КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 2 вересня 2020 р. № 776
Київ

Про внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 р. № 682

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до Порядку взяття громадян на соціальний квартирний облік, їх перебування на такому обліку та зняття з нього (682-2008-п) , Порядку врахування вартості майна, що перебуває у власності громадянина та членів його сім’ї (682-2008-п) , Порядку проведення щорічного моніторингу доходів громадян, які перебувають на соціальному квартирному обліку, та членів їх сімей, а також доходів наймачів соціального житла і членів їх сімей, що проживають разом з ними (682-2008-п) , Порядку надання соціального житла, а також урахування площі житла, що перебуває у власності громадянина, якому надається квартира або садибний (одноквартирний) житловий будинок з житлового фонду соціального призначення (682-2008-п) , що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 р. № 682 "Деякі питання реалізації Закону України "Про житловий фонд соціального призначення" (Офіційний вісник України, 2008 р., № 56, ст. 1885; 2011 р., № 26, ст. 1072; 2012 р., № 3, ст. 85; 2015 р., № 26, ст. 752; 2019 р., № 45, ст. 1557), зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 37
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 вересня 2020 р. № 776

ЗМІНИ,

що вносяться до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 р. № 682

1. У Порядку взяття громадян на соціальний квартирний облік, їх перебування на такому обліку та зняття з нього (682-2008-п) , затвердженому зазначеною постановою:
1) пункт 1 доповнити абзацами такого змісту:
"Внутрішньо переміщені особи беруться на облік відповідними органами місцевого самоврядування за місцем перебування на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб. При цьому члени сім’ї внутрішньо переміщеної особи, яка подає заяву, беруться на облік разом із нею незалежно від місця такого обліку (за умови, що вони не перебувають на обліку за місцем перебування на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб).
Заява про взяття громадянина на облік подається до органу місцевого самоврядування за місцем проживання/перебування заявника. Якщо зазначеним органом утворено центр надання адміністративних послуг, заява подається виключно через такий центр. Заява може подаватися через центр надання адміністративних послуг, утворений райдержадміністрацією, на основі узгодженого рішення органу місцевого самоврядування та зазначеної адміністрації.";
2) доповнити Порядок (682-2008-п) пунктом 1-1 такого змісту:
"1-1. Заява про взяття громадянина на облік подається одним з таких способів:
1) особисто під час відвідування органу місцевого самоврядування або центру надання адміністративних послуг, зокрема за наявності технічної можливості шляхом заповнення відповідною посадовою особою органу місцевого самоврядування або центру надання адміністративних послуг електронної форми заяви, її роздрукування та підписання громадянином;
2) через Єдиний державний веб-портал електронних послуг або інтегровану з ним інформаційну систему в електронній формі за наявності технічної можливості. Ідентифікація особи здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису;
3) рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Засвідчення справжності підпису особи у заяві здійснюється відповідно до Закону України "Про нотаріат" (3425-12) .";
3) пункт 2 викласти в такій редакції:
"2. У заяві про взяття громадянина на облік зазначаються відомості про характеристику житлового приміщення, в якому проживають громадянин, який подає заяву, та члени його сім’ї (загальна та житлова площа квартири/приміщення, кількість кімнат у квартирі, а також документи, що підтверджують право на проживання в житловому приміщенні, або інформацію про фактичне місце проживання/перебування у разі, коли заява про взяття на облік подається внутрішньо переміщеною особою).
До заяви про взяття громадянина на облік додаються такі документи:
довідки про реєстрацію місця проживання громадянина, який подає заяву, та всіх членів його сім’ї за формою згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання (207-2016-п) , затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1108), зареєстрованих у квартирі (будинку), житловому приміщенні в гуртожитку, кімнаті у комунальній квартирі, які проживають разом з ним і бажають стати на облік разом з ним (крім внутрішньо переміщених осіб, які замість зазначеної довідки подають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, передбаченої Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (509-2014-п) , затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2296; 2015 р., № 70, ст. 2312), та бездомних осіб, які замість зазначеної довідки подають довідку про прийняття на обслуговування в заклад для бездомних осіб згідно з додатком 9;
копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, громадянина, який подає заяву, та всіх членів його сім’ї (для осіб, які не досягли 14 років, - копії свідоцтв про народження), які проживають разом з ним, з пред’явленням оригіналів таких документів;
копії одного з передбачених Податковим кодексом України (2755-17) документа з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків громадянина, який подає заяву, та всіх членів його сім’ї, які проживають разом з ним (крім випадків, коли через свої релігійні переконання особи відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті) і бажають стати на облік, з пред’явленням оригіналів;
копії документів, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану або судом, що підтверджують родинні відносини між членами сім’ї (свідоцтва про народження, свідоцтва про шлюб, свідоцтва про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян), з пред’явленням оригіналів;
копії документів, що підтверджують право громадянина, який подає заяву, та членів його сім’ї на надання пільг під час взяття на облік;
довідки про доходи громадянина, який подає заяву, та членів його сім’ї за попередній рік;
відомості про вартість майна, що перебуває у власності громадянина, який подає заяву, та членів його сім’ї на момент взяття на соціальний квартирний облік (крім вартості майнових прав чи прав власності на нерухоме майно, розміщене на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення (розмежування), а також на майно, яке зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції та здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, розташоване в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення (розмежування).
До заяви про взяття на облік, крім зазначених документів, у разі наявності у громадянина, який подає заяву, або членів його сім’ї житла, яке зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, розташоване в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення (розмежування), додається копія акта обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири), складеного комісією, утвореною районною, районною у місті держадміністрацією, військово-цивільною адміністрацією, виконавчим органом сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі утворення) ради, виконавчим органом ради об’єднаної територіальної громади, за формою згідно з додатком до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг (505-2014-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 80, ст. 2271; 2015 р., № 70, ст. 2312; 2018 р., № 3, ст. 122), з пред’явленням оригіналу.
До заяви про взяття на облік дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа, крім зазначених документів, додаються:
копії документів, що підтверджують статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа;
довідка про те, що дитина-сирота, дитина, позбавлена батьківського піклування, особа з їх числа не перебуває на обліку за місцем її проживання.
У разі наявності технологічного забезпечення для обміну електронними даними у системі електронної інформаційної взаємодії відомості, необхідні для взяття на облік, орган місцевого самоврядування отримує шляхом доступу до даних інформаційних систем, баз даних, реєстрів згідно з Положенням про електронну взаємодію державних електронних інформаційних ресурсів (606-2016-п) , затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 606 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 73, ст. 2455).
У разі відсутності технологічного забезпечення для обміну електронними даними у системі електронної інформаційної взаємодії або відсутності відомостей, необхідних для взяття на облік, в інформаційних системах, базах даних, реєстрах такі відомості орган місцевого самоврядування отримує від громадянина, який подає заяву.";
4) абзац третій пункту 5 викласти в такій редакції:
"Під час вирішення питання щодо надання соціального житла - квартири або садибного (одноквартирного) житлового будинку громадянинові, який має приватне житло, враховується площа житлового приміщення, що перебуває у приватній власності такого громадянина або членів його сім’ї, які проживають разом з ним (крім площі житла, розміщеного на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення (розмежування), а також площі житла, яке зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції та здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, розташоване в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення (розмежування).";
5) у додатках до Порядку:
додаток 1 виключити;
у додатку 6 у назві графи "Дата реєстрації місця проживання у даному населеному пункті" після слів "населеному пункті" доповнити словами "/дата взяття на облік в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб".
2. У Порядку врахування вартості майна, що перебуває у власності громадянина та членів його сім’ї (682-2008-п) , затвердженому зазначеною постановою:
1) пункт 4 викласти в такій редакції:
"4. Для визначення середньомісячного сукупного доходу враховується вартість майна, що перебуває у власності громадянина та членів його сім’ї на момент взяття на соціальний квартирний облік (крім вартості майнових прав чи прав власності на нерухоме майно, розміщене на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення (розмежування), а також на майно, яке зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції та здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, розташоване в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення (розмежування).";
2) пункт 5 доповнити абзацами такого змісту:
"У разі наявності технологічного забезпечення для обміну електронними даними у системі електронної інформаційної взаємодії відомості, необхідні для врахування вартості майна, орган місцевого самоврядування отримує шляхом доступу до даних інформаційних систем, баз даних, реєстрів згідно з Положенням про електронну взаємодію державних електронних інформаційних ресурсів (606-2016-п) , затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 606 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 73, ст. 2455).
У разі відсутності технологічного забезпечення для обміну електронними даними у системі електронної інформаційної взаємодії або відсутності відомостей, необхідних для врахування вартості майна, в інформаційних системах, базах даних, реєстрах такі відомості орган місцевого самоврядування отримує від громадянина, який подає заяву.";
3) у додатку до Порядку слова "ідентифікаційний номер фізичної особи" замінити словами "реєстраційний номер облікової картки платника податків громадянина, який подає заяву, та всіх членів його сім’ї, які проживають разом з ним (крім випадків, коли через свої релігійні переконання особи відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті)".
3. У Порядку проведення щорічного моніторингу доходів громадян, які перебувають на соціальному квартирному обліку, та членів їх сімей, а також доходів наймачів соціального житла і членів їх сімей, що проживають разом з ними (682-2008-п) , затвердженому зазначеною постановою:
1) абзац третій пункту 2 викласти в такій редакції:
"відомостей про майно, у тому числі земельну ділянку, що перебуває у власності громадянина та членів його сім’ї на дату уточнення списків громадян, що перебувають на обліку (крім вартості майнових прав чи прав власності на нерухоме майно, розміщене на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення (розмежування), а також на майно, яке зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції та здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, розташоване в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення (розмежування).";
2) абзац третій пункту 3 викласти в такій редакції:
"відомостей про майно, що перебуває у власності громадянина та членів його сім’ї, за попередній рік (крім вартості майнових прав чи прав власності на нерухоме майно, розміщене на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення (розмежування), а також на майно, яке зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції та здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, розташоване в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення (розмежування).";
3) пункт 4 доповнити абзацами такого змісту:
"У разі наявності технологічного забезпечення для обміну електронними даними у системі електронної інформаційної взаємодії відомості, необхідні для проведення моніторингу, орган місцевого самоврядування отримує шляхом доступу до даних інформаційних систем, баз даних, реєстрів згідно з Положенням про електронну взаємодію державних електронних інформаційних ресурсів (606-2016-п) , затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 606 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 73, ст. 2455).
У разі відсутності технологічного забезпечення для обміну електронними даними у системі електронної інформаційної взаємодії або відсутності відомостей, необхідних для проведення моніторингу, в інформаційних системах, базах даних, реєстрах такі відомості орган місцевого самоврядування отримує від громадянина, який подає заяву.".
4. У Порядку надання соціального житла, а також урахування площі житла, що перебуває у власності громадянина, якому надається квартира або садибний (одноквартирний) житловий будинок з житлового фонду соціального призначення (682-2008-п) , затвердженому зазначеною постановою:
1) пункт 4 викласти в такій редакції:
"4. Для підтвердження права на отримання соціального житла подаються такі документи:
довідки про реєстрацію місця проживання громадянина, який перебуває на обліку, та всіх членів його сім’ї за формою згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання (207-2016-п) , затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1108), зареєстрованих у квартирі (будинку), житловому приміщенні в гуртожитку, кімнаті у комунальній квартирі, які проживають разом з ним і бажають стати на облік разом з ним (крім внутрішньо переміщених осіб, які замість зазначеної довідки подають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, передбаченої Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (509-2014-п) , затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2296; 2015 р., № 70, ст. 2312), та бездомних осіб, які замість зазначеної довідки подають довідку про прийняття на обслуговування в заклад для бездомних осіб згідно з додатком 9 до Порядку взяття громадян на соціальний квартирний облік, їх перебування на такому обліку та зняття з нього, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 р. № 682 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 56, ст. 1885; 2015 р., № 26, ст. 752);
копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, громадянина, який перебуває на обліку, та всіх членів його сім’ї (для осіб, які не досягли14 років, - копії свідоцтв про народження), які проживають разом з ним;
довідки про доходи громадянина, який перебуває на обліку, та членів його сім’ї за попередній рік, отримані ними в грошовій формі з будь-яких джерел як на території України, так і за її межами;
відомості про вартість майна, що перебуває у власності громадянина, який перебуває на обліку, та членів його сім’ї на момент взяття на облік (крім вартості майнових прав чи прав власності на нерухоме майно, розміщене на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення (розмежування), а також на майно, яке зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції та здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, розташоване в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення (розмежування);
акт приймання-здачі житла у соціальному гуртожитку (для осіб, що проживали в такому гуртожитку).
Документи подаються до органу місцевого самоврядування за місцем проживання/перебування заявника. Якщо зазначеним органом утворено центр надання адміністративних послуг, документи подаються виключно через такий центр. Документи можуть подаватися через центр надання адміністративних послуг, утворений райдержадміністрацією, на основі узгодженого рішення органу місцевого самоврядування та зазначеної адміністрації.
У разі наявності технологічного забезпечення для обміну електронними даними у системі електронної інформаційної взаємодії відомості, необхідні для підтвердження права на отримання соціального житла, орган місцевого самоврядування отримує шляхом доступу до даних інформаційних систем, баз даних, реєстрів згідно з Положенням про електронну взаємодію державних електронних інформаційних ресурсів (606-2016-п) , затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 606 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 73, ст. 2455).
У разі технологічного забезпечення для обміну електронними даними у системі відсутності електронної інформаційної взаємодії або відсутності відомостей, необхідних для підтвердження права на отримання соціального житла, в інформаційних системах, базах даних, реєстрах такі відомості орган місцевого самоврядування отримує від громадянина, який перебуває на обліку.";
2) абзац другий пункту 5 викласти в такій редакції:
"Соціальне житло повинне відповідати архітектурно-планувальним і технічним нормам, санітарно-гігієнічним вимогам, будівельним нормам, стандартам і правилам щодо доступності для маломобільних груп населення, у тому числі для осіб з інвалідністю, та бути придатним для проживання.";
3) абзац перший пункту 6 викласти в такій редакції:
"6. Під час прийняття рішення про надання житла громадянинові, який сам чи члени сім’ї якого, що проживають разом з ним, мають у власності або користуванні житлове приміщення, але відповідно до закону потребують поліпшення житлових умов, ураховується площа такого житлового приміщення (крім площі житла, розміщеного на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення (розмежування), а також площі житла, яке зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції та здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, розташоване в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення (розмежування).".