КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 9 жовтня 2020 р. № 935
Київ

Деякі питання матеріального забезпечення працівників Національної школи суддів України

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити такі, що додаються:
схему посадових окладів працівників Національної школи суддів України (у коефіцієнтах);
Порядок обчислення стажу роботи для встановлення щомісячної надбавки за вислугу років працівникам Національної школи суддів України;
ставки погодинної оплати праці суддів та інших осіб, які залучаються до науково-викладацької діяльності в Національній школі суддів України та її регіональних відділеннях.
2. Установити ректору Національної школи суддів України надбавку за особливий характер роботи та інтенсивність праці у розмірі до 70 відсотків посадового окладу.
3. Надати право ректору Національної школи суддів України у межах затвердженого фонду оплати праці:
1) установлювати:
працівникам посадові оклади відповідно до затвердженої цією постановою схеми посадових окладів;
заступникам керівників структурних підрозділів, посади яких не передбачені цією постановою, посадові оклади на 3-7 відсотків нижче передбаченого схемою посадового окладу відповідного керівника;
надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років.
У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначена надбавка скасовується або розмір її зменшується;
працівникам (крім проректора, керівника апарату, керівників структурних підрозділів та їх заступників) доплату за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників таких самих категорій персоналу (у разі відсутності внаслідок тимчасової непрацездатності, перебування у відпустці без збереження заробітної плати, у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами, у частково оплачуваній відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку чи у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку) - до 50 відсотків посадового окладу за основним місцем роботи з використанням на зазначену мету до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника;
2) здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи, а також з нагоди державних і професійних свят та ювілейних дат у межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менш як 10 відсотків посадового окладу та економії фонду оплати праці.
Порядок, умови та розміри преміювання працівників визначаються у положенні про преміювання працівників Національної школи суддів України;
3) надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу для оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.
4. Працівникам Національної школи суддів України виплачується:
1) доплата за науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук з відповідної спеціальності:
працівникам науково-викладацького складу - у розмірі відповідно 15 і 25 відсотків посадового окладу;
іншим працівникам - у розмірі відповідно 5 і 10 відсотків посадового окладу;
2) доплата працівникам науково-викладацького складу за вчене звання:
доцента - у розмірі 25 відсотків посадового окладу;
професора - у розмірі 33 відсотків посадового окладу;
3) надбавка за почесне звання "заслужений":
працівникам науково-викладацького складу - у розмірі 20 відсотків посадового окладу;
іншим працівникам - у розмірі 5 відсотків посадового окладу.
Доплата за науковий ступінь та надбавка за почесне звання виплачується працівникам, якщо їх діяльність збігається за профілем з науковим ступенем або почесним званням;
4) щомісячна надбавка за вислугу років у відсотках до посадового окладу залежно від стажу роботи у таких розмірах: понад три роки - 10, понад п’ять років - 15, понад 10 років - 20, понад 15 років - 25, понад 20 років - 30, понад 25 років - 40 відсотків.
Щомісячна надбавка встановлюється працівникам залежно від стажу роботи, визначеного відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою.
5. Умови оплати праці робітників Національної школи суддів України встановлюються на рівні умов оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів.
6. Преміювання ректора, проректора, керівника апарату, встановлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, передбачених цією постановою, надання матеріальної допомоги здійснюються у порядку та розмірах, установлених цією постановою, у межах затверджених видатків на оплату праці. Рішення про зазначені виплати стосовно цих працівників Національної школи суддів України приймається Державною судовою адміністрацією.
7. Міністерству соціальної політики визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства соціальної політики від 15 квітня 2013 р. № 195 (z0689-13) "Про затвердження ставок погодинної оплати праці суддів та інших осіб, які залучаються до науково-викладацької діяльності в Національній школі суддів України та її регіональних відділеннях".
8. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 28 березня 2011 р. № 329 (329-2011-п) "Деякі питання матеріального забезпечення працівників Національної школи суддів України та Тренінгового центру прокурорів України" (Офіційний вісник України, 2011 р., № 24, ст. 994) стосовно працівників Національної школи суддів України.
9. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 січня 2020 року.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2020 р. № 935

СХЕМА

посадових окладів працівників Національної школи суддів України (у коефіцієнтах)

Найменування посади
Коефіцієнт визначення посадового окладу у співвідношенні до двох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року
Ректор
8,66
Проректор, керівник апарату
7,81
Директор регіонального відділення
4,74
Начальник самостійного відділу
3,71
Головний науковий співробітник
3,28
Провідний науковий співробітник, викладач
2,89
Старший науковий співробітник, помічник ректора, проректора
2,86
Молодший науковий співробітник
2,61
Головний спеціаліст
2,52
Провідний спеціаліст
2,01
Секретар
1,88
__________
Примітка.
Посадові оклади працівників Національної школи суддів України визначаються шляхом множення двох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня календарного року, на відповідний коефіцієнт та коефіцієнт 1,35.
У разі коли посадовий оклад визначено у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище заокруглюються до однієї гривні.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2020 р. № 935

ПОРЯДОК

обчислення стажу роботи для встановлення щомісячної надбавки за вислугу років працівникам Національної школи суддів України

1. До стажу роботи, що дає право на встановлення щомісячної надбавки за вислугу років працівникам Національної школи суддів України, зараховується час роботи на:
відповідних посадах керівних працівників, науково-педагогічних, наукових, педагогічних працівників, професіоналів, фахівців (крім посад службовців та професій робітників) в Академії суддів України та Національній школі суддів України;
посаді судді;
посаді за спеціальністю після здобуття вищої юридичної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра.
2. До стажу роботи працівників Національної школи суддів України включається також час:
коли працівник фактично не працював, але за ним згідно із законодавством зберігалися місце роботи (посада) та заробітна плата повністю або частково (в тому числі час оплачуваного вимушеного прогулу, спричиненого незаконним звільненням або переведенням на іншу роботу);
відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а у разі, коли дитина потребує домашнього догляду, - період відпустки без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку, або коли дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежна) - не більш як до досягнення нею 16-річного віку;
підвищення кваліфікації з відривом від роботи, якщо працівник до направлення на підвищення кваліфікації та після закінчення навчання працював на посадах, зазначених у пункті 1 цього Порядку;
військової служби у Збройних Силах та інших військових формуваннях.
3. Документом для визначення стажу роботи, який дає право на одержання надбавки за вислугу років, є трудова книжка та інші документи, які відповідно до законодавства підтверджують стаж роботи.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2020 р. № 935

СТАВКИ

погодинної оплати праці суддів та інших осіб, які залучаються до науково-викладацької діяльності в Національній школі суддів України та її регіональних відділеннях

Категорії осіб
Ставки погодинної оплати, у відсотках до окладу (ставки) працівника I тарифного розряду, розмір якого визначено в примітці 1 до додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 (1298-2002-п)
"Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699)
професор
доктор наук
доцент або доктор філософії (кандидат наук)
без наукового ступеня
Судді, які залучаються до науково-викладацької діяльності в Національній школі суддів України та її регіональних відділеннях
15,86
13,61
11,9
10,78
Інші особи, які залучаються до науково-викладацької діяльності в Національній школі суддів України та її регіональних відділеннях
10,78
8,53
6,82
5,7