МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
28.08.2020 № 2932/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 серпня 2020 р.
за № 830/35113

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України з питань банкрутства

Відповідно до підпункту 1 пункту 3, пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України (228-2014-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України з питань банкрутства, що додаються.
2. Директорату правосуддя та кримінальної юстиції (Олійник О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 (493/92) "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Коломієць В.
Міністр
Д. Малюська
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
28 серпня 2020 року № 2932/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 серпня 2020 р.
за № 830/35113

ЗМІНИ

до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України з питань банкрутства

1. У Положенні про систему підготовки і перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, підвищення кваліфікації та перепідготовки арбітражних керуючих, їх підготовки у справах про банкрутство страхових організацій (z0926-19) , затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 13 серпня 2019 року № 2536/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2019 року за № 926/33897:
пункт 17 розділу IV доповнити новими абзацами другим - четвертим такого змісту:
"Тестові питання розробляються державною мовою.
Моніторинг актуальності тестових питань здійснюється постійно. У разі втрати чинності або зміни правових норм, на яких ґрунтуються тестові питання, вони приводяться в актуальний стан.
Тестові питання оприлюдненню не підлягають.".
2. У Порядку тимчасового зупинення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого (z1122-19) , затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 17 жовтня 2019 року № 3192/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 21 жовтня 2019 року за № 1122/34093:
абзац п'ятий пункту 7 виключити.
3. У Порядку здійснення контролю за діяльністю арбітражних керуючих (z1228-19) , затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 06 грудня 2019 року № 3928/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 12 грудня 2019 року за № 1228/34199:
1) у розділі II:
в абзаці другому пункту 4 слово "восьми" замінити словом "десяти";
доповнити пункт 5 новим абзацом другим такого змісту:
"Планова перевірка не проводиться у разі зупинення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого на строк понад 30 днів.";
абзац четвертий пункту 6 виключити.
У зв'язку з цим абзаци п'ятий - десятий вважати відповідно абзацами четвертим - дев'ятим;
пункт 15 після слів "арбітражні керуючі" доповнити словами "не більше двох осіб у порядку, встановленому пунктом 6 розділу IV цього Порядку.";
абзац шостий пункту 17 викласти в такій редакції:
"Позапланову перевірку (виїзну/невиїзну) проводить Мін'юст або територіальний орган Мін'юсту (структурний підрозділ територіального органу Мін'юсту), визначений Мін'юстом, крім випадків проведення позапланової перевірки з підстав, передбачених абзацами четвертим та п'ятим пункту 6 цього розділу.";
абзац другий пункту 19 після слова "проведення" доповнити словом "позапланової";
доповнити пункт 28 абзацом другим такого змісту:
"Арбітражний керуючий письмово повідомляє орган контролю про необхідність перенесення проведення перевірки з об'єктивних підстав з наданням підтверджуючих документів не пізніше робочого дня, який передує першому дню перевірки.".
У зв'язку з цим абзаци другий - третій вважати відповідно абзацами третім - четвертим;
2) у розділі IV:
у пункті 6:
абзац другий викласти в такій редакції:
"Участь найбільш досвідчених і висококваліфікованих арбітражних керуючих у проведенні перевірки полягає у наданні власної правової позиції з питань, що виникають під час проведення перевірки, комісії та арбітражному керуючому, діяльність якого перевіряється.";
абзац третій викласти в такій редакції:
"Залучення найбільш досвідчених і висококваліфікованих арбітражних керуючих можливе за погодженням із Радою арбітражних керуючих України або радою арбітражних керуючих регіону. Перелік таких осіб Рада арбітражних керуючих України або рада арбітражних керуючих регіону подає до Мін'юсту до відома.";
абзац четвертий після слова "висококваліфікованих" доповнити словом "арбітражних", після слів "Акта перевірки" доповнити словами "після надходження до органу контролю відповідного погодження Радою арбітражних керуючих України або радою арбітражних керуючих регіону";
в абзаці другому пункту 8 слова "у і місці" замінити на слова "у місці";
3) у розділі VI:
доповнити пункт 6 новим абзацом сьомим такого змісту:
"У разі виявлення за результатами перевірки грубого порушення арбітражним керуючим законодавства під час виконання повноважень, комісія обов'язково зазначає причинно-наслідковий зв'язок між вчиненим арбітражним керуючим порушенням та наслідками, які настали (можуть настати) для боржника та/або кредиторів.";
доповнити новим пунктом 15 такого змісту:
"15. Мін'юст має право вносити на розгляд Дисциплінарної комісії пропозиції щодо встановлення відповідності висновків акта перевірки вимогам законодавства.";
4) у розділі VII:
у пункті 1:
абзац другий виключити.
У зв'язку з цим абзаци третій - восьмий вважати відповідно абзацами другим - сьомим;
абзац шостий викласти в такій редакції:
"встановлення за результатами перевірки факту зайняття діяльністю, несумісною з діяльністю арбітражного керуючого;".
Директор Директорату
правосуддя та кримінальної
юстиції
О. Олійник