки за вислугу років працівникам Тренінгового центру прокурорів України, що додається;
розміри посадових окладів працівників Тренінгового центру прокурорів України згідно з додатком 2;
ставки погодинної оплати праці прокурорів та інших осіб, які залучаються до тренерської діяльності в Тренінговому центрі прокурорів України та його регіональних відділеннях, згідно з додатком 3.".
3. У пункті 2 слова "ректорам Національної школи суддів України та Національної академії прокуратури України" замінити словами "ректору Національної школи суддів України та директору Тренінгового центру прокурорів України".
4. У пункті 3:
1) в абзаці першому слова "ректорам Національної школи суддів України та Національної академії прокуратури України" замінити словами "ректору Національної школи суддів України та директору Тренінгового центру прокурорів України";
2) у підпункті 1:
абзац другий після слова "схеми" доповнити словом "(розмірів)";
абзац шостий після слів "крім першого проректора" доповнити словами ", заступника директора";
3) в абзаці другому підпункту 2 слова "Національної академії прокуратури України" замінити словами "Тренінгового центру прокурорів України".
5. В абзаці першому пункту 4 слова "та Національної академії прокуратури України" виключити.
6. Доповнити постанову пунктом 4-1 такого змісту:
"4-1. Працівникам Тренінгового центру прокурорів України виплачується:
1) надбавка за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - у розмірі 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу;
2) надбавка за почесне звання "заслужений" - у розмірі 5 відсотків посадового окладу.
Надбавка за почесне звання виплачується працівникам, якщо їх діяльність збігається за профілем з наявним почесним званням;
3) щомісячна надбавка за вислугу років у відсотках до посадового окладу залежно від стажу роботи у таких розмірах: понад три роки - 10, понад п’ять років - 15, понад 10 років - 20, понад 15 років - 25, понад 20 років - 30, понад 25 років - 40 відсотків.
Щомісячна надбавка встановлюється працівникам залежно від стажу роботи, визначеного відповідно до Порядку обчислення стажу роботи для встановлення щомісячної надбавки за вислугу років працівникам Тренінгового центру прокурорів України, затвердженого цією постановою.".
7. У пункті 5 слова "Національної академії прокуратури України" замінити словами "Тренінгового центру прокурорів України".
8. У пункті 6:
1) перше речення після слів "Преміювання ректора" доповнити словами ", директора, заступника директора";
2) слова "Національної академії прокуратури України - Генеральною прокуратурою України" замінити словами "Тренінгового центру прокурорів України - Офісом Генерального прокурора".
9. У пункті 7 слова "та Національною академією прокуратури України" та "і в Національній академії прокуратури України" виключити.
10. Доповнити постанову пунктом 9 такого змісту:
"9. Установити, що з 1 січня 2021 р. розміри посадових окладів, затверджені цією постановою, змінюються пропорційно підвищенню розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року.".
11. Доповнити постанову Порядком обчислення стажу роботи для встановлення щомісячної надбавки за вислугу років працівникам Тренінгового центру прокурорів України такого змісту:
"ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 березня 2011 р. № 329
ПОРЯДОК
обчислення стажу роботи для встановлення щомісячної надбавки за вислугу років працівникам Тренінгового центру прокурорів України
1. До стажу роботи, що дає право на встановлення щомісячної надбавки за вислугу років працівникам Тренінгового центру прокурорів України, зараховується час роботи на:
відповідних посадах керівних працівників, науково-педагогічних, наукових, педагогічних працівників, професіоналів, фахівців (крім посад службовців та професій робітників) в Національній академії прокуратури України;
посаді прокурора;
посаді за спеціальністю після здобуття вищої юридичної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра.
2. До стажу роботи працівників Тренінгового центру прокурорів України включається також час:
коли працівник фактично не працював, але за ним згідно із законодавством зберігалися місце роботи (посада) та заробітна плата повністю або частково (в тому числі час оплачуваного вимушеного прогулу, спричиненого незаконним звільненням або переведенням на іншу роботу);
відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а у разі, коли дитина потребує домашнього догляду, - період відпустки без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку, або коли дитина хвора на цукровий діабет І типу (інсулінозалежна), - не більш як до досягнення нею 16-річного віку;
підвищення кваліфікації з відривом від роботи, якщо працівник до направлення на підвищення кваліфікації та після закінчення навчання працював на посадах, зазначених у пункті 1 цього Порядку;
військової служби у Збройних Силах та інших військових формуваннях.
3. Документом для визначення стажу роботи, який дає право на одержання надбавки за вислугу років, є трудова книжка та інші документи, які відповідно до законодавства підтверджують стаж роботи.".
12. Додаток 2 до постанови викласти в такій редакції:
"Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 березня 2011 р. № 329
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 3 березня 2020 р. № 175)
РОЗМІРИ
посадових окладів працівників Тренінгового центру прокурорів України
Найменування посади
Розмір посадового окладу, гривень
Тренінговий центр прокурорів України
регіональні відділення
Директор Тренінгового центру прокурорів України
20 700
Заступник директора
16 600
Директор регіонального відділення
16 200
Начальник самостійного відділу
15 100
14 800
Консультант, експерт
12 500
12 200
Головний спеціаліст
11 000
10 700
Провідний спеціаліст
8800
8500".
13. Доповнити постанову додатком 3 такого змісту:
"Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 березня 2011 р. № 329
СТАВКИ
погодинної оплати праці прокурорів та інших осіб, які залучаються до тренерської діяльності в Тренінговому центрі прокурорів України та його регіональних відділеннях
Категорії осіб
Ставки погодинної оплати у відсотках до окладу (ставки) працівника І тарифного розряду, розмір якого визначено в абзаці другому примітки 1 (1298-2002-п)
до додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"
професор
доктор наук
доцент або кандидат наук
без наукового ступеня
Прокурори, які залучаються до тренерської діяльності в Тренінговому центрі прокурорів України та його регіональних відділеннях
15,86
13,61
11,9
10,78
Інші особи, які залучаються до тренерської діяльності в Тренінговому центрі прокурорів України та його регіональних відділеннях
10,78
8,53
6,82
5,7".