КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 21 квітня 2021 р. № 398 Київ

Про затвердження Порядку та умов надання у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

Відповідно до частини другої статті 97 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України
постановляє:
Затвердити Порядок та умови надання у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, що додаються.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 21 квітня 2021 р. № 398

ПОРЯДОК ТА УМОВИ

надання у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (далі — субвенція).
2. Головним розпорядником субвенції та відповідальним за виконання бюджетної програми є Мінсоцполітики.
3. Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішеннями про такі бюджети відповідно до законодавства.
4. Субвенція спрямовується на:
реконструкцію, капітальний та поточний ремонт наявних приміщень для облаштування в них нових притулків для осіб, які постраждали
від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (далі — притулок), денних центрів соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (далі — денний центр), і спеціалізованих служб первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (далі — консультативна служба);
придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, в тому числі довгострокового користування, для притулків, денних центрів, консультативних служб (зокрема, офісних і побутових меблів, жалюзі, ролетів, штор, металевих ґрат, віконних і дверних блоків, покриття для підлоги, посуду), комп’ютерної та офісної техніки (у тому числі програмного забезпечення, придбання якого передбачено разом із придбанням комп’ютерної техніки), мережевого та телекомунікаційного обладнання, протипожежного приладдя;
придбання автомобілів (мінівенів, позашляховиків) для притулків з метою забезпечення функціонування утворених при них мобільних
бригад соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (далі — мобільні бригади).
5. Умовами надання субвенції є наявність:
рішення місцевого органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про утворення притулку, денного центру, консультативної служби;
рішення керівника притулку (у разі, коли притулок є окремою юридичною особою) або керівника юридичної особи, яка утворила притулок (у разі, коли притулок є структурним підрозділом іншого закладу/іншої установи соціального чи іншого спрямування), про утворення мобільної бригади при притулку (у разі придбання автомобіля (мінівена, позашляховика);
приміщення (окремої будівлі, споруди або частини будівлі), що потребує реконструкції, капітального або поточного ремонту і є комунальною власністю, в тому числі спільною, суб’єкта, який отримує субвенцію, що підтверджено відповідними документами (у разі реконструкції/капітального або поточного ремонту приміщення для облаштування в ньому притулку, денного центру, консультативної служби);
затверджених в установленому порядку документів, необхідних для виконання робіт з реконструкції, капітального/поточного ремонту приміщення для облаштування в ньому притулку, денного центру, консультативної служби відповідно до Типового положення про притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 655 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 68, ст. 2310) (у разі реконструкції, капітального/поточного ремонту приміщення для облаштування в ньому притулку), Типового положення про денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, Типового положення про спеціалізовану службу первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 824 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 70, ст. 2469) (у разі реконструкції, капітального/поточного ремонту приміщення для облаштування в ньому денного центру або консультативної служби);
гарантійного листа місцевого органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування щодо належного забезпечення подальшого функціонування притулку, денного центру, консультативної служби, а також забезпечення функціонування та подальшого обслуговування придбаного автомобіля (мінівена, позашляховика) за рахунок коштів місцевого бюджету або інших джерел, не заборонених законодавством.
6. Питання придбання обладнання і предметів довгострокового користування для притулків, денних центрів, консультативних служб не регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2001 р. № 332 "Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету" (332-2001-п) (Офіційний вісник України, 2001 р., № 14, ст. 615; 2016 р., № 16, ст. 637).
У разі придбання автомобіля (мінівена, позашляховика), вартість якого перевищує 1500 тис. гривень, витрати, пов’язані з таким перевищенням, забезпечуються за рахунок місцевих бюджетів та/або інших джерел, не заборонених законодавством.
7. Пропозиції щодо витрат, на які буде спрямовано субвенцію згідно з пунктом 4, разом з відповідними документами, передбаченими пунктом 5 цих Порядку та умов, подаються протягом 30 робочих днів з дати набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2021 р. № 398 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі", до Мінсоцполітики місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування (далі — суб’єкти подання пропозицій).
Крім документів, передбачених абзацом першим цього пункту, суб’єкт подання пропозиції подає Мінсоцполітики інформацію про:
кількість населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці (останні офіційні дані);
кількість наявних ліжко-місць для осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, у притулках, денних центрах, на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (станом на 1 квітня 2021 р.) (у разі реконструкції/капітального або поточного ремонту приміщення для облаштування в ньому притулку, денного центру);
потребу у створенні ліжко-місць з відповідним обґрунтуванням (у разі реконструкції/капітального або поточного ремонту приміщення для облаштування в ньому притулку, денного центру).
8. Пропозиції щодо напрямів витрат субвенції розглядаються відповідно до цих Порядку та умов комісією, утвореною Мінсоцполітики.
Головою комісії є заступник Міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції. До складу комісії входять представники Мінсоцполітики та Нацсоцслужби, а також (за згодою) представники інших органів виконавчої влади, міжнародних та громадських організацій.
Персональний склад комісії та положення про неї затверджуються наказом Мінсоцполітики.
Формою роботи комісії є засідання, регламент роботи якого визначається головою комісії. Засідання комісії веде голова. Засідання комісії є правоможним, якщо в його роботі бере участь більш як половина членів її затвердженого складу.
Пропозиції комісії приймаються більшістю голосів членів комісії, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів остаточне рішення приймає голова комісії.
Пропозиції комісії оформляються протоколом, який підписується головою комісії, її секретарем і всіма присутніми на засіданні членами комісії.
У разі необхідності отримання додаткової інформації комісія має право звернутися до суб’єкта подання пропозиції, оформивши таке рішення у вигляді додаткового протоколу.
9. Комісія ухвалює пропозиції щодо розподілу напрямів витрат між суб’єктами подання пропозицій у межах бюджетних асигнувань з урахуванням таких даних щодо Автономної Республіки Крим, областей України або м. Києва:
кількість населення (останні офіційні дані);
кількість звернень від осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі (за попередній рік);
кількість наявних ліжко-місць для осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, у притулках, денних центрах (станом на 1 квітня 2021 р.);
інше.
10. У разі необхідності уточнення пропозицій щодо розподілу обсягу субвенції або напрямів витрат між місцевими бюджетами комісія може розглядати такі пропозиції відповідно до пунктів 6—9 цих Порядку та умов.
11. Розподіл субвенції між місцевими бюджетами затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету за поданням Мінсоцполітики.
12. Проектна документація для об’єктів реконструкції/капітального ремонту готується відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (560-2011-п) (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674).
13. Казначейство перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (1132-2010-п) (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399; 2015 р., № 7, ст. 161), і Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Мінфіну від 24 грудня 2012 р. № 1407 (z0130-13) .
14. Титули об’єктів реконструкції / капітального ремонту затверджуються відповідно до Порядку затвердження титулів об’єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. № 995 (995-97-п) (Офіційний вісник України, 1997 р., число 37, с. 17; 2015 р., № 97, ст. 3320).
15. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок субвенції здійснюється відповідно до закону. Попередня оплата товарів, робіт і послуг, що закуповуються за рахунок субвенції, здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.
16. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні та необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.
17. Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами подають щомісяця до 5 числа Мінсоцполітики за встановленою ним формою інформацію про стан використання коштів.
18. Казначейство подає щомісяця до 15 числа Мінсоцполітики і Мінфіну інформацію про обсяг перерахування субвенції та касові видатки в розрізі місцевих бюджетів.
19. Мінсоцполітики подає до 1 березня року, що настає за звітним періодом, Мінфіну інформацію про використання субвенції за напрямами витрат.
20. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання субвенції, а також контроль за її цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.
Джерело інформації: http://www.kmu.gov.ua