МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
14.07.2020 № 1327

Про затвердження положень про структурні підрозділи департаменту міжнародної співпраці у сфері економіки, торгівлі та сільського господарства

Відповідно до абзацу першого пункту 9 та підпункту 16 пункту 13 Положення про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459 (459-2014-п) (зі змінами) НАКАЗУЮ:
1. Затвердити положення, що додаються, про такі структурні підрозділи департаменту міжнародної співпраці у сфері економіки, торгівлі та сільського господарства:
управління багатостороннього та двостороннього співробітництва;
управління співробітництва з Європейським Союзом;
управління координації інструментів міжнародної торгівлі.
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Державний секретар
К. Мар'євич
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України
14.07.2020 № 1327

ПОЛОЖЕННЯ

про управління співробітництва з Європейським Союзом департаменту міжнародної співпраці у сфері економіки, торгівлі та сільського господарства

1. Загальні положення

1.1. Управління співробітництва з Європейським Союзом (далі - управління) департаменту міжнародної співпраці у сфері економіки, торгівлі та сільського господарства (далі - департамент) є структурним підрозділом апарату Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Мінекономіки).
1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР) і законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономіки, Положенням про департамент міжнародної співпраці у сфері економіки, торгівлі та сільського господарства (v0725915-19) , а також цим Положенням.
1.3. Структура та чисельність управління визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономіки.
1.4. До складу управління входять такі структурні підрозділи:
відділ торговельного співробітництва, аналізу та прогнозування;
відділ організації інституційного співробітництва;
відділ сприяння секторальному співробітництву; відділ розвитку інтеграційних процесів.
1.5. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу управління, визначаються в положеннях про них.
1.6. Співробітники управління здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням, положеннями про відділи, утворені у складі управління, та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції управління

2.1. Завданнями управління є:
підготовка пропозицій щодо активізації та поглиблення договірних відносин з ЄС з питань співпраці у сферах економіки, торгівлі та сільського господарства;
розроблення та опрацювання проектів нормативно-правових актів з питань співпраці з ЄС у сферах економіки, торгівлі та сільського господарства;
забезпечення і координація в межах повноважень управління виконання українською стороною зобов'язань за міжнародними договорами України з ЄС;
проведення моніторингу та аналізу стану відносин України та ЄС у сферах економіки, торгівлі та сільського господарства;
проведення моніторингу виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами, з іншої сторони (984_011) (далі - Угода про асоціацію між Україною та ЄС) з питань, що належать до компетенції управління;
забезпечення участі української сторони у встановленому порядку у функціонуванні двосторонніх органів формату Україна - ЄС, утворених у рамках чинних міжнародних договорів, зокрема в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (984_011) .
2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:
здійснює міжвідомчу координацію з питань упровадження заходів, спрямованих на імплементацію положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (984_011) , пов'язаних із функціонуванням режиму вільної торгівлі між сторонами, а також інших стратегічних домовленостей між Україною та ЄС у сферах економіки, торгівлі та сільського господарства;
бере участь у переговорах, спрямованих на розвиток договірних відносин з ЄС, зокрема в підготовці в межах компетенції позиції української сторони щодо розвитку договірних відносин з питань співпраці з ЄС у сферах економіки, торгівлі та сільського господарства;
виконує функції секретаріату, здійснює інформаційне, аналітичне та організаційне забезпечення української сторони в діяльності Комітету асоціації Україна - ЄС у торговельному складі;
виконує функції секретаріату, здійснює інформаційне, аналітичне та організаційне забезпечення української сторони у діяльності Підкомітету Україна - ЄС з питань торгівлі та сталого розвитку;
здійснює координацію заходів, пов'язаних з інформаційно-аналітичним забезпеченням участі керівництва Мінекономіки в засіданнях Ради асоціації Україна - ЄС та Комітету асоціації Україна - ЄС;
здійснює загальну координацію діяльності українських частин двосторонніх органів, утворених відповідно до розділу IV "Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею" Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (984_011) , а саме: Підкомітету з питань митного співробітництва, Підкомітету з управління санітарними та фітосанітарними заходами, Підкомітету з питань географічних зазначень;
забезпечує координацію участі представників Мінекономіки та їх інформаційно-аналітичне забезпечення у діяльності українських частин спеціальних підкомітетів, секторальних діалогах, утворених Комітетом асоціації Україна - ЄС у рамках розділу V "Економічне і галузеве співробітництво" Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (984_011) ;
забезпечує координацію заходів з проведення Діалогу Україна - ЄС високого рівня з горизонтальних питань та окремих секторів промисловості та його робочих груп;
забезпечує координацію заходів з проведення Аграрного діалогу Україна - ЄС;
виконує функції контактного пункту для оперативного обміну інформацією в рамках реалізації положень розділу IV "Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею" Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (984_011) ;
забезпечує координацію та проведення торговельних переговорів, пов'язаних із трансформаційними процесами в ЄС;
бере участь у межах компетенції в роботі двосторонніх та багатосторонніх органів формату Україна - держави - члени ЄС;
бере участь у межах компетенції управління в розбудові торговельно-економічних відносин та договірно-правової бази з державами - учасницями Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження (984_006-16) (далі - ПЄМ) та участь у роботі Спільного комітету та робочих груп ПЄМ;
бере участь у межах компетенції в підготовці проектів міжнародних договорів щодо співробітництва з ЄС у сфері зовнішньої допомоги, інших стратегічних документів у сфері зовнішньої допомоги ЄС;
бере участь у межах компетенції в роботі керівних, консультативних та дорадчих органів, що утворюються з метою впровадження програм та проектів допомоги ЄС, а також інших програм та проектів, що впроваджуються з поєднанням інструментів допомоги ЄС Україні та ресурсів структурних фондів ЄС;
бере участь у межах компетенції управління у заходах, спрямованих на поступове наближення та гармонізацію законодавства України із законодавством ЄС у сфері сільського господарства;
забезпечує в межах компетенції представництво та участь України в ініціативі ЄС "Східне партнерство";
надає інформаційно-аналітичну допомогу з питань торговельно-економічних відносин між Україною та ЄС;
надає методичну та консультаційну допомогу місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування з питань європейської інтеграції;
бере участь у вивченні досвіду інших держав щодо співробітництва з ЄС, зокрема розвитку торговельних відносин, створення зон вільної торгівлі, процесів утворення митних союзів, здійснення координаційних заходів у рамках ЄС, у тому числі з питань функціонування єдиного ринку, процесів європейської інтеграції країн - кандидатів на вступ до ЄС;
у межах компетенції здійснює інформування громадськості з питань європейської інтеграції;
бере участь у підготовці пропозицій до формування бюджетного запиту та паспорта бюджетної програми КПКВК 1201030 "Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках" за напрямами, пов'язаними з виконанням завдань, покладених на управління, а також до звіту про його виконання з результативними та якісними показниками;
бере участь у міжнародних економічних форумах, торговельних місіях, конференціях, симпозіумах, ділових радах, семінарах, круглих столах з питань, що належать до компетенції управління;
розробляє та опрацьовує проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції управління;
бере участь у розробленні, підготовці та розгляді пропозицій до проектів нормативно-правових актів, а також здійснює підготовку відповідних висновків за встановленою формою на предмет впливу реалізації актів на економічні та соціальні показники з питань, що належать до компетенції управління;
здійснює організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради з питань торгівлі та сталого розвитку, утвореної постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2018 року № 478 (478-2018-п) "Про утворення Ради з питань торгівлі та сталого розвитку".

3. Права управління

Управління для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:
отримувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономіки з питань щодо формування та реалізації державної політики з питань співробітництва між Україною та ЄС;
ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, що належать до його компетенції;
за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах, конференціях, семінарах та інших заходах інформаційного та публічного характеру з питань, що належать до компетенції управління.

4. Керівництво управління

4.1. Управління очолює заступник директора департаменту міжнародної співпраці у сфері економіки, торгівлі та сільського господарства - начальник управління співробітництва з Європейським Союзом (далі - заступник директора департаменту - начальник управління), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономіки.
4.2. Заступник директора департаменту - начальник управління повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.
4.3. Заступник директора департаменту - начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту міжнародної співпраці у сфері економіки, торгівлі та сільського господарства.
4.4. Заступник директора департаменту - начальник управління:
здійснює керівництво роботою управління і несе персональну відповідальність за виконання завдань, визначених цим Положенням;
за дорученням директора департаменту міжнародної співпраці у сфері економіки, торгівлі та сільського господарства, а також керівництва Мінекономіки відповідно до повноважень, наданих згідно із законодавством, веде переговори з представниками інституцій ЄС, його держав-членів;
організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономіки та директора департаменту міжнародної співпраці у сфері економіки, торгівлі та сільського господарства, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в управлінні;
забезпечує в межах компетенції реалізацію вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю" (3855-12) , уживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації в управлінні;
відповідно до завдань та функцій, покладених на управління, використовує в роботі відомості про зміст директив, вказівок та технічних завдань делегаціям (посадовим особам), які представляють Україну на міжнародних переговорах (консультаціях, нарадах, форумах, семінарах) із зовнішньоекономічних питань, приймає рішення, розробляє, виготовляє документи, володіє відомостями про формування та реалізацію державної політики з питань співпраці з ЄС у сферах економіки, торгівлі та сільського господарства;
організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до компетенції управління;
контролює дотримання співробітниками управління правил внутрішнього службового розпорядку;
за дорученням керівництва Мінекономіки та директора департаменту міжнародної співпраці у сфері економіки, торгівлі та сільського господарства здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції управління;
у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника управління - начальника відділу торговельного співробітництва, аналізу та прогнозування, заступника начальника управління - начальника відділу сприяння секторальному співробітництву, начальника відділу організації інституційного співробітництва та начальника відділу розвитку інтеграційних процесів;
погоджує положення про відділи, утворені у складі управління;
координує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, і департаментом кадрового забезпечення роботу з добору, розстановки кадрів, підвищення їх професійного розвитку;
погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців управління, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;
погоджує подання, підготовлене департаментом кадрового забезпечення, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні;
здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців управління.
Виконання обов'язків тимчасово відсутнього заступника директора департаменту - начальника управління забезпечується:
заступником начальника управління - начальником відділу торговельного співробітництва, аналізу та прогнозування;
заступником начальника управління - начальником відділу сприяння секторальному співробітництву в разі відсутності заступника начальника управління - начальника відділу торговельного співробітництва, аналізу та прогнозування.
4.5. Заступник директора департаменту - начальник управління, заступник начальника управління - начальник відділу торговельного співробітництва, аналізу та прогнозування, заступник начальника управління - начальник відділу сприяння секторальному співробітництву мають право підпису документів з питань, що належать до компетенції управління, які надсилаються від імені управління на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономіки, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України
14.07.2020 № 1327

ПОЛОЖЕННЯ

про управління багатостороннього та двостороннього співробітництва департаменту міжнародної співпраці у сфері економіки, торгівлі та сільського господарства

1. Загальні положення

1.1. Управління багатостороннього та двостороннього співробітництва (далі - управління) у складі департаменту міжнародної співпраці у сфері економіки, торгівлі та сільського господарства (далі - департамент) є структурним підрозділом апарату Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Мінекономіки).
1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР) і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономіки, Положенням про департамент міжнародної співпраці у сфері економіки, торгівлі та сільського господарства (v0725915-19) , а також цим Положенням.
1.3. Структура та чисельність управління визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономіки.
1.4. До складу управління входять такі структурні підрозділи:
відділ співробітництва з країнами Європи;
відділ співробітництва з країнами Азії та Тихоокеанського регіону;
відділ співробітництва з країнами Америки;
відділ співробітництва з країнами Близького та Середнього Сходу та Африки;
відділ багатостороннього співробітництва та протидії торговельним загрозам.
1.5. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу управління, визначаються в положеннях про них.
1.6. Співробітники управління здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням, положеннями про відділи (утворені у складі управління) та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції управління

2.1. Завданнями управління є:
участь у формуванні та реалізації державної політики багатостороннього та двостороннього співробітництва з країнами Європи, Північної, Центральної та Південної Америки, Азії та Тихоокеанського регіону, Африки, Близького та Середнього Сходу;
розроблення пропозицій з активізації та поглиблення економічного, торговельного співробітництва з іноземними державами і їх угрупованнями;
розроблення та опрацювання проектів нормативно-правових актів з питань реалізації міжнародного торговельно-економічного співробітництва та європейської інтеграції України;
підготовка висновків Мінекономіки за результатами опрацювання проектів актів на предмет впливу реалізації актів на показники економічного та соціального розвитку, з питань, що належать до компетенції управління;
участь у розробленні та/або підготовці до підписання багатосторонніх та двосторонніх угод з питань торговельно-економічного співробітництва з країнами Європи, Північної, Центральної та Південної Америки, Азії та Тихоокеанського регіону, Африки, Близького та Середнього Сходу та координація їх виконання;
підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів, розроблення пропозицій щодо подальшого розвитку торговельно-економічного співробітництва з країнами Європи, Північної, Центральної та Південної Америки, Азії та Тихоокеанського регіону, Африки, Близького та Середнього Сходу на засідання Кабінету Міністрів України, комітетів Верховної Ради України, колегії Мінекономіки та робочі наради;
забезпечення в межах компетенції взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо розвитку багатостороннього та двостороннього співробітництва з іноземними державами в економічній та торговельній сферах;
здійснення загальної координації діяльності української частини двосторонніх комісій, комітетів, координаційних рад та інших міжурядових органів з питань економічного співробітництва;
здійснення функцій секретаріатів Українських частин спільних міжурядових комісій з питань співробітництва в межах, визначених нормативно-правовими актами України та міжнародними договорами України;
здійснення функцій секретаріату Координаційної ради з економічного співробітництва з Японією при Мінекономіки України та Комітету ділового співробітництва з Україною Японської федерації бізнесу "Кейданрен";
здійснення функцій секретаріату Спільного українсько-малайзійського торговельного комітету;
забезпечення діяльності контактного пункту в рамках співробітництва з питань торгівлі між Україною та Канадою відповідно до положень глави 15 "Співробітництво з питань торгівлі" Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою (124_052-16) ;
участь в аналізі та оцінюванні впливу документів, прийнятих у рамках діяльності статутних органів СНД, на національні інтереси України в економічній, аграрній та торговельній сферах, розроблення пропозицій щодо відповідного реагування;
розроблення пропозицій та здійснення заходів щодо запровадження нових форм економічного співробітництва з країнами ГУАМ і розвитку відносин з ними;
підготовка пропозицій та участь у відповідних заходах щодо співробітництва з Організацією Чорноморського економічного співробітництва в межах компетенції Мінекономіки;
розроблення пропозицій та здійснення заходів, у тому числі превентивного характеру, спрямованих на протидію торговельним загрозам з боку третіх країн; моніторинг торговельно-економічних відносин з такими країнами;
участь у межах компетенції в переговорах та заходах щодо розвитку торговельно-економічного співробітництва з представниками країн-партнерів;
участь у міжнародних економічних форумах, торговельних місіях, конференціях, симпозіумах, ділових радах, семінарах, круглих столах з питань, що належать до компетенції управління;
2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:
забезпечує взаємодію центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо розвитку багатостороннього та двостороннього співробітництва з іноземними державами в економічній та торговельній сферах;
розробляє та опрацьовує проекти нормативно-правових актів з питань реалізації міжнародного торговельно-економічного співробітництва з країнами Європи, Північної, Центральної та Південної Америки, Азії та Тихоокеанського регіону, Африки, Близького та Середнього Сходу;
бере участь у розробленні, підготовці до підписання, припинення участі у багатосторонніх та двосторонніх угодах з питань торговельно-економічного співробітництва, що належать до компетенції управління;
готує інформаційно-аналітичні матеріали, пропозиції щодо подальшого розвитку торговельно-економічного співробітництва з питань, що належать до компетенції управління;
виконує функції секретаріату Українських частин спільних міжурядових комісій з питань співробітництва в разі, коли головою Української частини Комісії є Прем'єр-міністр України, Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, Віце-прем'єр-міністр України - Міністр цифрової трансформації України, Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Віце-прем'єр-міністр України - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, керівництво Мінекономіки;
проводить аналіз та оцінювання впливу документів, прийнятих у рамках діяльності статутних органів СНД, на національні інтереси України в економічній та торговельній сферах, готує пропозиції щодо відповідного реагування;
готує пропозиції щодо розвитку економічного співробітництва та забезпечує участь у відповідних заходах щодо співробітництва з Організацією за демократію та економічний розвиток - ГУАМ (ГУАМ), Організацією Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС);
здійснює моніторинг торговельно-економічних відносин з країнами, з боку яких існують торговельні загрози щодо України, забезпечує підготовку пропозицій, спрямованих на протидію торговельним загрозам з боку таких країн;
бере участь у підготовці пропозицій до формування бюджетного запиту та паспорта бюджетної програми КПКВК 1201030 "Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках" за напрямами, пов'язаними з виконанням завдань, покладених на управління, а також до звіту про його виконання з результативними та якісними показниками.

3. Права управління

Управління для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:
отримувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономіки;
ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, що належать до його компетенції;
за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах (конференціях) та семінарах з питань, що належать до компетенції управління;
за дорученням керівництва департаменту брати участь у переговорах з іноземними суб'єктами в межах компетенції управління.

4. Керівництво управління

4.1. Управління очолює заступник директора департаменту міжнародної співпраці у сфері економіки, торгівлі та сільського господарства - начальник управління багатостороннього та двостороннього співробітництва (далі - заступник директора департаменту - начальник управління), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономіки.
4.2. Заступник директора департаменту - начальник управління повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.
4.3. Заступник директора департаменту - начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту міжнародної співпраці у сфері економіки, торгівлі та сільського господарства.
4.4. Заступник директора департаменту - начальник управління:
здійснює керівництво роботою управління та несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;
організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономіки та директора департаменту міжнародної співпраці у сфері економіки, торгівлі та сільського господарства, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в управлінні;
бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції управління;
забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю" (3855-12) , уживає заходів щодо збереження службової інформації в управлінні;
використовує в роботі відомості про довгострокові прогнози, оцінки центральних органів виконавчої влади щодо перспектив стратегічного розвитку двостороннього та багатостороннього співробітництва з питань зовнішньоекономічної діяльності України, володіння якими дає змогу заінтересованій країні або третій стороні здійснювати вплив на потенційне співробітництво, що створює загрозу національним інтересам і безпеці;
відповідає за стан пожежної безпеки в приміщеннях управління та здійснює контроль за виконанням правил пожежної безпеки;
контролює дотримання співробітниками управління правил внутрішнього службового розпорядку;
за дорученням керівництва Мінекономіки та директора департаменту міжнародної співпраці у сфері економіки, торгівлі та сільського господарства здійснює представництво в інших організаціях з питань, що належать до компетенції управління;
у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника управління - начальника відділу співробітництва з країнами Азії та Тихоокеанського регіону, начальника відділу співробітництва з країнами Америки, начальника відділу співробітництва з країнами Європи, начальника відділу співробітництва з країнами Близького, Середнього Сходу та Африки, начальника відділу багатостороннього співробітництва та протидії торговельним загрозам;
погоджує положення про відділи, утворені у складі управління;
координує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, і департаментом кадрового забезпечення роботу з добору, розстановки кадрів та їх професійного розвитку;
погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців управління, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;
погоджує подання, підготовлене департаментом кадрового забезпечення, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні;
здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців управління.
Виконання обов'язків тимчасово відсутнього заступника директора департаменту - начальника управління забезпечується заступником начальника управління - начальником відділу співробітництва з країнами Азії та Тихоокеанського регіону.
4.5. Заступник директора департаменту - начальник управління і його заступник мають право підпису документів з питань, що належать до компетенції управління, які надсилаються від імені управління на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономіки, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України
14.07.2020 № 1327

ПОЛОЖЕННЯ

про управління координації інструментів міжнародної торгівлі департаменту міжнародної співпраці у сфері економіки, торгівлі та сільського господарства

1. Загальні положення

1.1. Управління координації інструментів міжнародної торгівлі (далі - управління) у складі департаменту міжнародної співпраці у сфері економіки, торгівлі та сільського господарства (далі - департамент) є структурним підрозділом апарату Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Мінекономіки).
1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР) і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономіки, Положенням про департамент міжнародної співпраці у сфері економіки, торгівлі та сільського господарства (v0725915-19) , а також цим Положенням.
1.3. Структура та чисельність управління визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономіки.
1.4. До складу управління входять такі структурні підрозділи:
відділ аналітичного забезпечення інструментів міжнародного економічного співробітництва;
відділ секторальних інструментів міжнародної торгівлі;
відділ двосторонньої взаємодії в аграрній сфері.
1.5. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу управління, визначаються в положеннях про них.
1.6. Співробітники управління здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням, положеннями про відділи та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції управління

2.1. Основними завданнями управління є:
участь у межах компетенції в розробці пропозицій та організації виконання прийнятих рішень щодо формування і реалізації єдиної державної зовнішньоекономічної, аграрної політики та політики з питань розвитку двостороннього, багатостороннього співробітництва у сфері сільського господарства, а також упровадження інструментів сприяння захисту інтересів України в торговельно-економічних відносинах з країнами світу;
формування та реалізація у межах компетенції заходів з інтеграції національної економіки у світову економіку;
аналіз ефективності інструментів зовнішньої торгівлі з урахуванням кон'юнктурних змін на світовому ринку та розроблення рекомендацій щодо розвитку зовнішньоекономічних зв'язків;
аналіз стану двостороннього та багатостороннього співробітництва, виявлення найбільш перспективних його напрямів і шляхів удосконалення форм взаємодії;
підготовка рекомендацій з поглиблення економічного, торговельного та аграрного співробітництва з іноземними державами і їх угрупованнями, у т. ч. з використанням секторальних інструментів міжнародної торгівлі;
координація двостороннього та багатостороннього співробітництва між Україною та державами-партнерами в торговельно-економічній та аграрній сферах;
участь в розробці програм, стратегій, концепцій тощо з питань двостороннього та багатостороннього співробітництва в торговельно-економічній та аграрній сфері;
організація та забезпечення взаємодії Мінекономіки з центральними та місцевими органами виконавчої влади з питань розвитку двостороннього та багатостороннього співробітництва з іноземними державами в торговельно-економічній та аграрній сферах;
участь у двосторонніх та багатосторонніх міжнародних заходах та представленні позиції України щодо захисту економічних інтересів вітчизняних суб'єктів господарювання під час таких заходів;
участь у формуванні та реалізації заходів, спрямованих на забезпечення найбільш повного та ефективного включення галузей агропромислового комплексу у діяльність, пов'язану із міжнародним співробітництвом;
здійснення системного аналізу закордонних аграрних ринків, спрямованого на визначення потенційно привабливих сегментів для вітчизняного агропромислового сектору;
організаційне забезпечення та здійснення координації діяльності українських частин двосторонніх комісій, комітетів, робочих груп, координаційних та інших міжурядових органів з питань економічного та/або аграрного співробітництва, проведення моніторингу виконання домовленостей, досягнутих під час засідань цих органів;
здійснення організаційного забезпечення з підготовки і проведення спільних засідань двосторонніх органів з питань співробітництва в аграрній сфері, утворених з державами-партнерами, інших двосторонніх міжурядових зовнішньоекономічних заходів, що проводяться в Україні та за кордоном;
взаємодія з представниками закордонних дипломатичних установ, акредитованих в Україні, іноземними делегаціями, закордонними дипломатичними установами України, суб'єктами господарювання з питань, що належать до компетенції управління;
участь у підготовці та проведенні, міжнародних економічних та аграрних бізнес-форумів, торговельних місій, конференцій, симпозіумів, ділових рад, семінарів, круглих столів, виставок тощо, спрямованих на розвиток двостороннього та багатостороннього співробітництва України з країнами світу, а також сприяння офіційним українським делегаціям у роботі під час проведення цих заходів;
участь у розвитку інструменту спільних міжурядових комісій з питань співробітництва, їх українських частин, інших двосторонніх органів, утворених під їх егідою;
розроблення та подання міністерствам, іншим центральним і місцевим органам виконавчої влади, підприємствам, установам та організаціям рекомендацій і пропозицій, спрямованих на розвиток взаємовигідних відносин, розширення торговельно-економічного, науково-технічного, аграрного та інших напрямів співробітництва з країною-партнером (країнами-партнерами) на основі укладених міжнародних договорів України;
підготовка аналітичних та довідкових матеріалів щодо поточного стану та перспектив торговельно-економічного та аграрного співробітництва з країнами світу на засідання Кабінету Міністрів України, комітетів Верховної Ради України, колегії Мінекономіки, робочі наради тощо;
участь у заходах, спрямованих на поступове наближення та гармонізацію законодавства України із законодавством ЄС у торговельно-економічній та аграрній сферах;
участь у межах компетенції у впровадженні заходів щодо забезпечення позитивного міжнародного іміджу вітчизняних товаровиробників сільськогосподарської продукції у світі;
участь у розробленні, підготовці та розгляді пропозицій до проектів нормативно-правових актів, а також здійснення підготовки відповідних висновків за встановленою формою на предмет впливу реалізації актів на економічні та соціальні показники з питань, що належать до компетенції управління;
участь у підготовці пропозицій до формування бюджетного запиту та паспорту бюджетної програми КПКВК 1201030 "Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках", за напрямами, пов'язаними з виконанням завдань, покладених на управління, а також до звіту про його виконання з результативними та якісними показниками.
2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:
долучається до розгляду питань і вжиття необхідних заходів, спрямованих на розвиток зв'язків з країнами світу, відповідно до міжнародних договорів (угод, протоколів, комюніке тощо), попереднього обговорення пропозицій, які можуть стати предметом домовленостей у торговельно-економічній та аграрній сферах;
бере участь у розробці пріоритетних напрямів зовнішньоекономічної політики України, в тому числі у сфері сільського господарства, а також програмних документів з питань торговельно-економічного та аграрного співробітництва з питань, що становлять взаємний інтерес;
аналізує стан розвитку та основні напрями впровадження аграрної політики держав-партнерів та готує відповідні інформаційно-аналітичні матеріали;
здійснює підготовку та проведення спільних засідань двосторонніх органів з питань співробітництва в аграрній сфері, утворених з державами-партнерами, вносить пропозиції щодо започаткування/припинення діяльності таких органів;
налагоджує та розвиває робочі контакти із зарубіжною частиною спільної міжурядової комісії з питань торговельно-економічного співробітництва;
співпрацює з Українською частиною двосторонньої міжурядової комісії з питань торговельно-економічного співробітництва;
залучає міністерства, центральні органи виконавчої влади, місцеві органи влади, підприємства, установи та організації всіх форм власності до участі в робочих групах з питань двостороннього та багатостороннього торговельно-економічного та сільськогосподарського співробітництва;
взаємодіє із вітчизняними та зарубіжними асоціаціями, спілками, радами та профільними організаціями з питань співпраці в аграрний сфері;
сприяє оперативному опрацюванню пропозицій, запитів і звернень державних органів влади щодо співробітництва у сфері економіки, торгівлі та сільського господарства та долучається до опрацювання через зарубіжну частину спільної міжурядової комісії з питань торговельно-економічного співробітництва аналогічних звернень української сторони;
у межах компетенції бере участь у підготовці та проведенні засідань спільних міжурядових комісій з питань співробітництва, розробленні проектів рішень з обговорюваних питань і здійсненні заходів для їх виконання;
готує щорічний звіт з питань функціонування спільних міжурядових комісій з питань торговельно-економічного співробітництва протягом звітного періоду;
здійснює у межах повноважень інформаційно-роз'яснювальну і консультаційну роботу;
розробляє та опрацьовує в межах повноважень, передбачених законодавством, проекти нормативно-правових актів та готує відповідні висновки до них;
вивчає, узагальнює та аналізує досвід зарубіжних країн, в межах компетенції вносить пропозиції щодо вдосконалення та гармонізації національного законодавства з нормами міжнародних договорів, учасницею яких є або має намір бути Україна;
аналізує позиції України в міжнародних рейтингах умов ведення бізнесу, надає інформаційні матеріали з зазначеного питання керівництву Мінекономіки;
готує аналітично-довідкові матеріали з питань, що належать до повноважень управління;
надає методичну та інформаційно-аналітичну допомогу іншим структурним підрозділам Мінекономіки з питань, що належать до повноважень управління;
розглядає запити та звернення народних депутатів, центральних та місцевих органів виконавчої влади, суб'єктів господарської діяльності, громадських організацій тощо, що належать до компетенції управління;
сприяє виконанню інших завдань щодо просування та популяризації торговельно-економічного та аграрного потенціалу України;
бере участь у розробленні прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку України та підготовці інформаційно-аналітичних і презентаційних матеріалів до них.

3. Права управління

Управління для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:
отримувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономіки;
залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за згодою їх керівників);
ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, що належать до його компетенції;
отримувати інформацію, документи і матеріали від центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;
за дорученням керівництва департаменту брати участь у нарадах, конференціях та семінарах з питань, що належать до компетенції управління;

4. Керівництво управління

4.1. Управління очолює заступник директора департаменту - начальник управління, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономіки.
4.2. Заступник директора департаменту - начальник управління повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.
4.3. Заступник директора департаменту - начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту.
4.4. Заступник директора департаменту - начальник управління:
здійснює керівництво роботою управління і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;
організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручення керівництва Мінекономіки, директора департаменту, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в управлінні;
організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до його компетенції;
погоджує проекти рішень та документи з питань, що належать до сфери діяльності управління, які подаються на підпис керівництву Мінекономіки;
у межах повноважень, наданих керівництвом Мінекономіки, підписує листи, запити та документи з питань, що належать до компетенції управління, які надсилаються до інших органів виконавчої влади;
з питань, що належать до сфери діяльності управління, підписує доповідні та службові записки, інформаційно-аналітичні матеріали та інші документи, які використовуються в управлінській діяльності, для подання керівництву Мінекономіки або надання іншим самостійним структурним підрозділам Мінекономіки;
співпрацює з керівниками інших самостійних структурних підрозділів Мінекономіки з питань, які потребують спільного вирішення;
забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю" (3855-12) , уживає заходів щодо збереження службової інформації в управлінні;
використовує у роботі відомості за окремими показниками про зміст директив, планів, вказівок делегаціям (посадовим особам), які представляють Україну на міжнародних переговорах (консультаціях, нарадах, форумах, семінарах) із зовнішньоекономічних (зовнішньополітичних) питань, володіння якими дає змогу контрагенту впливати на хід переговорів, що створює загрозу національним інтересам і безпеці;
при прийнятті рішень, користується відомостями про зміст або результати конкретних переговорів з питань зовнішньополітичної (зовнішньоекономічної) діяльності України, якщо за взаємною домовленістю сторін вони не підлягають розголошенню, а їх розголошення створює загрозу національним інтересам і безпеці;
за дорученням керівництва Мінекономіки, директора департаменту здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції управління;
доповідає директору департаменту з питань, що належать до компетенції управління;
бере участь у розробленні та розгляді проектів законодавчих і нормативно-правових актів та інших документів, які надходять на погодження, з питань, що належать до компетенції управління, і організовує підготовку пропозицій та відповідних висновків до них;
організовує міжвідомчу взаємодію та забезпечує комунікацію управління з іншими самостійними структурними підрозділами Мінекономіки з питань, що потребують спільного вирішення;
організовує взаємодію з суб'єктами господарювання або громадянами, а також з дипломатичними представництвами Іноземних держав та міжнародними організаціями в Україні, дипломатичними представництвами України за кордоном для виконання покладених на управління завдань та функцій;
за дорученням керівництва Мінекономіки, директора департаменту бере участь у переговорах та зустрічах із співробітниками представництв іноземних держав, акредитованих в Україні, міжнародних форумах, виставках та конференціях тощо;
відповідає за стан пожежної безпеки в приміщеннях управління та здійснює контроль за виконанням правил пожежної безпеки;
контролює додержання співробітниками управління правил внутрішнього службового розпорядку;
визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників управління, погоджує посадові інструкції працівників управління;
забезпечує разом з департаментом кадрового забезпечення роботу в управлінні з добору, розстановки кадрів та їх професійного розвитку;
погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників управління, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відрядження;
погоджує подання, підготовлене департаментом кадрового забезпечення, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні;
здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців управління;
погоджує положення про відділи, утворені у складі управління;
у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника управління - начальника відділу двосторонньої взаємодії в аграрній сфері, начальника відділу аналітичного забезпечення інструментів міжнародного економічного співробітництва, начальника відділу секторальних інструментів міжнародної торгівлі.
Виконання обов'язків тимчасово відсутнього начальника управління забезпечується:
заступником начальника управління - начальником відділу двосторонньої взаємодії в аграрній сфері;
начальником відділу аналітичного забезпечення. інструментів міжнародного економічного співробітництва у разі відсутності заступника начальника управління - начальника відділу двосторонньої взаємодії в аграрній сфері.
( Текст взято з сайту Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України http://www.me.gov.ua )