КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 19 травня 2021 р. № 515 Київ

Про затвердження вимог до техніко-економічного обґрунтування інвестиційного проекту із значними інвестиціями

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1311 від 13.12.2021 (1311-2021-п) )
Відповідно до частини першої статті 7 Закону України "Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні" Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити вимоги до техніко-економічного обґрунтування інвестиційного проекту із значними інвестиціями, що додаються.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 травня 2021 р. № 515

ВИМОГИ

до техніко-економічного обґрунтування інвестиційного проекту із значними інвестиціями

Загальні вимоги до оформлення та подання техніко-економічного обґрунтування інвестиційного проекту із значними інвестиціями

1. Техніко-економічне обґрунтування інвестиційного проекту із значними інвестиціями (далі - техніко-економічне обґрунтування) подається заявником до Мінекономіки українською мовою в одному примірнику у паперовій формі, а також в електронній формі у форматі PDF або в електронній формі з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (у разі технічної можливості). Техніко-економічне обґрунтування прошнуровується, засвідчується підписом уповноваженої особи заявника та скріплюється печаткою (за наявності). Кожна сторінка техніко-економічного обґрунтування нумерується.
Невід’ємною частиною техніко-економічного обґрунтування є фінансова модель інвестиційного проекту із значними інвестиціями (далі - проект), яка подається в електронній формі у форматі XLS(X) з урахуванням пунктів 6 і 7 цих вимог. Методичні рекомендації щодо підготовки фінансової моделі проекту затверджує Мінекономіки.
2. Відповідальність за достовірність інформації, наведеної в техніко-економічному обґрунтуванні, несе заявник.
3. Інформація, зазначена у техніко-економічному обґрунтуванні, повинна відповідати положенням проекту спеціального інвестиційного договору, який подається заявником до Мінекономіки разом із техніко-економічним обґрунтуванням згідно із статтею 7 Закону України "Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні" (далі - Закон).
4. Заявник має право визначити інформацію, що міститься в техніко-економічному обґрунтуванні, конфіденційною відповідно до положень законодавства України про інформацію.
У разі визначення заявником інформації, що міститься в техніко-економічному обґрунтуванні, конфіденційною заявник у заявці надає згоду на поширення такої інформації в рамках проведення оцінки проекту відповідно до статті 8 Закону.
Конфіденційною не може бути визначена інформація про найменування особи заявника, назву проекту, розмір інвестицій за проектом, загальний обсяг та форму державної підтримки для реалізації проекту.

Вимоги до змісту техніко-економічного обґрунтування

5. Техніко-економічне обґрунтування повинно містити таку інформацію про проект:
1) резюме техніко-економічного обґрунтування:
інформація про заявника (найменування, місцезнаходження, контактні та реєстраційні дані юридичної (юридичних) особи (осіб), перелік суб’єктів господарювання (юридичних осіб), пов’язаних із заявником відносинами контролю (найменування, місцезнаходження, реєстраційні дані);
схема відносин контролю заявника та суб’єктів господарювання, пов’язаних із ним відносинами контролю;
інформація про мету проекту та очікуваний ефект від його реалізації;
сфера (вид) економічної діяльності, в якій (якому) планується реалізувати проект (згідно з пунктом 1 частини першої статті 5 Закону);
короткий опис об’єктів інвестування, видів та обсягів значних інвестицій за напрямами (будівництво, модернізація, технічне та/або технологічне переоснащення об’єктів інвестування, придбання необхідного устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до нього, будівництво за рахунок коштів інвестора із значними інвестиціями необхідних для реалізації проекту об’єктів суміжної інфраструктури);
кількість запланованих до створення протягом строку реалізації проекту нових робочих місць із зазначенням середньої заробітної плати працівників у сфері (виді) економічної діяльності, в якій (якому) планується реалізувати проект;
строк та етапи реалізації проекту з визначенням загального розміру значних інвестицій в об’єкти інвестування у сфері (виді) економічної діяльності, в якій (якому) планується реалізувати проект, протягом строку реалізації проекту;
загальний обсяг державної підтримки для реалізації проекту та її співвідношення з плановим обсягом значних інвестицій за проектом (у відсотках);
2) оцінка технічної здійсненності проекту та опис технічних рішень:
інформація про об’єкт інвестування, його технічні характеристики, опис технологій, які будуть використовуватися (у разі наявності) та інша інформація, зокрема:
- інформація про майно, яке належить заявнику на праві власності та необхідне для реалізації проекту (за наявності), у тому числі інформація про його стан та способи використання у процесі реалізації проекту;
- інформація про опис проектного рішення у разі, коли проектом передбачається здійснення будівництва, що повинно містити таку інформацію:
( Абзац четвертий підпункту 2 пункту 5 в редакції Постанови КМ № 1311 від 13.12.2021 (1311-2021-п) )
вихідні положення, в яких зазначається технічна можливість та економічна доцільність будівництва об’єкта;
( Абзац підпункту 2 пункту 5 в редакції Постанови КМ № 1311 від 13.12.2021 (1311-2021-п) )
обґрунтування проектної потужності об’єкта будівництва, передбачуваного асортименту продукції, запланованої до випуску, а також міркування щодо її збуту (для промислових об’єктів);
( Абзац підпункту 2 пункту 5 в редакції Постанови КМ № 1311 від 13.12.2021 (1311-2021-п) )
обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу;
( Абзац підпункту 2 пункту 5 в редакції Постанови КМ № 1311 від 13.12.2021 (1311-2021-п) )
дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання (для промислових об’єктів);
( Абзац підпункту 2 пункту 5 в редакції Постанови КМ № 1311 від 13.12.2021 (1311-2021-п) )
попередні технічні умови від постачальників інженерних мереж (за наявності);
( Абзац підпункту 2 пункту 5 в редакції Постанови КМ № 1311 від 13.12.2021 (1311-2021-п) )
схеми генерального плану населеного пункту або детального плану території (за наявності);
( Абзац підпункту 2 пункту 5 в редакції Постанови КМ № 1311 від 13.12.2021 (1311-2021-п) )
санітарно-захисні зони (СЗЗ), а також санітарні розриви з існуючими підприємствами (за наявності);
( Абзац підпункту 2 пункту 5 в редакції Постанови КМ № 1311 від 13.12.2021 (1311-2021-п) )
основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні рішення;
( Абзац підпункту 2 пункту 5 в редакції Постанови КМ № 1311 від 13.12.2021 (1311-2021-п) )
проектну тривалість будівництва;
( Абзац підпункту 2 пункту 5 в редакції Постанови КМ № 1311 від 13.12.2021 (1311-2021-п) )
бюджет проекту, розрахований з урахуванням вартісних показників за об’єктами-аналогами або інших укрупнених нормативів;
( Абзац підпункту 2 пункту 5 в редакції Постанови КМ № 1311 від 13.12.2021 (1311-2021-п) )
- інформація про вимоги, пов’язані з технічною підготовкою проекту, зокрема за необхідності проведення щодо земельної ділянки обстежувальних, вишукувальних, топографо-геодезичних, картографічних, проектних та проектно-вишукавальних робіт, обстеження інженерних мереж, оцінка потреби у суміжній інфраструктурі, зокрема транспортній, електро-, водо-, теплопостачання тощо;
- інформація про основні технічні та якісні показники проекту, які планується досягти (очікувана продуктивність, показники якості продукції (товарів, робіт, послуг) та інші показники, які можуть бути виміряні та оцінені як результати реалізації проекту);
обґрунтування надійності технічного рішення та наявність досвіду його використання в інших проектах для розв’язання схожих завдань;
інформація про земельну ділянку (земельні ділянки), необхідну (необхідні) для реалізації проекту, включаючи опис мінімальних вимог щодо такої (таких) ділянки (ділянок), які є достатніми для потреб заявника (розмір, розташування, наявність інфраструктури тощо), зокрема:
- перелік заходів, необхідних для забезпечення повної відповідності ділянки (ділянок) вимогам заявника (у разі попереднього визначення заявником ділянки (ділянок), із зазначенням її (їх) орієнтовних вартісних, часових та інших характеристик, очікуваних виконавців таких заходів з урахуванням вимог законодавства;
- інформація про форму власності сформованої земельної ділянки, кадастровий номер земельної ділянки (за наявності), а також перелік заходів, які повинні бути здійснені для отримання земельних ділянок в користування (оренду) та/або встановлення земельного сервітуту на земельну ділянку (земельні ділянки), що необхідна (необхідні) для реалізації проекту;
у разі відсутності сформованих земельних ділянок, що необхідні для реалізації проекту, зазначаються бажані місця розташування та розміри несформованих земельних ділянок, їх цільове призначення з відповідними графічними матеріалами, на яких вони позначені;
інформація про місце розташування об’єктів електро-, водо- та теплопостачання відносно земельної ділянки (земельних ділянок), що необхідна (необхідні) для реалізації проекту (за наявності);
- інформація про попередні дослідження значних геологічних, геотехнічних, екологічних, археологічних або інших значних ризиків, пов’язаних із земельними ділянками, які необхідні для реалізації проекту (за наявності), та здійснену оцінку ймовірності їх настання і можливих наслідків;
3) обсяг значних інвестицій та оціночна вартість утримання (експлуатації) об’єкта інвестування:
розрахунок обсягу значних інвестицій для реалізації проекту, а саме:
- інформація про капітальні витрати, зокрема на планування, проектування, придбання земельної ділянки (якщо земельна ділянка повинна бути придбана для реалізації проекту); будівництво, модернізацію, технічне та/або технологічне переоснащення об’єктів інвестування; придбання необхідного устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до нього; будівництво за рахунок коштів інвестора із значними інвестиціями необхідних для реалізації проекту об’єктів суміжної інфраструктури;
- інформація про орієнтовний графік здійснення капітальних витрат протягом строку реалізації проекту;
оціночна вартість експлуатації (утримання) об’єкта інвестування, (експлуатаційні витрати на реалізацію проекту з урахуванням витрат на обслуговування об’єкта інвестування та будь-яких інших витрат, які виникатимуть під час виконання спеціального інвестиційного договору, беручи до уваги ймовірності ризиків, пов’язаних з експлуатацією об’єкта інвестування);
4) результати юридичного аналізу проекту:
аналіз законодавства, відповідно до якого здійснюється реалізація проекту, зокрема:
- законодавство, що регулює відносини суб’єктів у сфері реалізації проекту;
- законодавство, пов’язане з землекористуванням, та екологічне законодавство;
інше галузеве законодавство;
перелік ліцензій та документів дозвільного характеру, необхідних для реалізації проекту (у разі, коли як інвестор із значними інвестиціями пропонується юридична особа, яку було створено заявником до подання техніко-економічного обґрунтування відповідно до частини першої статті 12 Закону, за наявності у такої юридичної особи дозвільної документації, необхідної для реалізації проекту, про це зазначається в техніко-економічному обґрунтуванні);
аналіз наявності та відповідності проекту містобудівній документації, що регулює планування, забудову та інше використання територій, де передбачається реалізація проекту;
перелік органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які повинні бути залучені для реалізації проекту;
5) аналіз соціальних, економічних показників проекту та оцінка соціального ефекту від реалізації проекту за результатами проведення аналізу витрат та вигод:
визначення груп населення, які проживають та/або працюють в зоні впливу проекту та на які проект матиме безпосередній вплив;
аналіз соціальних проблем, які будуть розв’язані або до яких може призвести реалізація проекту:
- оцінка поточного (початкового) стану, який вказує на статус соціальних проблем визначених груп населення до початку реалізації проекту;
- оцінка впливу проекту на визначені групи населення в зоні впливу шляхом прогнозування зміни поточного (початкового) стану в майбутньому з проектом і без нього (надаючи класифікацію кожного виявленого впливу з точки зору його відносної важливості, беручи до уваги кількість осіб, які зазнають впливу, та масштаб соціальних наслідків (соціальні вигоди та витрати);
- стратегія пом’якшення негативних впливів, виявлених на попередніх етапах, і базова оцінка витрат на її здійснення, а також їх розподіл за часовими періодами, включаючи пропозиції щодо дій, які нададуть можливість уникнути, мінімізувати або компенсувати несприятливі соціальні наслідки проекту (за наявності), а також заходи, що дадуть змогу пом’якшити такі наслідки, результатом яких може стати необхідність змін у технічних вимогах, проектуванні проекту чи в інших його аспектах;
кількість робочих місць, які заплановано створити протягом строку реалізації проекту, у розрізі років;
розмір середньої заробітної плати працівників протягом строку реалізації проекту;
розмір середньої заробітної плати у регіоні та сфері (виді) економічної діяльності, в яких планується реалізувати проект;
економічні показники реалізації проекту, зокрема економічна чиста приведена вартість (ENPV), економічна норма дохідності (EIRR) (у разі неможливості його розрахунку зазначаються обґрунтування), коефіцієнт вигід до витрат (BCR);
( Абзац десятий підпункту 5 пункту 5 в редакції Постанови КМ № 1311 від 13.12.2021 (1311-2021-п) )
6) опис ринкового середовища:
опис наявних і потенційних основних конкурентів заявника на задіяному товарному ринку та їх ринкові частки (із зазначенням найменування суб’єкта господарювання, його місцезнаходження, коду згідно з ЄДРПОУ (за наявності), частки на ринку) (за наявності);
оцінка наявного та прогнозного обсягу відповідних ринків збуту;
прогноз попиту на товари, роботи, послуги (обсяг на момент початку проекту та темпи його зростання), які надаватимуться/вироблятимуться в рамках реалізації проекту протягом усього строку реалізації проекту, у тому числі оцінка платоспроможного попиту (готовність та можливість користувачів (споживачів) сплачувати за послуги ціну, запропоновану у техніко-економічному обґрунтуванні) та оцінка цінової еластичності попиту;
аналіз попиту, який включає інформацію про опис сценаріїв прогнозу попиту та відповідних припущень до кожного із сценаріїв, в тому числі опис та обґрунтування таких припущень за кожним сценарієм;
детальна оцінка доходів проекту в разі, коли він передбачає плату за послуги з боку користувачів (споживачів) (наприклад, залежність від очікуваної інтенсивності руху для проектів у транспортній галузі тощо);
7) результати аналізу комерційної привабливості проекту:
оцінка привабливості проекту для кредиторів (у разі реалізації проекту із залученням кредитних коштів), в рамках якої повинні бути оцінені, зокрема:
- стабільність доходів від реалізації проекту;
- здатність заявника надати забезпечення виконання боргових зобов’язань перед кредиторами (особливо на етапі будівництва);
- співвідношення між грошовими коштами, отриманими в результаті реалізації проекту, і загальною сумою, необхідною для обслуговування боргу (зокрема, повинен бути оцінений коефіцієнт покриття боргу (DSCR);
оцінка комерційної здійсненності, зокрема:
- розрахунок чистої приведеної вартості і внутрішньої норми прибутку грошового потоку власного капіталу;
- внутрішня норма прибутку проекту з урахуванням повернення проектного грошового потоку порівняно з грошовим потоком власного капіталу;
- строк окупності або дисконтований строк окупності;
- обсяг інвестицій, проаналізований з точки зору готовності заявника надати необхідний обсяг фінансових ресурсів;
8) результати аналізу фіскального впливу (бюджетної ефективності) проекту:
результати аналізу впливу проекту на бюджети всіх рівнів (бюджетної ефективності) в довгостроковій перспективі (з урахуванням впливу державної підтримки в рамках реалізації проекту);
9) аналіз фінансових показників та фінансовий аналіз проекту за результатами аналізу фінансової моделі проекту:
пояснення джерел отримання основних вхідних даних (наприклад, кошторисні витрати на будівництво, експлуатаційні витрати, умови кредитування, строки та коефіцієнти покриття, очікувана віддача від власного капіталу тощо);
результати тестування проекту на предмет чутливості до настання несприятливих або сприятливих коливань основних витрат та/або надходжень за проектом, які повинні включати оцінку очікуваної та фактичної чутливості;
фінансові показники реалізації проекту, зокрема фінансова внутрішня норма прибутку (FIRR), фінансова чиста приведена вартість (FNPV), строк окупності (PP) та дисконтований строк окупності (DPP) для інвестицій у власний капітал (кількість років);
10) загальна характеристика державної підтримки, опис форм та загального обсягу державної підтримки, що пропонуються до надання для реалізації проекту:
інформація про пропоновані форми та обсяги державної підтримки з детальним їх розрахунком у розрізі років та форм;
джерела забезпечення державної підтримки (за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та з інших джерел, не заборонених законом);
інформація про інженерно-транспортну інфраструктуру, необхідну для реалізації проекту, включаючи опис і мінімально необхідні характеристики об’єктів такої інфраструктури (у разі часткової чи повної наявності), об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури (зазначаються їх характеристики), а також перелік заходів, необхідних для забезпечення повної відповідності таких об’єктів вимогам заявника, із зазначенням їх вартісних, часових та інших характеристик, очікуваних виконавців таких заходів з урахуванням вимог законодавства;
обґрунтування щодо обсягу надання державної підтримки та очікуваний результат надання державної підтримки;
пропонований строк надання державної підтримки;
11) результати аналізу екологічних аспектів проекту:
опис екологічних аспектів проекту та необхідних для його реалізації природних ресурсів;
аналіз впливу проекту на навколишнє природне середовище (включаючи прямий і опосередкований, короткотривалий та довгостроковий), включаючи забезпечення збереження та дотримання режиму територій та об’єктів природно-заповідного фонду, їх охоронних зон, земель, зарезервованих для заповідання, лісів, водних об’єктів, їх прибережних захисних смуг, водоохоронних зон, заплав та басейнів малих річок, інших територій екологічної мережі та об’єктів Смарагдової мережі, дотримання інших вимог природоохоронного законодавства, а також тимчасові та постійні наслідки для навколишнього природного середовища та його окремих компонентів (біорізноманіття (об’єкти рослинного і тваринного світу), землі та ґрунти, водні об’єкти, атмосферне повітря тощо) у разі реалізації проекту;
опис стратегії мінімізації впливу екологічних факторів на проект з метою передбачення заходів щодо пом’якшення негативних наслідків від реалізації проекту з урахуванням нормативних вимог або запобігання їх виникненню, а також з метою оцінки потенційних витрат на їх реалізацію;
визначення необхідності для реалізації проекту проводити оцінку впливу на довкілля відповідно до положень Закону України (2059-19) "Про оцінку впливу на довкілля" з відповідним обґрунтуванням;
визначення необхідності для реалізації проекту розроблення документів державного планування та здійснення їх стратегічної екологічної оцінки відповідно до положень Закону України (2354-19) "Про стратегічну екологічну оцінку";
перелік усіх заінтересованих сторін, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, з якими необхідно провести консультації з питань впливу на навколишнє природне середовище;
аналіз вимог щодо необхідності отримання дозволів, передбачених законодавством про охорону навколишнього природного середовища;
12) перелік виявлених ризиків проекту, їх оцінка, а також визначення форми управління такими ризиками:
результати аналізу ідентифікації, кількісної та якісної оцінки ризиків (оцінка ймовірності їх настання і можливих наслідків для проекту);
опис фіскальних наслідків ідентифікованих ризиків та пропозиції щодо управління ними (стратегія пом’якшення ризиків та план управління ризиками для всіх виявлених суттєвих ризиків, які демонструють, що всі оцінки цих ризиків перебувають в межах, допустимих відповідно до згаданого плану);
13) строк та етапи реалізації проекту, результати попередньої оцінки організації та управління виконанням робіт:
план-графік реалізації проекту із зазначенням дати завершення проекту (місяць, рік) та етапів реалізації проекту;
оцінка часу і ресурсів (проектної команди, радників та інших учасників з визначенням їх функцій та відповідальності);
перелік заінтересованих сторін і вигодоотримувачів.
6. Електронні таблиці фінансової моделі проекту повинні містити три загальні складові, такі як: "Припущення та вхідні дані", "Розрахунки та відображення їх результатів" та "Аналітичні результати".
7. Під час підготовки фінансової моделі проекту беруться до уваги:
1) здійснення моделювання грошових потоків на основі, зокрема, таких припущень щодо:
макроекономічних показників та ключових параметрів для довгострокового прогнозування: загальна інфляція, відносна інфляція, базовий рівень облікової ставки, безризикова процентна ставка, валютні курси (у разі, коли результати фінансової моделі особливо чутливі до деяких з цих показників, їх вплив слід досліджувати в рамках тесту на чутливість);
строків будівництва;
попереднього строку реалізації проекту;
очікуваної дати початку діяльності за проектом та отримання доходів;
строків операційної діяльності (операційних доходів та витрат, витрат на утримання);
вимог податкового законодавства та законодавства у сфері бухгалтерського обліку, включаючи строки амортизації активів з урахуванням строку їх корисного використання (експлуатації), що визначені з дотриманням мінімально допустимих строків корисного використання основних засобів, встановлених податковим законодавством (крім випадку застосування виробничого методу нарахування амортизації), та всі податки, які, як очікується, застосовуватимуться;
2) технічні дані проекту, зокрема:
мінімально необхідні стандарти виробництва (надання) продукції (товарів, робіт, послуг) в рамках проекту, виражені у кількісних показниках;
основні дані щодо прогнозу попиту на реалізацію продукції (товарів, робіт, послуг), що вироблятимуться/надаватимуться в рамках проекту;
довідкові дані про наявний стан активів, розмір та вік існуючих активів, необхідність у їх заміщенні, відновленні, модернізації тощо;
запропоноване або можливе місце розташування об’єкта інвестування;
3) дані про капітальні та операційні витрати;
4) дані про доходи із зазначенням способу встановлення тарифу/ціни на продукцію (товари, роботи, послуги);
5) дані про фінансування (залучений або власний капітал).