ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства захисту
довкілля та природних
ресурсів України
15 лютого 2021 року 
 № 113 (z0498-21)
        

ТИПОВА ФОРМА

ЗВІТУ ПРО ВДОСКОНАЛЕННЯ

( Див. текст (z0502-21F130) )
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства захисту
довкілля та природних
ресурсів України
15 лютого 2021 року № 113
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 квітня 2021 р.
за № 502/36124

ВИМОГИ

до заповнення типової форми звіту про вдосконалення

I. Інформація щодо звіту про вдосконалення, дані про оператора та установку

1. Інформація щодо звіту про вдосконалення

1.1. Загальна інформація про установку
Оператор повинен у відповідному рядку вказати категорію установки, визначену згідно з абзацами третім - п’ятим пункту 17 Порядку здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів (960-2020-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 960 (далі - ПМЗ), та зазначити "Так" чи "Ні" у рядку "Чи є установка простою або з низькими обсягами викидів ПГ?" відповідно до затвердженого плану моніторингу (далі - ПМ).
Від категорії установки залежить визначення вимог до рівнів точності, а також строки подання Міндовкіллю звіту про вдосконалення згідно з абзацами другим - четвертим пункту 72 ПМЗ (960-2020-п) .
Відповідно до пункту 73 ПМЗ (960-2020-п) , у випадках, якщо верифікаційний звіт зазначає невідповідності звіту оператора, що не були виправлені, та містить рекомендації щодо вдосконалення, оператор подає Міндовкіллю звіт про вдосконалення до 30 червня року, в якому верифікаційний звіт був наданий верифікатором. При цьому, згідно з підпунктом 1 пункту 53 ПМЗ (960-2020-п) оператори установок з низькими обсягами викидів парникових газів (далі - ПГ) та простих установок не подають Міндовкіллю для затвердження звіт про вдосконалення, передбачений пунктом 73 ПМЗ, якщо верифікаційний звіт містить лише рекомендації щодо вдосконалення.
1.2. Інформація щодо звіту про вдосконалення відповідно до пункту 72 ПМЗ (960-2020-п)
Оператор повинен у відповідних рядках вказати за форматом "дд.мм.20хх" дату останнього звіту про вдосконалення, поданого відповідно до пунктів 72 та 73 ПМЗ (960-2020-п) , дату подання поточного звіту та заплановану дату подання наступного звіту про вдосконалення відповідно до вимог пункту 72 ПМЗ.

2. Дані про оператора та установку

Оператор повинен вказати у відповідних рядках номер державної реєстрації установки в Єдиному реєстрі з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів (далі - Єдиний реєстр), назву установки та повне найменування/прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності).

3. Контактні дані

3.1. Посадова особа, відповідальна за моніторинг
Оператор вказує у відповідних рядках посаду, прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності), номер телефону та електронну адресу посадової особи, відповідальної за моніторинг.
3.2. Заступник посадової особи, відповідальної за моніторинг
Оператор вказує у відповідних рядках посаду, прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності), номер телефону та електронну адресу заступника посадової особи, відповідальної за моніторинг.

II. Перелік заходів з вдосконалення

1. Тип заходів з вдосконалення

Оператор має право включити в один звіт про вдосконалення як заходи з виправлення невідповідностей, так і заходи з виконання рекомендацій з вдосконалення, що містяться у верифікаційному звіті, заповнивши відповідні пункти Типової форми звіту про вдосконалення (далі - Типова форма).
1.1. Інформація про виправлення невідповідностей та виконання рекомендацій згідно з пунктом 73 ПМЗ (960-2020-п)
Оператор повинен зазначити "Так" чи "Ні" у таких рядках:
"Чи у верифікаційному звіті зазначені невідповідності?". Якщо зазначено "Ні", оператор не заповнює пункт 1 розділу III Типової форми;
"Чи містить верифікаційний звіт рекомендації з вдосконалення?". Якщо зазначено "Ні", оператор не заповнює пункт 1 розділу IV Типової форми.
1.2. Інформація про вдосконалення згідно з пунктом 72 ПМЗ (960-2020-п)
Оператор повинен зазначити "Так" чи "Ні" у таких рядках:
"Чи вдосконалення стосується окремих матеріальних потоків?". Якщо зазначено "Ні", оператор не заповнює підпункт 2.1 пункту 2 розділу II та пункт 1 розділу V Типової форми;
"Чи вдосконалення стосується неперервних вимірювань викидів ПГ?". Якщо зазначено "Ні", оператор не заповнює підпункт 2.2 пункту 2 розділу II та пункт 1 розділу VI Типової форми;
"Чи застосовується альтернативна методика?". Якщо зазначено "Ні", оператор не заповнює пункт 1 розділу VII Типової форми.

2. Матеріальні потоки та джерела викидів парникових газів

2.1. Матеріальні потоки, яких стосується вдосконалення
Оператор повинен вказати у відповідних рядках ідентифікаційний номер, назву, тип і категорію кожного матеріального потоку, щодо якого для даних про діяльність або будь-якого розрахункового коефіцієнта не застосовується належний рівень точності, який вимагається відповідно до абзаців першого - сьомого пункту 26 ПМЗ (960-2020-п) .
Оператор також може навести матеріальні потоки, для яких вдосконалення пов’язане з підвищенням якості даних, але не має прямого впливу на рівень точності.
Інформація щодо матеріальних потоків, яких стосується вдосконалення, наводиться відповідно до останнього затвердженого ПМ.
2.2. Точки вимірювання, яких стосується вдосконалення
Для кожної точки вимірювання, що пов’язана з джерелом викидів, для якого оператор не застосовує належний рівень точності, який вимагається відповідно до підпунктів 1, 2 пункту 44 ПМЗ (960-2020-п) , оператор повинен у відповідних рядках вказати ідентифікаційний номер точки вимірювання, надати її опис, зазначити ПГ, що вимірюються (СО2 та/або N2O), вказати ідентифікаційний номер відповідного джерела викидів та його категорію. Якщо точка вимірювання пов’язана з декількома джерелами викидів ПГ, потрібно вказати їх через кому, наприклад, "ДВ1, ДВ2", або через діапазон, наприклад, "ДВ1 - ДВ3". Якщо пов’язані джерела викидів мають різні категорії, вказується категорія джерела викидів з найбільшим річним обсягом викидів ПГ (тобто, найвища категорія серед зазначених джерел).
Оператор також може навести точки вимірювання, для яких вдосконалення пов’язане з підвищенням якості даних, але не має прямого впливу на рівень точності.
Інформація щодо джерел викидів та точок вимірювання, яких стосується вдосконалення, наводиться відповідно до останнього затвердженого ПМ.

III. Верифікаційний звіт - невідповідності

1. Невідповідності
Якщо верифікаційний звіт зазначає невідповідності звіту оператора, що не були виправлені, відповідно до пункту 73 ПМЗ (960-2020-п) , оператор подає Міндовкіллю звіт про вдосконалення, який повинен містити, зокрема, інформацію про те, як і коли оператор виправив або планує виправити невідповідності, виявлені верифікатором.
Оператор вказує порядковий номер невідповідності у цьому звіті і зазначає "Так" або "Ні" у рядку "Чи вжиті або будуть вжиті заходи з виправлення невідповідності?", а також вказує у відповідному рядку, коли було виправлено або планується виправити невідповідність (за форматом "дд.мм.20__").
У відповідному рядку оператор повинен зробити посилання на невідповідність, що дозволить ідентифікувати її у верифікаційному звіті (наприклад, навести її номер та/або назву), а у рядку пояснень - надати опис, які заходи для виправлення цієї невідповідності були вжиті або заплановані та навести графік їх впровадження.
Якщо опис занадто великий, оператор може додати окремий файл до звіту про вдосконалення. У такому випадку слід навести посилання на цей файл, що містить зазначений опис, включаючи ім’я файлу та дату.
У випадку наявності декількох невідповідностей у верифікаційному звіті оператор надає інформацію по кожній з них окремо, використовуючи той самий формат.
Слід зазначити, що наведення у цьому звіті інформації про вдосконалення, що спрямовані на виправлення невідповідностей, не вважається внесенням змін до ПМ. У кожному випадку, коли вдосконалення вимагає внесення змін до ПМ у відповідності до пункту 13 ПМЗ (960-2020-п) , оператор подає Міндовкіллю для затвердження ПМ із змінами у порядку, передбаченому пунктом 14 ПМЗ (960-2020-п) .

IV. Верифікаційний звіт - рекомендації з вдосконалення

1. Рекомендації з вдосконалення
Якщо верифікаційний звіт містить рекомендації з вдосконалення, оператор подає Міндовкіллю звіт про вдосконалення відповідно до пункту 73 ПМЗ (960-2020-п) , який повинен містити, зокрема, інформацію про те, як і коли оператор виконав або планує виконати рекомендації з вдосконалення.
Згідно з підпунктом 1 пункту 53 ПМЗ (960-2020-п) оператори установок з низькими обсягами викидів ПГ та простих установок не подають Міндовкіллю для затвердження звіт про вдосконалення, якщо верифікаційний звіт містить лише рекомендації з вдосконалення. Проте це не звільняє операторів таких установок від необхідності виконання наданих верифікатором рекомендацій. У свою чергу, верифікатор, на виконання вимог, передбачених абзацом п’ятим пункту 25 Порядку верифікації звіту оператора (959-2020-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 959 (далі - Порядок верифікації), під час верифікації протягом року, наступного за тим, в якому у верифікаційному звіті було надано рекомендації з вдосконалення, повинен перевірити виконання оператором цих рекомендацій та спосіб їх впровадження.
Оператор вказує порядковий номер рекомендації у цьому звіті і зазначає "Так" або "Ні" у рядку "Чи вжиті або будуть вжиті заходи з виконання рекомендацій з вдосконалення?", вказує у відповідному рядку, коли було виконано або планується виконати рекомендацію з вдосконалення (за форматом "дд.мм.20__").
Якщо рекомендовані верифікатором заходи із вдосконалення не були вжиті та не плануються, оператор повинен у відповідному рядку вказати одну або декілька із таких причин:
заходи є технічно нездійсненними;
заходи призводять до необґрунтованих витрат;
заходи не призведуть до вдосконалення.
У відповідному рядку оператор повинен зробити посилання на рекомендацію з вдосконалення, що дозволить ідентифікувати її у верифікаційному звіті (наприклад, навести її номер та/або назву), а у рядку пояснень - надати опис, які заходи для виконання цієї рекомендації були вжиті або заплановані та навести графік їх впровадження. Якщо заходи не були вжиті та не плануються, необхідно навести обґрунтування причин, зазначених у попередньому рядку.
Якщо опис занадто великий, оператор може додати окремий файл до звіту про вдосконалення. У такому випадку слід навести посилання на цей файл, що містить зазначений опис, включаючи ім’я файлу та дату.
У випадку наявності декількох рекомендацій із вдосконалення оператор надає інформацію по кожній з них окремо, використовуючи той самий формат.
Слід зазначити, що наведення у цьому звіті інформації про вдосконалення, спрямовані на виконання рекомендацій, не вважається внесенням змін до ПМ. У кожному випадку, коли вдосконалення вимагає внесення змін до ПМ у відповідності до пункту 13 ПМЗ (960-2020-п) , оператор подає Міндовкіллю для затвердження ПМ із змінами у порядку, передбаченому пунктом 14 ПМЗ (960-2020-п) .

V. Матеріальні потоки

1. Матеріальні потоки, яких стосується вдосконалення
У цьому пункті оператор повинен надати детальну інформацію щодо кожного матеріального потоку, зазначеного у підпункті 2.1 пункту 2 розділу ІІ Типової форми.
Якщо у підпункті 2.1 пункту 2 розділу ІІ Типової форми зазначено декілька матеріальних потоків, яких стосується вдосконалення, оператор надає дані для кожного з них окремо, використовуючи той самий формат та вказавши порядковий номер у відповідному рядку.
Оператор вказує у відповідних рядках ідентифікаційний номер матеріального потоку та його назву, тип матеріального потоку, вид діяльності, до якого відноситься матеріальний потік, та категорію матеріального потоку згідно з інформацією, наведеною у підпункті 2.1 пункту 2 розділу ІІ Типової форми.
Оператор повинен заповнити таблицю для кожного вдосконалення, що стосується матеріального потоку, як наведено нижче.
У першій графі таблиці вказується параметр, якого стосується вдосконалення, а саме дані про діяльність (ДД) або певний розрахунковий коефіцієнт (КВ, ВВ, НТЗ, КО, КП, КОП, ЧБ).
У другій графі таблиці вказується належний рівень точності для даних про діяльність або розрахункового коефіцієнта, що вимагається відповідно до ПМЗ (960-2020-п) .
У третій графі таблиці вказується рівень точності, що застосовувався в минулому, тобто до надання поточного звіту.
У четвертій графі таблиці вказуються причини недотримання вимог у минулому, тобто причини, чому належні рівні точності або інші вимоги, передбачені у ПМЗ (960-2020-п) для даних про діяльність або розрахункових коефіцієнтів, не застосовувалися в минулому - до надання поточного звіту. Оператор може вибрати один або декілька з таких варіантів:
технічна нездійсненність;
необґрунтовані витрати;
інші причини (вказати).
У п’ятій графі таблиці оператор зазначає, чи невиконання вимог ПМЗ (960-2020-п) має або мало прямий вплив на рівень точності. Якщо невиконання вимог пов’язано із застосуванням нижчого рівня точності, ніж вимагається, оператор зазначає "Так". В іншому випадку оператор зазначає "Ні" (наприклад, якщо це стосується меншої кількості лабораторних аналізів на рік) і не заповнює восьму та дев’яту графу таблиці.
У шостій графі таблиці зазначається "Так", якщо заходи із вдосконалення вжиті чи плануються, або "Ні", якщо заходи не будуть вживатися, оскільки вони залишаються технічно нездійсненними або призводять до необґрунтованих витрат. Якщо оператор зазначив "Ні", сьома - дев’ята графи таблиці не заповнюються.
У сьомій графі таблиці зазначається, коли були вжиті або плануються заходи із вдосконалення (за форматом "дд.мм.20__").
У восьмій графі таблиці вказується рівень точності для даних про діяльність або розрахункового коефіцієнта, який застосовано або буде застосовано в результаті здійснення зазначених заходів.
У дев’ятій графі таблиці наводиться опис рівня точності, зазначеного у попередній графі, наприклад, "±1,5 %" для даних про діяльність, або "Лабораторні аналізи" для розрахункового коефіцієнта.
Оператор повинен надати у відповідному рядку після таблиці опис заходів з вдосконалення. Якщо ці заходи ще не вжиті, але плануються, опис має містити інформацію щодо самих заходів, графіку їх реалізації, а також опис того, яким чином було визначено, що зазначені заходи призведуть до необхідного вдосконалення. Якщо заходи з вдосконалення наразі не планується вживати, опис повинен включати обґрунтування, що заходи залишаються технічно нездійсненними або призведуть до необґрунтованих витрат.
У описі потрібно чітко розрізняти такі заходи:
заходи з вдосконалення, що мають прямий вплив на рівень точності, наприклад, перехід від значень за замовчуванням до значень на основі лабораторних аналізів;
заходи з вдосконалення, що не мають прямого впливу на рівень точності, наприклад, збільшення кількості лабораторних аналізів на рік.
Якщо опис занадто великий, оператор може додати окремий файл до звіту про вдосконалення. У такому випадку слід навести посилання на цей файл, що містить зазначений опис, включаючи ім’я файлу та дату.
Слід зазначити, що наведення у цьому звіті інформації про окремі вдосконалення щодо матеріальних потоків не вважається внесенням змін до ПМ. У кожному випадку, коли вдосконалення вимагає внесення змін до ПМ у відповідності до пункту 13 ПМЗ (960-2020-п) , оператор подає Міндовкіллю для затвердження ПМ із змінами у порядку, передбаченому пунктом 14 ПМЗ (960-2020-п) .

VI. Методика на основі неперервних вимірювань

1. Точки вимірювання, яких стосується вдосконалення
У цьому пункті оператор повинен надати детальну інформацію щодо кожної точки вимірювання, зазначеної у підпункті 2.2 пункту 2 розділу II Типової форми.
Якщо у підпункті 2.2 пункту 2 розділу II Типової форми зазначено кілька точок вимірювання, яких стосується вдосконалення, оператор надає дані для кожної з них окремо, використовуючи той самий формат та вказавши порядковий номер у відповідному рядку.
Оператор у відповідних рядках вказує ідентифікаційний номер точки вимірювання, надає її опис, вказує ПГ, що вимірюються (СО2 та/або N2O), ідентифікаційний номер та категорію відповідного джерела (або джерел) викидів згідно з інформацією, наведеною у підпункті 2.2 пункту 2 розділу II Типової форми.
Оператор повинен заповнити таблицю для кожного вдосконалення, що стосується точки вимірювання, як наведено нижче.
У першій графі таблиці вказується рівень точності, що вимагається відповідно до ПМЗ (960-2020-п) .
У другій графі таблиці вказуються рівень точності, що застосовувався в минулому, тобто до надання поточного звіту.
У третій графі таблиці вказуються причини недотримання вимог у минулому, тобто причини, чому належні рівні точності або інші вимоги, передбачені в ПМЗ (960-2020-п) , не застосовувалися в минулому - до надання поточного звіту. Оператор може вибрати один з таких варіантів або обидва:
технічна нездійсненність;
необґрунтовані витрати.
У четвертій графі оператор зазначає, чи невиконання вимог ПМЗ (960-2020-п) має або мало прямий вплив на рівень точності. Якщо невиконання вимог пов’язано із застосуванням нижчого рівня точності, ніж вимагається, оператор зазначає "Так". В іншому випадку оператор зазначає "Ні" і не заповнює сьому та восьму графи таблиці.
У п’ятій графі таблиці зазначається "Так", якщо заходи із вдосконалення вжиті чи плануються, або "Ні", якщо заходи не будуть вживатися, оскільки вони залишаються технічно нездійсненними або призводять до необґрунтованих витрат. Якщо оператор зазначив "Ні", шоста - восьма графи таблиці не заповнюються.
У шостій графі таблиці зазначається, коли були вжиті або плануються заходи із вдосконалення (за форматом "дд.мм.20__").
У сьомій графі таблиці вказується рівень точності для джерела викидів, який застосовано або буде застосовано в результаті здійснення зазначених заходів.
У восьмій графі таблиці вказується показник рівня точності, наприклад "±2,5 %".
Оператор повинен надати у відповідному рядку після таблиці опис заходів з вдосконалення. Якщо ці заходи ще не вжиті, але плануються, опис має містити інформацію щодо самих заходів, графіку їх реалізації, а також опис того, яким чином було визначено, що зазначені заходи призведуть до необхідного вдосконалення. Якщо заходи з вдосконалення наразі не планується вживати, опис повинен включати обґрунтування, чому заходи залишаються технічно нездійсненними або призведуть до необґрунтованих витрат.
У описі потрібно чітко розрізняти такі заходи:
заходи з вдосконалення, що мають прямий вплив на рівень точності;
заходи з вдосконалення, що не мають прямого впливу на рівень точності, наприклад, запобігання втраті даних.
Якщо опис занадто великий, оператор може додати окремий файл до звіту про вдосконалення. У такому випадку слід навести посилання на цей файл, що містить зазначений опис, включаючи ім’я файлу та дату.
Слід зазначити, що наведення у цьому звіті інформації про окремі вдосконалення щодо джерел викидів не вважається внесенням змін до ПМ. У кожному випадку, коли вдосконалення вимагає внесення змін до ПМ у відповідності до пункту 13 ПМЗ (960-2020-п) , оператор подає Міндовкіллю для затвердження ПМ із змінами у порядку, передбаченому пунктом 14 ПМЗ (960-2020-п) .

VII. Альтернативна методика

1. Застосування альтернативної методики
Оператор повинен зазначити "Так" або "Ні" у рядку "Чи будуть вжиті заходи з вдосконалення". Якщо оператор зазначає "Так", необхідно також вказати у відповідному рядку, коли планується вжити заходи із вдосконалення (за форматом "дд.мм.20__").
Оператор повинен надати у відповідному рядку опис заходів із вдосконалення. Якщо заходи будуть вжиті, опис має містити інформацію щодо самих заходів, графіку їх реалізації, а також опис того, яким чином було визначено, що зазначені заходи призведуть до необхідного вдосконалення.
Потрібно також надати опис заходів з вдосконалення, які не мають прямого впливу на рівні точності, тобто, їх впровадження не призведе до застосування навіть рівня точності 1, наприклад, підвищення надійності даних, необхідних для застосування альтернативної методики, зменшення властивого ризику або ризику системи контролю тощо.
Якщо заходів з вдосконалення наразі не планується вживати або вони не забезпечать дотримання вимог належного рівня точності, опис повинен включати обґрунтування, чому заходи є технічно нездійсненними або призводять до необґрунтованих витрат (навіть при застосуванні рівня точності 1).
Якщо опис занадто великий, оператор може додати окремий файл до звіту про вдосконалення. У такому випадку слід навести посилання на цей файл, що містить зазначений опис, включаючи ім’я файлу та дату.
Слід зазначити, що наведення у цьому звіті інформації про окремі вдосконалення щодо альтернативної методики не вважається внесенням змін до ПМ. У кожному випадку, коли вдосконалення вимагає внесення змін до ПМ у відповідності до пункту 13 ПМЗ (960-2020-п) , оператор подає Міндовкіллю для затвердження ПМ із змінами у порядку, передбаченому пунктом 14 ПМЗ (960-2020-п) .

VIII. Додаткова інформація до звіту

1. Перелік використаних оператором скорочень і абревіатур

Цей пункт передбачає надання оператором переліку скорочень, абревіатур або визначень, які використовуються при заповненні звіту про вдосконалення.
Зокрема, до зазначеного переліку відносяться такі скорочення та абревіатури:
Скорочення і абревіатури
Визначення
ВВ
вміст вуглецю
ВД
вид діяльності
ДВ
джерело викидів ПГ
ДД
дані про діяльність
Єдиний реєстр
Єдиний реєстр з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів
ЗВТ
засіб вимірювальної техніки
КВ
коефіцієнт викидів
КО
коефіцієнт окислення
КОП
коефіцієнт окислення та перетворення
КП
коефіцієнт перетворення
МЗВ
моніторинг, звітність та верифікація
Міндовкілля
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, яке є уповноваженим органом, визначеним Законом України "Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів" (377-20)
НТЗ
нижча теплотворна здатність
П
матеріальний потік
ПГ
парникові гази
ПМ
план моніторингу
ПМЗ
Порядок здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів (960-2020-п)
, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 960
ТВ
точка викидів
ТВим
точка вимірювання
ЧБ
частка біомаси

2. Додаткова інформація до звіту про вдосконалення

Цей пункт заповнюється, якщо оператор вважає за потрібне надати будь-яку іншу інформацію, яка може бути корисною при розгляді звіту про вдосконалення. Така інформація може бути наведена в окремих документах або файлах у форматах Microsoft Word, Excel або Adobe Acrobat.
При наданні додаткової інформації потрібно навести короткий опис документа та чітко зазначати ім’я файлу, якщо ця інформація представлена у електронному документі, або посилання на номер документа - для документів на папері.

3. Коментарі

У цьому пункті оператор може надати будь-які коментарі щодо змісту звіту про вдосконалення.
Заступник директора
Департаменту -
начальник відділу
екологічного моніторингу,
звітності та управління
даними
О. Артеменко