ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
01.09.2020 N 3665/ІПК/99-00-05-06-02-06
Державна податкова служба України розглянула звернення щодо порядку оподаткування ПДВ операцій з надходження пайових внесків членів обслуговуючого кооперативу та передачі готового новозбудованого житла асоційованим членам кооперативу та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу (2755-17) України (далі - Кодекс), повідомляє.
Як зазначено у зверненні, Кооператив отримував протягом 2018 - 2019 років грошові кошти на розрахунковий рахунок у вигляді пайових внесків до листопада 2019 року і в листопаді 2019 року здійснив операцію з постачання житла фізичним особам згідно актів приймання-передачі та не був платником податку на додану вартість.
У зв'язку з виникненням підстав визначених пунктом 180.1 статті 180 розділу V Кодексу (2755-17) Кооператив зареєструвався платником ПДВ.
Відповідно до абзацу п'ятого ст. 2 Закону України від 10 липня 2003 року N 1087-IV "Про кооперацію"(далі - Закон N 1087) обслуговуючий кооператив - це кооператив, який утворюється шляхом об'єднання фізичних та/або юридичних осіб для надання послуг переважно членам кооперативу, а також іншим особам з метою провадження їх господарської діяльності. Обслуговуючі кооперативи надають послуги іншим особам в обсягах, що не перевищують 20 відсотків загального обороту кооперативу.
Пай - майновий поворотний внесок члена (асоційованого члена) кооперативу у створення та розвиток кооперативу, який здійснюється шляхом передачі кооперативу майна, в тому числі грошей, майнових прав, а також земельної ділянки (абзац сьомий статті 2 Закону N 1087).
Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами Кодексу (пункт 1.1 статті 1 розділу І Кодексу (2755-17) ). Згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов'язані самостійно декларувати свої податкові зобов'язання та визначати сутність і відповідність здійснюваних ними операцій тим, які перераховані Кодексом.
При цьому пунктом 44.1 статті 44 розділу II Кодексу (2755-17) визначено, що для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.
Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим пункту 44.1 статті 44 розділу ІІ Кодексу (2755-17) .
Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ (2755-17) .
Відповідно до пункту 181.1 статті 181 розділу V ПКУ (2755-17) під обов'язкову реєстрацію як платника ПДВ підпадає особа, у якої загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V ПКУ (2755-17) , у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 млн. грн. (без урахування ПДВ).
При цьому до загального обсягу оподатковуваних операцій для цілей реєстрації особи як платника ПДВ належать операції, що підлягають оподаткуванню ПДВ за основною ставкою ПДВ, ставкою 7 відсотків, нульовою ставкою ПДВ та звільнені від оподаткування ПДВ. При цьому обсяг операцій, що не є об'єктом оподаткування ПДВ, при обрахунку загального обсягу операцій з постачання товарів/послуг не враховується.
Підпунктом 14.1.90 пункту 14.1 статті 14 розділу І Кодексу (2755-17) встановлено, що корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.
Згідно з підпунктами "а" і "б" пункту 185.1 статті 185 розділу V Кодексу (2755-17) об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників ПДВ з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 розділу V Кодексу (2755-17) розташоване на митній території України.
Під постачанням товарів розуміється будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (підпункт 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 Кодексу (2755-17) ). При цьому продаж (реалізація) товарів - це будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за плату або компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатного надання товарів (підпункт 14.1.202 пункту 14.1 статті 14 розділу І Кодексу (2755-17) ).
Під постачанням послуг розуміється будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (підпункт 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 розділу І Кодексу (2755-17) ).
Відповідно до підпункту 196.1.1 пункту 196.1 статті 196 Кодексу (2755-17) не є об'єктом оподаткування ПДВ операції з випуску (емісії), розміщення у будь-які форми управління та продажу (погашення, викупу) за кошти цінних паперів, що випущені в обіг (емітовані) суб'єктами підприємницької діяльності, Національним банком України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, органами місцевого самоврядування відповідно до закону, включаючи інвестиційні та іпотечні сертифікати, сертифікати фонду операцій з нерухомістю, деривативи а також корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах; обміну зазначених цінних паперів та корпоративних прав, виражених в інших, ніж цінні папери, формах, на інші цінні папери, корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах; розрахунково-клірингової, реєстраторської та депозитарної діяльності на ринку цінних паперів, а також діяльності з управління активами (у тому числі пенсійними активами, фондами банківського управління), відповідно до закону та інших видів професійної діяльності на фондовому ринку, які підлягають ліцензуванню відповідно до закону.
Таким чином, операція з внесення коштами пайових внесків членами платника на рахунок такого кооперативу не є об'єктом оподаткування ПДВ та не враховується при визначені загального обсягу оподатковуваних операцій для цілей реєстрації особи як платника ПДВ.
Порядок оподаткування ПДВ операцій з постачання житла визначений підпунктом 197.1.14 пункту 197.1 статті 197 розділу V Кодексу (2755-17) . Зокрема, звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання житла (об'єктів житлового фонду), крім їх першого постачання, якщо інше не передбачено вказаним пунктом.
У підпункті 197.1.14 пункту 197.1 статті 197 розділу V Кодексу (2755-17) перше постачання житла (об'єкта житлового фонду), зокрема, означає першу передачу готового новозбудованого житла (об'єкта житлового фонду) у власність покупця або постачання послуг (включаючи вартість придбаних за рахунок виконавця матеріалів) із спорудження такого житла за рахунок замовника.
Правила визначення дати податкових зобов'язань з ПДВ встановлено статтею 187 розділу V Кодексу.
Пунктом 187.1 статті 187 розділу V Кодексу (2755-17) визначено, що датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата за правилом "першої події".
Враховуючи зазначене, операція будівельної організації (надавача послуг - підрядника) з постачання послуг із спорудження житла (об'єкта житлового фонду) замовнику (кооперативу) є першим постачанням житла (об'єкта житлового фонду) відповідно до підпункту 197.1.14 пункту 197.1 статті 197 розділу V Кодексу (2755-17) та відповідно оподатковується ПДВ у загальновстановленому порядку за ставкою 20 відсотків, незалежно від того, матеріали замовника (кооперативу) чи будівельної організації (надавача послуг - підрядника) використані для будівництва такого житла (об'єкта житлового фонду).
Операції з подальшої передачі готового новозбудованого житла (об'єкта житлового фонду) асоційованим членам кооперативу звільняються від оподаткування ПДВ згідно з підпунктом 197.1.14 пункту 197.1 статті 197 розділу V Кодексу (2755-17) .
Звільнення від оподаткування ПДВ відповідно до підпункту 197.1.14 пункту 197.1 статті 197 Кодексу (2755-17) поширюється лише на постачання житла, окрім першого постачання. Постачання нежитлових приміщень підлягає оподаткуванню ПДВ на загальних підставах на всіх його етапах.
Таким чином, якщо загальна сума від здійснення операції з постачання товарів/послуг (нерухомого майна), що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Кодексу (2755-17) , у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищить 1 млн. грн. (без урахування ПДВ), то така особа згідно з вимогами Кодексу повинна буде подати до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням заяву платника ПДВ за формою N 1-ПДВ і, відповідно, зареєструватись як платник ПДВ в обов'язковому порядку.
Для цілей реєстрації особи як платника ПДВ враховується обсяг операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою ПДВ, ставкою 7 відсотків, нульовою ставкою ПДВ та звільнені (умовно звільнені) від оподаткування ПДВ.
Разом з цим слід зазначити, що згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов'язані самостійно декларувати свої податкові зобов'язання (стаття 36 ПКУ) та повинні самостійно визначати відповідність здійснення ними операцій тим, які визначені Кодексом.
Згідно з пунктом 52.2 статті 52 розділу ІІ Кодексу (2755-17) індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.