МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
08.10.2020 № 2009

Про затвердження Положення про директорат сільського розвитку

Відповідно до абзацу першого пункту 9 та підпункту 19 пункту 11 Положення про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (459-2014-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459 (зі змінами), НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про директорат сільського розвитку, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 266 (v0266915-20) "Про затвердження Положення про директорат сільського розвитку".
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр
І. Петрашко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України
08 жовтня 2020 року № 2009

ПОЛОЖЕННЯ

про директорат сільського розвитку

1. Загальні положення

1.1. Директорат сільського розвитку (далі - директорат) є самостійним структурним підрозділом апарату Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Мінекономіки).
1.2. Директорат у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР) і законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономіки, цим Положенням та дорученнями керівництва Мінекономіки.
1.3. Структура та чисельність директорату визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономіки.
1.4. До складу директорату входять такі структурні підрозділи:
експертна група з розвитку підприємництва в сільській місцевості;
експертна група з розроблення програм сільського розвитку;
головне управління з реалізації політики сільського розвитку.
1.5. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу директорату, визначаються в положеннях про них.

2. Завдання директорату

2.1. Основним завданням директорату є забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері розвитку, зокрема, сільських територій, розвитку підприємництва у сільській місцевості, сільськогосподарської кооперації, сільськогосподарської дорадчої діяльності.
2.2. Директорат відповідно до покладеного на нього завдання:
готує пропозиції щодо визначення пріоритетів і видів підтримки підприємств сфер агропромислового виробництва, особистих селянських і фермерських господарств, сільськогосподарської кооперації;
забезпечує підготовку фінансово-економічних розрахунків для здійснення підтримки підприємств сфер агропромислового виробництва, особистих селянських і фермерських господарств, сільськогосподарської кооперації;
розробляє та забезпечує виконання програм комплексного розвитку сільських територій;
здійснює заходи, спрямовані на адаптацію законодавства України до актів законодавства ЄС, та узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції;
забезпечує реалізацію державної політики у сфері дорадчої діяльності, координацію діяльності саморегулівної організації, яка об'єднує суб'єкти дорадчої діяльності, здійснює координацію діяльності Українського державного фонду підтримки фермерських господарств та інших установ у межах компетенції;
сприяє розвитку фізичної культури і спорту в сільській місцевості;
проводить моніторинг стану забезпечення об'єктами соціальної інфраструктури сільських територій;
забезпечує взаємодію центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо розвитку двостороннього співробітництва з іноземними державами в економічній сфері з питань, що належать до його компетенції, сприяння діяльності громадських об'єднань, що представляють інтереси суб'єктів малого і середнього підприємництва;
бере участь у:
- розробленні проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;
- розробленні та координації державних цільових, галузевих та інших програм розвитку сфер агропромислового виробництва;
- підготовці та проведенні конференцій, симпозіумів, семінарів, міжнародних і національних виставок та інших заходів з економічних питань, проводить інформаційну і консультаційну роботу з питань підготовки та проведення таких заходів;
- у формуванні державного замовлення на підвищення кваліфікації фахівців для агропромислового комплексу;
- співробітництві з державами-донорами та міжнародними організаціями з питань залучення міжнародної технічної допомоги в межах повноважень директорату та в порядку, визначеному законодавством;
- формуванні та реалізації державної політики у сфері державно-приватного партнерства;
- реалізації державної регіональної політики, а також державної політики у сфері трудової міграції, трудових відносин, соціального діалогу;
- проведенні аналізу діяльності сфер агропромислового виробництва, визначає пріоритети, стратегію та прогнозує їх розвиток;
здійснює в межах компетенції координацію діяльності підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінекономіки;
розробляє та опрацьовує проекти законів та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;
розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян з питань, що належать до його компетенції, та надає відповідні роз'яснення;
здійснює інші функції відповідно до завдання, покладеного на директорат.

3. Права директорату

Директорат для виконання покладеного на нього завдання має право:
у межах своїх повноважень представляти Мінекономіки за дорученням його керівництва в органах державної влади та місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, галузевих об'єднаннях, профспілках та організаціях роботодавців, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та підпорядкування, органах державної влади іноземних держав, на іноземних підприємствах та в їх об'єднаннях, у профільних іноземних установах та міжнародних організаціях, іноземних дипломатичних представництвах та представництвах міжнародних організацій в Україні;
отримувати в установленому порядку від структурних підрозділів Мінекономіки, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, їх посадових осіб, громадян та їх об'єднань, органів державної влади іноземних держав, іноземних підприємств, установ, організацій та їх об'єднань, профільних міжнародних організацій, іноземних дипломатичних представництв, представництв міжнародних організацій, проектів міжнародної технічної допомоги в Україні інформацію, документи і довідкові матеріали, статистичні дані, довідки, розрахунки та інші відомості (у тому числі на електронних носіях), необхідні для виконання покладених на нього завдань і функцій;
залучати в установленому порядку спеціалістів інших структурних підрозділів Мінекономіки, центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування (за погодженням з їх керівниками), учених, фахівців, експертів проектів міжнародної технічної допомоги, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) для підготовки проектів відповідних актів або документів, що належать до відповідних сфер компетенції директорату;
організовувати та проводити наради, семінари, конференції, круглі столи та інші публічні заходи, а також утворювати робочі групи з питань, що належать до відповідних сфер компетенції директорату;
за погодженням керівництва Мінекономіки брати участь у нарадах, конференціях, семінарах, круглих столах, форумах, обговореннях, навчальних закордонних поїздках, а також у діяльності робочих груп, утворених іншими органами державної влади, з питань, що належать до відповідних сфер компетенції директорату;
за погодженням керівництва Мінекономіки брати участь у діяльності профільних міжнародних організацій, членом яких є Україна;
здійснювати інші повноваження відповідно до законодавства.

4. Керівництво директорату

4.1. Директорат очолює директор, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономіки.
4.2. Директор директорату повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.
4.3. Директор директорату:
здійснює керівництво роботою директорату і персонально відповідає за виконання завдань, визначених цим Положенням;
організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономіки, персонально відповідає за стан виконавської дисципліни у директораті;
організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до його компетенції;
погоджує проекти рішень та документів з питань, що належать до сфери діяльності директорату, які подаються на підпис керівництву Мінекономіки;
у межах повноважень, наданих керівництвом Мінекономіки, підписує листи, запити та документи з питань, що належать до компетенції директорату, які надсилаються до інших органів виконавчої влади;
з питань, що належать до сфери діяльності директорату, підписує доповідні та службові записки, інформаційно-аналітичні матеріали та інші документи, які використовуються в управлінській діяльності, для подання керівництву Мінекономіки або надання іншим самостійним структурним підрозділам Мінекономіки;
організовує міжвідомчу взаємодію та забезпечує взаємодію директорату з іншими самостійними структурними підрозділами Мінекономіки та структурними підрозділами Секретаріату Кабінету Міністрів України з питань, які потребують спільного вирішення;
за дорученням керівництва Мінекономіки забезпечує супровід у комітетах Верховної Ради України законопроектів з питань, що належать до сфери діяльності директорату;
забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю" (3855-12) , уживає заходів щодо збереження службової інформації в директораті;
відповідає за стан пожежної безпеки в приміщеннях, де розташовується директорат, та здійснює контроль за виконанням правил пожежної безпеки;
контролює додержання співробітниками директорату правил внутрішнього службового розпорядку;
представляє Мінекономіки в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції директорату;
у своєму безпосередньому підпорядкуванні має керівника експертної групи з розвитку підприємництва в сільській місцевості, керівника експертної групи з розроблення програм сільського розвитку, начальника головного управління з реалізації політики сільського розвитку;
погоджує положення про структурні підрозділи, утворені у складі директорату;
забезпечує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі директорату, і департаментом управління персоналом роботу в директораті з добору, розстановки кадрів та їх професійного розвитку;
погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників директорату, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;
погоджує подання, підготовлене департаментом управління персоналом, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні;
здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців директорату.
4.4. Виконання обов'язків тимчасово відсутнього директора директорату забезпечується начальником головного управління з реалізації політики сільського розвитку, у разі його відсутності - керівником структурного підрозділу, визначеного наказом державного секретаря Мінекономіки.
( Текст взято з сайту Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України http://www.me.gov.ua )