МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
НАКАЗ
10.06.2020 № 203
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 червня 2020 р.
за № 562/34845

Про затвердження Положення про комісію та умови відбору претендентів на призначення стипендій Президента України для дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях, та їх тренерів

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства молоді та спорту № 601 від 24.02.2021 (z0337-21) № 1646 від 19.05.2021 (z0754-21) - зміни опрацьовуються )
Відповідно до пункту 5 Положення про стипендії Президента України для дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях, та їх тренерів, затвердженого Указом Президента України від 30 липня 2019 року № 561 (561/2019) , пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 (220-2014-п) (зі змінами), та з метою відбору претендентів на призначення стипендій Президента України для дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях, та їх тренерів НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про комісію та умови відбору претендентів на призначення стипендій Президента України для дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях, та їх тренерів, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства молоді та спорту України від 23 листопада 2018 року № 5408 (z1362-18) "Про затвердження Положення про комісію та порядок відбору претендентів на призначення стипендій Президента України для дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2018 року за № 1362/32814.
3. Українському центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт" забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства молоді та спорту України.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра молоді та спорту України Симонова С.А.
Міністр молоді та спорту
України
В. Гутцайт
ПОГОДЖЕНО:
Президент Національного комітету
спорту інвалідів України,
Уповноважений Президента України
з прав людей з інвалідністю
Міністр соціальної політики України
Виконавчий директор Громадської спілки
"Всеукраїнське громадське об’єднання
"Національна Асамблея людей
з інвалідністю України"
В. Сушкевич
М. Лазебна
Н. Скрипка
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді
та спорту України
10 червня 2020 року № 203
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 червня 2020 р.
за № 562/34845

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію та умови відбору претендентів на призначення стипендій Президента України для дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях, та їх тренерів

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок утворення та роботи комісії з відбору претендентів на призначення стипендій Президента України для дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях, та їх тренерів (далі - комісія), й умови відбору претендентів на призначення стипендій Президента України для дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях, та їх тренерів.
2. Комісія є постійно діючим консультативно-дорадчим органом Міністерства молоді та спорту України, утвореним відповідно до Указу Президента України від 30 липня 2019 року № 561 (561/2019) "Про стипендії Президента України для дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях, та їх тренерів" з метою забезпечення кваліфікованого та об’єктивного розгляду пропозицій щодо відбору претендентів для призначення стипендій Президента України для дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях, та їх тренерів (далі - стипендії).
3. У своїй діяльності комісія керується Конституцією України (254к/96-ВР) та законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, у тому числі цим Положенням.
4. Основним завданням комісії є відбір претендентів на призначення стипендій дітям з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях, та їх тренерів.
5. Комісія здійснює свою діяльність на принципах законності, незалежності, неупередженості, доброчесності, толерантності, професіоналізму, колегіальності, об’єктивності та обґрунтованості прийнятих рішень.

II. Формування та повноваження комісії

1. Комісію очолює голова, який за посадою є першим заступником Міністра молоді та спорту України.
2. До складу комісії входять голова, заступник голови, секретар, члени комісії, зокрема представники Міністерства молоді та спорту України, Національного комітету спорту інвалідів України, Українського центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт" і по одному представнику від всеукраїнських спортивних федерацій осіб з інвалідністю з нозологій.
3. Персональний склад комісії затверджується наказом Міністерства молоді та спорту України, у разі потреби до нього можуть вноситися зміни та доповнення.
4. Загальна кількість членів комісії має становити не менше 9 осіб.
5. Члени комісії беруть участь у роботі комісії на громадських засадах.
6. До повноважень комісії належать:
розгляд документів на отримання дитиною з інвалідністю стипендії, та її тренером;
відбір претендентів на здобуття стипендій;
підготовка висновків і пропозицій щодо призначення (позбавлення) стипендії;
розгляд інших питань, пов’язаних з розглядом пропозицій щодо призначення (позбавлення) стипендії.
7. Комісія має право:
отримувати від Українського центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт" за поданням всеукраїнських спортивних федерацій осіб з інвалідністю з нозологій та погодженням з Національним комітетом спорту інвалідів України документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;
вносити до Міністерства молоді та спорту України пропозиції з питань, що належать до компетенції комісії.
8. Голова комісії:
визначає порядок денний засідань комісії, дату, час і місце проведення засідання;
веде засідання комісії, виносить питання на голосування, оголошує його результати;
забезпечує неупереджений і об’єктивний розгляд питань, що виносяться на засідання комісії; підписує протоколи засідань комісії.
9. Члени комісії зобов’язані:
брати участь у засіданнях комісії;
розглядати документи претендентів на призначення (позбавлення) стипендій;
дотримуватися принципів, визначених у пункті 5 розділу І цього Положення;
приймати рішення щодо претендентів на призначення (позбавлення) стипендій шляхом голосування;
дотримуватися вимог чинного законодавства, у тому числі цього Положення.
10. Члени комісії мають право:
ознайомлюватися з документами, поданими на розгляд комісії;
заявляти клопотання, висловлювати власну думку з питань, що розглядаються;
викладати письмово окрему думку як додаток до протоколу засідання комісії, що є його невід’ємною частиною.
11. Організаційне забезпечення роботи комісії здійснює секретар комісії. Секретар комісії бере участь у засіданнях комісії без права голосу.
Секретар комісії:
готує матеріали для розгляду на засіданні комісії;
забезпечує ведення та оформлення протоколу засідання комісії;
доводить рішення комісії до відома Міністерства молоді та спорту України;
передає до відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації Міністерства молоді та спорту України інформацію про результати засідання комісії для оприлюднення її на офіційному вебсайті.
12. У разі відсутності секретаря комісії, його обов’язки виконує один з членів комісії або уповноважена особа Міністерства молоді та спорту України.

III. Умови відбору претендентів на призначення стипендій

1. На призначення стипендії можуть бути висунуті діти з інвалідністю віком від 14 до 18 років включно. Обов’язковою умовою для призначення стипендії є здобуття дитиною з інвалідністю у поточному або попередньому роках не нижче шостого місця на всеукраїнських спортивних змаганнях ІІІ-IV рангу, які включено до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України. При цьому враховуються Критерії для визначення кращих дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях, згідно з додатком 1 до цього Положення.
На призначення стипендії також можуть бути висунуті діти з інвалідністю віком від 12 років, які є призерами відповідних всеукраїнських спортивних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю, визнаних в Україні, і входять до основного складу національних збірних команд України з видів спорту осіб з інвалідністю.
На призначення стипендії можуть бути висунуті тренери, які не менше двох років безпосередньо забезпечували спортивну підготовку дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях.
Кандидатури дітей з інвалідністю та їх тренери, які вже отримують стипендії Президента України та Кабінету Міністрів України, не висуваються на призначення стипендії.
Кандидатури тренерів, які отримують довічні державні стипендії як чемпіони та призери Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор, можуть бути висунуті на призначення стипендій.
Якщо за результатами участі у всеукраїнських спортивних змаганнях претендентів на призначення стипендій Президента України буде більше, ніж кількість встановлених стипендій, перевага надаватиметься видам спорту осіб з інвалідністю та видам змагань, які включені до програм Паралімпійських і Дефлімпійських ігор, а також дітям з інвалідністю, які мають кращі спортивні результати за сукупністю досягнень (I, II, III місця на змаганнях III рангу; I, II, III місця на змаганнях IV рангу), та їх тренерам.
( Пункт 1 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 601 від 24.02.2021 (z0337-21) )
2. Всеукраїнські спортивні федерації осіб з інвалідністю з нозологій, з урахуванням пропозицій старших або головних тренерів національних збірних команд України з видів спорту осіб з інвалідністю, порушують клопотання до Українського центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт" щодо відбору дітей з інвалідністю та їх тренерів - претендентів на призначення стипендії, і подають такі документи:
подання на призначення стипендії Президента України для дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях, за формою згідно з додатком 2 до цього Положення;
подання на призначення стипендії Президента України для тренерів, які безпосередньо забезпечують спортивну підготовку дітей з інвалідністю, що мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях, за формою згідно з додатком 3 до цього Положення;
копія паспорта громадянина України або копія паспорта громадянина України у формі картки, що містить безконтактний електронний носій;
копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (для дітей з інвалідністю та їх тренерів, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган,- копія паспорта);
виписка з журналу обліку роботи тренера, завіреного в установленому порядку;
довідка з місця роботи, що підтверджує стаж роботи тренера з дитиною з інвалідністю, за підписом керівника закладу фізичної культури і спорту;
витяги з протоколів всеукраїнських спортивних змагань за підписом уповноваженої посадової особи всеукраїнської спортивної федерації осіб з інвалідністю з нозологій, завірені в установленому законодавством порядку.
3. Український центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт" за поданням всеукраїнських спортивних федерацій осіб з інвалідністю з нозологій та погодженням з Національним комітетом спорту інвалідів України вносить пропозиції комісії Міністерства молоді та спорту України щодо відбору дітей з інвалідністю, та їх тренерів - претендентів на призначення стипендії.
4. Документи на призначення стипендії, зазначені у пункті 2 цього розділу, подаються уповноваженим працівником Українського центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт" секретарю комісії.
5. У разі невідповідності поданих документів вимогам, зазначеним у пунктах 1, 2 цього розділу, вони протягом трьох робочих днів з дати надходження до комісії повертаються всеукраїнським спортивним федераціям осіб з інвалідністю з нозологій із зазначенням відповідних підстав для повернення.
6. Під час конкурсного відбору дітей з інвалідністю, та їх тренерів - претендентів на призначення стипендії, обробка персональних даних здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних" (2297-17) .

IV. Порядок роботи комісії

1. Організаційною формою роботи комісії є засідання.
Засідання комісії веде голова, у разі його відсутності - заступник голови комісії.
2. Засідання комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 від її затвердженого складу.
Рішення комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від загальної кількості її членів, присутніх на засіданні.
У разі рівного розподілу голосів голос голови комісії є вирішальним.
3. Комісія здійснює відбір претендентів на призначення стипендій з урахуванням умов, визначених пунктом 1 розділу III цього Положення.
4. Рішення комісії щодо претендентів на призначення стипендій оформлюються протоколом та в установленому законодавством порядку підписуються головою комісії, її членами і секретарем.
5. Пропозиції щодо кандидатур на призначення стипендій разом з проєктом відповідного указу Президента України подаються Міністерством молоді та спорту України на розгляд Кабінету Міністрів України.

V. Порядок виплати та припинення виплати стипендій

1. Стипендії призначаються указом Президента України строком на один рік.
У разі, якщо на дату набрання чинності відповідним указом Президента України про призначення стипендії вік стипендіата перевищує 18 років, стипендію також призначають строком на один рік.
2. Стипендії виплачуються з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому було прийнято рішення про їх призначення.
3. Виплата стипендії провадиться шляхом перерахування Українським центром з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт" коштів на особові рахунки стипендіатів в установах банків.
Для стипендіатів, які не досягли 14 років, виплата стипендії провадиться шляхом перерахування Українським центром з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт" коштів на особовий рахунок в установах банку одного з його батьків (опікуна, усиновлювача).
4. У разі смерті стипендіата виплата призначеної йому стипендії припиняється з місяця, наступного за місяцем, у якому помер стипендіат. Рішення про припинення виплати стипендії стипендіату оформлюється відповідним наказом Міністерства молоді та спорту України.
5. Стипендіат може бути позбавлений стипендії указом Президента України за поданням Міністерства молоді та спорту України, внесеним в установленому законодавством порядку, у разі порушення дитиною з інвалідністю або її тренером навчально-тренувального процесу (крім випадків, коли це пов’язано зі станом їх здоров’я), засудження за умисний злочин, дискваліфікацію їх Міжнародним паралімпійським та дефлімпійським комітетами, Національним комітетом спорту інвалідів України, а також якщо дитина з інвалідністю або її тренер перебувають за межами України більше ніж шість місяців.
6. Виплата стипендії припиняється з місяця, що настає за місяцем, у якому набрав чинності відповідний указ Президента України щодо позбавлення стипендії стипендіата.
Перший заступник Міністра
молоді та спорту України
С. Симонов
Додаток 1
до Положення про комісію та умови
відбору претендентів на призначення
стипендій Президента України
для дітей з інвалідністю, які мають
високі досягнення у всеукраїнських
спортивних змаганнях, та їх тренерів
(пункт 1 розділу III)

КРИТЕРІЇ

для визначення кращих дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях

ІНДИВІДУАЛЬНІ ВИДИ СПОРТУ

№ з/п
Вид спорту
Ранг змагань
Місця, які посіли спортсмени
Мінімальна кількість місць
Додаткові умови
1
2
3
4
5
6
1
Плавання
III
1-4
1
за умови участі не менше трьох спортсменів у кожній групі спортивного класу за рівнем ураження та виконання кваліфікаційного нормативу не нижче "Кандидат у майстри спорту України"
IV
1-3
2
2
Легка атлетика
III
1-4
1
за умови участі не менше трьох спортсменів у кожній групі спортивного класу за рівнем ураження та виконання кваліфікаційного нормативу не нижче III дорослого розряду
IV
1-3
2
3
Боротьба вільна та греко-римська
III
1-3
1
за умови участі не менше п’яти спортсменів у ваговій категорії; у найважчій та найлегшій вагових категоріях - не менше чотирьох спортсменів
IV
1-2
2
за умови участі не менше чотирьох спортсменів у ваговій категорії; у найважчій та найлегшій вагових категоріях - не менше трьох спортсменів
4
Спортивне орієнтування, бадмінтон, шахи
III
1-3
1
за умови участі не менше 10 спортсменів у кожній групі спортивного класу за рівнем ураження або у віковій групі
IV
1-2
2
за умови участі не менше п’яти спортсменів у кожній групі спортивного класу за рівнем ураження або у віковій групі
5
Теніс настільний
III
1-4
1
за умови участі не менше п’яти спортсменів у кожній групі спортивного класу за рівнем ураження або у віковій групі
IV
1
1
за умови участі не менше чотирьох спортсменів у кожній групі спортивного класу за рівнем ураження або у віковій групі
6
Інші види спорту
III
1-4
2
за умови участі не менше трьох спортсменів у кожній групі спортивного класу за рівнем ураження
IV
1
2

КОМАНДНІ ІГРОВІ ВИДИ СПОРТУ

№ з/п
Вид спорту
Ранг змагань
Місця, які посіли спортсмени
Мінімальна кількість місць
Додаткові умови
1
Пляжний волейбол, футбол, футзал
III
1-6
1
участь не менше ніж у 50% ігор за календарем змагань у складі збірної команди адміністративно-територіальної одиниці та не менше восьми команд-учасниць
IV
1-2
1
участь не менше ніж у 80% ігор за календарем змагань у складі збірної команди адміністративно-територіальної одиниці та не менше чотирьох команд-учасниць
2
Інші види спорту
III
1-2
1
участь не менше ніж у 50% ігор за календарем змагань у складі збірної команди адміністративно-територіальної одиниці та не менше чотирьох команд-учасниць
IV
1-2
1
участь не менше ніж у 80% ігор за календарем змагань у складі збірної команди адміністративно-територіальної одиниці та не менше чотирьох команд-учасниць
__________
Примітки:
1. У разі участі менше трьох спортсменів у кожній групі спортивного класу за рівнем ураження, визначених у пунктах 1, 2, 6 розділу "Індивідуальні види спорту" цих Критеріїв, вимоги до мінімальної кількості місць подвоюються відповідно.
2. У командних ігрових видах спорту претенденти на призначення стипендій Президента України визначаються всеукраїнськими спортивними федераціями осіб з інвалідністю з нозологій, з урахуванням пропозицій старших або головних тренерів національних збірних команд України з видів спорту осіб з інвалідністю, які включені до програм Паралімпійських і Дефлімпійських ігор, у кількості 1-2 осіб від кожної збірної команди адміністративно-територіальної одиниці, яка посіла 1-2 місця, визначених у розділі "Командні ігрові види спорту" цих Критеріїв, та по одній особі від кожної збірної команди адміністративно-територіальної одиниці, яка посіла 3-6 місця відповідно.
( Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 601 від 24.02.2021 (z0337-21) )
Додаток 2
до Положення про комісію та умови
відбору претендентів на призначення
стипендій Президента України
для дітей з інвалідністю, які мають
високі досягнення у всеукраїнських
спортивних змаганнях, та їх тренерів
(пункт 2 розділу ІІІ)

ПОДАННЯ

на призначення стипендії Президента України для дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях

( Див. текст (z0562-20F122) ) ( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 601 від 24.02.2021 (z0337-21) )
Додаток 3
до Положення про комісію та умови
відбору претендентів на призначення
стипендій Президента України
для дітей з інвалідністю, які мають
високі досягнення у всеукраїнських
спортивних змаганнях, та їх тренерів
(пункт 2 розділу ІІІ)

ПОДАННЯ

на призначення стипендії Президента України для тренерів, які безпосередньо забезпечують спортивну підготовку дітей з інвалідністю, що мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змагання

( Див. текст (z0562-20F124) ) ( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 601 від 24.02.2021 (z0337-21) )