КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 29 березня 2021 р. № 288
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розкриття туристичного потенціалу України (зокрема, шляхом поповнення статутного капіталу державного підприємства, що входить до сфери управління відповідального виконавця бюджетної програми Державного агентства розвитку туризму України)

( Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1400 від 29.12.2021 (1400-2021-п) ) ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1238 від 17.11.2021 (1238-2021-п) № 1400 від 29.12.2021 (1400-2021-п) )
Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розкриття туристичного потенціалу України(зокрема, шляхом поповнення статутного капіталу державного підприємства, що входить до сфери управління відповідального виконавця бюджетної програми Державного агентства розвитку туризму України), що додається.
( Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1400 від 29.12.2021 (1400-2021-п) )
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 березня 2021 р. № 288

ПОРЯДОК

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розкриття туристичного потенціалу України (зокрема, шляхом поповнення статутного капіталу державного підприємства, що входить до сфери управління відповідального виконавця бюджетної програми Державного агентства розвитку туризму України)

( Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1400 від 29.12.2021 (1400-2021-п) ) ( У тексті Порядку слово "МКІП" замінено словом "Мінінфраструктури" згідно з Постановою КМ № 1238 від 17.11.2021 (1238-2021-п) )
1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Розкриття туристичного потенціалу України (зокрема, шляхом поповнення статутного капіталу державного підприємства, що входить до сфери управління відповідального виконавця бюджетної програми Державного агентства розвитку туризму України) (далі - бюджетні кошти).
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1400 від 29.12.2021 (1400-2021-п) )
2. Бюджетні кошти використовуються з метою здійснення заходів з реалізації державної політики у сфері туризму, раціонального використання туристичних ресурсів, розширення міжнародного співробітництва та утвердження України на світовому туристичному ринку.
3. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінінфраструктури, відповідальним виконавцем - ДАРТ.
Одержувачами бюджетних коштів можуть бути підприємства та організації, що належать до сфери управління ДАРТ, статутна діяльність яких передбачає забезпечення та здійснення заходів бюджетної програми (далі - одержувачі бюджетних коштів).
( Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 1238 від 17.11.2021 (1238-2021-п) )
4. Бюджетні кошти спрямовуються на організацію та проведення заходів, виконання робіт у сфері туризму, а саме на:
1) проведення досліджень туристичного ринку;
2) популяризацію туристичного продукту України, у тому числі шляхом організації та проведення мистецьких конкурсів проектів з виготовлення аудіовізуальних творів про туристичні продукти та території України, розробки та виготовлення сувенірної продукції з метою укладення в установленому законодавством порядку договорів про закупівлю послуг за результатами мистецьких конкурсів;
3) розроблення, запровадження і ведення електронних реєстрів, кадастрів і баз даних для ведення обліку туристичних ресурсів (далі - реєстри);
4) створення та ведення багатомовного порталу про туристичні території (локації);
5) виконання міжнародних зобов’язань, що випливають із членства України у Всесвітній туристичній організації (BTO);
6) організацію і проведення всеукраїнських туристичних подій, зокрема інформаційних, комунікаційних кампаній та проектів, публічних заходів, у тому числі міжнародних, всеукраїнських конференцій, засідань за круглим столом, панельних дискусій, стратегічних сесій, селекторних нарад, прес-конференцій, медіа-мостів, телемарафонів, презентацій (в частині оплати послуг з оренди приміщень, забезпечення учасників необхідними матеріалами та інших послуг, безпосередньо пов’язаних з просуванням туристичного потенціалу України);
7) розроблення моделей інформаційних продуктів, у тому числі графічного характеру, а також сценаріїв заходів, мультимедійних проектів, аудіо- та відеоінформаційної, сувенірної продукції, навчально-методичного та технічного забезпечення для планування, організації та реалізації інформаційних та комунікаційних кампаній з просування туристичного потенціалу України;
8) розроблення і проведення освітніх програм для суб’єктів туристичної діяльності;
9) підготовку та реалізацію проектів з розбудови елементів та об’єктів туристичної інфраструктури, зокрема шляхом поповнення статутного капіталу державного підприємства "Україна туристична", що належить до сфери управління ДАРТ, у розмірі видатків розвитку, передбачених бюджетною програмою на 2021 рік, з подальшим використанням підприємством отриманих бюджетних коштів на:
виконання робіт, пов’язаних з розбудовою туристичної інфраструктури;
придбання матеріальних та нематеріальних необоротних активів, необхідних для підготовки та реалізації проектів з розбудови елементів та об’єктів туристичної інфраструктури;
виконання інших завдань, спрямованих на організацію та проведення заходів, виконання робіт у сфері туризму.
( Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 1238 від 17.11.2021 (1238-2021-п) )
5. Бюджетні кошти використовуються ДАРТ у межах відповідних бюджетних призначень, установлених законом про Державний бюджет України на відповідний рік, з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 (710-2016-п) "Про ефективне використання державних коштів" (Офіційний вісник України, 2016 р., № 83, ст. 2739).
Видатки, пов’язані з фінансуванням за рахунок бюджетних коштів об’єктів капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва (1764-2001-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374), та Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів (461-2011-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1359; 2015 р., № 78, ст. 2599).
( Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1238 від 17.11.2021 (1238-2021-п) )
Затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи здійснюється відповідно до вимог Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи (560-2011-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674).
( Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1238 від 17.11.2021 (1238-2021-п) )
6. Порядок розроблення, запровадження і ведення реєстрів затверджується Мінінфраструктури.
Власником реєстрів та виключних майнових прав на їх програмне забезпечення є держава. Розпорядником та технічним адміністратором реєстрів є ДАРТ.
7. Розподіл бюджетних коштів у розрізі заходів, робіт, зазначених у пункті 4 цього Порядку, здійснюється згідно з планом заходів, затвердженим ДАРТ за погодженням з Мінінфраструктури.
( Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1238 від 17.11.2021 (1238-2021-п) )
Мінінфраструктури подає Мінфіну план заходів у двотижневий строк після його затвердження.
У разі потреби до плану заходів вносяться зміни.
Для проведення кожного заходу ДАРТ видається наказ, у якому зазначаються найменування заходу, його виконавець, дата і місце проведення, сума витрат на підготовку та проведення, порядок складення та подання звітності.
До наказу додається кошторис витрат, пов’язаних з підготовкою та проведенням заходу, з відповідними розрахунками та обґрунтуваннями.
ДАРТ подає щокварталу до 20 числа наступного місяця Мінінфраструктури інформацію про виконання плану заходів для її узагальнення та подання до 30 числа Мінфіну.
8. Не допускається спрямування бюджетних коштів на:
придбання товарів, виконання робіт, надання послуг, не пов’язаних із здійсненням заходів, визначених пунктом 4 цього Порядку;
здійснення видатків, що передбачені іншими бюджетними програмами;
оплату посередницьких послуг;
( Абзац п'ятий пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ № 1238 від 17.11.2021 (1238-2021-п) )
здійснення заходів, метою яких є отримання прибутку.
9. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.
Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.
9-1. Видатки на утримання одержувачів бюджетних коштів, фінансова підтримка або утримання яких не здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, визначаються ДАРТ у розмірі від 2 до 10 відсотків суми коштів, що витрачаються на організацію та проведення заходу, який фінансується за рахунок бюджетних коштів, враховуючи рівень їх участі.
( Порядок доповнено пунктом 9-1 згідно з Постановою КМ № 1238 від 17.11.2021 (1238-2021-п) )
10. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.
11. Складення та подання звітів про виконання паспорта бюджетної програми, фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.