АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
19.08.2020 № 483
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 жовтня 2020 р.
за № 995/35278

Про внесення змін до Положення про державну експертизу у сфері технічного захисту інформації

Відповідно до статті 3 Закону України "Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України" (3475-15) , Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (411-2014-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 411, з метою удосконалення системи технічного захисту інформації НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до Положення про державну експертизу у сфері технічного захисту інформації (z0820-07) , затвердженого наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 16 травня 2007 року № 93, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 липня 2007 року № 820/14087 (у редакції наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 13 жовтня 2017 року № 565), виклавши його в новій редакції, що додається.
2. Департаменту захисту інформації Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Голова Служби
підполковник
Ю. Щиголь
ПОГОДЖЕНО:
Голова Антимонопольного комітету України
Т.в.о. Міністра освіти і науки України
Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України
В.о. Голови
Державної регуляторної служби України
Ю. Терентьєв
Л. Мандзій
О. Вискуб
В. Загородній
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації
Державної служби спеціального
зв`язку та захисту інформації
України
16 травня 2007 року № 93
(у редакції наказу Адміністрації
Державної служби спеціального
зв`язку та захисту інформації
України
від 19 серпня 2020 року № 483)
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 жовтня 2020 р.
за № 995/35278

ПОЛОЖЕННЯ

про державну експертизу у сфері технічного захисту інформації

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України" (3475-15) , "Про наукову і науково-технічну експертизу" (51/95-ВР) , "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" (80/94-ВР) , "Про інформацію" (2657-12) , постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 року № 373 (373-2006-п) "Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах", актів нормативно-технічного характеру з технічного захисту інформації і визначає порядок проведення експертизи у сфері технічного захисту інформації.
2. Державна експертиза у сфері технічного захисту інформації (далі - експертиза) проводиться з метою дослідження, перевірки, аналізу та оцінки об'єктів експертизи щодо їх відповідності вимогам нормативних документів із технічного захисту інформації та можливості їх використання для забезпечення технічного захисту інформації (далі - ТЗІ).
3. Дія цього Положення поширюється на всіх юридичних та фізичних осіб, які є суб’єктами експертизи.
Суб’єктами експертизи є:
юридичні та фізичні особи - власники (розпорядники) інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем; апаратних, апаратно-програмних і програмних засобів, які реалізують функції ТЗІ; організаційно-технічних рішень - замовники експертизи (далі - Замовники);
Адміністрація Держспецзв'язку;
територіальні органи Адміністрації Держспецзв'язку;
навчальні заклади, науково-дослідні, науково-виробничі установи, підприємства, установи та організації, які проводять експертизу (далі - Організатори);
державні органи, які проводять експертизу у сфері свого управління;
фізичні особи, які на постійній або професійній основі здійснюють діяльність, пов’язану з наданням експертних послуг - виконавці експертних робіт з ТЗІ (далі - Експерти).
4. Об’єктами експертизи є:
комплексні системи захисту інформації (далі - КСЗІ), які є невід’ємною складовою інформаційної, телекомунікаційної або інформаційно-телекомунікаційної системи (далі - ІТС);
апаратні, апаратно-програмні і програмні засоби, які реалізують функції ТЗІ та/або оцінки стану захисту інформації (далі - засоби ТЗІ);
організаційно-технічне рішення для впровадження типової компоненти КСЗІ в ІТС - задокументоване уніфіковане рішення для багаторазового розгортання складових КСЗІ в ІТС, самодостатнє для вирішення певного завдання, що включає проєктні рішення програмно-технічного комплексу, організаційно-технічні рішення щодо регламенту функціонування типової компоненти ІТС та опис (алгоритм) процедури впровадження (розгортання) компоненти КСЗІ в ІТС (далі - ОТР КСЗІ).
5. Експертиза КСЗІ, засобів ТЗІ та ОТР КСЗІ є процедурою підтвердження відповідності КСЗІ, засобів ТЗІ та ОТР КСЗІ вимогам нормативних документів із ТЗІ.
Експертиза КСЗІ проводиться шляхом експертних випробувань або шляхом аналізу декларації.
Експертиза засобів ТЗІ та ОТР КСЗІ проводиться шляхом експертних випробувань.
6. Експертиза КСЗІ шляхом аналізу декларації може проводитися у випадках, якщо:
1) КСЗІ створено у складі ІТС:
яка є одномашинним однокористувачевим комплексом, який обробляє інформацію одного або кількох ступенів обмеження доступу;
у кожний момент часу з якою може працювати тільки один користувач, хоч у загальному випадку осіб, що мають доступ до комплексу, може бути декілька;
у якій для захисту інформації від несанкціонованого доступу використовуються засоби, що мають чинний на момент подання декларації позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері ТЗІ;
у якій для антивірусного захисту використовуються засоби, що мають чинний на момент подання декларації позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері ТЗІ;
у якій впровадження заходів захисту інформації від витоку технічними каналами (у разі потреби створення комплексу ТЗІ) засвідчено зареєстрованим у встановленому порядку актом атестації комплексу ТЗІ;
2) КСЗІ в ІТС створено на основі ОТР КСЗІ, що має на момент декларування чинний позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері ТЗІ та має у складі документації форму декларації для цієї КСЗІ, яка погоджена Адміністрацією Держспецзв'язку.
У всіх інших випадках експертиза КСЗІ в ІТС проводиться шляхом експертних випробувань.
7. Експертиза може бути первинною, додатковою та контрольною.
Первинна експертиза є основним видом експертизи і передбачає виконання Організатором заходів, визначених у розділі ІІ цього Положення, для підготовки та прийняття рішення щодо об’єкта експертизи.
Додаткова експертиза проводиться стосовно об’єктів експертизи, щодо яких відкрилися нові наукові та науково-технічні обставини, а також у зв'язку із закінченням строку дії документів, що засвідчують результати експертизи.
Контрольна експертиза проводиться іншим Організатором з ініціативи Замовника у разі наявності у нього обґрунтованих претензій до висновку первинної чи додаткової експертизи або з ініціативи Адміністрації Держспецзв'язку для перевірки висновку первинної чи додаткової експертизи.
8. Для організації та проведення експертизи Адміністрація Держспецзв'язку:
розглядає заяви Замовників про проведення експертизи КСЗІ в ITC, засобів ТЗІ та ОТР КСЗІ;
приймає рішення щодо можливості й доцільності проведення експертизи, призначає проведення первинної, додаткової експертизи, а у разі потреби перевірки їх висновку - контрольної експертизи;
надає Замовникам та Організаторам методичну допомогу стосовно порядку та організації проведення експертизи, оформлення документів за результатами проведення експертизи;
у разі проведення експертизи засобу ТЗІ приймає рішення щодо необхідності відбору зразків для проведення експертних випробувань;
за результатами розгляду звернення Замовника або Організатора, або правоохоронних органів на підставі викладених у зверненні обставин приймає рішення щодо участі представників Адміністрації Держспецзв'язку при проведенні експертних випробувань для забезпечення відповідності процесу проведення державної експертизи вимогам нормативних документів у сфері захисту інформації;
здійснює контроль за проведенням Організатором експертних випробувань та за дотриманням вимог щодо експлуатації об'єкта експертизи, які впливають на захищеність інформації;
розглядає протоколи експертних випробувань та експертні висновки, надані Організатором;
приймає рішення щодо затвердження або необхідності доопрацювання результатів експертизи;
приймає рішення про реєстрацію декларації за результатами експертизи КСЗІ в ІТС шляхом аналізу декларації;
реєструє, зупиняє дію або скасовує експертні висновки на засоби ТЗІ, ОТР КСЗІ, атестати відповідності КСЗІ;
реєструє або скасовує декларації, у тому числі рішення щодо реєстрації яких було прийнято територіальними органами Адміністрації Держспецзв'язку.
9. Для організації та проведення експертизи територіальний орган Адміністрації Держспецзв'язку приймає рішення про реєстрацію декларації за результатами експертизи КСЗІ в ІТС шляхом аналізу декларації.

II. Порядок організації та проведення експертизи

1. З метою організації та проведення експертиз, координації заходів і прийняття рішень щодо проведення експертиз в Адміністрації Держспецзв'язку створюється експертна рада з питань державної експертизи у сфері технічного захисту інформації (далі - Експертна рада).
2. З метою проведення експертизи КСЗІ в ІТС шляхом аналізу декларації в територіальних органах Адміністрації Держспецзв'язку створюється експертна комісія з питань державної експертизи у сфері технічного захисту інформації (далі - Експертна комісія).
3. Для проведення експертизи шляхом експертних випробувань Замовник надсилає на ім’я Голови Держспецзв'язку (крім випадків, передбачених розділом IV цього Положення) заяву про проведення первинної/додаткової/контрольної експертизи КСЗІ в ІТС згідно з додатком 1, заяву про проведення первинної/додаткової/контрольної експертизи ОТР КСЗІ згідно з додатком 2, заяву про проведення первинної/додаткової/контрольної експертизи засобу ТЗІ згідно з додатком 3 з наданням пропозиції щодо Організатора. До заяви про проведення експертизи КСЗІ в ІТС та ОТР КСЗІ додається технічне завдання на їх створення.
Для проведення експертизи КСЗІ в ІТС шляхом аналізу декларації (крім випадків, передбачених розділом IV цього Положення) Замовник надсилає декларацію про відповідність КСЗІ вимогам нормативних документів із ТЗІ згідно з додатком 4, формуляр ІТС, акт про завершення робіт зі створення КСЗІ:
до Адміністрації Держспецзв'язку - на ім’я Голови Держспецзв'язку для ІТС, які розташовано за територіальною ознакою у місті Києві і Київській області;
до відповідного територіального органу Адміністрації Держспецзв'язку - на ім’я керівника територіального органу Держспецзв'язку за місцезнаходженням ІТС.
Для проведення експертизи КСЗІ в ІТС шляхом аналізу декларації, яка створена на основі ОТР КСЗІ та підпадає під дію підпункту 2 пункту 6 розділу І цього Положення, Замовник надсилає до Адміністрації Держспецзв'язку декларацію та додатки до неї згідно із вимогами ОТР КСЗІ.
4. За результатами аналізу декларації і поданих разом із нею документів Експертна рада (Експертна комісія) приймає рішення про реєстрацію декларації. Зареєстровану декларацію та інші подані документи Адміністрація Держспецзв'язку (її територіальний орган) повертає Замовнику.
5. У разі неподання документів, зазначених у пункті 3 цього розділу, неповноти наданих у них відомостей або невідповідності порядку створення КСЗІ вимогам нормативних документів із ТЗІ Адміністрація Держспецзв'язку (територіальний орган Адміністрації Держспецзв'язку) письмово повідомляє Замовника про відмову в реєстрації декларації, причини, через які реєстрація не є можливою, та повертає декларацію і подані з нею документи на доопрацювання. Після усунення причин, що стали підставою для відмови у реєстрації декларації, Замовник надсилає для повторного розгляду до Адміністрації Держспецзв'язку (територіального органу Адміністрації Держспецзв'язку) доопрацьовану декларацію і документи, які подаються разом з нею.
6. Зареєстрована декларація або атестат відповідності КСЗІ скасовуються Адміністрацією Держспецзв'язку в разі внесення змін до КСЗІ, не передбачених техноробочим проєктом на КСЗІ, та/або порушення вимог з експлуатації КСЗІ.
7. Строк дії зареєстрованої декларації є необмеженим, крім декларацій на КСЗІ в ІТС, які створено на основі ОТР КСЗІ, строк дії якої встановлюється вимогами ОТР КСЗІ (але не більше ніж 5 років).
8. За результатами розгляду заяви Експертна рада приймає рішення про доцільність проведення експертизи та визначає її Організатора з урахуванням пропозиції Замовника.
9. Про рішення Експертної ради Замовнику та Організатору надсилається письмове повідомлення.
10. У разі наявності у Замовника обґрунтованих претензій щодо порядку проведення або результатів експертизи він може звернутися до Адміністрації Держспецзв'язку з пропозицією щодо здійснення контролю за проведенням Організатором експертних випробувань або із заявою на ім'я Голови Держспецзв'язку про проведення контрольної експертизи (додаток 1).
11. Основним документом, що регламентує відносини між Замовником і Організатором, є укладений між ними договір на проведення експертизи.
12. Витрати, пов’язані з проведенням експертизи, здійснюються на підставі договору відповідно до законодавства України.
13. Строк проведення експертизи визначається договором.
14. Кількість і персональний склад експертів, які залучаються до виконання експертних робіт, визначає Організатор.
15. Замовник надає Організатору комплект технічної документації на об’єкт експертизи, необхідної для проведення експертних випробувань.
16. Організатор за результатами аналізу наданих документів та з урахуванням загальних методик оцінювання задекларованих характеристик засобів ТЗІ, ОТР КСЗІ та КСЗІ формує програму і методику проведення експертизи об’єкта, здійснює відбір зразків засобів ТЗІ та складає перелік необхідного програмно-технічного забезпечення для проведення випробувань.
17. Програма проведення експертизи погоджується із Замовником.
18. Під час проведення експертизи кожний Експерт виконує експертні роботи тільки за дорученням Організатора та відповідно до визначеної методики.
19. У проведенні експертизи за відповідним рішенням Адміністрації Держспецзв'язку як спостерігачі мають право брати участь представники Адміністрації Держспецзв'язку.
20. Результати роботи оформлюються у вигляді протоколу виконання робіт відповідно до методики експертизи КСЗІ (ОТР КСЗІ або засобу ТЗІ) згідно з додатком 5 за підписом Експертів, які її виконували. Протокол виконання робіт затверджує Організатор.
21. Узгодження результатів окремих робіт між Експертом та Організатором, а також унесення змін до протоколу виконання робіт після його оформлення не дозволяються.
22. У протоколі виконання робіт можуть бути зафіксовані особливі думки Експертів відносно результатів виконаних робіт.
23. У разі виявлення невідповідності об’єкта експертизи вимогам нормативних документів з ТЗІ Організатор може запропонувати Замовнику виконати доопрацювання.
24. Строк доопрацювання об’єкта експертизи визначається спільним протоколом або додатковою угодою до договору між Замовником та Організатором.
25. Відомості щодо всіх доопрацювань, а також результати додаткових експертних робіт оформлюються окремими протоколами.
26. Результати робіт, визначених методикою, узагальнює Організатор в Експертному висновку.
27. Висновки щодо кожного пункту методики, а також особливі думки Експертів, зафіксовані в протоколі виконання робіт, вносяться до Експертного висновку як складові частини без унесення до них будь-яких змін.
28. За результатами проведених робіт Організатор складає:
експертний висновок згідно з додатком 6 та в разі позитивних результатів експертної оцінки - атестат відповідності згідно з додатком 7 на КСЗІ;
експертний висновок згідно з додатком 8 на засіб ТЗІ;
експертний висновок згідно з додатком 9 на ОТР КСЗІ.
Зазначені документи, що підтверджують відповідність вимогам нормативних документів із ТЗІ, засвідчуються Організатором і разом з програмою, методикою та протоколами виконання робіт подаються до Адміністрації Держспецзв'язку (в тому числі в електронному вигляді у форматі.pdf).
Експертний висновок повинен містити:
загальні відомості щодо об’єкта експертизи (тип, місце розташування, власник);
загальну характеристику об’єкта експертизи (призначення, функції, можливості щодо вирішення певних завдань захисту інформації);
перелік нормативних документів із ТЗІ, на відповідність вимогам яких здійснюється оцінка об’єкта експертизи;
назви програми та методики, згідно з якими здійснювалася оцінка об’єкта експертизи, ким розроблені та затверджені, реєстраційний номер та дату затвердження;
перелік документів і специфікацій програмних та технічних засобів ТЗІ, які надано Замовником Організатору;
перелік засобів ТЗІ (із зазначенням їх типів, заводських номерів, року випуску), які надав Замовник Організатору (у разі проведення експертизи засобів ТЗІ);
результати робіт щодо кожного пункту програми проведення експертизи об’єкта;
розгорнутий висновок щодо відповідності об’єкта експертизи вимогам нормативних документів із ТЗІ;
сферу використання (вимоги до умов експлуатації) об’єкта експертизи;
строк дії експертного висновку;
особливі думки експертів, зафіксовані в протоколах виконання робіт.
29. Строк дії атестата відповідності КСЗІ, експертного висновку на засіб ТЗІ або ОТР КСЗІ визначає Організатор:
для атестата відповідності КСЗІ автоматизованої системи класу 1 - безстроковий;
для атестата відповідності КСЗІ автоматизованої системи класів 2, 3 - до 5 років;
для експертного висновку на засіб ТЗІ - до 3 років;
для експертного висновку на ОТР КСЗІ - до 5 років.
30. Строк дії атестата відповідності КСЗІ або експертного висновку на ОТР КСЗІ визначається з урахуванням складності архітектури ІТС та засобів захисту, які використовуються при побудові КСЗІ.

III. Порядок надання і скасування експертного висновку та атестата відповідності КСЗІ

1. Експертний висновок для засобів ТЗІ/ОТР КСЗІ розглядається Експертною радою і у разі затвердження результатів експертизи реєструється та повертається Організатору.
2. Експертний висновок КСЗІ в ІТС розглядається Експертною радою і у разі його затвердження реєструється атестат відповідності, який повертається Організатору.
3. Адміністрація Держспецзв'язку може зупинити дію, скасувати експертний висновок та/або атестат відповідності КСЗІ в разі:
1) отримання відповідної заяви власника експертного висновку або атестата відповідності КСЗІ (складається у довільній формі на ім’я Голови Держспецзв'язку із зазначенням реєстраційного номера Експертного висновку або атестата відповідності КСЗІ);
2) наявності фактів внесення змін до КСЗІ, не передбачених техноробочим проєктом на КСЗІ, та/або порушення вимог з експлуатації КСЗІ;
3) наявності фактів порушення вимог щодо технології виготовлення, правил приймання, методів контролю та випробувань, зміни конструкції (складу) та комплектності засобів ТЗІ або інших відомостей, узгоджених під час проведення експертизи;
4) наявності фактів правопорушення у сфері наукової і науково-технічної експертизи відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну експертизу" (51/95-ВР) ;
5) якщо висновки експертизи, за результатами якої зареєстровано експертний висновок та/або атестат відповідності КСЗІ, суперечать вимогам чинних нормативно-правових актів у сфері ТЗІ;
6) наявності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Замовників, які унеможливлюють використання засобів ТЗІ/КСЗІ в обсязі, визначеному експертним висновком та/або атестатом відповідності КСЗІ.
4. Факти внесення змін до КСЗІ, не передбачених техноробочим проєктом на КСЗІ, та/або порушення вимог з експлуатації КСЗІ підтверджуються:
протоколами та експертними висновками контрольної експертизи;
актами державного контролю за станом технічного захисту інформації;
актами оцінки стану захищеності державних інформаційних ресурсів в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах.
5. Факти порушення вимог щодо технології виготовлення, правил приймання, методів контролю та випробувань, зміни конструкції (складу) та комплектності засобів ТЗІ, узгоджені під час проведення експертизи, підтверджуються протоколами та експертними висновками контрольної експертизи.
6. Рішення про зупинення дії експертного висновку та/або атестата відповідності КСЗІ приймається у разі, якщо після вжиття погоджених з Адміністрацією Держспецзв'язку коригувальних заходів, спрямованих на усунення виявлених недоліків, власник експертного висновку та/або атестата відповідності КСЗІ без проведення додаткової експертизи може підтвердити відповідність засобів ТЗІ / ОТР КСЗІ / КСЗІ вимогам нормативних документів у сфері захисту інформації. В іншому випадку експертний висновок та/або атестат відповідності КСЗІ скасовуються.
7. Інформація про рішення щодо зупинення дії, скасування експертного висновку та/або атестата відповідності КСЗІ та про скасування декларації не пізніше ніж через сім робочих днів надсилається Замовнику із зазначенням відповідних підстав (крім випадків зазначених у пункті 9 цього розділу).
8. Рішення Адміністрації Держспецзв'язку може бути оскаржене до суду.
9. У разі настання змін, які впливають на реалізацію оцінених при проведенні експертизи КСЗІ заходів захисту інформації та/або призводять до втрати актуальності цих заходів, але не рідше, ніж раз на п’ять років з дати реєстрації декларації або атестата відповідності з безстроковим строком дії, власник ІТС надсилає до Адміністрації Держспецзв'язку повідомлення про стан функціонування КСЗІ згідно з додатком 10.
У разі неподання до Адміністрації Держспецзв'язку повідомлення про стан функціонування КСЗІ або невідповідності повідомлення встановленому зразку (додаток 10) реєстрація декларації або атестата відповідності з безстроковим строком дії вважається скасованою.

IV. Особливості проведення експертиз КСЗІ державними органами, які проводять роботи з ТЗІ для власних потреб

1. Державні органи, які мають дозвіл Адміністрації Держспецзв'язку на проведення робіт з ТЗІ для власних потреб, можуть проводити роботи з організації та проведення первинних або додаткових експертиз КСЗІ в ІТС (крім контрольних експертиз) шляхом експертних випробувань та аналізу декларацій у сфері свого управління.
2. Порядок проведення експертизи КСЗІ в ІТС погоджується з Адміністрацією Держспецзв'язку.

V. Особливості проведення експертиз засобів ТЗІ

1. Для проведення експертизи засобу ТЗІ разом із заявою про проведення експертизи засобу ТЗІ (додаток 3) Замовник надає документи, що підтверджують його право на володіння та/або користування та/або розпорядження засобом ТЗІ.
2. Експертиза апаратних засобів ТЗІ проводиться з метою оцінки відповідності їх спеціальних властивостей (технічних характеристик) вимогам нормативних документів із ТЗІ в обсязі, визначеному у технічному завданні (технічних умовах або технічних вимогах) на засіб ТЗІ.
Експертиза може проводитися для одиночного засобу ТЗІ, для партії засобів ТЗІ або за ініціативою Замовника для засобів ТЗІ, що мають бути виготовлені протягом терміну дії експертного висновку.
Процедуру відбору та ідентифікації зразків апаратних засобів ТЗІ проводить Організатор у присутності представників Замовника та у разі прийняття Адміністрацією Держспецзв'язку рішення щодо такої необхідності - представників Адміністрації Держспецзв'язку.
При проведенні експертизи партії засобів ТЗІ або засобів ТЗІ, що мають бути виготовлені протягом терміну дії експертного висновку, здійснюється відбір не менше ніж двох зразків засобів ТЗІ.
Для ідентифікації апаратних засобів ТЗІ застосовується їх заводський номер. Визначені ідентифікатори апаратних засобів ТЗІ фіксуються у протоколах та експертних висновках.
При проведенні експертизи апаратних засобів ТЗІ, що мають бути виготовлені протягом терміну дії експертного висновку, Експерти повинні також провести обстеження виробництва з метою перевірки наявності умов, які забезпечують виготовлення засобів ТЗІ з властивостями (технічними характеристиками), що відповідатимуть вимогам нормативних документів із ТЗІ, в обсязі, зазначеному в технічному завданні (технічних умовах, технічних вимогах) на ці засоби ТЗІ, та дійти висновку щодо можливості розповсюдження дії експертного висновку на засоби ТЗІ, що будуть виготовлятися протягом терміну дії цього експертного висновку.
3. Експертиза програмних засобів ТЗІ може проводиться з метою:
оцінки відповідності програмного засобу ТЗІ нормативним документам із ТЗІ в частині вимог щодо захисту інформації від несанкціонованого доступу;
дослідження на наявність недокументованих функцій (функції програмних засобів, які не прописані і не відповідають прописаним в документації, під час використання яких можливе порушення конфіденційності, доступності або цілісності оброблюваної інформації).
Процедури відбору та ідентифікації програмних засобів ТЗІ проводить Організатор у присутності представника Замовника. Для ідентифікації програмних засобів ТЗІ (їх складових частин) застосовується номер версії програмної реалізації засобу ТЗІ та значення його геш-функцій. Для обчислення значень геш-функцій повинно використовуватися програмне забезпечення, яке має позитивний експертний висновок в сфері криптографічного захисту інформації. Визначені ідентифікатори програмних засобів ТЗІ фіксуються у протоколах та експертних висновках.
Експертиза оновлень програмних засобів ТЗІ, що мають чинні експертні висновки, проводиться загальним порядком.
4. Експертиза апаратно-програмних засобів ТЗІ може проводитися з метою:
оцінки відповідності спеціальних властивостей (технічних характеристик) апаратно-програмного засобу ТЗІ вимогам нормативних документів із ТЗІ в обсязі, визначеному в технічному завданні (технічних умовах або технічних вимогах) на апаратно-програмний засіб ТЗІ;
оцінки відповідності спеціальних (призначених для реалізації політики безпеки інформації) програмних компонентів апаратно-програмного засобу ТЗІ нормативним документам із ТЗІ в частині вимог щодо захисту інформації від несанкціонованого доступу;
дослідження на наявність недокументованих функцій.
Процедура ідентифікації зразків апаратно-програмних засобів ТЗІ визначається Адміністрацією Держспецзв'язку з урахуванням особливостей та експлуатаційних характеристик засобів ТЗІ.
Експертиза апаратно-програмних засобів ТЗІ з метою оцінки відповідності їх спеціальних властивостей (технічних характеристик) вимогам нормативних документів із ТЗІ може проводитися для одиночного засобу ТЗІ, для партії засобів ТЗІ та для засобів ТЗІ, які будуть виготовлятися протягом терміну дії експертного висновку у порядку, визначеному для апаратних засобів ТЗІ.
Експертиза апаратно-програмних засобів ТЗІ з метою оцінки відповідності спеціальних (призначених для реалізації політики безпеки інформації) програмних компонентів апаратно-програмних засобів ТЗІ нормативним документам із ТЗІ в частині вимог щодо захисту інформації від несанкціонованого доступу та/або дослідження на наявність недокументованих функцій проводиться у порядку, визначеному для програмних засобів ТЗІ.
5. У разі проведення експертизи засобу ТЗІ на відповідність критеріям оцінки захищеності інформації від несанкціонованого доступу на титульному аркуші експертного висновку зазначається функціональний профіль захисту, що реалізується цим засобом ТЗІ, з відповідним рівнем гарантії.
Директор
Департаменту захисту
інформації Адміністрації
Держспецзв`язку
І. Стельник
Додаток 1
до Положення про державну експертизу
у сфері технічного захисту інформації
(пункт 3 розділу II)

ЗАЯВА

( Див. текст (z0995-20F181) )
Додаток 2
до Положення про державну експертизу
у сфері технічного захисту інформації
(пункт 3 розділу II)

ЗАЯВА

( Див. текст (z0995-20F182) )
Додаток 3
до Положення про державну експертизу
у сфері технічного захисту інформації
(пункт 3 розділу II)

ЗАЯВА

( Див. текст (z0995-20F191) )
Додаток 4
до Положення про державну експертизу
у сфері технічного захисту інформації
(пункт 3 розділу II)

ДЕКЛАРАЦІЯ

про відповідність КСЗІ вимогам нормативних документів

( Див. текст (z0995-20F184) )
Додаток 5
до Положення про державну експертизу
у сфері технічного захисту інформації
(пункт 20 розділу II)

ПРОТОКОЛ

виконання робіт відповідно до методики експертизи комплексної системи захисту інформації (організаційно-технічного рішення для створення комплексної системи захисту інформації або засобу технічного захисту інформації)

( Див. текст (z0995-20F185) )
Додаток 6
до Положення про державну експертизу
у сфері технічного захисту інформації
(пункт 28 розділу II)

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

( Див. текст (z0995-20F192) )
Додаток 7
до Положення про державну експертизу
у сфері технічного захисту інформації
(пункт 28 розділу II)

АТЕСТАТ ВІДПОВІДНОСТІ

( Див. текст (z0995-20F187) )
Додаток 8
до Положення про державну експертизу
у сфері технічного захисту інформації
(пункт 28 розділу II)

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

( Див. текст (z0995-20F188) )
Додаток 9
до Положення про державну експертизу
у сфері технічного захисту інформації
(пункт 28 розділу II)

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

( Див. текст (z0995-20F189) )
Додаток 10
до Положення про державну експертизу
у сфері технічного захисту інформації
(пункт 9 розділу III)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про стан функціонування КСЗІ

( Див. текст (z0995-20F190) )