МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
17.08.2020 N 2778/5
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 серпня 2020 р.
за N 793/35076

Про затвердження Вимог до форми та порядку ведення реєстру вимог кредиторів у справах про банкрутство (неплатоспроможність)

Відповідно до абзацу дванадцятого частини першої статті 3 Кодексу України з процедур банкрутства, підпункту 1 пункту 3, пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228 (228-2014-п) ,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Вимоги до форми та порядку ведення реєстру вимог кредиторів у справах про банкрутство (неплатоспроможність), що додаються.
2. Директорату правосуддя та кримінальної юстиції (Олійник О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (493/92) .
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Коломієць В.
Міністр
Д. Малюська
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
17 серпня 2020 року N 2778/5

Вимогидо форми та порядку ведення реєстру вимог кредиторів у справах про банкрутство (неплатоспроможність)

I. Загальні положення

1. Ці Вимоги визначають порядок ведення реєстру вимог кредиторів у справах про банкрутство (неплатоспроможність) (далі - Реєстр) та вимоги до форми Реєстру, організаційні підходи при складанні, веденні та внесенні змін до Реєстру на всіх стадіях провадження справи про банкрутство (неплатоспроможність).
2. Реєстр - це єдина уніфікована система записів про кредиторів боржника та їхні вимоги. Під записом розуміється внесення до Реєстру відомостей про кредитора та вимоги кредитора.
3. Реєстр ведеться в електронному вигляді за встановленою формою (додаток 1).
У разі якщо планом реструктуризації боргів не передбачено участі керуючого реструктуризацією у виконанні такого плану, боржнику - фізичній особі рекомендується вести Реєстр за формою, встановленою цими Вимогами.
Арбітражний керуючий та боржник - фізична особа забезпечують підтримання Реєстру в актуальному стані.
4. Арбітражний керуючий забезпечує подання оновленої інформації з Реєстру до Єдиного реєстру боржників, відносно яких відкрито провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), згідно з Порядком подання арбітражними керуючими обов'язкових відомостей (інформації), затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 18 лютого 2020 року N 593/5 (z0187-20) , зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 лютого 2020 року за N 187/34470 (z0187-20) .
5. Ведення Реєстру здійснюється державною мовою.
6. Доступ до відомостей з Реєстру мають конкурсні та забезпечені кредитори, інвестори, а також поточні кредитори (з моменту ухвалення господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури або введення процедури погашення боргів боржника) згідно з Порядком функціонування автоматизованої системи "Банкрутство та неплатоспроможність", затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 18 лютого 2020 року N 594/5 (z0186-20) , зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 лютого 2020 року за N 186/34469 (z0186-20) .
Арбітражний керуючий зобов'язаний надати Реєстр особі, яка виявила намір одночасно погасити всі вимоги кредиторів боржника.
7. Арбітражний керуючий та боржник - фізична особа несуть відповідальність за достовірність відомостей, внесених до Реєстру, та відповідність таких відомостей документам, на підставі яких вони внесені.

II. Форма Реєстру

1. Реєстр складається з опису інформації щодо справи про банкрутство (неплатоспроможність) та трьох розділів. До Реєстру окремо вносяться відомості про майно боржника, яке є предметом застави згідно з відповідним державним реєстром (додаток 2) (далі - Відомості про майно).
2. Опис інформації щодо справи про банкрутство (неплатоспроможність) містить відомості про:
найменування боржника для юридичних осіб або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) для фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
місцезнаходження, ідентифікаційний код боржника для юридичних осіб або місце проживання/перебування, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія і номер паспорта / номер паспорта у формі картки (ID) (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті), унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності) боржника для фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
дату внесення останніх змін до Реєстру;
номер справи про банкрутство (неплатоспроможність);
найменування господарського суду, у провадженні якого знаходиться справа про банкрутство (неплатоспроможність);
дату ухвали про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність);
прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) арбітражного керуючого, який здійснює повноваження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), номер та дату видачі свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого;
дату ухвали (постанови) господарського суду про призначення арбітражного керуючого у справі про банкрутство (неплатоспроможність) розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реструктуризацією, керуючим реалізацією.
3. Розділ I Реєстру "Відомості про кредиторів" містить відомості про:
найменування або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) кожного кредитора;
відомості про кожного кредитора - місцезнаходження, ідентифікаційний код (для кредитора - юридичної особи) або місце проживання/перебування, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія і номер паспорта / номер паспорта у формі картки (ID) (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті), унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності) (для кредитора - фізичної особи або фізичної особи - підприємця);
вид кожної вимоги;
дату та підставу внесення кожної вимоги кредитора до Реєстру;
розмір визнаних господарським судом вимог кожного кредитора;
суму задоволених (погашених) вимог кожного кредитора;
ознаку кредитора;
черговість задоволення кожної вимоги кредитора;
наявність права вирішального голосу в представницьких органах кредиторів.
4. Розділ II Реєстру "Черговість задоволення вимог кредиторів" містить відомості про:
найменування або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) кожного кредитора в межах окремої черги;
суму визнаних господарським судом вимог кожного кредитора в межах окремої черги;
суму задоволених (погашених) вимог кожного кредитора в межах окремої черги;
процентне відношення суми задоволених вимог кредитора до загальної суми вимог кредиторів кожної черги;
загальну суму визнаних господарським судом вимог кредиторів до боржника;
загальну суму задоволених (погашених) вимог кредиторів до боржника та окремо суму задоволених вимог у процедурах розпорядження майном, санації/реструктуризації, ліквідації / погашення боргів;
процентне відношення загальної суми всіх задоволених (погашених) вимог до загальної суми визнаних вимог кредиторів до боржника;
загальну суму незадоволених вимог кредиторів у разі невиконання плану санації/реструктуризації та переходу до процедури ліквідації / погашення боргів.
5. Розділ III Реєстру "Вимоги, які задовольняються позачергово" містить відомості про:
вид вимоги;
найменування або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) кожного кредитора;
відомості про кожного кредитора - місцезнаходження, ідентифікаційний код (для кредитора - юридичної особи) або місце проживання/перебування, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія і номер паспорта / номер паспорта у формі картки (ID) (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті), унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності) (для кредитора - фізичної особи або фізичної особи - підприємця);
загальну суму коштів, належних до виплати, за кожним видом вимоги;
загальну суму сплачених коштів за кожним видом вимоги;
дату внесення вимоги до Реєстру та дату внесення останніх змін;
загальну суму вимог, які задовольняються позачергово;
загальну суму коштів, сплачених позачергово.
6. До Відомостей про майно вноситься інформація про:
найменування або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) кредитора;
вид обтяження та дату державної реєстрації обтяження;
підставу виникнення застави;
найменування майна;
кількість майна;
балансову вартість одиниці майна;
загальну вартість майна;
місцезнаходження майна;
розмір забезпеченого зобов'язання;
суму коштів, отриманих від реалізації майна, що є предметом забезпечення;
розмір задоволених (погашених) вимог;
загальну вартість усього майна боржника, яке є предметом застави;
загальну суму забезпечених зобов'язань боржника;
загальну суму задоволених (погашених) вимог забезпечених кредиторів.

III. Ведення Реєстру

1. Арбітражний керуючий починає ведення Реєстру за результатами попереднього засідання господарського суду у справі про банкрутство (неплатоспроможність).
Підставою для внесення відомостей до Реєстру є ухвала (постанова) господарського суду або інформація, отримана під час провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) (списання або прощення боргів, задоволення вимог кредиторів, зміна відомостей про кредитора тощо).
2. До Реєстру вносяться всі відомості, визначені у розділі II цих Вимог.
Записи про кредиторів вносяться в хронологічній послідовності за датою отримання ухвал господарського суду, а також постанов судів апеляційної та касаційної інстанції за наслідком перегляду судових рішень про результати розгляду грошових вимог кредиторів. Арбітражний керуючий та боржник - фізична особа самостійно ведуть нумерацію записів, яка зберігається при внесенні змін та редагуванні відомостей.
3. Відомості до Реєстру вносяться не пізніше наступного робочого дня з дня отримання ухвали (постанови) господарського суду або іншої інформації під час провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність).
Відомості про вимоги кредиторів, які задовольняються позачергово, вносяться до Реєстру не пізніше наступного робочого дня з дня виникнення права вимоги.
У разі виявлення помилки в Реєстрі виправлені відомості вносяться до Реєстру не пізніше наступного робочого дня з дня виявлення такої помилки або не пізніше наступного робочого дня з дня, коли стало відомо про наявність помилки в Реєстрі.
4. Розмір грошових вимог кредиторів у Реєстрі зазначається в національній валюті України.
5. У вступній частині Реєстру в полі "станом на" та в інших полях Реєстру, що містять відомості типу "дата", інформація вноситься у форматі дд.мм.рррр, де дд - день місяця, мм - місяць, рррр - рік (наприклад, 15.12.2020). День місяця та місяць зазначаються двома цифрами. Якщо день місяця або місяць містить одну цифру, перед нею проставляється нуль (наприклад, 09.05.2020).
6. В полях Реєстру, які не потребують внесення відомостей (наприклад, черговість задоволення вимог забезпеченого кредитора у розділі I Реєстру "Відомості про кредиторів"), зазначається знак "Х".
7. Поля Реєстру, які містять відомості до декількох рядків, об'єднуються (наприклад, розмір забезпеченого зобов'язання кредитора до декількох найменувань майна).
8. У разі погашення вимог кредитора іншим шляхом, ніж задоволення за рахунок реалізації майна, відомості щодо способу погашення та дати погашення такої вимоги вносяться в графу "Примітки".
У графу "Примітки" Реєстру також вносяться відомості, які мають значення для ведення Реєстру та містять пояснення до внесеної інформації.
9. При заповненні розділу I Реєстру "Відомості про кредиторів":
у графі 3 "Відомості про кредитора" зазначаються визначені абзацом третім пункту 3 розділу II цих Вимог відомості про кожного кредитора;
у графу 4 "Вид вимоги" вносяться відомості згідно з ухвалами (постановами) господарського суду.
У разі визнання вимог одного кредитора за декількома грошовими зобов'язаннями з різною черговістю задоволення або визнаних іншою ухвалою (постановою) господарського суду в межах запису про такого кредитора додається окремий рядок з визначенням виду вимоги;
у графі 5 "Дата та підстава внесення вимоги до Реєстру" зазначається дата внесення відомостей до Реєстру щодо кожної вимоги кредитора та реквізити ухвали (постанови) господарського суду про визнання такої вимоги;
у графу 6 "Розмір визнаних господарським судом вимог кредитора" вносяться відомості про розмір визнаних господарським судом вимог кредитора щодо кожної вимоги кредитора;
у графу 7 "Сума задоволених (погашених) вимог кредитора" вносяться відомості щодо загальної суми задоволених (погашених) вимог в межах кожної вимоги, яка у разі часткового задоволення формується шляхом додавання розміру задоволених (погашених) вимог;
у графі 8 "Ознака кредитора" зазначається ознака кредитора (конкурсний/поточний/забезпечений) відповідно до частини першої статті 1 Кодексу України з процедур банкрутства.
У разі визнання вимог одного кредитора за декількома грошовими зобов'язаннями з різною ознакою кредитора ознака кредитора вноситься в межах запису про такого кредитора щодо кожної вимоги;
у графу 9 "Черговість задоволення вимог кредиторів" вносяться відомості про черговість задоволення вимоги за кожним видом шляхом зазначення номеру черги арабською цифрою;
у графу 10 "Наявність права вирішального голосу в представницьких органах кредиторів" вносяться відомості про наявність права вирішального голосу в представницьких органах кредиторів шляхом зазначення слова "так" чи "ні";
запис про кожного кредитора містить підсумкові відомості "Усього за кредитором", в яких зазначається загальна сума вимог такого кредитора за всіма видами та загальна сума задоволених (погашених) вимог за всіма видами.
10. При заповненні розділу II Реєстру "Черговість задоволення вимог кредиторів":
відомості вносяться на підставі визнаних господарським судом вимог кредиторів в хронологічній послідовності за кожною окремою чергою задоволення із зазначенням суми визнаних вимог кожного кредитора в межах однієї черги та суми задоволених (погашених) вимог кожного кредитора в межах цієї черги, процентного відношення суми задоволених (погашених) вимог кредитора до загальної суми вимог кредиторів окремої черги;
відомості щодо кожної черги задоволення містять підсумковий запис "Усього за чергою" із зазначенням загальної суми визнаних господарським судом вимог кредиторів у межах черги та загальної суми задоволених (погашених) вимог кредиторів у межах черги, процентного відношення загальної суми задоволених (погашених) вимог кредиторів у межах черги до загальної суми визнаних господарським судом вимог кредиторів у межах черги;
у справах про неплатоспроможність цей розділ містить три черги задоволення вимог кредиторів, встановлених частиною четвертою статті 133 Кодексу України з процедур банкрутства;
підсумкові відомості "Усього за Реєстром" містять інформацію щодо загальної суми визнаних господарським судом вимог кредиторів до боржника та загальної суми задоволених (погашених) вимог кредиторів боржника (з них окремо суми задоволених (погашених) вимог у процедурах розпорядження майном, санації/реструктуризації, ліквідації / погашення боргів), які формуються шляхом додавання розмірів визнаних та розмірів задоволених (погашених) вимог з усіх черг.
11. При заповненні розділу III Реєстру "Вимоги, які задовольняються позачергово":
записи про кредиторів вносяться в хронологічній послідовності за датою виникнення права вимоги;
у графу 2 "Вид вимоги" вносяться відомості про вид вимоги, яка задовольняється позачергово (основна чи додаткова винагорода арбітражного керуючого, кредит для виплати вихідної допомоги працівникам тощо);
у графу 4 "Відомості про кредитора" вносяться визначені абзацом третім пункту 3 розділу II цих Вимог відомості про кожного кредитора;
у графу 5 "Загальна сума коштів, належних до виплати" та графу 6 "Загальна сума сплачених коштів" вносяться відомості про загальну суму належних до виплати коштів та загальну суму сплачених коштів в межах кожної окремої вимоги кредитора.
У разі зміни суми належних до виплати коштів або суми сплачених коштів однієї вимоги (наприклад, основна винагорода арбітражного керуючого) відомості у поле вносяться шляхом додавання розміру вимоги (або розміру сплачених коштів) до вже існуючої суми вимоги або суми сплачених коштів та внесення відомостей про дату змін до графи 8 "Дата внесення останніх змін";
підсумкові відомості "Усього за розділом" містять інформацію щодо загальної суми вимог, які задовольняються позачергово, та загальної суми коштів, сплачених позачергово, які формуються шляхом додавання відповідних сум коштів всіх кредиторів.
12. До Відомостей про майно вноситься інформація згідно із заявами забезпечених кредиторів (за відсутності таких заяв - згідно з даними обліку боржника), а також згідно з відповідним державним реєстром.
За відсутності вимог забезпечених кредиторів до боржника Відомості про майно не заповнюються.
У графу 11 "Сума коштів, отриманих від реалізації майна, що є предметом забезпечення" вносяться відомості про суму отриманих від реалізації заставного майна коштів до відшкодування витрат у порядку, встановленому частиною третьою статті 61 Кодексу України з процедур банкрутства.
Відомості щодо кожного кредитора містять підсумковий запис "Усього (за кредитором)" із зазначенням загальної вартості майна, загального розміру забезпечених зобов'язань, загальної суми отриманих від реалізації майна коштів, загального розміру задоволених (погашених) вимог, які формуються шляхом додавання внесених відомостей в межах кожної графи.
Відомості про майно містять підсумкові записи щодо загальної вартості усього заставного майна боржника, загальної суми забезпечених зобов'язань та загальної суми задоволених (погашених) вимог всіх забезпечених кредиторів.
13. У разі відсторонення арбітражного керуючого від виконання повноважень ним формується Реєстр на дату постановлення ухвали господарського суду про його відсторонення від виконання повноважень, який передається разом зі справою боржника у порядку, встановленому наказом Міністерства юстиції України від 10 січня 2020 року N 93/5 "Про затвердження Правил ведення діловодства та архіву арбітражного керуючого" (z0034-20) , зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13 січня 2020 року за N 34/34317 (z0034-20) .
14. У випадку повного погашення вимог кредитора або відмови кредитора від вимог у графі "Примітки" відповідного запису Реєстру робиться відмітка про повне погашення або про виключення вимог кредитора із зазначенням дати та підстав погашення чи виключення.
Директор Директорату правосуддята кримінальної юстиції
О. Олійник
Додаток 1
до Вимог до форми та порядку ведення реєстру 
вимог кредиторів у справах про банкрутство (неплатоспроможність)
(пункт 3 розділу I)

РЕЄСТР

вимог кредиторів у справах про банкрутство (неплатоспроможність)

_____________________________________________________________________________
 (найменування боржника для юридичних осіб або прізвище, ім'я, по батькові 
    (за наявності)для фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців)
_____________________________________________________________________________
(місцезнаходження, ідентифікаційний код боржника для юридичних осіб або місце 
  проживання/перебування, реєстраційний номероблікової картки платника 
 податківабо серія і номер паспорта / номер паспорта у формі картки (ID) 
 (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 
  прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 
 офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку 
 в паспорті), унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному 
     реєстрі (за наявності) боржника для фізичних осіб 
          та фізичних осіб - підприємців)
станом на _______________________________
     (дата внесення останніх змін)
Справа про банкрутство (неплатоспроможність) N ______________________________
                           (номер справи)
Господарський суд __________________________________
         (найменування господарського суду)
Дата відкриття провадження __________________________________________________
              (дата ухвали про відкриття провадженняу справі про 
                 банкрутство (неплатоспроможність))
Арбітражний керуючий ____________________________________________
           (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))
_____________________________________________________________________________
   (номер та дата видачі свідоцтва про право на здійснення 
         діяльності арбітражного керуючого)
Дата призначення арбітражного керуючого _____________________________________
                   (дата ухвали (постанови) господарського 
                 судупро призначення арбітражного керуючого)
РОЗДІЛ I "Відомості про кредиторів"
N з/п
Найме-нування / прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) кредитора
Відо-мості про креди-тора
Вид вимоги
Дата та підстава внесення вимоги до Реєстру
Розмір визнаних господар-ським судом вимог креди-тора (грн)
Сума задово-лених (погаше-них) вимог кредитора (грн)
Ознака кредитора (конкурс-ний/поточний/забезпе-чений)
Черговість задово-лення вимог кредиторів (черга)
Наявність права вирішаль-ного голосу в представ-ницьких органах кредиторів
При-мітки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
основний борг
неустойка (штраф, пеня)
судовий збір
Усього (за кредитором)
Х
Х
Х
Х
2
основний борг
неустойка (штраф, пеня)
судовий збір
Усього (за кредитором)
Х
Х
Х
Х
РОЗДІЛ II "Черговість задоволення вимог кредиторів"
N з/п
Черга задово-лення
Найменування / прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) кредитора
Сума визнаних господар-ським судом вимог кредитора (грн)
Сума задово-лених (пога-шених) вимог креди-тора (грн)
Процентне відно-шення суми задово-лених (пога-шених) вимог до загальної суми вимог креди-торів черги (%)
При-мітки
1
2
3
4
5
6
7
1
Вимоги першої черги
Усього за чергою
Х
2
Вимоги другої черги
Усього за чергою
Х
3
Вимоги третьої черги
Усього за чергою
Х
4
Вимоги четвертої черги
Усього за чергою
Х
5
Вимоги п'ятої черги
Усього за чергою
Х
6
Вимоги шостої черги
Усього за чергою
Х
7
Усього за Реєстром
Загальна сума визнаних господарським судом вимог кредиторів до боржника (грн)
Х
Х
Загальна сума задоволених (погашених) вимог кредиторів боржника (грн), з них:
Х
Х
у процедурі розпорядження майном (грн)
Х
Х
у процедурі санації/реструктуризації (грн)
Х
Х
у процедурі ліквідації / погашення боргів (грн)
Х
Х
Процентне відношення загальної суми всіх задоволених (погашених) вимог до загальної суми визнаних вимог кредиторів до боржника (%)
Х
Х
8
Загальна сума незадоволених вимог кредиторів у разі невиконання плану санації/реструктуризації та переходу до процедури ліквідації / погашення боргів (грн)
РОЗДІЛ III "Вимоги, які задовольняються позачергово"
N з/п
Вид вимоги
Наймену-вання /прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) кредитора
Відомості про кредитора
Загальна сума коштів, належних до виплати (грн)
Загальна сума сплаче-них коштів (грн)
Дата внесення вимоги до Реєстру
Дата внесення останніх змін
При-мітки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
Усього за розділом
Х
Х
Х
Х
Х
Додаток 2
до Вимог до форми та порядку ведення реєстру вимог 
кредиторів у справах про банкрутство (неплатоспроможність)
(пункт 1 розділу II)

Відомості про майно боржника, яке є предметом застави

N з/п
Найменування / прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) кредитора
Вид обтяження та дата державної реєстрації обтяження
Підстава виникнення застави
Найменування майна
Кількість майна (одиниця)
Балансова вартість одиниці майна (грн)
Загальна вартість майна (грн)
Місцезнаходження майна
Розмір забезпеченого зобов'язання (грн)
Сума коштів, отриманих від реалізації майна, що є предметом забезпечення
Розмір задоволених (погашених) вимог (грн)
Примітки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Усього (за кредитором)
Х
Х
Х
Х
Х
Х
2
Усього (за кредитором)
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Загальна вартість усього майна боржника, яке є предметом застави
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Загальна сума забезпечених зобов'язань боржника
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Загальна сума задоволених (погашених) вимог забезпечених кредиторів
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х