МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ
НАКАЗ
20.07.2020 № 165

Про утворення Комісії для розгляду пропозицій щодо відповідності проектів вимогам Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства розвитку громад та територій № 216 від 18.09.2020 (v0216914-20) № 253 від 22.10.2020 (v0253914-20) )
Відповідно до пункту 6 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах (612-2020-п) , затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.2020 № 612 "Деякі питання створення приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах", НАКАЗУЮ:
1. Утворити Комісію для розгляду пропозицій щодо відповідності проектів вимогамПорядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах (далі - Комісія), у складі згідно з додатком.
2. Затвердити Положення про Комісію, що додається.
3. Департаменту з питань впровадження пріоритетних проектів регіонального розвитку (Бондарчук Н.) здійснювати організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр
О. Чернишов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства розвитку
громад та територій
20 липня 2020 року № 165

ПОЛОЖЕННЯ

про Комісію для розгляду пропозицій щодо відповідності проектів вимогам Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах

1. Це Положення визначає механізм розгляду на Комісії пропозицій щодо відповідності проектів вимогам Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах (612-2020-п) (далі - Комісія), утворюється для надання рекомендацій щодо включення пропозицій, поданих облдержадміністраціями Мінрегіону, до переліку проектів, що фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.
2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України (254к/96-ВР) та іншими законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України.
3. Основним завданням Комісії є підготовка рекомендацій щодо включення пропозицій, поданих обласними державними адміністраціями до переліку проектів, що фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах.
4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань подає Мінрегіону розроблені за результатами своєї роботи рекомендації.
5. Комісія має право залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою).
6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.
7. До складу Комісії входять голова, заступник голови, секретар, представники центральних органів виконавчої влади (за погодженням з їх керівниками).
Персональний склад Комісії затверджується наказом Мінрегіону.
8. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за рішенням його голови, в тому числі в онлайн-режимі.
Засідання Комісії веде голова, а за відсутності - його заступник.
Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Комісії забезпечує її секретар.
Засідання Комісії вважається правоможним, якщо в її роботі бере участь більш як половина членів Комісії.
9. На своїх засіданнях Комісія готує рекомендації з питань, що належать до її компетенції.
Рішення Комісії оформлюються протоколом, який підписується головуючим та секретарем.
Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Комісії.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
Член Комісії, який не підтримує рекомендації, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.
10. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснює Департамент з питань впровадження пріоритетних проектів регіонального розвитку.
Директор
Департаменту впровадження
пріоритетних проектів
регіонального розвитку
Н. Бондарчук
Додаток
до наказу Міністерства розвитку
громад та територій
20.07.2020 № 165

СКЛАД

комісії для розгляду пропозицій щодо відповідності проектів вимогам Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах

ЛУКЕРЯ
Іван Михайлович
-
заступник Міністра розвитку громад та територій України, голова Комісії
БАЛАСИНОВИЧ
Богдан Олександрович
-
Державний секретар Міністерства розвитку громад та територій України, заступник голови Комісії
БОНДАРЧУК
Надія Леонідівна
-
директор Департаменту впровадження пріоритетних проектів регіонального розвитку Мінрегіону, заступник голови Комісії
ДІДЕНКО
Леся Петрівна
-
заступник директора Департаменту - начальник відділу південних регіонів Департаменту впровадження пріоритетних проектів регіонального розвитку Мінрегіону, секретар Комісії
ЧЛЕНИ КОМІСІЇ
БУХАНЕНКО
Сергій Олександрович
-
заступник директора Державного підприємства "Спеціалізована державна експертна організація Центральна служба Української державної будівельної експертизи" (ДП "Укрдержбуд експертиза") (за згодою)
ВЕХА
Юлія Сергіївна
-
заступник директора Департаменту - начальник відділу нормативно-правової роботи, експертизи проектів актів з питань будівництва Юридичного департаменту Мінрегіону
КАСІЯНИК
Анатолій Васильович
-
директор Фінансового департаменту - головний бухгалтер Мінрегіону
МЕЛЬНИЧУК
Володимир Богданович
-
генеральний директор Директорату медичного забезпечення Міністерства охорони здоров'я України (за згодою)
САРКІСЬЯН
Джульєта Робертівна
-
завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Мінрегіону
ЧЕПЕЛЮК
Ольга Володимирівна
-
директор Юридичного департаменту Мінрегіону
( Склад із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства розвитку громад та територій № 216 від 18.09.2020 (v0216914-20) , № 253 від 22.10.2020 (v0253914-20) )
( Текст взято з сайту Міністерства розвитку громад та територій України http://www.minregion.gov.ua )