Офіційно опубліковано 26.04.2021
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
23.04.2021 № 34

Про внесення змін до Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті

Відповідно до статей 6, 7, 15, 30, 44, 45, 56 Закону України "Про Національний банк України", Закону України "Про валюту і валютні операції" (2473-19) , з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України
постановляє:
1. Унести до Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 5 (v0005500-19) (зі змінами), такі зміни:
1) у пункті 8 розділу І слова та цифри "пункті 75 розділу VII" замінити словами та цифрами "пункті 451 розділу IV, пункті 75 розділу VII";
2) у розділі ІV:
у першому реченні підпункту 1 пункту 44 слово та цифри "пунктом 45" замінити словами та цифрами "у пунктах 45, 45-1 ";
розділ після пункту 45 доповнити новим пунктом 45-1 такого змісту:
"45-1 . Емітент-резидент, що купує іноземну валюту з метою виконання власних зобов'язань із виплати доходу та погашення боргових цінних паперів, що розміщені ним за кордоном, має право накопичувати куплену іноземну валюту на поточному рахунку в банку без обмеження строку її використання, передбаченого в підпункті 1 пункту 44 розділу IV цього Положення, у разі одночасного дотримання таких умов:
1) емітент-резидент здійснює купівлю/переказ іноземної валюти з цією метою через один банк (за вибором емітента);
2) куплена іноземна валюта накопичується на поточному рахунку в банку до найближчих дат платежів із виконання зобов'язань за цими борговими цінними паперами (окремо з виплати доходу та окремо з погашення), що встановлені умовами розміщення таких боргових цінних паперів (проспектом цінних паперів, рішенням про емісію цінних паперів та/або іншими документами, що підтверджують умови розміщення цінних паперів) для своєчасного їх виконання;
3) емітент-резидент використовує куплену іноземну валюту на потреби, зазначені в заяві про купівлю іноземної валюти, до дати здійснення відповідних платежів (уключно), визначених у підпункті 2 пункту 45-1 розділу IV цього Положення. Заява емітента про купівлю іноземної валюти/договір емітента з банком має містити доручення емітента банку продати куплену іноземну валюту, що не буде переказана за призначенням до цієї дати (уключно).";
3) пункт 90 розділу ІХ після підпункту 5 доповнити новим підпунктом 5-1 такого змісту:
"5-1 ) операції емітента-резидента з виплати доходу та погашення боргових цінних паперів, розміщених ним за кордоном, відповідно до умов розміщення цих боргових цінних паперів (проспекту цінних паперів, рішення про емісію цінних паперів та/або інших документів, що підтверджують умови розміщення цінних паперів), а також інші операції емітента-резидента, що здійснюються у зв'язку з розміщенням ним таких боргових цінних паперів;";
4) у розділі Х:
пункт 109 після підпункту 3 доповнити новим підпунктом 3-1 такого змісту:
"3-1 ) з борговими цінними паперами, розміщеними емітентамирезидентами за кордоном, а також інші операції, що здійснюються у зв'язку з розміщенням таких боргових цінних паперів;";
пункт 127 після підпункту 3 1 доповнити новим підпунктом 3-2 такого змісту:
"3-2 ) зарахування коштів, отриманих власником рахунку за операціями з погашення та виплати доходу за борговими цінними паперами, розміщеними емітентом-резидентом за кордоном, а також інші операції, що здійснюються у зв'язку з розміщенням емітентом-резидентом таких боргових цінних паперів;".
2. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
Голова
Кирило ШЕВЧЕНКО
Інд. 40
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)