МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
12.06.2020 № 1085

Про затвердження положень про структурні підрозділи департаменту економіки безпеки і оборони

Відповідно до абзацу першого пункту 9 та підпункту 16 пункту 13 Положення про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459 (459-2014-п) (зі змінами) НАКАЗУЮ:
1. Затвердити положення, що додаються, про такі структурні підрозділи департаменту економіки безпеки і оборони:
управління координації космічної діяльності;
відділ економіки сфери космічної діяльності;
відділ міжнародних проектів у сфері космічної діяльності.
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Державний секретар
О. Черних
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
12.06.2020 № 1085

ПОЛОЖЕННЯ

про управління координації космічної діяльності департаменту економіки безпеки і оборони

1. Загальні положення

1.1. Управління координації космічної діяльності у складі департаменту економіки безпеки і оборони (далі - управління) є структурним підрозділом апарату Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Мінекономіки).
1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР) і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономіки, Положенням про департамент економіки безпеки і оборони, а також цим Положенням.
1.3. Структура та чисельність управління визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономіки.
1.4. До складу управління входять такі структурні підрозділи:
відділ економіки сфери космічної діяльності;
відділ міжнародних проектів у сфері космічної діяльності.
1.5. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу управління, визначаються в положеннях про них.
1.6. Співробітники управління здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням, положеннями про відділи та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції управління

2.1. Основними завданнями управління є:
забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері космічної діяльності;
забезпечення організації космічної діяльності в Україні та під юрисдикцією України поза її межами;
забезпечення підтримки в підготовці та реалізації міжнародних проектів у сфері дослідження та використання космічного простору;
забезпечення виконання функцій Мінекономіки як державного генерального замовника науково-дослідних робіт з дослідження та використання космічного простору, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з проектування, виготовлення та випробування космічної техніки, у тому числі міжнародних космічних проектів;
забезпечення спрямування і координації діяльності Державного космічного агентства України.
2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:
забезпечує розроблення концептуальних основ державної політики у галузі дослідження і використання космічного простору в мирних цілях та в інтересах безпеки держави;
забезпечує розроблення разом з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади та Національною академією наук Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми, а також її виконання;
забезпечує суб'єктів космічної діяльності в Україні необхідною нормативною документацією;
розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції управління;
опрацьовує проекти нормативно-правових актів, що надійшли на погодження від інших органів, оформляє та бере участь в оформленні висновків до них за результатами опрацювання їх на предмет впливу реалізації актів на показники економічного і соціального розвитку з питань, що належать до компетенції управління;
забезпечує здійснення координації та контролю зовнішньоекономічної діяльності в космічній галузі України на відповідність законодавству та міжнародним договорам України;
забезпечує організацію співробітництва України з іншими державами та міжнародними організаціями у космічній галузі, а також здійснення збереження і розвитку існуючих міжнародних зв'язків у сфері космічної діяльності;
готує пропозиції щодо вжиття заходів, спрямованих на вдосконалення зовнішньоекономічних відносин України з іншими державами в галузі космічної діяльності;
готує пропозиції щодо затвердження порядку діяльності представництв генерального замовника - центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері космічної діяльності, з контролю якості та прийняття космічної техніки та іншої продукції;
здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на управління завдань.

3. Права управління

Управління для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:
одержувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономіки;
ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, що належать до його компетенції;
за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції управління.

4. Керівництво управління

4.1. Управління очолює начальник управління координації космічної діяльності (далі - начальник управління), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономіки.
4.2. Начальник управління повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.
4.3. Начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту економіки безпеки і оборони.
4.4. Начальник управління:
здійснює керівництво роботою управління та несе персональну відповідальність за виконання завдань, визначених цим Положенням;
організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономіки та директора департаменту економіки безпеки і оборони, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в управлінні;
готує та надає на розгляд директору департаменту пропозиції щодо пріоритетних напрямів розвитку космічної діяльності та перспективних проектів у сфері дослідження та використання космічного простору з урахуванням стратегічних та програмних документів;
забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю" (3855-12) , уживає заходів щодо збереження службової інформації в управлінні;
координує діяльність з реалізації державного оборонного замовлення в космічній галузі, готує пропозиції до проектів державних цільових програм з питань космічної діяльності, у тому числі в інтересах безпеки і оборони держави;
у ході роботи використовує відомості:
- щодо найменування і кількості продукції (робіт, послуг) оборонного призначення, а також обсягу фінансових ресурсів, необхідного для їх постачання за кожним з напрямів державного оборонного замовлення за окремими показниками в цілому щодо України;
- про зміст завдань та заходів у цілому щодо складової сил оборони державних (цільових) програм розвитку озброєння та військової техніки (створення окремих зразків озброєння та військової техніки, підвищення обороноздатності держави;
забезпечує додержання співробітниками управління правил внутрішнього службового розпорядку;
за дорученням керівництва Мінекономіки та директора департаменту економіки безпеки і оборони, здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції управління;
у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника управління - начальника відділу економіки сфери космічної діяльності, начальника відділу міжнародних проектів у сфері космічної діяльності;
погоджує положення про відділи, утворені у складі управління;
забезпечує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, і департаментом кадрового забезпечення роботу з добору, розстановки кадрів та їх професійного розвитку;
погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців управління, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;
погоджує подання, підготовлене департаментом кадрового забезпечення, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які знаходяться у його безпосередньому підпорядкуванні;
здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців управління.
Виконання обов'язків тимчасово відсутнього начальника управління забезпечується заступником начальника управління - начальником відділу економіки сфери космічної діяльності.
4.5. Начальник управління і його заступник мають право підпису документів з питань, що належать до компетенції управління, які надсилаються на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономіки, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
12.06.2020 № 1085

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ економіки сфери космічної діяльності управління координації космічної діяльності департаменту економіки безпеки і оборони

1. Загальні положення

1.1. Відділ економіки сфери космічної діяльності у складі управління координації космічної діяльності департаменту економіки безпеки і оборони (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Мінекономіки).
1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР) і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономіки, положеннями про департамент економіки безпеки і оборони та управління координації космічної діяльності, а також цим Положенням.
1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономіки.
1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданнями відділу є:
підготовка пропозицій щодо забезпечення формування і реалізації державної політики у сфері космічної діяльності;
забезпечення виконання функцій Мінекономіки як державного генерального замовника науково-дослідних робіт з дослідження та використання космічного простору, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з проектування, виготовлення та випробування космічної техніки;
забезпечення спрямування і координації діяльності Державного космічного агентства України.
2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
розробляє концептуальні основи державної політики в галузі дослідження та використання космічного простору в мирних цілях та інтересах безпеки держави;
розробляє разом з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади та Національною академією наук Загальнодержавну цільову науково-технічну космічну програму та забезпечує її виконання;
забезпечує суб'єктів космічної діяльності в Україні необхідною нормативною документацією;
розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу;
опрацьовує проекти нормативно-правових актів, що надійшли на погодження від інших органів, оформляє та бере участь в оформленні висновків до них за результатами опрацювання їх на предмет впливу реалізації актів на показники економічного і соціального розвитку з питань, що належать до компетенції відділу;
готує пропозиції щодо затвердження порядку діяльності представництв генерального замовника - центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері космічної діяльності, з контролю якості та прийняття космічної техніки та іншої продукції;
здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на відділ завдань.

3. Права відділу

Відділ має право вносити пропозиції начальнику управління щодо виконання завдань та функцій, покладених на відділ, а саме щодо:
отримання інформації, документів і матеріалів від структурних підрозділів Мінекономіки, зокрема необхідних для виконання завдань і функцій;
організації проведення нарад з питань, що належать до його компетенції;
участі в нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції відділу.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює заступник начальника управління координації космічної діяльності - начальник відділу економіки сфери космічної діяльності (далі - начальник відділу), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономіки.
4.2. Начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.
4.3. Начальник відділу підпорядкований начальнику управління координації космічної діяльності.
4.4. Начальник відділу:
здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;
організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономіки, директора департаменту економіки безпеки і оборони та начальника управління координації космічної діяльності, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;
забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю" (3855-12) , уживає заходів щодо збереження службової інформації у відділі;
готує пропозиції щодо формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері космічної діяльності, зокрема в інтересах сектору оборони та безпеки, розвитку науково-технічного потенціалу у сфері космічної діяльності та вдосконалення механізму державного регулювання в цій сфері, бере участь у розробленні державних цільових програм з питань космічної діяльності, у тому числі в інтересах безпеки і оборони держави, координує діяльність суб'єктів космічної діяльності для ефективного використання матеріальних ресурсів, наукових і виробничих потужностей галузі, що будуть здійснюватися в разі створення нових космічних проектів;
у ході роботи використовує відомості:
- щодо найменування і кількості продукції (робіт, послуг) оборонного призначення, а також обсягу фінансових ресурсів, необхідного для їх постачання за кожним з напрямів державного оборонного замовлення за окремими показниками в цілому щодо України;
- про зміст завдань та заходів у цілому щодо складової сил оборони державних (цільових) програм розвитку озброєння та військової техніки (створення окремих зразків озброєння та військової техніки, підвищення обороноздатності держави;
забезпечує додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку;
визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки працівників відділу, підписує їх посадові інструкції;
забезпечує разом з департаментом кадрового забезпечення роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;
погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;
погоджує подання, підготовлене департаментом кадрового забезпечення, про присвоєння чергового рангу державним службовцям відділу;
здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відділу;
за дорученням керівництва Мінекономіки, директора департаменту економіки безпеки і оборони та начальника управління координації космічної діяльності здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
12.06.2020 № 1085

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ міжнародних проектів у сфері космічної діяльності управління координації космічної діяльності департаменту економіки безпеки і оборони

1. Загальні положення

1.1. Відділ міжнародних проектів у сфері космічної діяльності у складі управління координації космічної діяльності департаменту економіки безпеки і оборони (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Мінекономіки).
1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР) і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономіки, положеннями про департамент економіки безпеки і оборони та управління координації космічної діяльності, а також цим Положенням.
1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономіки.
1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданнями відділу є:
підготовка пропозицій щодо забезпечення формування і реалізації державної політики у сфері космічної діяльності, в частині організації та розвитку міжнародної співпраці;
забезпечення організації космічної діяльності в Україні та під юрисдикцією України поза її межами;
забезпечення надання підтримки в підготовці та реалізації міжнародних проектів у сфері дослідження та використання космічного простору;
забезпечення виконання функцій Мінекономіки як державного генерального замовника науково-дослідних робіт з дослідження та використання космічного простору, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з проектування, виготовлення та випробування космічної техніки в частині міжнародних космічних проектів;
забезпечення спрямування і координації діяльності Державного космічного агентства України у частині здійснення міжнародного співробітництва у сфері космічної діяльності.
2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
бере участь у розробленні концептуальних основ державної політики у галузі дослідження і використання космічного простору в мирних цілях та в інтересах безпеки держави;
бере участь у розробленні Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми та забезпечує її виконання;
забезпечує суб'єктів космічної діяльності в Україні необхідною нормативною документацією;
розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу;
опрацьовує проекти нормативно-правових актів, що надійшли на погодження від інших органів, оформляє та бере участь в оформленні висновків до них за результатами опрацювання їх на предмет впливу реалізації актів на показники економічного і соціального розвитку з питань, що належать до компетенції відділу;
забезпечує здійснення координації та контролю зовнішньоекономічної діяльності в космічній галузі України на відповідність законодавству та міжнародним договорам України;
забезпечує організацію співробітництва України з іншими державами та міжнародними організаціями у космічній галузі, а також здійснення збереження і розвитку існуючих міжнародних зв'язків у сфері космічної діяльності;
готує пропозиції щодо вжиття заходів, спрямованих на вдосконалення зовнішньоекономічних відносин України з іншими державами в сфері космічної діяльності;
здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на відділ завдань.

3. Права відділу

Відділ має право вносити пропозиції начальнику управління координації космічної діяльності щодо виконання завдань та функцій, покладених на відділ, а саме щодо:
отримання інформації, документів і матеріалів від структурних підрозділів Мінекономіки;
організації проведення нарад з питань, що належать до його компетенції;
участі у нарадах та семінарах з питань, що належать до компетенції відділу.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник відділу (далі - начальник відділу), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономіки.
4.2. Начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.
4.3. Начальник відділу підпорядкований начальнику управління координації космічної діяльності.
4.4. Начальник відділу:
здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань, визначених цим Положенням;
організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономіки, директора департаменту економіки безпеки і оборони та начальника управління координації космічної діяльності, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;
забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю" (3855-12) , уживає заходів щодо збереження службової інформації у відділі;
готує пропозиції щодо формування і забезпечення реалізації державної політики у сфері космічної діяльності щодо супроводження міжнародних проектів, бере участь у розробленні державних цільових програм з питань космічної діяльності, у тому числі в інтересах безпеки і оборони держави, координації діяльності суб'єктів космічної діяльності для ефективного використання матеріальних ресурсів, наукових і виробничих потужностей галузі, що будуть здійснюватися в разі створення нових міжнародних космічних проектів;
у ході роботи використовує відомості про зміст завдань та заходів у цілому щодо складової сил оборони державних (цільових) програм розвитку озброєння та військової техніки (створення окремих зразків озброєння та військової техніки, підвищення обороноздатності держави);
забезпечує додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку;
визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців відділу, підписує їх посадові інструкції;
забезпечує разом з департаментом кадрового забезпечення роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;
погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;
погоджує подання, підготовлене департаментом кадрового забезпечення, про присвоєння чергового рангу державним службовцям відділу;
здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відділу;
за дорученням керівництва Мінекономіки, директора департаменту економіки безпеки і оборони та начальника управління координації космічної діяльності здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.
( Текст взято з сайту Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України http://www.me.gov.ua )