ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
28.10.2020 N 4446/ІПК/99-00-05-05-02-06
Державна податкова служба України розглянула звернення щодо визначення джерел інформації, які використовуються для встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки", та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.
Підприємство просить роз'яснити наступні питання:
1. У яких саме джерелах інформації, які перелічені у пп. 39.5.3 п. 39.5 ст. 39 Кодексу (2755-17) , містяться відомості щодо вартості товару, що склалися в Україні та Європі на шини гумові пневматичні автомобільні, нові, безкамерні, радіальні для легкових автомобілів та позашляховиків (включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони) марки "РІRELLI" у 2019 році (код УКТЗД - 4011100090). Виробники - європейські країни.
2. Чи вважається зіставною операція, у відповідності з пп. 39.3.2.9 п. 39.3 ст. 39 Кодексу (2755-17) , проведена постачальником-нерезидентом з непов'язаними особами, якщо постачальника-нерезидента зареєстровано у державі (території), яка відповідає критеріям, встановленим пп. 39.2.1.2. п. 39.2. ст. 39 Кодексу (2755-17) станом на 01.01.2020 року.
3. У якому форматі постачальник-нерезидент повинен надати інформацію для проведення аналізу щодо відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки".
4. Чи є зіставними операції з постачальниками-нерезидентами товарів (у тому числі автомобільних шин) іншого бренду, при цьому товари є аналогічними (з однаковою характеристикою та функціональністю), самі ж постачальники-нерезиденти є непов'язаними особами, а контракти з ними містять однакові умови поставки згідно Інкотермс - 2010.
Щодо питання 1 звернення:
Відповідно до пп. 39.5.3.1 пп. 39.5.3 п. 39.5 ст. 39 Кодексу (2755-17) платник податків та контролюючий орган використовують джерела інформації, які містять відомості, що дають можливість зіставити комерційні та фінансові умови операцій згідно з пп. 39.2.2 п. 39.2 ст. 39 Кодексу (2755-17) , зокрема:
а) інформацію про зіставні неконтрольовані операції платника податків, а також інформацію про зіставні неконтрольовані операції його контрагента - сторони контрольованої операції з непов'язаними особами;
б) будь-які інформаційні джерела, що містять відкриту інформацію та надають інформацію про зіставні операції та осіб;
в) інші джерела інформації, з яких інформація отримана платником податків з дотриманням вимог законодавства та які надають інформацію про зіставні операції та осіб, за умови що платник податків надасть таку інформацію контролюючому органу;
г) інформацію, отриману контролюючим органом у рамках укладених Україною міжнародних угод.
Відповідно до пп. 39.5.3.2 пп. 39.5.3 п. 39.5 ст. 39 Кодексу (2755-17) , якщо платник податків з метою встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки" за методами, визначеними пунктом 39.3 цієї статті, використав джерела інформації, передбачені підпунктом 39.5.3.1 підпункту 39.5.3 цього пункту, контролюючий орган використовує ті самі джерела інформації, якщо не доведено, що інші джерела інформації дають можливість отримати вищий рівень зіставності комерційних та фінансових умов операцій.
Конкретний перелік джерел інформації, які мають використовуватись платниками для встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки", може бути визначений контролюючими органами лише під час здійснення заходів податкового контролю за трансфертним ціноутворенням.
Щодо питання 2 та 4 звернення:
Підпунктом 39.2.2.1 пп. 39.2.2 п. 39.2 ст. 39 Кодексу (2755-17) визначено, що контрольовані операції визнаються зіставними з неконтрольованими, якщо:
немає значних відмінностей між ними, що можуть істотно вплинути на фінансовий результат під час застосування відповідного методу трансфертного ціноутворення;
такі відмінності можуть бути усунені шляхом коригування умов та фінансових результатів контрольованої або неконтрольованої операції для уникнення впливу таких відмінностей на зіставність.
Відповідно до пп. 39.2.2.2 пп. 39.2.2 п. 39.2 ст. 39 Кодексу (2755-17) під час визначення зіставності аналізуються такі елементи контрольованої та зіставних операцій:
характеристика товарів (робіт, послуг), які є предметом операції;
функції, які виконуються сторонами операції, активи, що ними використовуються, умови розподілу між сторонами операції ризиків та вигод, розподіл відповідальності між сторонами операції та інші умови операції (далі - функціональний аналіз);
стала практика відносин та умови договорів, укладених між сторонами операції, які істотно впливають на ціни товарів (робіт, послуг);
економічні умови діяльності сторін операції, включаючи аналіз відповідних ринків товарів (робіт, послуг), які істотно впливають на ціни товарів (робіт, послуг);
бізнес-стратегії сторін операції (за наявності), які істотно впливають на ціни товарів (робіт, послуг).
У разі відсутності або недостатності інформації про окремі неконтрольовані операції для визначення показників рентабельності може використовуватися фінансова інформація юридичних осіб, які здійснюють діяльність, зіставну із контрольованою операцією, за умови наявності інформації про те, що зазначені юридичні особи не здійснюють операції з пов'язаними особами.
Отже, визначення ступеня надійності ознак зіставності операцій, у тому числі закордонних, потрібно проводити щодо кожного випадку окремо та з посиланням на ступінь їх відповідності вищезазначеним факторам зіставності.
Відповідно до пп. 39.3.2.7 пп. 39.3.2 п. 39.3 ст. 39 Кодексу (2755-17) у разі застосування методів, зазначених у підпунктах 39.3.1.2 - 39.3.1.4 підпункту 39.3.1 пункту 39.3 цієї статті, здійснюється вибір сторони, для якої перевіряється показник відповідно до обраного методу трансфертного ціноутворення (далі - сторона, що досліджується).
Вибір сторони, що досліджується, повинен здійснюватися відповідно до виконаних кожною стороною контрольованої операції функцій, використаних під час здійснення контрольованих операцій активів та прийнятих економічних (комерційних) ризиків, пов'язаних із здійсненням такої операції.
Під час вибору сторони, що досліджується, аналізується застосовність обраного методу (комбінації методів) до кожної із сторін контрольованої операції. Стороною, що досліджується, обирається сторона:
щодо якої застосування такого методу (комбінації методів) є найбільш обґрунтованим;
для якої можна знайти найбільш зіставні операції та/або зіставні особи;
щодо якої є найбільш повна та документально підтверджена інформація про фінансові показники контрольованої операції, які використовуються для розрахунку показників рентабельності, передбачених підпунктом 39.3.2.5 цього підпункту;
яка:
виконує найменш складні функції щодо контрольованої операції;
приймає найменші економічні (комерційні) ризики стосовно контрольованої операції;
не володіє об'єктами нематеріальних активів, які мають значний вплив на рівень рентабельності.
У разі здійснення зовнішньоекономічних операцій сторона, для якої перевіряється показник відповідно до обраного методу трансфертного ціноутворення, не обов'язково повинна бути резидентом.
Відповідно до пп. 39.3.2.9 пп. 39.3.2 п. 39.3 ст. 39 Кодексу (2755-17) інформація про зіставних юридичних осіб для розрахунку фінансових показників, зазначених у підпункті 39.3.2.5 цього підпункту, використовується у разі одночасного дотримання таких умов:
1) якщо зіставна юридична особа проводить діяльність, зіставну з діяльністю сторони контрольованої операції, що досліджується, та виконує зіставні функції, пов'язані з такою діяльністю. Зіставлення діяльності визначається, зокрема, але не виключно, з урахуванням видів економічної діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010, а також міжнародними класифікаторами;
2) якщо зіставна юридична особа не має збитків за даними бухгалтерської (фінансової) звітності більш ніж в одному звітному періоді у періодах, які використовуються для розрахунку відповідних фінансових показників;
3) якщо зіставна юридична особа не володіє прямо та/або опосередковано корпоративними правами іншої юридичної особи з часткою такої участі у розмірі 25 і більше відсотків та/або не має як учасника (акціонера) юридичну особу з часткою прямої (опосередкованої) участі у розмірі 25 і більше відсотків.
Отже, вибір сторони, що досліджується, повинен здійснюватися відповідно до виконаних кожною стороною контрольованих операцій функцій, використаних активів, прийнятих економічних (комерційних) ризиків, тобто за результатами проведеного функціонального аналізу. Визначення зіставності юридичних осіб здійснюється з урахуванням їх галузевої специфіки та відповідних видів діяльності, що здійснюються ними в зіставних з контрольованою операцією економічних (комерційних) умовах.
При цьому, Кодекс не обмежує платника та контролюючий орган у виборі сторони, для якої перевіряється показник відповідно до обраного методу трансфертного ціноутворення, виключно стороною - нерезидентом. Водночас такий вибір передбачає наявність повної та достовірної інформації щодо обставин господарської діяльності контрагента нерезидента та фінансових результатів, отриманих ним під час здійснення контрольованих операцій.
Щодо визначення зіставності операції з постачальником - нерезидентом з непов'язаними особами, якщо постачальника - нерезидента зареєстровано у державі (території), яка відповідає критеріям, встановленим пп. 39.2.1.2 п. 39.2 ст. 39 Кодексу (2755-17) , то відповідно до цього підпункту під час визначення переліку держав (територій) для цілей підпункту "в" підпункту 39.2.1.1 цього підпункту Кабінет Міністрів України враховує такі критерії:
держави (території), у яких ставка податку на прибуток підприємств (корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижча, ніж в Україні, або які надають суб'єктам господарювання пільгові режими оподаткування, або в яких особливості розрахунку бази оподаткування фактично дозволяють суб'єктам господарювання не сплачувати податок на прибуток підприємств (корпоративний податок) або сплачувати його за ставкою, на 5 і більше відсоткових пунктів нижчою, ніж в Україні;
держави, з якими Україною не укладені міжнародні договори з положеннями про обмін інформацією;
держави, компетентні органи яких не забезпечують своєчасний та повний обмін податковою та фінансовою інформацією на запити центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.
Операції з контрагентом, зареєстрованим у державі (на території), включеній до зазначеного переліку, визнаються контрольованими з 1 січня звітного року, наступного за календарним роком, у якому держави (території) було включено до такого переліку.
Щодо питання 3 звернення:
Відповідно до пп. 39.4.3 п. 39.4 ст. 39 Кодексу (2755-17) платники податків, що здійснюють контрольовані операції, повинні складати та зберігати документацію з трансфертного ціноутворення.
Підпунктом пп. 39.4.4 п. 39.4 ст. 39 Кодексу (2755-17) визначено, що документацією з трансфертного ціноутворення є сукупність документів або єдиний документ, складений у довільній формі. Вимоги щодо змісту інформації, яка має міститься у документації з трансфертного ціноутворення, визначені у підпунктах "а" - "к" пп. 39.4.6 п. 39.4 ст. 39 Кодексу (2755-17) .
Згідно з пп. 39.4.4 п. 39.4 ст. 39 Кодексу (2755-17) на запит центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, платники податків протягом 30 календарних днів з дня отримання запиту подають документацію з трансфертного ціноутворення щодо контрольованих операцій, зазначених у запиті.
Документація з трансфертного ціноутворення подається платником податків до контролюючого органу, зазначеного у запиті.
Згідно з пп. 39.4.8 п. 39.4 ст. 39 Кодексу (2755-17) документація з трансфертного ціноутворення та глобальна документація з трансфертного ціноутворення (майстер-файл) подаються платником податків державною мовою в паперовому вигляді або в електронній формі з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" (851-15) та "Про електронні довірчі послуги" (2155-19) .
У разі подання разом із документацією документів, викладених іноземною мовою, платник податків одночасно подає переклад таких документів державною мовою.
Водночас зазначаємо, що згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу (2755-17) індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.