КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 2 вересня 2020 р. № 782
Київ

Про внесення змін до Регламенту Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до Регламенту Кабінету Міністрів України (950-2007-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 54, ст. 2180; 2011 р., № 88, ст. 3199; 2014 р., № 24, ст. 735; 2020 р., № 26, ст. 965), зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 81
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 вересня 2020 р. № 782

ЗМІНИ,

що вносяться до Регламенту Кабінету Міністрів України

1. Пункт 6 § 14 виключити.
2. Параграф 15 доповнити пунктом 5 такого змісту:
"5. За рішенням Прем’єр-міністра у засіданні Кабінету Міністрів може брати участь член Кабінету Міністрів у режимі відеоконференції у порядку, встановленому пунктами 4, 7-9 § 26-1 цього Регламенту.".
3. Пункт 2 § 24 доповнити абзацом такого змісту:
"У разі коли за рішенням Прем’єр-міністра у засіданні Кабінету Міністрів взяв участь член Кабінету Міністрів у режимі відеоконференції, відповідна інформація зазначається у протоколі засідання.".
4. Доповнити Регламент § 26-1 такого змісту:
"§ 26-1. Онлайн-засідання Кабінету Міністрів
1. Прем’єр-міністр може прийняти рішення про проведення засідання Кабінету Міністрів у режимі відеоконференції з використанням відповідного програмного забезпечення, зокрема через Інтернет (далі - онлайн-засідання Кабінету Міністрів). В онлайн-засіданні Кабінету Міністрів беруть участь члени Кабінету Міністрів, а також інші особи, які визначені Прем’єр-міністром.
2. Онлайн-засідання Кабінету Міністрів можуть проводитися у невідкладних випадках, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідацією їх наслідків, а також з питань, пов’язаних з виникненням загрози життю та/або здоров’ю населення, з невідкладних питань щодо проведення операції Об’єднаних сил та обороноздатності держави, у період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та в інших випадках за рішенням Прем’єр-міністра.
3. Підготовка та проведення онлайн-засідання Кабінету Міністрів здійснюється з дотриманням вимог, передбачених цим розділом. Підготовка матеріалів, включених до порядку денного онлайн-засідання Кабінету Міністрів, здійснюється у порядку, встановленому розділами 4, 6 і 7 цього Регламенту.
4. Секретаріат Кабінету Міністрів забезпечує інформування членів Кабінету Міністрів та інших визначених Прем’єр-міністром осіб, які будуть брати участь в онлайн-засіданні Кабінету Міністрів, про дату і час проведення засідання та надсилає їм схвалений Прем’єр-міністром проект порядку денного засідання разом з матеріалами до нього у спосіб та строк, що визначені пунктом 1 § 17 цього Регламенту. Одночасно відповідна інформація та матеріали надсилаються на адресу електронної пошти кожного члена Кабінету Міністрів.
5. Онлайн-засідання Кабінету Міністрів проводиться на базі програмно-апаратного комплексу залу засідань Кабінету Міністрів (м. Київ, Будинок Уряду, вул. Грушевського, 12/2).
6. Під час онлайн-засідання Кабінету Міністрів у залі засідань Кабінету Міністрів перебуває Прем’єр-міністр та/або Перший віце-прем’єр-міністр чи віце-прем’єр-міністр, а також можуть перебувати інші члени Кабінету Міністрів, Державний секретар Кабінету Міністрів та/або його заступники, Керівник Апарату Прем’єр-міністра, інші посадові особи, участь яких в такому засіданні необхідна, та працівники Секретаріату Кабінету Міністрів, присутність яких необхідна для організаційно-технічного забезпечення проведення онлайн-засідання Кабінету Міністрів.
Перелік осіб, які перебуватимуть у залі засідань Кабінету Міністрів, та осіб, які будуть брати участь в онлайн-засіданні Кабінету Міністрів у режимі відеоконференції, складається Державним секретарем Кабінету Міністрів, який погоджує його з Прем’єр-міністром.
7. Перед відкриттям онлайн-засідання Кабінету Міністрів Секретаріат Кабінету Міністрів проводить реєстрацію членів Кабінету Міністрів, які присутні у залі засідань Кабінету Міністрів, та членів Кабінету Міністрів, які приєдналися до участі в такому засіданні у режимі відеоконференції, відповідно до зображень на екранах (моніторах).
8. Головуючий відкриває онлайн-засідання Кабінету Міністрів у разі, коли участь в ньому беруть більше ніж половина посадового складу Кабінету Міністрів.
9. Голосування під час онлайн-засідання Кабінету Міністрів здійснюється шляхом підняття руки членом Кабінету Міністрів на питання головуючого про те, хто "за", "проти" або "утримався". Головуючий на підставі результатів обговорення та голосування оголошує про прийняте рішення із зазначенням у разі наявності членів Кабінету Міністрів, які проголосували "проти" або "утримався".
10. Результати онлайн-засідання Кабінету Міністрів оформляються згідно з § 24 цього Регламенту.".
5. Параграф 28-3 доповнити пунктом 7-1 такого змісту:
"7-1. За рішенням голови урядового комітету член урядового комітету або посадова особа, яка відповідно до пункту 7 цього параграфа має право вирішального голосу, може брати участь у засіданні урядового комітету в режимі відеоконференції у порядку, встановленому пунктами 3, 6 і 7 § 28-7 цього Регламенту.".
6. Пункт 13 § 28-6 доповнити абзацом такого змісту:
"У разі коли за рішенням голови урядового комітету член урядового комітету або посадова особа, яка відповідно до пункту 7 § 28-3 цього Регламенту має право вирішального голосу, взяв участь у засіданні урядового комітету в режимі відеоконференції, відповідна інформація зазначається в протоколі засідання.".
7. Доповнити Регламент (950-2007-п) § 28-7 такого змісту:
"§ 28-7. Онлайн-засідання урядового комітету
1. Голова урядового комітету може прийняти рішення про проведення засідання урядового комітету в режимі відеоконференції з використанням відповідного програмного забезпечення, зокрема через Інтернет (далі - онлайн-засідання урядового комітету). У зазначеному засіданні беруть участь члени урядового комітету, а також інші особи, які визначені головою урядового комітету.
2. Підготовка та проведення онлайн-засідання урядового комітету здійснюється з дотриманням вимог, передбачених цим розділом. Підготовка матеріалів, включених до порядку денного онлайн-засідання урядового комітету, здійснюється в порядку, встановленому розділами 4, 6 і 7 цього Регламенту.
3. Секретаріат Кабінету Міністрів забезпечує інформування членів урядового комітету та інших визначених головою урядового комітету осіб, які будуть брати участь в онлайн-засіданні урядового комітету, про дату і час проведення такого засідання та надсилає їм схвалений головою урядового комітету проект порядку денного засідання урядового комітету разом з матеріалами до нього у спосіб та строк, що визначені пунктом 3 § 28-4 цього Регламенту. Одночасно відповідні інформація та матеріали надсилаються на адресу електронної пошти кожного члена урядового комітету.
4. Онлайн-засідання урядового комітету проводиться на базі програмно-апаратного комплексу залу, де проводиться засідання урядового комітету (м. Київ, Будинок Уряду, вул. Грушевського, 12/2).
5. Під час онлайн-засідання урядового комітету в залі, де проводиться засідання урядового комітету, перебуває голова урядового комітету та/або його заступник, а також можуть перебувати інші члени урядового комітету, Державний секретар Кабінету Міністрів та/або його заступники, відповідальний секретар урядового комітету, інші посадові особи, участь яких необхідна у засіданні урядового комітету, та працівники Секретаріату Кабінету Міністрів, присутність яких необхідна для організаційно-технічного забезпечення проведення онлайн-засідання урядового комітету.
Перелік осіб, які перебуватимуть у залі, де проводиться засідання урядового комітету, та осіб, які будуть брати участь у онлайн-засіданні урядового комітету в режимі відеоконференції, складається відповідальним секретарем урядового комітету, який погоджує його з головою урядового комітету.
6. Перед відкриттям онлайн-засідання урядового комітету Секретаріат Кабінету Міністрів проводить реєстрацію членів урядового комітету, які присутні у залі, де проводиться засідання, та членів урядового комітету, які приєдналися до участі в такому засіданні у режимі відеоконференції, відповідно до зображень на екранах (моніторах).
7. Головуючий на засіданні урядового комітету відкриває онлайн-засідання урядового комітету за умови дотримання кворуму, передбаченого пунктом 6 § 28-3 цього Регламенту.
8. Обговорення питань, прийняття рішень та оформлення результатів онлайн-засідання урядового комітету здійснюється відповідно до § 28-6 цього Регламенту.".