МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
19.05.2021 № 278
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 червня 2021 р.
за № 838/36460

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4

Відповідно до Закону України від 04 листопада 2020 року № 962-IX (962-20) "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки культури, туризму та креативних індустрій", підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375 (375-2014-п) , НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
Зміни до форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (z0111-15) , затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 січня 2015 року за № 111/26556 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 грудня 2020 року № 773);
Зміни до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (z0111-15) , затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 січня 2015 року за № 111/26556 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 грудня 2020 року № 773).
2. Установити, що податковий розрахунок за формою, затвердженою цим наказом, перший раз подається за II квартал 2021 року.
3. Департаменту податкової політики в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної податкової служби України.
Міністр
С. Марченко
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Міністра цифрової
трансформації України
Голова Державної податкової служби України
Міністр соціальної політики України
Голова правління Пенсійного фонду України
Директор виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування України
Перший заступник Голови Спільного
представницького органу об’єднань профспілок
Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони роботодавців
на національному рівні
Президент Спілки орендарів і підприємців України
О. Вискуб
О. Любченко
М. Лазебна
Є. Капінус
Т. Михайленко
О.О. Шубін
Р. Іллічов
В.М. Хмільовський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
19 травня 2021 року № 278
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 червня 2021 р.
за № 838/36460

ЗМІНИ

до форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску

( Див. текст (z0838-21F56) )
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
19 травня 2021 року № 278
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 червня 2021 р.
за № 838/36460

ЗМІНИ

до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску

1. Пункт 4 ( z0111-15 (z0111-15) ) розділу IV доповнити новим підпунктом 4 такого змісту:
"4) рядок 08 відображення відомостей у розділі III "Розгорнута інформація про бюджетні гранти" (далі - розділ III):
відображається інформація стосовно осіб, по яких у розділі І наявні відомості з ознакою доходу "Дохід у вигляді бюджетного гранту" (201), "Дохід у вигляді бюджетного гранту, використаний за нецільовим призначенням" (202), "Дохід у вигляді бюджетного гранту, що повертається платником податку" (203);
у графі 1 "№ з/п" відображається порядковий номер кожного рядка, що заповнюється;
у графі 2 "Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта 2" відображається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), яким одержано бюджетний грант, і про якого надається інформація в 4 ДФ;
у графі "Відомості про укладені договори з надання бюджетних грантів":
у графі 3 номер укладеного договору з надання бюджетного гранту;
у графі 4 відображається дата складання договору про надання бюджетного гранту;
у графі 5 відображається граничний термін виконання такого договору;
у графі 6 цільове призначення гранту - зазначається конкретна інформація- на які цілі, програми (заходи) надані кошті згідно з договором;
у графі 7 дата (строк) виконання договору - зазначається фактична дата виконання заходу (цілі);
у графі 8а "Сума гранту" відображається сума гранту, яка передбачена згідно договору;
у графі 8 "Сума гранту" відображається сума фактичного наданого (нарахованого, виплаченого) гранту платнику податку у відповідному періоді, яка обов’язково зазначається у розділі I за ознакою доходу "201";
у графі 9а "Використання сум гранту" відображається сума гранту, яка фактично використана за цільовим призначенням платником податку;
у графі 9 "Використання сум гранту" відображається сума гранту, яка фактично використана за нецільовим призначенням та/або використана не в повному обсязі, та неповернута платником податку надавачу, відображається у розділі I за ознакою доходу "202", та підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб та військовим збором;
у графі 10а "Повернення коштів" відображається загальна сума гранту, яка фактично була не використана і повернута платником податку;
у графі 10 "Повернення коштів" відображається сума гранту, яка була повернута платником податку у зв’язку з нецільовим використанням, відображається у розділі I за ознакою доходу "203";
Показники, які відображені у графах 2, 8, 9, 10 розділу III по платнику податку - фізичній особі мають відповідати графам 2, 3а та 3 такого платника, що зазначені у розділі I цього додатка".
2. У пункті 10 (z0111-15) розділу V:
1) у підпункті 1 слова та цифру "у графі 9" замінити словами та цифрами "у графі 10";
2) доповнити новим підпунктом 3 такого змісту:
"3) у розділі III для виключення одного помилкового рядка з попередньо поданої (прийнятої) інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 11 указати "1" - на виключення рядка;
для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи й у графі 11 указати "0" - на введення рядка;
для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно виключити помилкову інформацію відповідно до абзацу другого цього пункту та ввести правильну інформацію відповідно до абзацу третього цього пункту, тобто повністю заповнити два рядки, один з яких виключає попередньо внесену інформацію, а другий вносить правильну інформацію. У такому разі в першому рядку в графі 11 указується "1" - рядок на виключення, а в другому - "0" - рядок на введення".
3. У додатку 2 (z0111-15) до Порядку:
1) розділ 1 (z0111-15) доповнити новими рядками такого змісту:
"
201
Сума доходу у вигляді бюджетного гранту (підпункт 170.7 ( 2755-17 )-1.2 пункту 170.7-1статті 170 розділу IV Кодексу)
Дохід у вигляді бюджетного гранту.
01.04.2021
202
Сума доходу у вигляді бюджетного гранту, яка використана за нецільовим призначенням (підпункт 170.7 ( 2755-17 ) - 1 (2755-17)
.2 (2755-17)
пункту 170.7-1 статті 170 розділу IV Кодексу)
Дохід у вигляді бюджетного гранту, використаний за нецільовим призначенням
01.04.2021
203
Сума доходу у вигляді бюджетного гранту, яка повернута платником податку на користь податкового агента - надавача бюджетного гранту (підпункт 170.7 ( 2755-17 ) - 1 (2755-17)
.2 (2755-17)
пункту 170.7-1статті 170 розділу IV Кодексу)
Дохід у вигляді бюджетного гранту, що повертається платником податку
01.04.2021
";
2) у позиції KOD_P 01/NAME_P розділу 2 ( z0111-15 ) слова та цифри "дорівнює 100 відсоткам" замінити словами та цифрами "дорівнює 50 відсоткам".
Директор Департаменту
податкової політики
Л. Максименко