КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 1 липня 2020 р. № 552
Київ

Про внесення змін до Положення про Український фонд соціальних інвестицій

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Внести до Положення про Український фонд соціальних інвестицій (740-2000-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2000 р. № 740 "Про утворення Українського фонду соціальних інвестицій" (Офіційний вісник України, 2000 р., № 18, ст. 747; 2017 р., № 88, ст. 2684; 2020 р., № 41, ст. 1320), зміни, що додаються.
2. Міністерству соціальної політики та Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій протягом місяця з дня набрання чинності цією постановою сформувати і затвердити склад наглядової ради Українського фонду соціальних інвестицій.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 липня 2020 р. № 552

ЗМІНИ,

що вносяться до Положення про Український фонд соціальних інвестицій

1. У пункті 1 слова "Світовим банком та іншими міжнародними фінансовими організаціями" замінити словами "Світовим банком, іншими міжнародними фінансовими організаціями та донорами".
2. Пункт 5 викласти в такій редакції:
"5. Місцезнаходження: 01601, Україна, м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10.".
3. Пункт 7 викласти в такій редакції:
"7. Короткостроковими цілями Фонду є:
поліпшення якості соціальних та інших послуг безпосередньо для найменш соціально захищених верств населення (осіб з інвалідністю, дітей-сиріт, людей похилого віку та інших осіб);
удосконалення механізму забезпечення доступу до основних видів соціальних та інших послуг (у сферах освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, житлово-комунального обслуговування тощо);
розширення можливостей надання соціальних та інших послуг на рівні територіальної громади.".
4. В абзаці шостому пункту 8 слова "членам територіальних громад і громадських організацій" замінити словами "на рівні територіальної громади".
5. Пункти 10-12 викласти в такій редакції:
"10. Вищим керівним органом Фонду є наглядова рада, співголовами якої є Віце-прем’єр-міністр України - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій і Міністр соціальної політики.
11. До складу наглядової ради Фонду входять представники Мінсоцполітики, Мінекономіки, МОЗ, МОН, Мінрегіону, Мінреінтеграції, МЗС, Мінфіну на рівні заступника міністра або керівника самостійного структурного підрозділу; представники донорів та міжнародних фінансових організацій, які підтримують проекти економічного та соціального розвитку України (за згодою).
Також до складу наглядової ради Фонду можуть включатися інші особи за спільним рішенням її співголів.
Рішення співголів наглядової ради Фонду приймаються шляхом досягнення консенсусу.
12. Персональний склад наглядової ради Фонду та зміни до нього затверджуються її співголовами шляхом видання наказу Мінреінтеграції та Мінсоцполітики.
Секретар наглядової ради Фонду обирається з числа членів наглядової ради Фонду та призначається її співголовами.".
6. Пункти 14-16 викласти в такій редакції:
"14. Співголови наглядової ради Фонду:
вносять пропозиції щодо призначення, звільнення та притягнення до дисциплінарної відповідальності виконавчого директора Фонду;
ініціюють призначення позачергової аудиторської перевірки діяльності Фонду;
ініціюють проведення позачергових засідань наглядової ради Фонду;
виконують інші функції відповідно до цього Положення, Регламенту (Посібника) діяльності Фонду та положення про наглядову раду Фонду.
15. До компетенції наглядової ради Фонду належать питання щодо:
нагляду за розпоряджанням коштами Фонду, їх цільовим використанням, управлінням майном Фонду, дотриманням ним мети своєї діяльності та вимог законодавства;
визначення стратегії діяльності Фонду та здійснення контролю за забезпеченням її реалізації;
затвердження Регламенту (Посібника) діяльності Фонду, погодженого з донорами та міжнародними фінансовими організаціями, які підтримують проекти економічного та соціального розвитку України;
затвердження річного бюджету та плану діяльності Фонду, звітів про їх виконання;
затвердження кандидатур незалежних консультантів та аудиторів за результатами конкурсного відбору для проведення аудиту фінансового звіту Фонду;
затвердження вимог, технічних завдань для проведення аудиту діяльності Фонду та результатів аудиту;
призначення, звільнення та притягнення до дисциплінарної відповідальності виконавчого директора Фонду;
затвердження структури, граничної чисельності, штатного розпису, кошторису видатків Фонду за погодженням з донорами та міжнародними фінансовими організаціями, які підтримують проекти економічного та соціального розвитку України;
прийняття рішень щодо утворення регіональних представництв Фонду;
виконання інших контрольних і розпорядчих функцій відповідно до законодавства, цього Положення, Регламенту (Посібника) діяльності Фонду та положення про наглядову раду Фонду;
отримання в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформації та документів, необхідних для виконання визначених для неї завдань.
Порядок роботи наглядової ради Фонду і прийняття нею рішень визначається цим Положенням і положенням про наглядову раду Фонду, що затверджується нею в установленому порядку.
16. Формою роботи наглядової ради Фонду є засідання, яке проводиться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на півроку. Рішення про проведення засідання приймається співголовами наглядової ради Фонду. Позачергові засідання проводяться за ініціативою співголови наглядової ради Фонду, більшості її членів або донорів та міжнародних фінансових організацій, які підтримують проекти економічного та соціального розвитку України. Головуючим на засіданні наглядової ради є її співголова. Засідання вважається правоможним, якщо в ньому бере участь більше ніж половина членів наглядової ради Фонду. Рішення приймаються більшістю голосів членів наглядової ради Фонду, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. Рішення наглядової ради Фонду оформляються у вигляді протоколу, який підписують всі присутні на засіданні члени наглядової ради Фонду.".
7. Абзаци перший і другий пункту 17 викласти в такій редакції:
"17. Виконавчий директор Фонду призначається на посаду на підставі рішення наглядової ради Фонду за пропозицією співголів наглядової ради Фонду. Контракт із виконавчим директором Фонду укладається особою, уповноваженою на це наглядовою радою Фонду.
Виконавчий директор Фонду звільняється з посади відповідно до умов контракту та вимог законодавства, в тому числі на підставі рішення наглядової ради Фонду за пропозицією співголів наглядової ради Фонду.".