ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
19.08.2020 № 121

Про затвердження Змін до Положення про ліцензування банків

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України" (679-14) , статей 66, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (2121-14) , з метою вдосконалення порядку ліцензування банків Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Зміни до Положення про ліцензування банків (v0149500-18) , затвердженого постановою Правління Національного банку України від 22 грудня 2018 року № 149 (зі змінами), що додаються.
2. Департаменту методології регулювання діяльності банків (Наталія Іваненко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Катерину Рожкову.
4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
Голова
К. Шевченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
19.08.2020 № 121

ЗМІНИ

до Положення про ліцензування банків

( Див. текст Положення про ліцензування банків (v0149500-18) )
1. У главі 1 розділу I:
1) пункт 2 після підпункту 38 доповнити новим підпунктом 38-1 такого змісту:
"38-1) професійне судження - умотивований, об’єктивний, неупереджений і обґрунтований висновок і/або оцінка Національного банку щодо фактів, подій, обставин, осіб, що ґрунтується на знаннях і досвіді службовців Національного банку, на комплексному та всебічному аналізі інформації та документів, поданих до Національного банку в межах передбачених законодавством процедур і отриманих Національним банком, у тому числі в результаті здійснення ним банківського регулювання та нагляду, а також на інформації з офіційних джерел;";
2) пункт 3 викласти в такій редакції:
"3. Національний банк під час вчинення дій, передбачених цим Положенням, керується такими принципами:
1) рівноцінності сутності та форми (оцінка правочинів, операцій, обставин та подій з точки зору їх суті та форми);
2) співмірності (пропорційності) [урахування обставин і умов конкретної ситуації, щодо якої формується професійне судження та приймається відповідне рішення (зокрема, розмір банку, складність, обсяг, види, характер здійснюваних ним операцій, організаційна структура банку, профіль ризику банку, особливості діяльності банку як системно важливого (за наявності такого статусу), діяльність банківської групи, до складу якої входить банк, фінансовий стан банку та власників істотної участі в ньому)];
3) обґрунтованого сумніву (здійснення додаткової/поглибленої перевірки/аналізу правочинів, операцій, обставин та/або подій, щодо яких формується професійне судження та приймається відповідне рішення, за наявності обґрунтованого сумніву щодо них);
4) комплексного аналізу (дослідження всіх обставин та умов конкретної ситуації при формуванні професійного судження та прийнятті відповідного рішення).";
3) друге речення абзацу першого та абзаци другий - п’ятий пункту 4 виключити.
У зв’язку з цим абзаци шостий, сьомий уважати відповідно абзацами другим, третім.
2. Підпункт 1 пункту 165 глави 19 розділу III викласти в такій редакції:
"1) сума доходів фізичної особи за період, у якому нею були здійснені витрати на придбання та/або збільшення ринкової вартості кожного відмінного від грошових коштів об’єкта майна, зазначений в інформації про майновий стан, і/або попередні періоди, зменшена на суму витрат фізичної особи за відповідний період/періоди, крім витрат на придбання та/або збільшення ринкової вартості такого об’єкта майна, уключаючи витрати на придбання іншого, ніж такий об’єкт, майна, є рівною або більшою вартості придбання такого об’єкта майна та витрат, які були здійснені фізичною особою для збільшення його ринкової вартості станом на відповідну дату;".
3. Главу 35 розділу V після пункту 299 доповнити новим пунктом 299-1 такого змісту:
"299-1. Особа, щодо якої Національним банком було прийнято рішення про визнання її власником істотної участі в банку, має право подати до Національного банку клопотання про втрату чинності таким рішенням.
Клопотання має містити обґрунтування відсутності підстав для визнання такої особи власником істотної участі в банку за нових обставин. До клопотання додаються копії документів, які підтверджують обґрунтування.
Національний банк під час розгляду клопотання особи про відсутність підстав для визнання її власником істотної участі в банку комплексно аналізує подані відповідно до цього Положення документи, інформацію, уключаючи отриману в процесі здійснення банківського регулювання та нагляду, а також від інших державних органів.
Національний банк за результатами розгляду такого клопотання має право прийняти одне з таких рішень (рішення приймає Комітет з нагляду):
1) про втрату чинності рішенням Національного банку про визнання такої особи власником істотної участі в банку;
2) про відхилення клопотання особи (якщо клопотання, за професійним судженням Національного банку, є необґрунтованим).
Рішення Національного банку за результатами розгляду такого клопотання набирає чинності з дня його прийняття.".
4. У розділі VI:
1) пункт 313 глави 38 доповнити новим підпунктом такого змісту:
"6) член правління, відповідальний за управління ризиками, член правління, відповідальний за контроль за дотриманням норм (комплаєнс), повинні відповідати вимогам, визначеним нормативно-правовим актом Національного банку щодо організації системи управління ризиками в банку.";
2) пункт 328 глави 39 після слова "бухгалтера" доповнити словами ", голови/члена ради";
3) у главі 40:
у пункті 331:
підпункт 2 після слова "особисто" доповнити словами "та керівником банку";
абзаци перший та другий підпункту 3 виключити.
У зв’язку з цим абзацтретій уважати абзацом першим;
підпункт 4 викласти в такій редакції:
"4) документи або витяги з документів, що підтверджують інформацію про посадові обов’язки та повноваження особи, її функціональне навантаження та сфери відповідальності в банку, участь члена ради банку в комітетах ради [посадова інструкція, положення про орган управління банку, наказ про розподіл сфер відповідальності між членами органу управління (кураторство) або інший аналогічний документ];";
підпункти 5-8 та 10 виключити;
пункт 336 виключити;
4) у главі 41:
пункт 339 після слова "бухгалтера" доповнити словами ", голови/члена ради";
абзац другий пункту 344 замінити п’ятьма новими абзацами такого змісту:
"Кваліфікаційна комісія проводить співбесіду з будь-яким керівником банку (кандидатом на відповідну посаду) у разі:
1) розгляду клопотання про незастосування до нього ознаки небездоганної ділової репутації, визначеної в пунктах 63-65 глави 6 розділу II цього Положення;
2) якщо бізнес-модель та/або рівень організації корпоративного управління та внутрішнього контролю банку було оцінено Національним банком як такі, що створюють високий рівень ризику для життєздатності банку;
3) якщо керівник банку (кандидат на посаду) протягом останніх п’яти років не погоджувався Національним банком на посаду керівника банку;
4) якщо банк визначено Національним банком системно важливим.".
У зв’язку з цим абзац третій уважати абзацом сьомим;
5) у пункті 363 глави 43:
у підпункті 1 слова "підтвердження особою" замінити словами "таблиця із запевненням банку та керівника банку про його відповідність вимогам щодо професійної придатності з урахуванням змін у його функціональному навантаженні, що містить обґрунтування такої відповідності, підтвердження";
підпункти 3, 4 виключити;
6) пункт 367 глави 44 після підпункту 2 доповнити новим підпунктом 2-1 такого змісту:
"2-1) отримання/виявлення інформації, що може свідчити про недостовірність поданих до Національного банку інформації та документів щодо особи, які, за професійним судженням Національного банку, вплинули або могли вплинути на прийняття Національним банком рішення щодо цієї особи;".
5. У розділі VII:
1) розділ після глави 45 доповнити новою главою 45-1 такого змісту:
"45-1. Попередній висновок Національного банку щодо відповідності проєкту статуту банку законодавству України
388-1. Заявник має право до прийняття рішення про затвердження змін до статуту банку, не пов’язаних зі зміною розміру статутного капіталу, отримати попередній висновок Національного банку щодо відповідності проєкту статуту банку законодавству України.
388-2. Заявник для отримання попереднього висновку щодо відповідності проєкту статуту банку законодавству України подає до Національного банку такі документи:
1) клопотання про отримання попереднього висновку про відповідність проєкту статуту банку законодавству України, підписане уповноваженим представником банку;
2) проєкт статуту банку в новій редакції та проєкт статуту банку в новій редакції в електронній формі у форматі Word;
3) порівняльну таблицю змін до статуту, у якій зазначаються положення чинного статуту банку та відповідні положення з урахуванням проєкту змін, підписану уповноваженим представником банку;
4) редакцію чинного статуту банку в електронній формі у форматі Word з відображенням у режимі редакційних правок пропонованих змін відповідно до проєкту статуту банку в новій редакції.
388-3. Національний банк приймає рішення про надання або відмову в наданні попереднього висновку щодо відповідності проєкту статуту банку законодавству України протягом одного місяця з дня отримання повного пакета документів, визначених у пункті 388-2 глави 45-1 розділу VII цього Положення.
388-4. Рішення про надання або відмову в наданні попереднього висновку щодо відповідності проєкту статуту банку законодавству України приймає керівник із ліцензування.
388-5. Національний банк протягом трьох робочих днів із дня прийняття рішення надсилає банку електронною поштою лист про надання попереднього висновку щодо відповідності проєкту статуту банку законодавству України або про відмову в наданні такого висновку разом із зауваженнями до проєкту статуту банку в новій редакції.
388-6. Заявник у разі прийняття рішення про затвердження статуту банку в редакції, щодо якої був наданий попередній висновок Національного банку, або в разі затвердження статуту в редакції з урахуванням усіх зауважень, наданих Національним банком, подає до Національного банку документи, визначені в пункті 376 глави 45 розділу VII цього Положення.
Клопотання про погодження статуту банку в новій редакції має містити запевнення про затвердження статуту в редакції, щодо якої був наданий попередній висновок Національного банку, або про врахування всіх зауважень, наданих Національним банком.
388-7. Заявник у разі прийняття рішення про затвердження статуту в редакції, що відрізняється від редакції, щодо якої був наданий попередній висновок Національного банку, або в разі неврахування зауважень, наданих Національним банком, подає до Національного банку документи, визначені в пункті 376 глави 45 розділу VII цього Положення.
Клопотання про погодження статуту банку в новій редакції має містити обґрунтування щодо внесення змін до редакції, щодо якої був наданий попередній висновок Національного банку, або щодо неврахування зауважень, наданих Національним банком.";
2) пункт 389 глави 46 після цифр "45" доповнити словами та цифрами "або пунктом 388-2 глави 45-1".
6. Підпункт 1 пункту 11 глави 4 "Пояснень щодо параметрів заповнення додатка 2" додатка 2 до Положення викласти в такій редакції:
"1) до складу доходів уключаються грошові кошти, отримані без зобов’язання повернення фізичною особою (її чоловіком/дружиною) на законних підставах в Україні та за кордоном від третіх осіб, за умови, що особою були належним чином та в повному обсязі сплачені податки, збори та інші обов’язкові платежі у зв’язку з отриманням таких грошових коштів;".