МІНІСТЕРСТВО У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
03.06.2020 № 116
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 червня 2020 р.
за № 552/34835

Про затвердження Умов оплати праці працівників установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства у справах ветеранів України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства у справах ветеранів № 33 від 15.02.2021 (z0284-21) )
Відповідно до пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 (1298-2002-п) "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", з метою упорядкування умов оплати праці працівників установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства у справах ветеранів України, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Умови оплати праці працівників установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства у справах ветеранів України, що додаються.
2. Фінансове управління (Волчихін Б.В.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр
С. Бессараб
ПОГОДЖЕНО:
Міністр фінансів України
Міністр розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства України
Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні
Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об’єднань профспілок
С. Марченко
І. Петрашко
Р. Іллічов
О.О. Шубін
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
у справах ветеранів України
03 червня 2020 року № 116
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 червня 2020 р.
за № 552/34835

УМОВИ

оплати праці працівників установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства у справах ветеранів України

1. Розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства у справах ветеранів України (далі - Мінветеранів), визначено в додатку 1 до цих Умов.
Схему тарифних розрядів посад (професій) працівників установ та організацій, що належать до сфери управління Мінветеранів, визначено в додатку 2 до цих Умов.
2. Посадові оклади заступників керівників установ та організацій, що належать до сфери управління Мінветеранів, установлюються на 5-15 відсотків, головних бухгалтерів - на 10-30 відсотків нижче, ніж посадові оклади відповідних керівників, визначених за схемами тарифних розрядів, затверджених цим наказом.
3. Працівникам установлюються надбавки:
1) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати):
за високі досягнення у праці;
за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);
за складність, напруженість у роботі.
Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.
У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи й порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;
2) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР "народний" - у розмірі 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);
3) за спортивні звання "заслужений тренер", "заслужений майстер спорту" - у розмірі 20 відсотків, "майстер спорту міжнародного класу" - 15 відсотків, "майстер спорту" - 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).
Надбавки за почесні та спортивні звання встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням. За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням. Відповідність почесного або спортивного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником установи або організації, що належать до сфери управління Мінветеранів;
4) за знання та використання в роботі іноземної мови:
однієї європейської - 10 відсотків, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15 відсотків, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).
Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом;
5) за вислугу років - відповідно до Порядку виплати надбавки за вислугу років працівникам державних та комунальних установ соціального захисту населення (z0815-11) , затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 15 червня 2011 року № 239, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 липня 2011 року за № 815/19553.
4. Працівникам установлюються доплати:
1) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати):
за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників;
за суміщення професій (посад);
за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.
Зазначені види доплат не встановлюються керівникам установ та організацій, що належать до сфери управління Мінветеранів, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів цих установ та організацій, їх заступникам;
2) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час, (за кожну годину роботи з 22.00 до 06.00);
3) за науковий ступінь:
доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);
кандидата наук (доктора філософії) - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).
Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.
Відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником установи або організації, що належить до сфери управління Мінветеранів. Відповідність наукових ступенів керівників і заступників керівників профілям їхньої діяльності визначається органом вищого рівня.
Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та вченого звання, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством;
4) за використання в роботі дезінфекційних засобів, а також працівникам, зайнятим прибиранням туалетів,- у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу.
5. Водіям автотранспортних засобів установлюється:
надбавка за класність: I класу - 25 відсотків, водіям II класу - 10 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;
доплата за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.
Надбавка за класність водіям виплачується з дня затвердження класної кваліфікації наказом керівника установи чи організації, що належить до сфери управління Мінветеранів, за результатами роботи кваліфікаційної комісії.
6. Керівникам установ та організацій, що належить до сфери управління Мінветеранів, в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах, надається право:
1) установлювати працівникам конкретні розміри посадових окладів та доплат і надбавок до них;
2) надавати працівникам матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, за винятком матеріальної допомоги на поховання, в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік;
3) затверджувати порядок, умови та розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в межах коштів на оплату праці.
7. Оплата праці працівників здійснюється пропорційно до відпрацьованого часу виходячи з посадового окладу з урахуванням підвищень, доплат, надбавок, премій, передбачених чинним законодавством України.
8. Оплата праці працівників установ та організацій, що належать до сфери управління Мінветеранів, посади яких не передбачені цими Умовами, здійснюється відповідно до умов оплати праці аналогічних категорій працівників бюджетних установ, закладів та організацій відповідних галузей.
9. Преміювання керівників установ та організацій, що належать до сфери управління Мінветеранів, установлення їм надбавок і доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням органу вищого рівня в межах наявних коштів на оплату праці.
Начальник
Фінансового управління
Б.В. Волчихін
Додаток 1
до Умов оплати праці
працівників установ та організацій,
що належать до сфери управління
Міністерства у справах ветеранів України
(пункт 1)

РОЗМІРИ

тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства у справах ветеранів України

Тарифні розряди
Тарифні коефіцієнти
1
1,00
2
1,09
3
1,18
4
1,27
5
1,36
6
1,45
7
1,54
8
1,64
9
1,73
10
1,82
11
1,97
12
2,12
13
2,27
14
2,42
15
2,58
16
2,79
17
3,00
18
3,21
19
3,42
20
3,64
21
3,85
22
4,06
23
4,27
24
4,36
25
4,51
__________
Примітки:
1. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами
Єдиної тарифної сітки
визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначені у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.
Посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) з 1 січня 2020 р. розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року.
Посадові оклади (тарифні ставки) з 1 січня 2021 р. розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду - 2670 гривень, з 1 грудня 2021 р. - 2893 гривні.
2. Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення" (1282-12) .
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства у справах ветеранів № 33 від 15.02.2021 (z0284-21) - застосовується з 1 січня 2021 року )
Начальник
Фінансового управління
Б.В. Волчихін
Додаток 2
до Умов оплати праці
працівників установ та організацій,
що належать до сфери управління
Міністерства у справах ветеранів України
(пункт 1)

СХЕМА ТАРИФНИХ РОЗРЯДІВ

посад (професій) працівників установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства у справах ветеранів України

Посади
Діапазон тарифних розрядів
Керівник установи, організації
14-16
Інженери всіх спеціальностей, бухгалтер, бухгалтер-ревізор, економіст, перекладач, програміст прикладний, інженер з комп’ютерних систем, програміст системний, соціолог, редактор, юрисконсульт та інші:
7-10
провідний
10
I категорії
9
II категорії
8
без категорії
7
Практичний психолог, соціальний педагог
10-14
Вища категорія
13-14
I категорія
12
II категорія
11
без категорії
10
Фахівець із соціальної роботи
9-12
Соціальний працівник
8-10
Соціальний робітник
6
Фахівці всіх категорій: інструктор з фізкультури, фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою, інші:
9-11
провідний
11
I категорії
10
II категорії
9
Завідувач господарства
5-8
Архіваріус, діловод, доглядач залу, касир, секретар, та інші
4-5
Слюсарі, столяри, електромонтери всіх найменувань та інші, водій автотранспортних засобів (автобуса)
2-5
Гардеробник, каштелян, оператор (машиніст) котельні, опалювач, підсобний робітник, робітник з благоустрою, сторож, прибиральник виробничих (службових) приміщень, прибиральник територій та інші
1-2
Начальник
Фінансового управління
Б.В. Волчихін