МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
13.07.2020 № 1318

Про затвердження нової редакції Положення про Національне агентство з акредитації України

Відповідно до статті 57 Господарського кодексу України (436-15) , статті 6 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" (185-16) , статті 6 Закону України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності" (2407-14) , статті 15 та частини четвертої статті 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (755-15) НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про Національне агентство з акредитації України в новій редакції, що додається.
2. Виконувачу обов'язків директора Національного агентства з акредитації України Попику С.Д.:
у тижневий строк у встановленому порядку подати Положення на державну реєстрацію;
у десятиденний строк після державної реєстрації Положення поінформувати Мінекономіки про її проведення.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 04.02.2020 № 170 (v0170915-20) "Про затвердження нової редакції Положення про НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З АКРЕДИТАЦІЇ УКРАЇНИ".
4. Цей наказ набирає чинності з дня його прийняття, крім пункту 3, який набирає чинності з дня державної реєстрації Положення, зазначеного в пункті 1 цього наказу.
Міністр розвитку
економіки, торгівлі
та сільського
господарства України
І. Петрашко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
13.07.2020 № 1318
 
Міністр розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства України
____________ І. Петрашко

ПОЛОЖЕННЯ

про Національне агентство з акредитації України

(ідентифікаційний код 26196207)
(нова редакція)
1. Національне агентство з акредитації України (далі - НААУ) є національним органом України з акредитації органів з оцінки відповідності (далі - акредитація). НААУ є державною організацією, яка утворюється Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Мінекономіки), належить до сфери його управління та провадить некомерційну господарську діяльність.
Мінекономіки не має права втручатися в діяльність з акредитації НААУ.
2. НААУ у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР) та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономіки та цим Положенням.
3. Повне найменування:
українською мовою - Національне агентство з акредитації України;
англійською мовою - National Accreditation Agency of Ukraine.
4. Скорочене найменування:
українською мовою - НААУ;
англійською мовою - NAAU.
5. Місцезнаходження НААУ:
вул. Генерала Алмазова, 18/7, м. Київ, 01133.
6. Основною метою діяльності НААУ є:
забезпечення єдиної технічної політики у сфері оцінки відповідності;
забезпечення довіри споживачів до діяльності з оцінки відповідності;
створення умов для взаємного визнання результатів діяльності акредитованих органів на міжнародному рівні;
усунення технічних бар'єрів у торгівлі.
7. Основними принципами діяльності НААУ є:
забезпечення рівності прав, законних інтересів усіх заінтересованих сторін;
загальнодоступність та неупередженість проведення робіт з акредитації;
прозорість діяльності з акредитації;
професійна компетентність виконавців робіт;
добровільність акредитації;
забезпечення участі органів виконавчої влади та громадських організацій на паритетній основі;
застосування гармонізованих із міжнародними та європейськими стандартами вимог щодо акредитації;
дотримання суспільних інтересів;
конфіденційність інформації, одержаної в процесі акредитації.
8. Основними функціями НААУ відповідно до мети діяльності є:
акредитація органів з оцінки відповідності, у тому числі прийняття рішень про акредитацію, відмову в акредитації, розширення та обмеження сфери акредитації, тимчасове зупинення і поновлення дії та скасування атестата про акредитацію;
проведення моніторингу за відповідністю акредитованих ним органів з оцінки відповідності вимогам акредитації (далі - моніторинг) шляхом здійснення нагляду, проведення повторних, позачергових та інших оцінок;
затвердження:
- порядку здійснення акредитації, програм робіт з акредитації;
- порядку проведення моніторингу;
- порядку розгляду скарг, пов'язаних із діяльністю акредитованих органів з оцінки відповідності;
- кваліфікаційних вимог, порядку та правил атестації персоналу з акредитації;
- складу атестаційної комісії персоналу з акредитації;
- положення про комісію з апеляцій;
- методичних рекомендацій з питань акредитації;
організація відбору, навчання, підготовки та атестації персоналу з акредитації, залучення його до проведення робіт з акредитації;
ведення реєстру акредитованих органів з оцінки відповідності та реєстру персоналу з акредитації;
участь у роботі з гармонізації нормативно-правових актів, національних стандартів та інших документів з питань акредитації з міжнародними та європейськими правилами і стандартами, які визначають вимоги до НААУ та акредитованих органів з оцінки відповідності;
представництво та участь від України в міжнародних, європейських та інших регіональних організаціях з акредитації;
укладання договорів про співробітництво та взаємне визнання акредитації органів з оцінки відповідності;
організація інформаційного забезпечення з питань акредитації, у тому числі оприлюднення на веб-сайті НААУ переліку назв і позначень нормативно-правових актів у сфері акредитації, національних стандартів з питань акредитації, гармонізованих з відповідними міжнародними та європейськими стандартами, а також інших документів з питань акредитації, прийнятих НААУ, міжнародними та європейськими організаціями з акредитації, відповідно до вимог яких здійснюється акредитація, текстів нормативно-правових актів з питань акредитації, а також текстів інших документів з питань акредитації, прийнятих НААУ, інформації про результати його взаємного оцінювання, види діяльності з оцінки відповідності, щодо яких НААУ здійснює акредитацію, та про будь-які пов'язані з цим зміни;
створення технічних комітетів з акредитації та затвердження положення про них;
виконання функцій щодо акредитації інших осіб, ніж органи з оцінки відповідності, та засвідчення компетентності осіб щодо провадження діяльності, іншої ніж оцінка відповідності, у випадках, установлених законодавством;
організація науково-дослідних робіт у сфері акредитації;
визначення строків здійснення акредитації;
установлення розмірів та порядку оплати робіт з акредитації та моніторингу відповідно до методики визначення вартості таких робіт, яка затверджується Мінекономіки.
9. НААУ має право:
утворювати експертні комісії (групи) та залучати до роботи в них на договірних засадах позаштатний персонал з акредитації;
проводити видавничу діяльність відповідно до завдань, визначених цим Положенням;
організовувати та проводити семінари з питань акредитації;
мати представників НААУ в інших регіонах України;
утворювати філії, представництва та інші відокремлені підрозділи;
брати участь у взаємних оцінюваннях, які проводяться в межах міжнародних, європейських та інших регіональних організацій з акредитації, членом яких є НААУ;
співпрацювати з національними органами акредитації інших держав;
звертатися під час здійснення акредитації до національних органів з акредитації інших держав із запитами щодо виконання ними окремих робіт з оцінки органів з оцінки відповідності;
виконувати за запитами національних органів з акредитації інших держав під час здійснення ними акредитації окремі роботи з оцінки органів з оцінки відповідності.
10. НААУ зобов'язане:
бути організованим таким чином, щоб бути незалежним від органів з оцінки відповідності, оцінку яких воно проводить, і від будь-якого комерційного тиску та забезпечувати відсутність конфлікту інтересів з органами з оцінки відповідності;
бути організованим та функціонувати таким чином, щоб гарантувати об'єктивність і неупередженість своєї діяльності;
забезпечувати прийняття кожного рішення, що стосується засвідчення компетентності органу з оцінки відповідності, компетентними особами, що є іншими, ніж особи, які провели оцінку цього органу;
уживати адекватних заходів для забезпечення конфіденційності одержаної інформації;
визначати види діяльності з оцінки відповідності, стосовно яких воно є компетентним здійснювати акредитацію, з посиланням на відповідні нормативно-правові акти та стандарти;
установлювати необхідні процедури для забезпечення ефективного управління та належного внутрішнього контролю;
мати у своєму розпорядженні достатню кількість компетентного персоналу для належного виконання своїх завдань;
документувати обов'язки, сфери відповідальності та повноваження персоналу, який міг би вплинути на якість оцінки і засвідчення компетентності;
установлювати, упроваджувати та підтримувати процедури моніторингу виконання залученим персоналом робіт з акредитації та його компетентності;
перевіряти, чи акредитовані органи проводять оцінку відповідності у пропорційний спосіб, без покладання зайвого навантаження на суб'єктів господарювання та з належним урахуванням величини суб'єкта господарювання, що замовляє роботи з оцінки відповідності, галузі, у якій він діє, його структури, ступеня складності технології виробництва відповідної продукції та масового чи серійного характеру виробничого процесу;
уживати всіх належних заходів з метою обмеження сфери акредитації, тимчасового зупинення дії або скасування атестата про акредитацію в разі втрати акредитованим органом з оцінки відповідності компетентності для провадження визначеної діяльності з оцінки відповідності або вчинення акредитованим органом з оцінки відповідності грубого порушення своїх обов'язків;
НААУ та його посадові особи зобов'язані на вимогу Мінекономіки вживати коригувальних заходів для забезпечення виконання вимог та обов'язків, установлених Законом України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності" (2407-14) ;
оприлюднювати річні фінансові звіти, підготовлені відповідно до загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку;
надавати Мінекономіки щороку не пізніше 01 березня та щокварталу не пізніше 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформацію про проваджену діяльність НААУ, в якій зазначається про:
- кількість акредитованих органів з оцінки відповідності, отриманих заявок на акредитацію, проведеного моніторингу;
- роботу Ради з акредитації, технічних комітетів з акредитації;
- організацію відбору, навчання, підготовки та атестації персоналу з акредитації;
- отримані та розглянуті скарги та апеляції на діяльність НААУ;
- участь НААУ у міжнародних заходах з акредитації, семінарах, конференціях тощо.
11. НААУ забороняється:
провадити або пропонувати діяльність (у тому числі послуги), яку провадять (надають) органи з оцінки відповідності;
здійснювати консультування;
бути акціонером або учасником (засновником) органів з оцінки відповідності чи в інший спосіб брати участь в їх управлінні або одержувати вигоди від їх діяльності.
12. До складу НААУ входять:
Рада з акредитації;
технічні комітети з акредитації;
комісія з апеляцій.
13. Мінекономіки:
закріплює за НААУ майно, необхідне для його діяльності;
у разі якщо НААУ не відповідає вимогам або не виконує своїх обов'язків, установлених Законом України (2407-14) "Про акредитацію органів з оцінки відповідності", уживає відповідних коригувальних заходів або забезпечує вжиття таких коригувальних заходів НААУ;
у встановленому порядку проводить моніторинг НААУ з метою забезпечення виконання ним на постійній основі вимог до національного органу України з акредитації, а також інших вимог та обов'язків, установлених Законом України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності" (2407-14) (далі - моніторинг відповідності вимогам до НААУ);
позапланово здійснює моніторинг відповідності вимогам до НААУ за наявності підстав вважати, що НААУ не відповідає вимогам або не виконує своїх обов'язків, установлених Законом України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності" (2407-14) ;
під час моніторингу відповідності вимогам до НААУ оцінює та враховує відповідність НААУ критеріям, які встановлені національним стандартом, що є ідентичним міжнародному стандарту ISO/IEC 17011 або європейському стандарту EN ISO/IEC 17011, та охоплюють відповідні вимоги;
затверджує Положення про Раду з акредитації та її склад;
затверджує методику визначення вартості робіт з акредитації та моніторингу;
здійснює контроль за виконанням НААУ своїх зобов'язань, дотриманням установлених правил фінансової та господарської діяльності, використанням і збереженням переданого в оперативне управління майна і має право вилучити надлишкове майно, а також майно, що не використовується, та майно, що використовується ним не за призначенням;
погоджує штатний розпис та організаційну структуру НААУ та внесення змін до них;
погоджує кандидатури на посади заступників директора НААУ та керівника юридичної служби НААУ;
погоджує в установленому законодавством порядку утворення філій НААУ та положення про них;
установлює опис та правила застосування національного знака акредитації;
ураховує пропозиції Ради з акредитації щодо кандидатур на посаду директора НААУ;
призначає на посаду та звільняє з посади директора НААУ;
погоджує відрядження директора НААУ за кордон;
виконує інші функції, передбачені законодавством.
14. НААУ є юридичного особою з моменту державної реєстрації згідно із законодавством.
15. НААУ здійснює свою господарську діяльність відповідно до законодавства та цього Положення.
16. НААУ має самостійний баланс, печатку, бланки із зображенням малого Державного Герба України та своїм найменуванням, національний знак акредитації, який реєструється відповідно до законодавства.
17. НААУ відповідає за:
додержання законодавства України у сфері акредитації;
зберігання облікових документів протягом строку, сумісного з його контрактами та юридичними зобов'язаннями;
фінансову і господарську діяльність НААУ.
18. НААУ відповідає за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна. НААУ не несе відповідальності за зобов'язаннями власника, а власник не несе відповідальності за зобов'язаннями НААУ, крім випадків, передбачених Господарським кодексом України (436-15) та іншими законами.
19. НААУ має право укладати угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав, здійснювати претензійну роботу, бути відповідачем або позивачем у судах України та інших держав.
20. Майно НААУ становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі НААУ.
21. Майно НААУ є державною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління.
22. Джерелами формування майна НААУ є:
майно, передане йому засновником, іншими органами виконавчої влади, підприємствами та організаціями;
кошти, отримані за рахунок оплати робіт з акредитації та моніторингу;
кошти державного бюджету;
кредити банків та інших кредиторів;
капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
інші надходження, не заборонені законодавством.
23. Джерелами фінансування діяльності з акредитації НААУ є:
кошти, отримані як оплата за проведення робіт з акредитації та моніторингу;
кошти державного бюджету;
інші кошти, передбачені законом.
Виділені кошти державного бюджету у сфері акредитації можуть бути використані виключно за такими напрямами:
науково-дослідні роботи;
розроблення проектів нормативно-правових актів, національних стандартів та інших документів з питань акредитації;
участь у роботі міжнародних, європейських та інших регіональних організацій, у тому числі сплата членських внесків до цих організацій.
Фінансування вищезазначених напрямів може здійснюватися також за рахунок інших коштів, отриманих у результаті діяльності з акредитації.
Чистий прибуток, отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності, використовується НААУ для фінансування розвитку його діяльності з урахуванням вимог законодавства.
24. НААУ самостійно планує та провадить свою господарську діяльність відповідно до замовлень Мінекономіки, якщо вони здійснюються за рахунок коштів державного бюджету, та цивільно-правових угод.
Кошти НААУ використовуються згідно із законодавством.
25. НААУ очолює директор, який призначається на посаду строком на п'ять років і звільняється з посади Мінекономіки.
Директором НААУ може бути громадянин України, який постійно проживає в Україні, має повну вищу освіту, загальний стаж роботи на керівних посадах не менш як п'ять років, досвід роботи у сфері акредитації органів з оцінки відповідності чи проведення оцінки відповідності не менш як два роки.
Директором НААУ не може бути особа, яка є керівником органу з оцінки відповідності або входить до складу вищого, виконавчого, контрольного органу чи наглядової ради органу з оцінки відповідності, або є прямим чи опосередкованим власником акцій (часток, паїв) органу з оцінки відповідності, або має судимість за вчинення злочину.
Директор НААУ звільняється з посади в разі:
закінчення строку повноважень;
подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням;
набрання законної сили обвинувальним вироком суду;
припинення громадянства або виїзду за межі України на постійне проживання;
виявлення або виникнення обставин, що відповідно до абзаців другого і третього цього пункту виключають можливість особи бути директором НААУ;
одноразового грубого порушення законодавства у сфері акредитації;
створення перешкод для проведення моніторингу відповідності вимогам до національного органу України з акредитації або невжиття на вимогу Мінекономіки коригувальних заходів, передбачених частиною першою статті 6-4 Закону України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності" (2407-14) ;
невиконання посадових обов'язків, у тому числі за станом здоров'я, протягом більш як чотирьох місяців підряд;
набрання чинності рішенням суду про визнання особи недієздатною.
Повноваження директора НААУ достроково припиняються в разі його смерті або на підставі рішення суду про оголошення особи померлою.
Директор НААУ:
несе персональну відповідальність за виконання покладених на НААУ завдань;
самостійно вирішує всі питання господарської та фінансової діяльності НААУ (за винятком тих, що належать до компетенції засновника), відповідно до законодавства та цього Положення розпоряджається майном НААУ та його коштами;
представляє НААУ у відносинах з державними органами, підприємствами, установами та організаціями і громадянами;
видає від імені НААУ довіреності на вчинення відповідних правочинів;
затверджує положення про структурні підрозділи НААУ;
укладає колективний договір;
відкриває рахунки в установах банків;
вирішує питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, призначає на посади та звільняє з посад працівників НААУ, крім заступників директора НААУ та керівника юридичної служби НААУ, які призначаються на посади і звільняються з посад директором НААУ за погодженням з Мінекономіки, здійснює розподіл функціональних обов'язків між ними, уживає заходів до їх заохочення та накладає дисциплінарні стягнення;
приймає відповідно до законодавства рішення про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності працівників НААУ;
відповідно до законодавства установлює розпорядок робочого дня, обирає форми і систему оплати праці, установлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів на умовах, передбачених колективним договором;
здійснює матеріальне заохочення (преміювання) працівників НААУ;
забезпечує безпечні умови роботи працівникам НААУ;
визначає та затверджує штатний розпис і організаційну структуру НААУ та зміни до них за погодженням з Мінекономіки;
подає пропозиції Мінекономіки про внесення змін до цього Положення;
своєчасно вживає заходів із запобігання банкрутству НААУ в разі його неплатоспроможності;
повідомляє про свої відрядження за кордон Мінекономіки;
вирішує інші питання діяльності НААУ.
26. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) НААУ здійснюються за рішенням Мінекономіки згідно із законодавством.
27. У разі банкрутства НААУ його ліквідація проводиться згідно із законодавством.
28. Ліквідація НААУ здійснюється ліквідаційною комісією, що утворюється Мінекономіки. До складу ліквідаційної комісії входять представники Мінекономіки та НААУ. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строки для пред'явлення претензій кредиторами визначаються Мінекономіки згідно із законодавством. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління справами НААУ. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс НААУ і подає його органу, що призначив ліквідаційну комісію.
29. У разі ліквідації чи реорганізації НААУ працівникам, які вивільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до вимог законодавства України про працю.
30. НААУ вважається таким, що припинилося, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію його припинення.
( Текст взято з сайту Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України http://www.me.gov.ua )