КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 21 жовтня 2020 р. № 1032
Київ

Про затвердження Порядку сертифікації органічного виробництва та/або обігу органічної продукції та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2019 р. № 970

Відповідно до частини дев’ятої статті 24 Закону України "Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції" (2496-19) Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок сертифікації органічного виробництва та/або обігу органічної продукції, що додається.
2. Внести до Порядку (детальних правил) органічного виробництва та обігу органічної продукції (970-2019-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2019 р. № 970 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 97, ст. 3201), зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 жовтня 2020 р. № 1032

ПОРЯДОК

сертифікації органічного виробництва та/або обігу органічної продукції

1. Цей Порядок визначає механізм сертифікації органічного виробництва та/або обігу органічної продукції, видачі сертифіката, його дубліката та форму.
У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції" (2496-19) (далі - Закон).
2. Для проведення сертифікації суб’єкт господарювання, що має намір перейти на органічне виробництво та/або здійснювати обіг органічної продукції, надсилає органу сертифікації за допомогою засобів поштового або телекомунікаційного зв’язку заяву про проведення сертифікації, підписану уповноваженою особою.
Заява містить такі відомості:
повне найменування, адресу місцезнаходження, ідентифікаційний код - для юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному податковому органу та мають відмітку в паспорті) - для фізичної особи - підприємця;
адреси всіх потужностей, на яких суб’єкт господарювання планує здійснювати органічне виробництво та/або обіг органічної продукції;
інформацію про землі, на яких планується провадження такої діяльності: площа угіддя, місце розташування;
вид діяльності (виробництво у певній галузі органічного виробництва та/або обіг органічної продукції);
контактну інформацію (номер телефону, поштову адресу, адресу електронної пошти).
До заяви на проведення сертифікації додається згода суб’єкта господарювання на обробку його персональних даних.
3. Орган сертифікації у строк, що не перевищує десяти робочих днів, перевіряє подану заяву та надсилає суб’єкту господарювання пропозицію укласти договір на проведення сертифікації між органом сертифікації та суб’єктом господарювання, що має намір перейти на органічне виробництво та/або здійснювати обіг органічної продукції.
4. Після підписання договору орган сертифікації включає оператора до річного плану перевірок та встановлює для нього строки і форму проведення першої інспекції, щорічної планової перевірки, а у разі необхідності - позапланової та додаткової вибіркової перевірки.
Плановим періодом вважається рік, який обчислюється з 1 січня по 31 грудня планового року.
5. Орган сертифікації проводить першу інспекцію оператора, за результатами якої визначає дату початку перехідного періоду (якщо такий період застосовується) відповідно до статті 25 Закону (2496-19) .
6. Оператори, з якими орган сертифікації уклав договір, підлягають щорічним плановим перевіркам, які можуть бути лише виїзними.
7. Орган сертифікації проводить позапланові перевірки діяльності операторів за наявності однієї з таких підстав:
перевірки усунення невідповідностей законодавству у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції (далі - законодавство), виявлених за результатами проведення першої інспекції, щорічної планової перевірки або додаткової вибіркової перевірки;
звернення оператора до органу сертифікації щодо проведення позапланової перевірки;
отримання від фізичних або юридичних осіб відомостей щодо порушення оператором законодавства.
8. Додатковим вибірковим перевіркам підлягають не менш як 10 відсотків загальної кількості операторів, з якими орган сертифікації уклав договір.
Для визначення операторів, які підлягають додатковій вибірковій перевірці, орган сертифікації щороку проводить загальну оцінку ризиків діяльності операторів, з якими він уклав договори.
Під час проведення загальної оцінки ризиків діяльності операторів враховуються такі критерії:
обсяги виробництва органічної продукції, її категорія та асортимент;
кількість виявлених невідповідностей законодавству за результатами першої інспекції та/або інших перевірок, проведених органом сертифікації у попередньому плановому році;
наявність загрози змішування та/або підміни органічної продукції неорганічною, в тому числі наявність в оператора неорганічного виробництва;
наявність укладених договорів про виконання окремих послуг (робіт), у тому числі підрядних (давальницьких), необхідних для органічного виробництва та/або обігу органічної продукції;
факти укладення/розірвання договору з іншим органом сертифікації;
кількість випадків, до яких застосовувалися винятки з органічного виробництва.
9. Строк проведення першої інспекції або будь-якої іншої перевірки не може перевищувати десяти робочих днів, а у разі обґрунтованої необхідності може бути продовжений до п’яти робочих днів.
10. Перші інспекції проводяться з попередженням операторів, а щорічні планові перевірки, позапланові перевірки та додаткові вибіркові перевірки можуть проводитися з попередженням або без попередження оператора.
Кількість перевірок без попередження становить не менше 10 відсотків загальної кількості перевірок, що проводяться органом сертифікації.
У разі проведення перевірки з попередженням орган сертифікації попереджає оператора не пізніше ніж за три робочих дні до початку проведення перевірки. Таке попередження надсилається оператору органом сертифікації за допомогою засобів поштового або телекомунікаційного зв’язку.
11. Якщо в оператора наявні потужності, на яких не здійснюється органічне виробництво або обіг органічної продукції, орган сертифікації також має право проводити перевірки таких потужностей.
12. Відбір зразків ґрунту або матеріалів, насіння та садивного матеріалу, кормів, продукції, води для проведення лабораторних досліджень (випробувань) здійснюється інспектором з відповідної галузі органічного виробництва та/або обігу органічної продукції під час першої інспекції або іншої перевірки.
Відбір зразків здійснюється не менш як у 5 відсотків операторів, з якими органом сертифікації укладено договори.
Лабораторні дослідження (випробування) проводяться в акредитованих лабораторіях.
13. Під час проведення першої інспекції або іншої перевірки оператор:
1) подає органу сертифікації опис своєї діяльності згідно з Порядком (детальними правилами) органічного виробництва та обігу органічної продукції (970-2019-п) , затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2019 р. № 970 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 97, ст. 3201);
2) забезпечує безперешкодний доступ інспекторів з органічного виробництва та/або обігу органічної продукції до своїх потужностей та відбору зразків, а також на вимогу органу сертифікації до документів, необхідних для сертифікації органічного виробництва, у тому числі до фінансових документів;
3) подає органу сертифікації інформацію, яка може бути необхідною для проведення першої інспекції або іншої перевірки та визначення відповідності всіх стадій виробництва та/або обігу органічної продукції вимогам законодавства.
14. У разі імпорту органічної продукції оператор надає органу сертифікації інформацію про:
перелік потужностей, які він використовує, та відомості, які стосуються його діяльності як імпортера;
перелік потужностей, які планується використовувати для зберігання органічної продукції, що імпортується, до передачі такої продукції першому вантажоодержувачу;
першого вантажоодержувача (повне найменування, адресу місцезнаходження, ідентифікаційний код - для юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному податковому органу та мають відмітку в паспорті) - для фізичної особи - підприємця) та перелік його потужностей (за наявності).
15. У разі органічного виробництва двостулкових молюсків перша інспекція або інша перевірка проводиться органом сертифікації перед і під час найбільшого виробництва біомаси.
16. За результатами першої інспекції або іншої перевірки інспектор з відповідної галузі органічного виробництва та/або обігу органічної продукції у день її закінчення готує довідку про перевірку, з якою ознайомлює оператора та надсилає її органу сертифікації.
У довідці про перевірку зазначаються:
перелік проінспектованих/перевірених потужностей;
виявлені під час перевірки невідповідності вимогам законодавства.
17. На підставі довідки про перевірку та з урахуванням інформації, отриманої від оператора (опису діяльності та наданої ним документації), інших органів сертифікації та акредитованих лабораторій, інспектор з відповідної галузі органічного виробництва та/або обігу органічної продукції, який не був залучений до проведення першої інспекції або іншої перевірки відповідного оператора, оцінює його діяльність та складає звіт.
У звіті зазначається:
перелік невідповідностей, виявлених за результатами оцінювання результатів першої інспекції та/або інших перевірок;
заходи, яких необхідно вжити для усунення невідповідностей вимогам законодавства, та строки їх виконання, що узгоджені з оператором;
інша інформація, яка містить висновки щодо відповідності діяльності оператора на всіх стадіях виробництва та/або обігу органічної продукції вимогам законодавства.
У звіті, складеному за результатами першої інспекції, зазначається дата початку перехідного періоду (якщо такий період застосовується).
Орган сертифікації надсилає оператору звіт за допомогою засобів поштового або телекомунікаційного зв’язку у строк, що не перевищує 20 робочих днів з дня закінчення проведення першої інспекції або іншої перевірки.
18. Орган сертифікації за запитом оператора у кожному конкретному випадку надає оператору згоду доручити третій особі надання окремих послуг (виконання робіт), у тому числі підрядних (давальницьких), необхідних для органічного виробництва та/або обігу органічної продукції, за умови перевірки потужностей такої особи органом сертифікації та проведення подальших перевірок протягом дії відповідного договору, за яким надаються окремі послуги (виконуються роботи).
Перевірка третьої особи проводиться з урахуванням вимог цього Порядку.
19. Орган сертифікації за запитом оператора у кожному конкретному випадку надає оператору згоду на застосування винятків з вимог органічного виробництва, передбачених статтею 24 Закону (2496-19) .
Для отримання такої згоди оператор звертається до органу сертифікації, з яким у нього укладено договір, із запитом, у якому зазначається:
найменування оператора;
контактна особа оператора;
інформація про необхідність застосування винятку з вимог органічного виробництва.
Для отримання згоди на використання неорганічного насіння та/або садивного матеріалу оператор додає до запиту інформацію про неорганічне насіння та/або садивний матеріал, які він має намір використовувати, із зазначенням назви культури, постачальника, якісних характеристик, кількості такого насіння та/або садивного матеріалу.
Для отримання згоди на використання неорганічного інгредієнта оператор додає до запиту інформацію про неорганічний інгредієнт, внесений до переліку речовин (інгредієнтів, компонентів), що дозволяється використовувати у процесі органічного виробництва та які дозволені до використання у гранично допустимих кількостях, який він має намір використовувати, із зазначенням його кількості.
Для отримання згоди на використання неорганічних тварин оператор додає до запиту інформацію про неорганічних тварин, яких він має намір використовувати, із зазначенням віку та кількості голів.
Запит подається до початку висіву насіння та/або посадки садивного матеріалу, використання неорганічного інгредієнта або використання неорганічних тварин.
20. Орган сертифікації у рішенні про надання згоди на застосування винятку з органічного виробництва зазначає:
підставу прийнятого рішення;
умови застосування винятку;
строк дії рішення (для насіння не може перевищувати один сезон).
21. За результатами перевірки на всіх етапах виробництва та обігу органічної продукції органом сертифікації ухвалюється вмотивоване рішення про видачу або відмову у видачі сертифіката відповідно до частини третьої статті 27 Закону (2496-19) .
Рішення про видачу або відмову у видачі сертифіката повинно бути прийняте не пізніше 60 днів з дати початку щорічної планової перевірки.
22. На підставі рішення про видачу сертифіката органом сертифікації видається сертифікат за формою згідно з додатком.
23. Сертифікат складається українською мовою та за потреби англійською мовою.
24. Строк дії сертифіката становить 15 місяців з дати його видачі.
У разі видачі нового сертифіката попередній сертифікат втрачає чинність.
25. Оператор повідомляє органу сертифікації про намір проходити наступну сертифікацію (підтримувати сертифікацію) не пізніше ніж за два місяці до завершення дії сертифіката.
26. Орган сертифікації має право зупинити дію або скасувати сертифікат з підстав, передбачених частиною п’ятою статті 27 Закону (2496-19) .
У разі прийняття рішення про зупинення дії або скасування сертифіката орган сертифікації інформує:
оператора - не пізніше дня, наступного за днем прийняття відповідного рішення;
Мінекономіки та Держпродспоживслужбу - не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття відповідного рішення.
27. Орган сертифікації зберігає копії сертифікатів та вмотивованих рішень про видачу або відмову у видачі сертифіката протягом п’яти років з дати їх видачі.
28. У разі втрати оригіналу сертифіката оператор або уповноважена ним особа звертається до органу сертифікації із заявою про видачу дубліката сертифіката. Орган сертифікації протягом п’яти робочих днів з дня отримання звернення приймає рішення про відмову або про видачу дубліката сертифіката з відповідною позначкою "дублікат", про що письмово інформує оператора у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня прийняття такого рішення. Строк дії дубліката сертифіката повинен відповідати строку дії оригіналу сертифіката.
29. Інформація про операторів розміщується у відкритому доступі на веб-сайті органу сертифікації та повинна містити всі відомості, передбачені Державним реєстром операторів, що здійснюють виробництво продукції відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції.
30. У разі виникнення будь-яких змін у відомостях, наданих органу сертифікації, оператор не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів інформує орган сертифікації про такі зміни у спосіб, визначений договором.
31. Органи сертифікації з метою належного виконання обов’язків щодо проведення сертифікації повинні обмінюватися інформацією щодо операторів.
Для потужностей оператора, які повністю чи частково перевіряються різними органами сертифікації, повинен бути забезпечений обмін даними, необхідними для відповідної діяльності із сертифікації, між такими органами сертифікації.
32. Якщо під час першої інспекції або інших перевірок орган сертифікації встановить факти порушення законодавства оператором, який має договір з іншим органом сертифікації, про це орган сертифікації повідомляє відповідному органу сертифікації, з яким у такого оператора укладено договір, та територіальному органу Держпродспоживслужби.
33. Оператор або третя особа, яка надає йому окремі послуги (виконує роботи), у тому числі підрядні (давальницькі), у разі зміни органу сертифікації інформують про це інші органи сертифікації, з якими вони уклали договори.
34. У разі зміни оператором органу сертифікації попередній орган сертифікації передає документацію стосовно проведеної сертифікації оператора новому органові сертифікації.
35. У разі розірвання договору з оператором орган сертифікації повинен повідомити про це Мінекономіки протягом п’яти робочих днів.
Додаток
до Порядку

СЕРТИФІКАТ

( Див. текст (1032-2020-пF211) )
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 жовтня 2020 р. № 1032

ЗМІНИ,

що вносяться до Порядку (детальних правил) органічного виробництва та обігу органічної продукції

1. Абзац п’ятий пункту 2 після слів "Про тваринний світ" доповнити словами ", "Про безпечність та гігієну кормів" (2264-19) , "Про оцінку впливу на довкілля" (2059-19) , "Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною" (287-19) .
2. Доповнити Порядок (970-2019-п) пунктами 2-1-2-6 такого змісту:
"2-1. Кожен оператор веде загальний та галузевий опис своєї діяльності.
2-2. Загальний опис складається оператором за формою, визначеною органом сертифікації, та включає інформацію про:
1) діяльність оператора із зазначенням та описом всіх його потужностей, включаючи потужності, що використовуються для приймання, обробки, пакування / перепакування, маркування / перемаркування та зберігання продукції;
2) асортимент продукції, що виробляється оператором та/або яка перебуває в обігу в межах категорії, щодо якої оператор має намір сертифікувати органічне виробництво та/або обіг органічної продукції;
3) заходи, що вживаються та передбачаються оператором для дотримання законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції та/або зменшення ризику забруднення органічної продукції забороненими речовинами або продуктами;
4) заходи, що вживаються та/або передбачаються оператором для запобігання змішуванню або підміні органічної продукції неорганічною;
5) методи виробництва (технологічні процеси), що застосовуються та/або передбачаються оператором;
6) транспортування продукції, включаючи вид транспортного засобу та вид пакування.
У разі імпорту органічної продукції перший вантажоодержувач повинен додатково включати до загального опису інформацію щодо потужностей, які використовуються ним для приймання та зберігання органічної продукції.
У разі залучення до надання окремих послуг (виконання робіт) третіх осіб, у тому числі на підрядних (давальницьких) умовах, необхідних для органічного виробництва та/або обігу органічної продукції, загальний опис також включає:
перелік третіх осіб з описом їх діяльності та зазначенням органів сертифікації, з якими такі особи уклали договір на проведення сертифікації, та їх згоду;
усі практичні заходи, які вживаються для забезпечення ефективної системи контролю за продукцією, яку оператор розміщує на ринку.
До загального опису оператор додає:
для сільськогосподарських угідь та місць збирання органічних об’єктів рослинного світу - за наявності дату припинення використання на відповідних земельних ділянках речовин, інших ніж ті, що зазначені в переліку речовин (інгредієнтів, компонентів), що дозволяється використовувати у процесі органічного виробництва та які дозволені до використання у гранично допустимих кількостях, затвердженому Мінекономіки (далі - перелік речовин (інгредієнтів, компонентів);
список речовин з переліку речовин (інгредієнтів, компонентів) та/або інших речовин (інгредієнтів, компонентів), які оператор використовував протягом останнього календарного року та які плануються ним до використання у наступному календарному році;
за наявності укладеного договору з іншим органом сертифікації та/або органом іноземної сертифікації найменування такого органу сертифікації та/або органу іноземної сертифікації із зазначенням відповідної галузі органічного виробництва та/або обігу органічної продукції.
2-3. Галузевий опис за галузями органічного виробництва складається оператором з урахуванням вимог, визначених цим Порядком.
Галузевий опис оператора, що здійснює обіг органічної продукції у частині імпорту, включає:
асортимент продукції, що ввозиться на митну територію України;
опис всіх потужностей, які використовуються для зберігання продукції до її постачання першому вантажоодержувачу;
перелік постачальників органічної продукції, що ввозиться на митну територію України;
копії сертифікатів, що засвідчують органічне виробництво та обіг такої органічної продукції, виданих органом іноземної сертифікації та органом сертифікації.
2-4. Оператор може додати до опису оператора будь-яку іншу інформацію, що підтверджує дотримання ним законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції і яка може бути необхідною для сертифікації органічного виробництва.
До опису оператора на вимогу органу сертифікації включається інша інформація, що підтверджує дотримання оператором законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції та яка є необхідною для сертифікації органічного виробництва.
2-5. Оператор зобов’язаний вести в електронній або паперовій формі журнали обліку у відповідній галузі органічного виробництва та/або обігу продукції. Журнал обліку зберігається у приміщеннях відповідної потужності та надається на вимогу органу сертифікації.
2-6. Кожен оператор повинен зберігати та надавати на вимогу органу сертифікації таку документацію:
у разі органічного виробництва та обігу органічної продукції - журнали обліку та інші записи щодо виробництва, закупівлі, приймання та зберігання продукції, транспортні та платіжні документи за поставлені товари / надані послуги;
у разі обігу органічної продукції - транспортні та платіжні документи за поставлену органічну продукцію, сертифікати, що підтверджують відповідність органічного виробництва та/або обігу органічної продукції вимогам законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції;
у разі обігу органічної продукції в частині імпорту - транспортні та платіжні документи на імпортовану продукцію, сертифікат, що засвідчує органічне виробництво та/або обіг такої органічної продукції у державі походження, сертифікат, що підтверджує відповідність обігу такої продукції вимогам законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, митні документи.
До записів щодо виробництва, закупівлі, приймання та зберігання продукції належить інформація про:
підтвердження відокремлення органічного від неорганічного виробництва;
обсяг зібраних морських водоростей, яка підтверджує те, що весь урожай відповідає вимогам органічного виробництва та не перевищує встановлені ліміти збору, - у разі збирання органічних морських водоростей на спільній (загальній площі) з неорганічними;
місце, час та спосіб збору дикого посадкового матеріалу - у разі виробництва двостулкових молюсків;
наявність системи внутрішнього контролю вхідної продукції та її подальшого використання, у тому числі документи із зазначенням найменування і кількості:
- органічної продукції, поставленої оператору;
- всіх придбаних вхідних продуктів;
- органічної продукції, що зберігається на складах оператора;
для операторів, які не здійснюють зберігання органічних продуктів на потужностях для їх зберігання або не працюють з такими продуктами фізично, - найменування і кількість придбаної або реалізованої (проданої) ними органічної продукції, а також їх постачальників, покупців і вантажоодержувачів;
для вантажоодержувачів, якщо вони не є покупцями та кінцевими споживачами, - найменування і кількість продукції, що перевезена на потужності, які використовуються для подальшого зберігання та/або підготовки продукції до розміщення на ринку.
На вимогу органу сертифікації оператор надає інші документи, що підтверджують відповідність виробництва та/або обігу органічної продукції вимогам законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції.".
3. У пункті 9 слова ", що дозволяється використовувати у процесі органічного виробництва та які дозволені до використання у гранично допустимих кількостях, затвердженого в установленому законом порядку (далі - перелік речовин (інгредієнтів, компонентів)" виключити.
4. Доповнити Порядок (970-2019-п) пунктом 18-1 такого змісту:
"18-1. Галузевий опис оператора, що здійснює органічне виробництво та/або обіг органічної продукції у галузі рослинництва, повинен включати:
1) опис всіх потужностей, у тому числі місць зберігання, переробки, пакування, та земельних ділянок;
2) щорічний план виробництва органічної продукції рослинництва за кожною земельною ділянкою окремо із зазначенням її площі.".
5. Третє речення пункту 47 виключити.
6. Доповнити Порядок (970-2019-п) пунктом 80-1 такого змісту:
"80-1. Галузевий опис оператора, що здійснює органічне виробництво та/або обіг органічної продукції у галузі органічного тваринництва, повинен включати:
опис (включаючи зазначення площі) приміщень для утримання тварин, пасовищ, відкритих майданчиків та у відповідних випадках - приміщень для зберігання, пакування і переробки продукції тваринництва та тварин, сировини і вхідних продуктів;
опис місць зберігання гною.
Заходи, що вживаються та передбачаються оператором для дотримання законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції і зменшення ризику забруднення забороненими речовинами або продуктами у галузі органічного тваринництва, повинні включати:
план розкидання гною, узгоджений з органом сертифікації, опис територій, виділених під вирощування рослин (у разі провадження такої діяльності) з урахуванням вимог, установлених Законом України "Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною" (287-19) ;
угоди про співпрацю з іншими операторами або іншими суб’єктами господарювання про використання надлишкового гною від органічного виробництва (за наявності);
план управління потужністю у галузі органічного тваринництва.
План управління потужністю у галузі органічного тваринництва повинен включати інформацію, визначену пунктом 80 цього Порядку.".
7. Пункт 107 викласти в такій редакції:
"107. У разі використання ветеринарних препаратів інформація про дату лікування, діагноз, дози та назву лікарського засобу повинна надаватися органу сертифікації.".
8. Доповнити Порядок (970-2019-п) пунктом 111-1 такого змісту:
"111-1. Галузевий опис оператора, що здійснює органічне виробництво та/або обіг органічної продукції у галузі органічного бджільництва, повинен включати перелік документів, визначених пунктом 80-1 цього Порядку, а також:
карти відповідного масштабу з переліком місць розташування пасік та вуликів з їх ідентифікацією;
заходи щодо забезпечення належної заготівлі, переробки, зберігання та реалізації продуктів бджільництва;
записи щодо перевезення (кочівлі) пасік.
У разі годівлі бджіл зазначається також інформація про вид корму та його кількість, дату годівлі із зазначенням номера відповідного вулика.
У разі лікування бджіл зазначається інформація про ветеринарний препарат, інформація про активні діючі речовини, діагноз, дозування, метод введення препарату, тривалість лікування, період виведення, після завершення якого продукти бджільництва можуть вважатися органічними.".
9. У другому реченні абзацу першого пункту 118 слова "Порядку сертифікації органічного виробництва" замінити словами і цифрами "пункту 189-1 цього Порядку".
10. Абзац другий пункту 119 виключити.
11. Пункт 154 викласти в такій редакції:
"154. У разі використання ветеринарних препаратів інформація про дату лікування, діагноз, дози та найменування лікарського засобу повинна надаватися органу сертифікації.".
12. В абзаці четвертому пункту 182 слова "Порядку сертифікації органічного виробництва" замінити словами і цифрами "пункту 2-6 цього Порядку".
13. Друге речення абзацу першого та абзаци другий і третій пункту 186 виключити.
14. Доповнити Порядок (970-2019-п) пунктом 189-1 такого змісту:
"189-1. Галузевий опис оператора, що здійснює органічне виробництво та/або обіг у галузі органічної аквакультури, повинен включати:
1) опис споруд на суші та у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах);
2) висновок за результатами проведення оцінки впливу на довкілля у випадку, зазначеному в пункті 119 цього Порядку;
3) щорічний план сталого управління, розроблений відповідно до пунктів 120, 121, 174, 179 цього Порядку;
4) резюме окремої глави плану сталого управління, яка містить звіт про територію, що використовується (у разі вирощування молюсків).".
15. У пункті 212 слова "Порядку сертифікації органічного виробництва" замінити словами і цифрами "пункту 2-6 цього Порядку".
16. Доповнити Порядок (970-2019-п) пунктом 215-1 такого змісту:
"215-1. Галузевий опис оператора, що здійснює органічне виробництво та/або обіг органічних морських водоростей, повинен включати:
1) опис споруд на суші та на морі;
2) висновок з оцінки впливу на довкілля у випадках, передбачених пунктом 194 цього Порядку;
3) план сталого управління виробництвом органічних морських водоростей, розроблений відповідно до пункту 195 цього Порядку.".
17. Абзац четвертий пункту 220 після слів "відповідно до" доповнити словами "цього Порядку та".
18. Доповнити Порядок (970-2019-п) пунктами 224-1, 229-1, 239-1 такого змісту:
"224-1. Галузевий опис оператора, що здійснює органічне виробництво та/або обіг органічної продукції у галузі виробництва органічних харчових продуктів (у тому числі продукції виноробства), повинен включати:
асортимент харчових продуктів, які виробляє оператор;
перелік постачальників органічних інгредієнтів, які використовуються під час виробництва органічних харчових продуктів;
інгредієнти органічних харчових продуктів, які виробляє оператор.";
"229-1. Галузевий опис оператора, що здійснює органічне виробництво та/або обіг у галузі виробництва органічних кормів, повинен включати:
опис всіх потужностей, які використовуються для приймання, підготовки і зберігання продуктів, що використовуються для підготовки вихідних кормів на кожному етапі виробництва;
опис всіх потужностей, які використовуються для зберігання інших продуктів, що застосовуються для підготовки кормів;
опис всіх потужностей, які використовуються для зберігання продуктів для очищення і дезінфекції;
опис кормових сумішей, які оператор збирається виробляти відповідно до законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, та вид тварин, для яких призначені кормові суміші (у разі провадження такої діяльності);
найменування кормових матеріалів, підготовкою яких оператор має намір займатися (у разі провадження такої діяльності).";
"239-1. Галузевий опис оператора, що здійснює органічне виробництво та/або обіг органічної продукції у галузі заготівлі органічних об’єктів рослинного світу, повинен включати:
інформацію про видані спеціальні дозволи на використання природних рослинних ресурсів та спеціальні дозволи на використання лісових ресурсів;
інформацію про видані документи, визначені пунктом 233 цього Порядку;
опис території збору об’єктів рослинного світу.".
19. В абзаці одинадцятому пункту 249 та абзаці першому пункту 250 слова "Порядку сертифікації органічного виробництва" замінити словами "умов договору на проведення сертифікації органічного виробництва між органом сертифікації та оператором".